مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

1

تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

رديف / ستون اول تا دهم وسط / کنار /بين چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب.
مهارت ها:

شرکت در نماز جماعت، رفتن به مسجد همراه پدر و مادر، پر کردن صف ها به نوبت، رعايت نظم در پر کردن صف ها.
نگرش ها:
۱ يک مدل برای يک پديده از آن پديده متفاوت است.
اما می توان از آن استفاده کرد تا دربارهٔ پديده های واقعی چيزی ياد گرفت.
تأثيرات شناختی:
۱ علم از نزد خدا به ما می رسد.
۲ خدا به هر که بخواهد علم می دهد.
۳ علم را بايد در راه خدا به کار برد.
تم شناختی:
مسجد: در مورد آداب به مسجد رفتن و احترام به آن نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد.

در مورد آداب زيارت اماکن مقدسه نيز نکاتی را که می دانيد با دانش آموزان در ميان بگذاريد.

ارتباط تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد با صفحات اين بخش:

۱ دانش آموزان در هر صف را بشماريد و آنها را به دسته های ده تايی و باقيمانده تقسيم کنيد.

چند دانش آموز در تصويرمی بينيد؟

۲ با کمک رديف و ستون در کتابخانه مسجد به کتاب خاصی آدرس دهيد.

۳ به الگو های روی فرش توجه کنيد و اشکال ساده هندسی که روی آن قرار دارند را بگوييد.

۴ با خط کشيدن داخل شيشه های مربعی در ها، شيشه های يک در را به دسته های پنج تايی، يک در را به دسته های شش تايی و يک در را به دسته های ۸ تايی تقسيم کنيد.

۵ به الگوی گلدان های واقع در پايين تصوير اشاره کنيد.

۶ اگر دانش آموزان را به دسته های پنج تايی تقسيم کنيم، در چند صف يک نفر باقی مانده خواهيم داشت؟

اهداف صفحه ۱۰۰ تم ۱۵کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ توانايی دسته بندی کردن اشياء کمتر از ۲۰ تا به دسته های مساوی.

۲ کسب آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدريس صفحه ۱۰۰ تم ۱۵ ریاضی اول دبستان مسجد

٭ به دانش آموزان تعدادی مهره يا چينه بدهيد و از آنهابخواهيد آنها را به دسته های مساوی، ۳ تايی، ۴ تايی و… تقسيم و بيان کنند که چند دسته چندتايی و چند تا يکی مانده است.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد از دانش آموزان بپرسيد رديف اول نماز يک دسته چندتايی تشکيل می دهد؟

رديف اول و رديف دوم را به دسته های ده تايی تقسيم کنند، چند يکی می ماند؟

به چند حالت می توان دانش آموزان را به دسته های ۳ تايی تقسيم کرد و چند دسته سه تايی و چند يکی تشکيل می دهند؟

∗∗∗ با توجه به اينکه دانش آموزان بايد توانايی دسته بندی کردن اشياء را ياد بگيرند

اين فعاليت می تواند به توانايی بچه در دسته بندی کردن اشياء و آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی کمک کند.

کافی است با حرکت آزاد مداد دسته های مساوی را روی شکل ها ايجاد و جا های خالی را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۰ تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ عدد کنار هر قسمت، تعداد شکل های هر دسته را نشان می دهد و يا به عبارت ديگر مشخص می کند دسته های چندتايی ساخته شود.

ابتدا توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد.

۲ در اين فعاليت دانش آموزان بايد اشياء کمتر از ۲۰ تا را به دسته های مختلف تقسيم کنند.

البته در صورت آمادگی آنها می توانيد از اعداد بزرگتر هم استفاده کنيد.

۳ توصيه می شود در پايان، تعداد شکل های هر قسمت شمارش شود و حاصل به صورت چند دستهٔ چندتايی و چند يکی بيان شود.

برای مثال نمونهٔ انجام شده را می توان به صورت زير بيان کرد.
چهارده برابر است با ۳ دستهٔ چهارتايی و ۲ تا يکی.

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد
تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

اهداف صفحه ۱۰۱ درس مسجد تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی 

۱ ساختن دسته های ده تايی با توجه به اشياء داده شده.
۲ آشنايی با مفهوم دسته های ده تايی و بيان تعداد اشياء به صورت ده تايی و يکی.
۳ آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدريس صفحه ۱۰۱ تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

تعدادی شیء به دانش آموزان بدهيد و از آنها بخواهيد آنها را به دسته های مساوی ده تايی تقسيم کنند

و تعداد آن اشيا را به صورت ده تايی و يکی بيان کنند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحهٔ آغازين بخش برگردند و از آنها بپرسيد

که اگر بخواهند دانش آموزان را به دسته های ده تايی تقسيم کنند، چند دسته ده تايی و چند يکی می شود.

همين کار را برای هر صف هم می توانند انجام دهند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحۀ ۱۰۱ راانجام دهند.

ابتدا با مداد خود دور دسته های ده تايی خط بکشند و سپس جا های خالی را کامل کنند.

سپس تعداد اشکال دسته را بهصورت ده تايی و يکی بيان کنند.

برای مثال اولين شکل را می توانند به صورت زير بيان کنند.بيست و سه تا شکل يعنی دو دستهٔ ده تايی و ۳ تا يکی.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۱ تم ۱۵ کتاب ریاضی اول دبستان مسجد

١ توانايی ساخت دسته های ده تايی برای درک مفهوم ارزش مکانی از اهميت زيادی برخوردار است.

لذا دانش آموزان در اينمرحله فقط به دسته بندی اشياء و بخصوص به صورت دسته های ده تايی می پردازند،

لذا بيان کلامی تعداد دسته های ده تايی و يکی هااهميت دارد، در صفحات بعد اين بيان به صورت نمادين تدريس می شود.

۲ تمرين پايين صفحه با چوب خط زمينه را برای اينکه دو دستهٔ ٥ تايی چوب خط يک دستهٔ ده تايی را می سازد، فراهم می کند

که در شمارش چوب خط ها کمک زيادی خواهد کرد.

۳ در صورتی که دانش آموزان تا اين صفحه هنوز خواندن عبارت فارسی نوشته شده را ياد نگرفته اند،

ابتدا به آموزش آنبپردازيد، سپس از دانش آموزان بخواهيد فعاليت را انجام دهند.

٤ دانش آموزان می توانند به صورت های مختلف دسته های ده تايی را درست کنند.

توجه آنها را به اين موضوع جلب کنيد و از آنها بخواهيد شکل دسته بندی خود را با نفرات کناری خود مقايسه کنند.

اهداف صفحه ۱۰۲  تم ۱۵ کتاب ریاضی اول دبستان مسجد

۱ توانايی نمايش عدد در جدول يکی، ده تايی پس از دسته بندی
۲ آموزش عدد ده با استفاده از مفهوم ارزش مکانی.

۳ ارائه نمايش های مختلف عدد ۱۰

روش تدريس صفحه ۱۰۲  تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

با دادن تعدادی مهره به دانش آموزان از آنها بخواهيد آن را به دسته های ده تايی و چند يکی تقسيم نموده و تعداد آن را به صورت چند دوتايی و چند يکی بيان کنند سپس عدد های بيان شده را در جدول ارزش مکانی که روی تخته رسم شده است، قرار دهيد.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگشته و از دانش آموزان تعداد نفرات هر صف نماز را سؤال کنيد.

∗∗∗ با مقايسه جدول يکی ده تايی با نوشته های صفحهٔ قبل مفهوم جدول يکی ده تايی را توضيح دهيد و از دانش آموزان بخواهيد فعاليت را انجام دهند و در پايان در مورد نماد عدد ۱۰ که قبلاً با آن آشنا شده بودند و تطبيق آن با عدد های داخل جدول توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۲  تم ۱۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

١ دانش آموزان قبلاً با نماد ۱۰ آشنا شده اند. در اين قسمت عدد ۱۰ را به عنوان يک دسته ۱۰ تايی و صفر يکی می شناسند.

٢ پايين صفحه نماد ۱۰ که بيرون جدول نوشته شده است برای آموزش خارج کردن عدد از جدول است.

در اين خصوصبرای دانش آموزان توضيح دهيد تا در صفحات بعد عدد را از جدول خارج کنند.

٣ توجه داشته باشيد که دانش آموزان ؛

الف) دسته بندی کردن را ياد بگيرند.

ب) توانايی نمايش مجموعه دسته بندی شده را به صورت جدول يکی و ده تايی، آموزش ببينند.

ج) توانايی خارج کردن عدد از جدول يکی ده تايی را ياد بگيرند.

« الف » به « ج» و برعکس، از « ج» به « ب» و برعکس، از « ب» به « الف » دانش آموزان بايد بتوانند از و برعکس را درک کنند و به کار گيرند.

۴ توجه دانش آموزان را به انواع دسته های ده تايی در اين صفحه به خصوص دو دستهٔ ٥ تايی چوب خط ها جلب کنيد.

اهداف صفحه ۱۰۳ تم ۱۵ ریاضی اول دبستان درس مسجد

۱ به کارگيری راهبرد حدس و آزمايش (آزمون و خطا) در حل مسئله.
۲ توانايی تبديل عدد به صورت ده تايی و يکی و نوشتن جدول.

روش تدريس صفحه ۱۰۳ تم ۱۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

مکعب های کوئيزنر ۱۰ تايی را به دانش آموزان نشان دهيد و يا۱۰ تا چينه را کنار هم قرار دهيد.

همچنين می توانيد ۱۰ مربع کنار هم را بعنوان دستهٔ ده تايی به آنها نشان دهيد

تا کم کمبا اين دو شکل به عنوان دستهٔ ده تايی آشنا شده به طوريکه اگر دوتا از آنها را کنار هم ديدند، سريع بگويند ۲ دستهٔ ده تايی.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و سؤال کنيد کدام صف ۱۰ نفری است؟

∗∗∗ در هنگام انجام فعاليت بالای صفحه ضمن توجه دادن دانش آموزان به دسته های ده تايی شمردن سريع ده تايی ها را آموزش دهيد.

همچنين در حل مربع های شگفت انگيز پيدا کردن بهترين نقطه های شروع مهم است

و اينکه وقتی در يک رديف يا ستون يا مستطيل ۶تايی ۲ تا جای خالی داشته باشيم، چگونه می توان عدد های درست را پيدا کرده، اهميت زيادی دارد.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۳ تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

١ دانش آموزان بايد توانايی استفاده از راهبرد حدس و آزمايش (آزمون و خطا) را داشته باشند.

در بعضی از مربع های شگفت انگيز لازم است ابتدا يک جای خالی را حدس بزنند و پس از آزمون کردن در صورت نادرست بودن مقدار عدد را تغيير دهند.

٢ دانش آموزان بايد در کامل کردن جدول از مداد و پاک کن استفاده کنند،

چون ممکن است حدس اول آنها اشتباه باشد و مجبور به پاک کردن و نوشتن مجدد باشند.

٣ در اين صفحه دانش آموزان با شکل دسته های ۱۰ تايی ( ۱۰ چينه يا ۱۰ مربع) آشنا می شوند و در صفحات بعد از آن استفاده می کنند.

تم 15کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد
تم ۱۵کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد

اهداف صفحه ۱۰۴ تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ استفاده از ابزار شابلون برای رسم شکل متقارن.
٢ تشخيص الگو ها در محيط پيرامونی.
۳ توانايی تخمين طول با يک واحد غير استاندارد.

روش تدريس صفحه ۱۰۴ تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

از دانش آموزان بخواهيد حدس بزنند که اندازهٔ طول ميزشان به اندازهٔ چند مداد است.

سپس با اندازه گيری درستی حدس خود را آزمايش کنند. مشابه اين فعاليت را با اشياء و طول های مختلف تکرار کنيد.

∗∗ در مورد الگو های مربوط به فرش توضيح دهيد و بپرسيد که چه الگو هايی در حاشيهٔ فرش مسجد می بينند آنها را توضيح دهند.

می توانيد در مورد انواع فرش ها و فرش کناره يا راهرو و تقارن های موجود در هر کدام برای دانش آموزان توضيح دهيد.

∗∗∗ دانش آموزان فعاليت مربوط به کتاب را انجام دهند.

در هنگام استفاده از شابلون در رسم شکل های مثلث دقت لازم را مبذول داريد تا دانش آموزان دچار اشتباه نشوند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۴ درس مسجد تم ۱۵ کتاب ریاضی اول ابتدایی 

۱ در طراحی فرش، دانش آموزان بايد با استفاده از ابزار شابلون، قرينه اشکال هندسی را رسم کنند.

در صورتی که اندازهٔشکل های شابلون با اندازه های رسم شده تطبيق ندارند

تنها درست بودن محل شکل ها و رعايت قرينه کردن به خصوص در مورد مثلث ها کفايت می کند.

۲ در شکل سمت راست دانش آموزان با نحوهٔ تخمين زدن طول ها با در نظر گرفتن يک واحد غير استاندارد آشنا می شوند.

مشابه اين کار را در محيط کلاس انجام دهيد.

۳ توجه دانش آموزان را به الگوی شکل های رسم شده در حاشيهٔ فرش و ترتيب قرار گرفتن شکل ها جلب کنيد.

اهداف صفحه ۱۰۵  تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

١ کسب مهارت توانايی و کار با ابزار خط کش.
۲ ساخت اشکال هندسی نظير مستطيل، مربع و مثلث و تشخيص آنها در شکل.
۳ درک بعضی از خصوصيات اشکال هندسی نظير تعداد گوشه ها و تعداد اضلاع و مساوی بودن ضلع ها.

روش تدريس صفحه ۱۰۵  تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی مسجد

دانش آموزان بايد با دقت بتوانند دو نقطه را به هم وصلکنند. لذا ابتدا روی کاغذ دو نقطه قرار دهيد و از آنها بخواهيد وصل کردن نقاط را تمرين کنند.

به صفحهٔ آغازين بخش مراجعه کنيد. می توانيد دو نقطه مثل دو گوشهٔ فرش را تعيين کرده و از دانش آموزان بخواهيد نقاط را به هم وصل کنند.

∗∗∗ در انجام فعاليت کتاب از دانش آموزان بخواهيد برای هر عدد از يک رنگ استفاده کنند

و نقطه هايی که عدد مثل هم دارند را به هم وصل کنند. همچنين در مورد شکل های به دست آمده، گفتگو کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۱۰۵ درس مسجد تم ۱۵ کتاب ریاضی اول دبستان

۱ دانش آموزان بايد در اين مرحله بتوانند به راحتی از خط کش استفاده کنند.

لذا اگر دانش آموزی توانايی کار با خط کش را ندارد، فعاليت های تکميلی به آنها بدهيد تا بتوانند با مهارت از خط کش استفاده کنند.

۲ در مورد خصوصيت های شکل های به دست آمده مثل تعداد گوشه ها ، تعداد ضلع ها ، مساوی بودن ضلع ها در مربع و يا مساوی بودن ضلع های روبرو در مستطيل و… با دانش آموزان گفتگو کنيد.

٣ در صورتيکه يک دانش آموز کارش را به طور کامل انجام دهد، قطرهای هر شکل را نيز بايد رسم کند.

چرا که عددهای رأس های شکل ها مثل هم هستند.

بنابراين اگر دانش آموزی قطرها را نيز رسم کرد او را تشويق و شکل رسم شده را به همهٔ دانش آموزان نشان دهيد.

موارد بیشتر

[toggle title=”ویدئو ها” state=”open” ]فیلم ۱ at, tortor ullamcorper vel diaفیلم ۲, [tooltip text=”Tooltip Trigger” gravity=”nw”]some text[/tooltip]
ultricies adipiscing eu a dui sollicitudin posuere. فیلم ۳[/toggle]

[toggle title=”نمونه سوال و کاربرگ” state=”close” ] [dropcap]S[/dropcap]نوبت اول

نوبت دوم دی ماه, [tooltip text=”Tooltip Trigger” gravity=”nw”]some text[/tooltip]
خرداد.آذرماه[/toggle]

[divider style="double" top="20" bottom="20"]

1 دیدگاه
  1. Tara می گوید

    بسیار عالی و کاربردی ❤️

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.