مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

1 ۹۶۸

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

ردیف / ستون اول تا دهم وسط / کنار /بین چپ / راست، جلو / پشت، جلو / عقب.
مهارت ها:

شرکت در نماز جماعت، رفتن به مسجد همراه پدر و مادر، پر کردن صف ها به نوبت، رعایت نظم در پر کردن صف ها.
نگرش ها:
۱ یک مدل برای یک پدیده از آن پدیده متفاوت است.
اما می توان از آن استفاده کرد تا دربارهٔ پدیده های واقعی چیزی یاد گرفت.
تأثیرات شناختی:
۱ علم از نزد خدا به ما می رسد.
۲ خدا به هر که بخواهد علم می دهد.
۳ علم را باید در راه خدا به کار برد.
تم شناختی:
مسجد: در مورد آداب به مسجد رفتن و احترام به آن نکاتی را که می دانید به دانش آموزان متذکر شوید.

در مورد آداب زیارت اماکن مقدسه نیز نکاتی را که می دانید با دانش آموزان در میان بگذارید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد با صفحات این بخش:

۱ دانش آموزان در هر صف را بشمارید و آنها را به دسته های ده تایی و باقیمانده تقسیم کنید.

چند دانش آموز در تصویرمی بینید؟

۲ با کمک ردیف و ستون در کتابخانه مسجد به کتاب خاصی آدرس دهید.

۳ به الگو های روی فرش توجه کنید و اشکال ساده هندسی که روی آن قرار دارند را بگویید.

۴ با خط کشیدن داخل شیشه های مربعی در ها، شیشه های یک در را به دسته های پنج تایی، یک در را به دسته های شش تایی و یک در را به دسته های ۸ تایی تقسیم کنید.

۵ به الگوی گلدان های واقع در پایین تصویر اشاره کنید.

۶ اگر دانش آموزان را به دسته های پنج تایی تقسیم کنیم، در چند صف یک نفر باقی مانده خواهیم داشت؟

اهداف صفحه 100 تم 15کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ توانایی دسته بندی کردن اشیاء کمتر از ۲۰ تا به دسته های مساوی.

۲ کسب آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدریس صفحه 100 تم 15 ریاضی اول دبستان مسجد

٭ به دانش آموزان تعدادی مهره یا چینه بدهید و از آنهابخواهید آنها را به دسته های مساوی، ۳ تایی، ۴ تایی و… تقسیم و بیان کنند که چند دسته چندتایی و چند تا یکی مانده است.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید از دانش آموزان بپرسید ردیف اول نماز یک دسته چندتایی تشکیل می دهد؟

ردیف اول و ردیف دوم را به دسته های ده تایی تقسیم کنند، چند یکی می ماند؟

به چند حالت می توان دانش آموزان را به دسته های ۳ تایی تقسیم کرد و چند دسته سه تایی و چند یکی تشکیل می دهند؟

∗∗∗ با توجه به اینکه دانش آموزان باید توانایی دسته بندی کردن اشیاء را یاد بگیرند

این فعالیت می تواند به توانایی بچه در دسته بندی کردن اشیاء و آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی کمک کند.

کافی است با حرکت آزاد مداد دسته های مساوی را روی شکل ها ایجاد و جا های خالی را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 100 تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ عدد کنار هر قسمت، تعداد شکل های هر دسته را نشان می دهد و یا به عبارت دیگر مشخص می کند دسته های چندتایی ساخته شود.

ابتدا توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید.

۲ در این فعالیت دانش آموزان باید اشیاء کمتر از ۲۰ تا را به دسته های مختلف تقسیم کنند.

البته در صورت آمادگی آنها می توانید از اعداد بزرگتر هم استفاده کنید.

۳ توصیه می شود در پایان، تعداد شکل های هر قسمت شمارش شود و حاصل به صورت چند دستهٔ چندتایی و چند یکی بیان شود.

برای مثال نمونهٔ انجام شده را می توان به صورت زیر بیان کرد.
چهارده برابر است با ۳ دستهٔ چهارتایی و ۲ تا یکی.

تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد
تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

اهداف صفحه 101 درس مسجد تم 15 ریاضی اول ابتدایی 

۱ ساختن دسته های ده تایی با توجه به اشیاء داده شده.
۲ آشنایی با مفهوم دسته های ده تایی و بیان تعداد اشیاء به صورت ده تایی و یکی.
۳ آمادگی برای درک مفهوم ارزش مکانی.

روش تدریس صفحه 101 تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

تعدادی شیء به دانش آموزان بدهید و از آنها بخواهید آنها را به دسته های مساوی ده تایی تقسیم کنند

و تعداد آن اشیا را به صورت ده تایی و یکی بیان کنند.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحهٔ آغازین بخش برگردند و از آنها بپرسید

که اگر بخواهند دانش آموزان را به دسته های ده تایی تقسیم کنند، چند دسته ده تایی و چند یکی می شود.

همین کار را برای هر صف هم می توانند انجام دهند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحۀ ۱۰۱ راانجام دهند.

ابتدا با مداد خود دور دسته های ده تایی خط بکشند و سپس جا های خالی را کامل کنند.

سپس تعداد اشکال دسته را بهصورت ده تایی و یکی بیان کنند.

برای مثال اولین شکل را می توانند به صورت زیر بیان کنند.بیست و سه تا شکل یعنی دو دستهٔ ده تایی و ۳ تا یکی.

توصیه های آموزشی صفحه 101 تم 15 کتاب ریاضی اول دبستان مسجد

١ توانایی ساخت دسته های ده تایی برای درک مفهوم ارزش مکانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

لذا دانش آموزان در اینمرحله فقط به دسته بندی اشیاء و بخصوص به صورت دسته های ده تایی می پردازند،

لذا بیان کلامی تعداد دسته های ده تایی و یکی هااهمیت دارد، در صفحات بعد این بیان به صورت نمادین تدریس می شود.

۲ تمرین پایین صفحه با چوب خط زمینه را برای اینکه دو دستهٔ ۵ تایی چوب خط یک دستهٔ ده تایی را می سازد، فراهم می کند

که در شمارش چوب خط ها کمک زیادی خواهد کرد.

۳ در صورتی که دانش آموزان تا این صفحه هنوز خواندن عبارت فارسی نوشته شده را یاد نگرفته اند،

ابتدا به آموزش آنبپردازید، سپس از دانش آموزان بخواهید فعالیت را انجام دهند.

۴ دانش آموزان می توانند به صورت های مختلف دسته های ده تایی را درست کنند.

توجه آنها را به این موضوع جلب کنید و از آنها بخواهید شکل دسته بندی خود را با نفرات کناری خود مقایسه کنند.

اهداف صفحه 102  تم 15 کتاب ریاضی اول دبستان مسجد

۱ توانایی نمایش عدد در جدول یکی، ده تایی پس از دسته بندی
۲ آموزش عدد ده با استفاده از مفهوم ارزش مکانی.

۳ ارائه نمایش های مختلف عدد ۱۰

روش تدریس صفحه 102  تم 15 ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

با دادن تعدادی مهره به دانش آموزان از آنها بخواهید آن را به دسته های ده تایی و چند یکی تقسیم نموده و تعداد آن را به صورت چند دوتایی و چند یکی بیان کنند سپس عدد های بیان شده را در جدول ارزش مکانی که روی تخته رسم شده است، قرار دهید.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگشته و از دانش آموزان تعداد نفرات هر صف نماز را سؤال کنید.

∗∗∗ با مقایسه جدول یکی ده تایی با نوشته های صفحهٔ قبل مفهوم جدول یکی ده تایی را توضیح دهید و از دانش آموزان بخواهید فعالیت را انجام دهند و در پایان در مورد نماد عدد ۱۰ که قبلاً با آن آشنا شده بودند و تطبیق آن با عدد های داخل جدول توضیح دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 102  تم 15 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

١ دانش آموزان قبلاً با نماد ۱۰ آشنا شده اند. در این قسمت عدد ۱۰ را به عنوان یک دسته ۱۰ تایی و صفر یکی می شناسند.

٢ پایین صفحه نماد ۱۰ که بیرون جدول نوشته شده است برای آموزش خارج کردن عدد از جدول است.

در این خصوصبرای دانش آموزان توضیح دهید تا در صفحات بعد عدد را از جدول خارج کنند.

٣ توجه داشته باشید که دانش آموزان ؛

الف) دسته بندی کردن را یاد بگیرند.

ب) توانایی نمایش مجموعه دسته بندی شده را به صورت جدول یکی و ده تایی، آموزش ببینند.

ج) توانایی خارج کردن عدد از جدول یکی ده تایی را یاد بگیرند.

« الف » به « ج» و برعکس، از « ج» به « ب» و برعکس، از « ب» به « الف » دانش آموزان باید بتوانند از و برعکس را درک کنند و به کار گیرند.

۴ توجه دانش آموزان را به انواع دسته های ده تایی در این صفحه به خصوص دو دستهٔ ۵ تایی چوب خط ها جلب کنید.

اهداف صفحه 103 تم 15 ریاضی اول دبستان درس مسجد

۱ به کارگیری راهبرد حدس و آزمایش (آزمون و خطا) در حل مسئله.
۲ توانایی تبدیل عدد به صورت ده تایی و یکی و نوشتن جدول.

روش تدریس صفحه 103 تم 15 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس مسجد

مکعب های کوئیزنر ۱۰ تایی را به دانش آموزان نشان دهید و یا۱۰ تا چینه را کنار هم قرار دهید.

همچنین می توانید ۱۰ مربع کنار هم را بعنوان دستهٔ ده تایی به آنها نشان دهید

تا کم کمبا این دو شکل به عنوان دستهٔ ده تایی آشنا شده به طوریکه اگر دوتا از آنها را کنار هم دیدند، سریع بگویند ۲ دستهٔ ده تایی.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و سؤال کنید کدام صف ۱۰ نفری است؟

∗∗∗ در هنگام انجام فعالیت بالای صفحه ضمن توجه دادن دانش آموزان به دسته های ده تایی شمردن سریع ده تایی ها را آموزش دهید.

همچنین در حل مربع های شگفت انگیز پیدا کردن بهترین نقطه های شروع مهم است

و اینکه وقتی در یک ردیف یا ستون یا مستطیل ۶تایی ۲ تا جای خالی داشته باشیم، چگونه می توان عدد های درست را پیدا کرده، اهمیت زیادی دارد.

توصیه های آموزشی صفحه 103 تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

١ دانش آموزان باید توانایی استفاده از راهبرد حدس و آزمایش (آزمون و خطا) را داشته باشند.

در بعضی از مربع های شگفت انگیز لازم است ابتدا یک جای خالی را حدس بزنند و پس از آزمون کردن در صورت نادرست بودن مقدار عدد را تغییر دهند.

٢ دانش آموزان باید در کامل کردن جدول از مداد و پاک کن استفاده کنند،

چون ممکن است حدس اول آنها اشتباه باشد و مجبور به پاک کردن و نوشتن مجدد باشند.

٣ در این صفحه دانش آموزان با شکل دسته های ۱۰ تایی ( ۱۰ چینه یا ۱۰ مربع) آشنا می شوند و در صفحات بعد از آن استفاده می کنند.

تم 15کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد
تم 15کتاب ریاضی اول ابتدایی مسجد

اهداف صفحه 104 تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

۱ استفاده از ابزار شابلون برای رسم شکل متقارن.
٢ تشخیص الگو ها در محیط پیرامونی.
۳ توانایی تخمین طول با یک واحد غیر استاندارد.

روش تدریس صفحه 104 تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

از دانش آموزان بخواهید حدس بزنند که اندازهٔ طول میزشان به اندازهٔ چند مداد است.

سپس با اندازه گیری درستی حدس خود را آزمایش کنند. مشابه این فعالیت را با اشیاء و طول های مختلف تکرار کنید.

∗∗ در مورد الگو های مربوط به فرش توضیح دهید و بپرسید که چه الگو هایی در حاشیهٔ فرش مسجد می بینند آنها را توضیح دهند.

می توانید در مورد انواع فرش ها و فرش کناره یا راهرو و تقارن های موجود در هر کدام برای دانش آموزان توضیح دهید.

∗∗∗ دانش آموزان فعالیت مربوط به کتاب را انجام دهند.

در هنگام استفاده از شابلون در رسم شکل های مثلث دقت لازم را مبذول دارید تا دانش آموزان دچار اشتباه نشوند.

توصیه های آموزشی صفحه 104 درس مسجد تم 15 کتاب ریاضی اول ابتدایی 

۱ در طراحی فرش، دانش آموزان باید با استفاده از ابزار شابلون، قرینه اشکال هندسی را رسم کنند.

در صورتی که اندازهٔشکل های شابلون با اندازه های رسم شده تطبیق ندارند

تنها درست بودن محل شکل ها و رعایت قرینه کردن به خصوص در مورد مثلث ها کفایت می کند.

۲ در شکل سمت راست دانش آموزان با نحوهٔ تخمین زدن طول ها با در نظر گرفتن یک واحد غیر استاندارد آشنا می شوند.

مشابه این کار را در محیط کلاس انجام دهید.

۳ توجه دانش آموزان را به الگوی شکل های رسم شده در حاشیهٔ فرش و ترتیب قرار گرفتن شکل ها جلب کنید.

اهداف صفحه 105  تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

١ کسب مهارت توانایی و کار با ابزار خط کش.
۲ ساخت اشکال هندسی نظیر مستطیل، مربع و مثلث و تشخیص آنها در شکل.
۳ درک بعضی از خصوصیات اشکال هندسی نظیر تعداد گوشه ها و تعداد اضلاع و مساوی بودن ضلع ها.

روش تدریس صفحه 105  تم 15 ریاضی اول ابتدایی مسجد

دانش آموزان باید با دقت بتوانند دو نقطه را به هم وصلکنند. لذا ابتدا روی کاغذ دو نقطه قرار دهید و از آنها بخواهید وصل کردن نقاط را تمرین کنند.

به صفحهٔ آغازین بخش مراجعه کنید. می توانید دو نقطه مثل دو گوشهٔ فرش را تعیین کرده و از دانش آموزان بخواهید نقاط را به هم وصل کنند.

∗∗∗ در انجام فعالیت کتاب از دانش آموزان بخواهید برای هر عدد از یک رنگ استفاده کنند

و نقطه هایی که عدد مثل هم دارند را به هم وصل کنند. همچنین در مورد شکل های به دست آمده، گفتگو کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 105 درس مسجد تم 15 کتاب ریاضی اول دبستان

۱ دانش آموزان باید در این مرحله بتوانند به راحتی از خط کش استفاده کنند.

لذا اگر دانش آموزی توانایی کار با خط کش را ندارد، فعالیت های تکمیلی به آنها بدهید تا بتوانند با مهارت از خط کش استفاده کنند.

۲ در مورد خصوصیت های شکل های به دست آمده مثل تعداد گوشه ها ، تعداد ضلع ها ، مساوی بودن ضلع ها در مربع و یا مساوی بودن ضلع های روبرو در مستطیل و… با دانش آموزان گفتگو کنید.

٣ در صورتیکه یک دانش آموز کارش را به طور کامل انجام دهد، قطرهای هر شکل را نیز باید رسم کند.

چرا که عددهای رأس های شکل ها مثل هم هستند.

بنابراین اگر دانش آموزی قطرها را نیز رسم کرد او را تشویق و شکل رسم شده را به همهٔ دانش آموزان نشان دهید.

موارد بیشتر

[toggle title=”ویدئو ها” state=”open” ]فیلم 1 at, tortor ullamcorper vel diaفیلم 2, [tooltip text=”Tooltip Trigger” gravity=”nw”]some text[/tooltip]
ultricies adipiscing eu a dui sollicitudin posuere. فیلم 3[/toggle]

[toggle title=”نمونه سوال و کاربرگ” state=”close” ] [dropcap]S[/dropcap]نوبت اول

نوبت دوم دی ماه, [tooltip text=”Tooltip Trigger” gravity=”nw”]some text[/tooltip]
خرداد.آذرماه[/toggle]

[divider style="double" top="20" bottom="20"]

1 دیدگاه
  1. Tara می گوید

    بسیار عالی و کاربردی ❤️

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.