مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

0

تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

وسط / کنار / بين، اول تا دهم، چپ / راست،جلو / پشت، جلو / عقب.
مهارت ها:

کمک به همسايگان، احوالپرسی از همسايگان، کمک خواستن از همسايگان.
نگرش ها:
۱ زمانی که گروهی از مردم می خواهند چيزی را بسازند يا چيز جديدی را امتحان کنند بايد از پيش تعيين کنند که اين چيزممکن است چه تأثيری بر مردم بگذارد.
تأثيرات شناختی:
۱ تأثير شخصيت بر سرنوشت
۲ مهربانی به حيوانات
۳ همکاری در کار ها
تم شناختی:
همسايه: در مورد آداب ارتباط با همسايگان و مواردی را که برای راحتی آنان بايد در نظر گرفت، نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان تذکر دهيد.

ارتباط تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان با صفحات اين بخش:

۱ در اين تصوير چند کبوتر ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.
۲ در اين تصوير در هر جعبه چند لامپ رنگی ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.
۳ روی هر شاخه چند برگ ديده می شود؟ برای هر کدام يک جمع و يک تفريق بنويس.
۴ چند جوجه و مرغ در تصوير ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.
۵ چند نفر در اين تصوير ديده می شود؟ برای آنها يک جمع و يک تفريق بنويس.

اهداف صفحه ۹۳ تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ آشنايی با نماد تفريق و توانايی در نوشتن يک عبارت تفريق.
۲ توانايی انجام تفريق با استفاده از انگشتان دست.

روش تدريس صفحه ۹۳ تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

به دانش آموزان ۴ تا چينه بدهيد و از آنها بخواهيد کهيک چينه را کم کنند.

در انجام اين فعاليت از واژه منها يا تفريق استفاده کنيد تا دانش آموزان به اين درک برسند که کم کردن همان منها کردن است.

سپس متناظر با اين عمل يک عبارت تفريق بيان کنيد.

همين کار را با عدد های ديگر نيز انجام دهيد.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان سؤالاتی را درباره تفريق بپرسيد.

به عنوان نمونه بپرسيد اگر از چهار جوجه يک جوجه برود چند جوجه می ماند؟

يا الان چند نفردر تصوير می بينی؟ اگر يکی از آنها برود چند نفر می ماند؟ هر باريک عبارت تفريق بيان کنيد.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد عدد ۴ را با انگشتان نشان دهند، سپس به آنها عدد يک را با انگشتان نشان دهيد

و ازآنها بخواهيد به اين تعداد از انگشتان دست خود را ببندند، سپس بخواهيد همين فعاليت را دو نفری با يکديگر انجام دهند

پس ازاطمينان از درستی انجام کار از آنها بخواهيد فعاليت کتاب را انجام دهند به اين صورت که با يک دست يک عدد را نشان دهند

و با دست ديگر فرمان کم کردن را صادر کنند، تا حاصل تفريق به دست آيد.

از اين بين نماد تفريق و نحوهٔ نوشتن يک عبارت تفريق را توضيح دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۳ تم ۱۴درس ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ تا قبل از اين صفحه دانش آموزان مفهوم تفريق را به صورت های مختلف تمرين کرده اند،

در اينجا نماد تفريق و نحوهٔ نوشتن عبارت تفريق آموزش داده می شود.

۲ در اين فعاليت يک دست عدد اوّل تفريق و دست ديگر عدد دوم يا تعدادی که بايد کم شود را نشان می دهد. در صورتی که دانش آموزان در انجام عمل مشکل داشتند،

شما می توانيد دست دوم را نشان دهيد دانش آموزان به تعداد انگشتان دست شما از انگشتان دست خود ببندند.

۳ خواندن عبارت تفريق را با دانش آموزان تمرين کنيد.

۴ انتقال انگشتان به دست ديگر می تواند يکی يکی و يا در صورت کسب مهارت با بيشتر از يک انگشت انجام گيرد

برای مثال می توان همزمان ۲ انگشت يک دست را بست و از دست ديگر ۲ انگشت را باز کرد.
٥ می توانيد به صفحهٔ ۳۱ مراجعه کنيد و آن فعاليت را دوباره با انگشتان دست انجام دهيد تا موضوع استفاده از انگشتان برای تفريق کردن يادآوری شود.

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسايگان
تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

اهداف صفحه ۹۴  تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ توانایی نوشتن عبارت تفریق، با توجه به تصاویر.
۲ درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس صفحه ۹۴  تم ۱۴ کتاب ریاضی اول دبستان درس همسايگان

از دانش آموزان بخواهید ۴ تا دکمه روی میز بگذارند، سپس ۲ تا را از آن جدا کنند، حال چند تا دکمه مانده است؟

برای آن یک تفریق بیان کنند از این دست فعالیت ها برای دانش آموزان
انجام دهید تا مفهوم تفریق بار دیگر برای دانش آموزان تداعی شود.

∗∗ مانند پرسش های فوق با توجه به تصویر مربوط به صفحهٔ آغازین مسئله ای طرح کنید تا دانش آموزان برای آنها یک عبارت تفریق بیان کنند.

∗∗∗ فعالیت کتاب را انجام دهید. با توجه به تصویر ها و نوشتن عدد متناظر هر تصویر عبارت تفریق به دست می آید

اما شما در مورد هر کدام مفهوم تفریق و کم شدن را تکرار و عبارت تفریق را بخوانید.

توصیه های آموزشی صفحه ۹۴  تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ سعی کنید مفاهیم جمع و تفریق را در موقعیت های طبیعی و واقعی برای دانش آموزان تداعی کنید.
۲ در فعالیت مربوط به این تمرین توجه دانش آموز را به مفهوم تفریق جلب کنید،

۳ از دانش آموزان بخواهید در مورد یک عبارت تفریق یک داستان بسازند و سپس آن داستان را نقاشی کنند. با انجام چنینفعالیت هایی مفهوم تفریق را تمرین کنید.

۴ هر بار عبارت تفریق را بخوانید تا دانش آموزان با واژه ها نیز آشنا شوند.

٥ شکل های این صفحه دقیقاً مشابه شکل های صفحهٔ ۳۱ کتاب است و دانش آموزان بیش از این به شکل های مختلف تفریق را تمرین کرده اند.

اهداف صفحه ۹۵ تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ آشنایی با راهبرد رسم شکل برای پیدا کردن حاصل جمع.
۲ به کار بردن روش های مختلف استفاده از شکل.
۳ تمرین تکمیل مربع شگفت انگیز.

روش تدریس صفحه ۹۵ درس همسايگان تم ۱۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی 

برای دانش آموزان یک عبارت جمع بنویسید و از آنها بخواهید با استفاده از چینه یا دکمه حاصل این عبارت جمع را به دست آورند.

سپس بجای استفاده از چینه یا اشیاء معمولی دیگر از کشیدن شکل استفاده کنند و همان عمل را انجام دهند.

∗∗ حال به صفحهٔ آغازین بخش برگردید با توجه به تصویر یک داستان جمع بسازید

و از دانش آموزان بخواهید با استفاده از رسم گردید یا سه گوش مسئله را مدلسازی کنند.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید برای پیدا کردن حاصل هر جمع ابتدا کشیدن شکل را کامل کنند.

با شمردن تعداد شکل ها حاصل جمع را بنویسند. همچنین می توانند از رسم چوب خط و یا رنگ کردن مربع ها نیز کمک بگیرند

در پایان از آنها بخواهید مربع های شگفت انگیز را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه ۹۵ درس همسايگان تم ۱۴ ریاضی اول دبستان

۱ یکی از راهبرد های حل مسئله، رسم شکل است که دانش آموزان در این فعالیت با این راهبرد آشنا می شوند.

۲ تا این بخش کتاب پیدا کردن حاصل یک جمع مانند نمونه های داده شده برای دانش آموزان به شکل یک مسئله است

اما کم کم با تمرین و تکرار جمع های مختلف ممکن است حاصل را به صورت ذهنی و بدون نیاز به رسم شکل یا استفاده از اشیاء به دست آورند.

در این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها مسئلهٔ آنها نیست و جنبهٔ تمرین محاسباتی دارد.

۳ در رنگ کردن مربع ها و یا حتی کشیدن شکل می توانند از دو رنگ مختلف استفاده کنند.

۴ تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد ۶ را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد ۶ با نماد دیگر آن اجتناب کنید.

۵ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب ۵ و ٥ مربع ها جلب کنید

اهداف صفحه ۹۶ تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ درک انجام عمل تفريق روی يک شکل.
۲ پيدا کردن حاصل تفريق با استفاده از راهبرد رسم شکل.
۳ درک مفهوم تقريبی اندازه يک شیء و استفاده از واژه کمی بلندتر.

روش تدريس صفحه ۹۶ درس همسايگان تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی 

عبارت های تفريقی را برای دانش آموزان بنويسيد.

به آنها آموزش دهيد به اندازهٔ عدد اول يک شکل بکشند

و به تعدادی که عدد دوم تفريق نشان می دهد از شکل ها خط بزنند تا حاصل تفريق به دست آيد.

همچنين می توانيد از دانش آموزان بخواهيد طول اشياء را با پاک کن خود اندازه بگيرند. برای مثال بگويند عرض کتاب رياضی چند پاک کن است؟

از اشياء ديگر مثل چينه يا کليپس هم استفاده کنيد.

∗∗ با برگشت به صفحهٔ آغازين بخش هم می توانيد مسئله هايی برای تفريق طرح کنيد و هم طول ها را مقايسه کنيد.

برای مثال اندازهٔ درخت بلندتر از نردبان است.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های صفحهٔ ۹۶ را انجام دهند. ابتدا نمونهٔ انجام شده را توضيح دهيد.

متناظر با عدد ۲ تا از آنها خط زده شده است. عدد ۴ نشان می دهد ۴ دايرهٔ خط نزده باقی مانده است.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۶ تم ۱۴ کتاب ریاضی اول دبستان همسايگان

۱ در انجام عمليات تفريق با استفاده از راهبرد رسم شکل، دانش آموزان سعی کنند

خط زدن روی شکل ها را از سمت راست و به ترتيب انجام دهند تا شبيه کاری شود که بعداً روی محور صورت می گيرد.

۲ اندازه گيری يک طول با يک واحد مشخص مثل پاک کن، حتماً به صورت عملی تمرين شود.

۳ می توانيد تمرين هايی به دانش آموزان بدهيد که برای پيدا کردن حاصل تفريق،

شکل را خودشان رسم کنند و سپس خط بزنند در تمرين کتاب تمام شکل ها رسم شده است.

اهداف صفحه ۹۷  تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ آشنايی با جمع ۳ عدد.
۲ تمرين جمع ۳ عدد با استفاده از راهبرد رسم شکل.
۳ درک تجزيه يک عدد به عدد های کوچکتر و يا ترکيب های بيشتر از ۲ تايی يک عدد.

روش تدريس صفحه ۹۷  تم ۱۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس همسايگان

به دانش آموزان ۶ چينه بدهيد و از آنها بخواهيد آن را به روش های مختلف تقسيم کنند

و بعد از انجام هر تقسيم عبارت ۸ يا ۹ چينه ، جمع متناظر آن را بيان کنند.

چنين فعاليت را برای ۷ هم انجام دهيد.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحهٔ آغازين بخش برگردند و ۵ نفری که در کوچه هستند را به صورت های مختلف تجزيه کنند.

به عنوان نمونه ۲ پسر و ۱ پدر و ۱ دختر، ۴ مرد و يک زن، يک بزرگسال و ۴ نوجوان و…..

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد با رنگ های دلخواه چينه ای مربوط به هر عبارت جمع ۳ عدد را رنگ آميزی کنند.

در تمرين آخر می توانند جواب های متفاوتی ارائه کنند.

در واقع فعاليت آخر يک مسئله باز است و دانش آموز می تواند

به روش های متفاوت کار رنگ آميزی را انجام دهد و پاسخ های جمع گوناگونی بنويسد.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۷  تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی درس همسايگان

۱ برای تمرين دوم بهتر است برای هر عدد ۲، از يک رنگ متفاوت استفاده کنند.

۲ توجه دانش آموزان را به چينه ها يا مربع های ۵ تايی جلب کنيد تا کار شمردن و پيدا کردن حاصل جمع ساده تر شود.

۳ فعاليت اول کتاب که چينه های رنگی را نشان می دهد

کاربرد بسيار خوبی از چينه ها برای پيدا کردن ترکيب های ۲ تايی يا ۳ تايی و يا بيشتر يک عدد است.

۴ در تمرين سوم يادآور شويد که برای عدد صفر هيچ کدام از چينه ها رنگ نمی شود. بنابراين فقط دو رنگ ديده می شود.

۵ بخش اول فعاليت ترکيب های مختلف عدد ۶ با چينه و در بخش دوم ترکيب های مختلف عدد ۷ با رنگ کردن مربع ها کار شده است.

مشابه اين فعاليت ها را می توانيد برای عدد های ديگر و يا تعداد جمع های بيشتر از ۳ تايی نيز انجام دهيد.

۶ مربع های رنگ شده در واقع شکل دو بعدی همان چينه ها است. لذا در صورتيکه چينه در اختيار نداريد

می توانيد فقط از رنگ کردن مربع ها استفاده کنيد.

تم 14 ریاضی اول ابتدایی درس همسايگان
تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی درس همسايگان

اهداف صفحه ۹۸  تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ کسب مهارت در کار با ابزار شابلون.
۲ توانايی رسم شکل های قرينه با شابلون.
۳ درک مفهوم تقارن و چگونگی استفاده از آن در طراحی يک شکل متقارن.

روش تدريس صفحه ۹۸  تم ۱۴ ریاضی اول دبستان همسايگان

از دانش آموزان بخواهيد در دو طرف کاغذ اشکال متقارن را با استفاده از شابلون بکشند و اين کار را تمرين کنند.

در صورت لزوم فعاليت های قرينه کردن صفحه های ٤٢ و ٤٧ را يادآوری کنيد.

∗∗ دانش آموزان می توانند روی ديوار خانه ها در تصوير صفحهٔ آغازين با شابلون طراحی کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد با شابلون شکل ها را در نيمهٔ راست شکل رسم و سپس رنگ آميزی کنند،

به طوری که دو طرف شکل قرينهٔ يکديگر باشند.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۸  تم ۱۴ کتاب ریاضی اول ابتدایی همسايگان

۱ ممکن است تمام دانش آموزان نتوانند کليه شکل ها را با شابلون و به صورت قرينه و دقيق رسم کنند،

لذا بايد صبور بود وبا تمرين زياد اين توانايی را در دانش آموزان ايجاد نمود.

۲ در صورتی که اندازهٔ شکل های روی شابلون دانش آموزان با اندازهٔ شکل های کتاب متفاوت است،

تنها به قرينه بودن و مشابه بودن شکل ها اکتفا کنيد. برای مثال همين که در دو طرف خط دو دايرهٔ بنفش رسم شود کافی است.

و يا به قرينه بودن مثلث ها توجه شود.

۳ خوبست نمونه ای از شکل های متقارن و يا تصاويری از گليم و فرش و… که متقارن هستند به کلاس آورده و به دانش آموزان نشان دهيد.

٤ مهم ترين شکل در قرينه يابی با شابلون مثلث است.

در مورد مربع، مستطيل و دايره فقط تشخيص محل شکل قرينهکافی است

اما در مثلث علاوه بر آن بايد به جهت قرار گرفتن شکل نيز توجه کرد. مثلث در شکل قرينه به صورت تبديل می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.