مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

0 ۹۴۶

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

وسط / کنار / بین، اول تا دهم، چپ / راست،جلو / پشت، جلو / عقب.
مهارت ها:

کمک به همسایگان، احوالپرسی از همسایگان، کمک خواستن از همسایگان.
نگرش ها:
۱ زمانی که گروهی از مردم می خواهند چیزی را بسازند یا چیز جدیدی را امتحان کنند باید از پیش تعیین کنند که این چیزممکن است چه تأثیری بر مردم بگذارد.
تأثیرات شناختی:
۱ تأثیر شخصیت بر سرنوشت
۲ مهربانی به حیوانات
۳ همکاری در کار ها
تم شناختی:
همسایه: در مورد آداب ارتباط با همسایگان و مواردی را که برای راحتی آنان باید در نظر گرفت، نکاتی را که می دانید به دانش آموزان تذکر دهید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان با صفحات این بخش:

۱ در این تصویر چند کبوتر دیده می شود؟ برای آنها یک جمع و یک تفریق بنویس.
۲ در این تصویر در هر جعبه چند لامپ رنگی دیده می شود؟ برای هر کدام یک جمع و یک تفریق بنویس.
۳ روی هر شاخه چند برگ دیده می شود؟ برای هر کدام یک جمع و یک تفریق بنویس.
۴ چند جوجه و مرغ در تصویر دیده می شود؟ برای آنها یک جمع و یک تفریق بنویس.
۵ چند نفر در این تصویر دیده می شود؟ برای آنها یک جمع و یک تفریق بنویس.

اهداف صفحه 93 تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ آشنایی با نماد تفریق و توانایی در نوشتن یک عبارت تفریق.
۲ توانایی انجام تفریق با استفاده از انگشتان دست.

روش تدریس صفحه 93 تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

به دانش آموزان ۴ تا چینه بدهید و از آنها بخواهید کهیک چینه را کم کنند.

در انجام این فعالیت از واژه منها یا تفریق استفاده کنید تا دانش آموزان به این درک برسند که کم کردن همان منها کردن است.

سپس متناظر با این عمل یک عبارت تفریق بیان کنید.

همین کار را با عدد های دیگر نیز انجام دهید.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان سؤالاتی را درباره تفریق بپرسید.

به عنوان نمونه بپرسید اگر از چهار جوجه یک جوجه برود چند جوجه می ماند؟

یا الان چند نفردر تصویر می بینی؟ اگر یکی از آنها برود چند نفر می ماند؟ هر باریک عبارت تفریق بیان کنید.

∗∗∗ ابتدا از دانش آموزان بخواهید عدد ۴ را با انگشتان نشان دهند، سپس به آنها عدد یک را با انگشتان نشان دهید

و ازآنها بخواهید به این تعداد از انگشتان دست خود را ببندند، سپس بخواهید همین فعالیت را دو نفری با یکدیگر انجام دهند

پس ازاطمینان از درستی انجام کار از آنها بخواهید فعالیت کتاب را انجام دهند به این صورت که با یک دست یک عدد را نشان دهند

و با دست دیگر فرمان کم کردن را صادر کنند، تا حاصل تفریق به دست آید.

از این بین نماد تفریق و نحوهٔ نوشتن یک عبارت تفریق را توضیح دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 93 تم 14درس ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ تا قبل از این صفحه دانش آموزان مفهوم تفریق را به صورت های مختلف تمرین کرده اند،

در اینجا نماد تفریق و نحوهٔ نوشتن عبارت تفریق آموزش داده می شود.

۲ در این فعالیت یک دست عدد اوّل تفریق و دست دیگر عدد دوم یا تعدادی که باید کم شود را نشان می دهد. در صورتی که دانش آموزان در انجام عمل مشکل داشتند،

شما می توانید دست دوم را نشان دهید دانش آموزان به تعداد انگشتان دست شما از انگشتان دست خود ببندند.

۳ خواندن عبارت تفریق را با دانش آموزان تمرین کنید.

۴ انتقال انگشتان به دست دیگر می تواند یکی یکی و یا در صورت کسب مهارت با بیشتر از یک انگشت انجام گیرد

برای مثال می توان همزمان ۲ انگشت یک دست را بست و از دست دیگر ۲ انگشت را باز کرد.
۵ می توانید به صفحهٔ ۳۱ مراجعه کنید و آن فعالیت را دوباره با انگشتان دست انجام دهید تا موضوع استفاده از انگشتان برای تفریق کردن یادآوری شود.

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان
تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

اهداف صفحه 94  تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

1 توانایی نوشتن عبارت تفریق، با توجه به تصاویر.
2 درک مفهوم تفریق و تمرین نوشتن عبارت تفریق.

روش تدریس صفحه 94  تم 14 کتاب ریاضی اول دبستان درس همسایگان

از دانش آموزان بخواهید 4 تا دکمه روی میز بگذارند، سپس 2 تا را از آن جدا کنند، حال چند تا دکمه مانده است؟

برای آن یک تفریق بیان کنند از این دست فعالیت ها برای دانش آموزان
انجام دهید تا مفهوم تفریق بار دیگر برای دانش آموزان تداعی شود.

∗∗ مانند پرسش های فوق با توجه به تصویر مربوط به صفحهٔ آغازین مسئله ای طرح کنید تا دانش آموزان برای آنها یک عبارت تفریق بیان کنند.

∗∗∗ فعالیت کتاب را انجام دهید. با توجه به تصویر ها و نوشتن عدد متناظر هر تصویر عبارت تفریق به دست می آید

اما شما در مورد هر کدام مفهوم تفریق و کم شدن را تکرار و عبارت تفریق را بخوانید.

توصیه های آموزشی صفحه 94  تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

1 سعی کنید مفاهیم جمع و تفریق را در موقعیت های طبیعی و واقعی برای دانش آموزان تداعی کنید.
2 در فعالیت مربوط به این تمرین توجه دانش آموز را به مفهوم تفریق جلب کنید،

3 از دانش آموزان بخواهید در مورد یک عبارت تفریق یک داستان بسازند و سپس آن داستان را نقاشی کنند. با انجام چنینفعالیت هایی مفهوم تفریق را تمرین کنید.

4 هر بار عبارت تفریق را بخوانید تا دانش آموزان با واژه ها نیز آشنا شوند.

۵ شکل های این صفحه دقیقاً مشابه شکل های صفحهٔ 31 کتاب است و دانش آموزان بیش از این به شکل های مختلف تفریق را تمرین کرده اند.

اهداف صفحه 95 تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

1 آشنایی با راهبرد رسم شکل برای پیدا کردن حاصل جمع.
2 به کار بردن روش های مختلف استفاده از شکل.
3 تمرین تکمیل مربع شگفت انگیز.

روش تدریس صفحه 95 درس همسایگان تم 14 کتاب ریاضی اول ابتدایی 

برای دانش آموزان یک عبارت جمع بنویسید و از آنها بخواهید با استفاده از چینه یا دکمه حاصل این عبارت جمع را به دست آورند.

سپس بجای استفاده از چینه یا اشیاء معمولی دیگر از کشیدن شکل استفاده کنند و همان عمل را انجام دهند.

∗∗ حال به صفحهٔ آغازین بخش برگردید با توجه به تصویر یک داستان جمع بسازید

و از دانش آموزان بخواهید با استفاده از رسم گردید یا سه گوش مسئله را مدلسازی کنند.

∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید برای پیدا کردن حاصل هر جمع ابتدا کشیدن شکل را کامل کنند.

با شمردن تعداد شکل ها حاصل جمع را بنویسند. همچنین می توانند از رسم چوب خط و یا رنگ کردن مربع ها نیز کمک بگیرند

در پایان از آنها بخواهید مربع های شگفت انگیز را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 95 درس همسایگان تم 14 ریاضی اول دبستان

1 یکی از راهبرد های حل مسئله، رسم شکل است که دانش آموزان در این فعالیت با این راهبرد آشنا می شوند.

2 تا این بخش کتاب پیدا کردن حاصل یک جمع مانند نمونه های داده شده برای دانش آموزان به شکل یک مسئله است

اما کم کم با تمرین و تکرار جمع های مختلف ممکن است حاصل را به صورت ذهنی و بدون نیاز به رسم شکل یا استفاده از اشیاء به دست آورند.

در این صورت چنین عبارت هایی دیگر برای آنها مسئلهٔ آنها نیست و جنبهٔ تمرین محاسباتی دارد.

3 در رنگ کردن مربع ها و یا حتی کشیدن شکل می توانند از دو رنگ مختلف استفاده کنند.

4 تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد 6 را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد 6 با نماد دیگر آن اجتناب کنید.

5 در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب 5 و ۵ مربع ها جلب کنید

اهداف صفحه 96 تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ درک انجام عمل تفریق روی یک شکل.
۲ پیدا کردن حاصل تفریق با استفاده از راهبرد رسم شکل.
۳ درک مفهوم تقریبی اندازه یک شیء و استفاده از واژه کمی بلندتر.

روش تدریس صفحه 96 درس همسایگان تم 14 ریاضی اول ابتدایی 

عبارت های تفریقی را برای دانش آموزان بنویسید.

به آنها آموزش دهید به اندازهٔ عدد اول یک شکل بکشند

و به تعدادی که عدد دوم تفریق نشان می دهد از شکل ها خط بزنند تا حاصل تفریق به دست آید.

همچنین می توانید از دانش آموزان بخواهید طول اشیاء را با پاک کن خود اندازه بگیرند. برای مثال بگویند عرض کتاب ریاضی چند پاک کن است؟

از اشیاء دیگر مثل چینه یا کلیپس هم استفاده کنید.

∗∗ با برگشت به صفحهٔ آغازین بخش هم می توانید مسئله هایی برای تفریق طرح کنید و هم طول ها را مقایسه کنید.

برای مثال اندازهٔ درخت بلندتر از نردبان است.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت های صفحهٔ ۹۶ را انجام دهند. ابتدا نمونهٔ انجام شده را توضیح دهید.

متناظر با عدد ۲ تا از آنها خط زده شده است. عدد ۴ نشان می دهد ۴ دایرهٔ خط نزده باقی مانده است.

توصیه های آموزشی صفحه 96 تم 14 کتاب ریاضی اول دبستان همسایگان

۱ در انجام عملیات تفریق با استفاده از راهبرد رسم شکل، دانش آموزان سعی کنند

خط زدن روی شکل ها را از سمت راست و به ترتیب انجام دهند تا شبیه کاری شود که بعداً روی محور صورت می گیرد.

۲ اندازه گیری یک طول با یک واحد مشخص مثل پاک کن، حتماً به صورت عملی تمرین شود.

۳ می توانید تمرین هایی به دانش آموزان بدهید که برای پیدا کردن حاصل تفریق،

شکل را خودشان رسم کنند و سپس خط بزنند در تمرین کتاب تمام شکل ها رسم شده است.

اهداف صفحه 97  تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ آشنایی با جمع ۳ عدد.
۲ تمرین جمع ۳ عدد با استفاده از راهبرد رسم شکل.
۳ درک تجزیه یک عدد به عدد های کوچکتر و یا ترکیب های بیشتر از ۲ تایی یک عدد.

روش تدریس صفحه 97  تم 14 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس همسایگان

به دانش آموزان ۶ چینه بدهید و از آنها بخواهید آن را به روش های مختلف تقسیم کنند

و بعد از انجام هر تقسیم عبارت ۸ یا ۹ چینه ، جمع متناظر آن را بیان کنند.

چنین فعالیت را برای ۷ هم انجام دهید.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحهٔ آغازین بخش برگردند و ۵ نفری که در کوچه هستند را به صورت های مختلف تجزیه کنند.

به عنوان نمونه ۲ پسر و ۱ پدر و ۱ دختر، ۴ مرد و یک زن، یک بزرگسال و ۴ نوجوان و…..

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید با رنگ های دلخواه چینه ای مربوط به هر عبارت جمع ۳ عدد را رنگ آمیزی کنند.

در تمرین آخر می توانند جواب های متفاوتی ارائه کنند.

در واقع فعالیت آخر یک مسئله باز است و دانش آموز می تواند

به روش های متفاوت کار رنگ آمیزی را انجام دهد و پاسخ های جمع گوناگونی بنویسد.

توصیه های آموزشی صفحه 97  تم 14 ریاضی اول ابتدایی درس همسایگان

۱ برای تمرین دوم بهتر است برای هر عدد ۲، از یک رنگ متفاوت استفاده کنند.

۲ توجه دانش آموزان را به چینه ها یا مربع های ۵ تایی جلب کنید تا کار شمردن و پیدا کردن حاصل جمع ساده تر شود.

۳ فعالیت اول کتاب که چینه های رنگی را نشان می دهد

کاربرد بسیار خوبی از چینه ها برای پیدا کردن ترکیب های ۲ تایی یا ۳ تایی و یا بیشتر یک عدد است.

۴ در تمرین سوم یادآور شوید که برای عدد صفر هیچ کدام از چینه ها رنگ نمی شود. بنابراین فقط دو رنگ دیده می شود.

۵ بخش اول فعالیت ترکیب های مختلف عدد ۶ با چینه و در بخش دوم ترکیب های مختلف عدد ۷ با رنگ کردن مربع ها کار شده است.

مشابه این فعالیت ها را می توانید برای عدد های دیگر و یا تعداد جمع های بیشتر از ۳ تایی نیز انجام دهید.

۶ مربع های رنگ شده در واقع شکل دو بعدی همان چینه ها است. لذا در صورتیکه چینه در اختیار ندارید

می توانید فقط از رنگ کردن مربع ها استفاده کنید.

تم 14 ریاضی اول ابتدایی درس همسایگان
تم 14 ریاضی اول ابتدایی درس همسایگان

اهداف صفحه 98  تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ کسب مهارت در کار با ابزار شابلون.
۲ توانایی رسم شکل های قرینه با شابلون.
۳ درک مفهوم تقارن و چگونگی استفاده از آن در طراحی یک شکل متقارن.

روش تدریس صفحه 98  تم 14 ریاضی اول دبستان همسایگان

از دانش آموزان بخواهید در دو طرف کاغذ اشکال متقارن را با استفاده از شابلون بکشند و این کار را تمرین کنند.

در صورت لزوم فعالیت های قرینه کردن صفحه های ۴٢ و ۴٧ را یادآوری کنید.

∗∗ دانش آموزان می توانند روی دیوار خانه ها در تصویر صفحهٔ آغازین با شابلون طراحی کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید با شابلون شکل ها را در نیمهٔ راست شکل رسم و سپس رنگ آمیزی کنند،

به طوری که دو طرف شکل قرینهٔ یکدیگر باشند.

توصیه های آموزشی صفحه 98  تم 14 کتاب ریاضی اول ابتدایی همسایگان

۱ ممکن است تمام دانش آموزان نتوانند کلیه شکل ها را با شابلون و به صورت قرینه و دقیق رسم کنند،

لذا باید صبور بود وبا تمرین زیاد این توانایی را در دانش آموزان ایجاد نمود.

۲ در صورتی که اندازهٔ شکل های روی شابلون دانش آموزان با اندازهٔ شکل های کتاب متفاوت است،

تنها به قرینه بودن و مشابه بودن شکل ها اکتفا کنید. برای مثال همین که در دو طرف خط دو دایرهٔ بنفش رسم شود کافی است.

و یا به قرینه بودن مثلث ها توجه شود.

۳ خوبست نمونه ای از شکل های متقارن و یا تصاویری از گلیم و فرش و… که متقارن هستند به کلاس آورده و به دانش آموزان نشان دهید.

۴ مهم ترین شکل در قرینه یابی با شابلون مثلث است.

در مورد مربع، مستطیل و دایره فقط تشخیص محل شکل قرینهکافی است

اما در مثلث علاوه بر آن باید به جهت قرار گرفتن شکل نیز توجه کرد. مثلث در شکل قرینه به صورت تبدیل می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.