مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

0

تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستورانبه صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:
چپ / راست، اول الی دهم، وسط / کنار /بين، جلو / پشت، جلو / عقب.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

مهارت ها:
انتخاب ميز مناسب، آداب سفارش دادنغذا، آداب خوردن غذا، آداب تشکر از صاحب رستوران و پرداخت صورتحساب.

نگرش ها:
۱ اعداد و اشکال می توانند برای صحبت کردن در مورد اشيا به کار روند.
۲ يک راه برای توضيح يک پديده اين است که بگوييم يک چيز چطور شبيه چيز ديگری است.

تأثيرات شناختی:
۱ فرهنگ پرسيدن
۲ تبيين و روشن کردن حقيقت برای ديگران
۳ روابط خانوادگی خارج از خانه

تم شناختی:
غذا خوردن در رستوران: در مورد آداب غذا خوردن در رستوران نکاتی را که می دانيد به دانش آموزان متذکر شويد.

ارتباط تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران با صفحات بخش:

۱ دو دستهٔ پنج نفری را در اين تصوير مشخص کنيد.
۲ تعداد ليوان ها، بشقاب ها و کاسه ها را با افرادی که پشت ميز نشسته اند، متناظر کنيد.
۳ در هر ميز چند خانم نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد آقايان در هر ميز چند نفر است.
۴ در هر ميز چند آقا نشسته اند؟ با يک تفريق بگوييد تعداد خانم ها در هر ميز چند نفر است.
۵ در کل تصوير چند آقا می بينيد؟ چند خانم؟ کدام بيشترند؟
۶ در کل تصوير چند بچه می بينيد؟ چند بزرگسال؟ کدام بيشترند؟
۷ اشيايی را که به تعداد مساوی در تصوير مشاهده می شوند، نام ببريد.

اهداف صفحه ۸۶ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ انجام عمل جمع با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر.
۲ آموزش نماد جمع.
۳ درک مفهوم جمع و حاصل آن و نوشتن يک تساویجمع.

روش تدريس صفحه ۸۶ تم ۱۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از چينه ها فعاليت را به صورت زير انجام دهند.
ابتدا سه چينه را در يک طرف و يک چينه را در طرف ديگر قرار دهند و با بيان اينکه ۳ چينه را با ۱ چينه جمع کنيد، از آنها بخواهيد،

۴ چينه را در کنار يکديگر قراردهند و حاصل را بيان کنند، اين فعاليت را می توانيد با اشيا ديگر وعدد های ديگر با حاصل کمتر از ۱۰ انجام دهيد.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد. با طرح مسائل مختلفبا توجه به تصوير از دانش آموزان بخواهيد عبارت جمع مربوط بهمسئلهٔ شما را بيان کنند.

برای مثال تعداد دختر های ميز سمت چپ و دختر های ميز سمت راست روی هم چند تا می شود؟

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد با بستن هر انگشت از دست چپ يک انگشت از دست راست را باز کنند و به اين ترتيب حاصلجمع را با انگشتان دست نمايش دهند.

سپس برای هر تصوير يک عدد نوشته و عدد مربوط به حاصل جمع را که با انگشتان به دست آورده اند، بعد از تساوی بنويسند.

در اين هنگام نماد جمع و نحوهٔ نوشتن عبارت جمع را به دانش آموزان آموزش دهيد.

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران
تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

توصيه های آموزشی صفحه ۸۶ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

۱ همانطور که ملاحظه کرده ايد، تا اين صفحه مفهوم جمع به صورت های مختلف مطرح شده است،

اما از اين صفحه نمادجمع و مفهوم حاصل جمع معرفی می شود. بنابراين، توجه دانش آموزان را به اين نماد ها و نحوهٔ نوشتن يک عبارت جمع جلب
کنيد.
۲ در عمل انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر، اگر دانش آموزان همزمان تعداد بيشتری از

انگشتان دست چپ را بستند
و معادل آن انگشتان دست راست را باز کردند، آنها را تشويق کنيد.

اهداف صفحه ۸۷  تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ پيدا کردن حاصل جمع با رسم چوب خط.
۲ نوشتن يک عبارت جمع با توجه به شکل ها و چوبخط.
. ۳ پيدا کردن ترکيب های دو تايی عدد ۱ تا ۵
۴ نوشتن نظام دار ترکيب های هر عدد.

روش تدريس صفحه ۸۷  تم ۱۳ ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

به دانش آموزان به عنوان نمونه ۳ چينه سبز و ۳ چينهزرد بدهيد و از آنها بخواهيد به روش های مختلف ۳ چينه ازبين اين ۶ چينه انتخاب کنند و کنار هم بگذارند.

۲ چينه سبز و۱ چينه زرد، ۱ چينه سبز و ۲ چينه زرد، ۳ چينه سبز و يا ۳ چينهزرد تا ترکيب های مختلف عدد ۳ به دست آيد.

به اين ترتيب برایعدد های ديگر فعاليت فوق را انجام دهيد.

∗∗ از دانش آموزان بپرسيد روی هر ميز چند نفر هستند.
سپس از آنها در مورد تعداد فرزندان و تعداد والدين هر ميز
بپرسيد.

به گونه ای که دانش آموزان بتواند تعداد افراد هر خانواده را با جمع کردن، بدست آورند. از آنها بخواهيد برای سرشماری(جمع کردن افراد) از چوب خط استفاده کنند.

∗∗∗ در انجام فعاليت بالای صفحه به دانش آموزان آموزش دهيد که ابتدا برای دستهٔ اول چوب خط رسم کنند.

سپس به تعداد دستهٔ دوم چوب خط را در ادامهٔ قبلی بکشند، به طوريکه با کامل شدن دستهٔ پنج تايی دسته بعدی را شروع کنند.

در انجام فعاليت پايين صفحه پس از آنکه مطابق روش های توضيح داده شده ترکيب های دوتايی مختلف يک عدد به دست آمد،

جواب جمع هادر ستون ها نظام دار وارد می شود

.به عنوان نمونه ابتدا ستون سمت چپ را با عدد صفر شروع می کنيم تا عدد مقابل آن مشخص شود

سپس می گوييم ما يکی يکی به عدد های سمت چپ اضافه می کنيم

و هر بار عدد مقابل آن را تعيين کرده و در جدول می نويسيم. در مورد نظم جدول با دانش آموزان گفتگو کنيد.

 

اهداف صفحه ۸۸ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ درک مفهوم عدد ۱۰ و آموزش نحوهٔ نوشتن نماد عدد ۱۰
۲ معرفی عدد ۱۰ بدون استفاده از جدول ارزش مکانی.
۳ درک ترکيب های ۲ تايی عدد ۱۰

روش تدريس صفحه ۸۸ تم ۱۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهيد ۴ تا چينه آبی در يک طرف و ۲ چينه سبز را در طرف ديگر قرار دهند
و سپس آنها را با يکديگر جمع و در کنار يکديگر قرار دهند و بشمارند.

همين کار را با ۳و ۳و ۶، انجام دهند سپس از آنها بخواهيد پنج تا چينه سبز در ،۵ يک طرف و پنج تا چينه آبی ديگر در طرف ديگر قرار دهند،

سپس مجموع را بشمارند با توجه به راهنمايی شما، عدد مربوطه را بيان
کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد از دانش آموزانبپرسيد که مجموعهٔ نفرات کدام دو ميز عدد ۱۰ می شود؟

يا ۱۰ تااز شيشه های مربوط به پنجره های رستوران را با مداد رنگی، رنگ آميزی کنند.

∗∗∗ فعاليت صفحه ۸۸ را انجام داده در تمرين آخر نحوهٔ نوشتن عدد ۱۰ را توضيح دهيد
سپس از دانش آموزان بخواهيد در پايين صفحه نوشتن نماد ۱۰ را تمرين کنند.

 

توصيه های آموزشی صفحه ۸۸ کتاب تم ۱۳ ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

۱ در اين صفحه نماد عدد ۱۰ بدون جدول ارزش مکانی گفته شده است.

بنابراين در فرآيند آموزش از بيان عبارت های يکی و ده تايی پرهيز نماييد.

۲ مانند فعاليت کتاب با در اختيار قرار دادن ۲، رديف مربع ۵ تايی و ۲ رنگ مختلف تمام حالت های مختلف جمع های دوتايیعدد ۱۰ را به دست آوريد.

۳ در رنگ کردن مربع از دانش آموزان بخواهيد از سمت چپ و بدون وقفه مربع ها را رنگ کنند.

٤ در اين صفحه نماد ۱۰ مانند ساير نمادهای ٠ تا ٩ آموزش داده می شود و دانش آموزان هنوز به درک رقم و عدد نرسيده اند

و تشخيص نمی دهند که يک عدد ٢ رقمی نوشته اند.

کتاب تم 13 ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران
کتاب تم ۱۳ ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

اهداف صفحه ۸۹  تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ درک مفهوم تقارن و استفاده از آن در تکميل يکطرح شطرنجی.
۲ تشخيص و ادامه دادن الگوی شطرنجی.

روش تدريس صفحه ۸۹  تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

يک بار ديگر فعاليت های صفحات ۴۲ و ۴۹ رامرور کنيد تا مفهوم قرينه کردن برای دانش آموزان يادآوری شود.

اين بار می توانيد اين فعاليت ها را روی کاغذ شطرنجیانجام دهيد.
∗∗ به صفحهٔ آغازين برگرديد و توجه دانش آموزان را بهقرينه بودن پنجره های رستوران نسبت به خط های رنگی رویديوار جلب کنيد.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد با شمردن فاصله مربعرنگی تا خط تقارن، سمت ديگر خط تقارن را با همان رنگ سمتچپ پررنگ کنند.

در قسمت پايين شکل به الگوی موجود در شکل گل که تکرار شده است، توجه کنيد. سپس از آنها بخواهيد مربع هایشگفت انگيز را کامل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۸۹  تم ۱۳ ریاضی اول دبستان درس رفتن به رستوران

۱ توجه داشته باشيد که در هنگام رنگ کردن هر يک از مربع ها آن را با مربع مشابه سمت چپ مقايسه کنند و در صورت لزوم از شمردن مربع ها استفاده کنند.

۲ بعد از رنگ کردن مربع ها، از آنها بپرسيد که چه طرحی را رسم کرده اند.
سپس از آنها بخواهيد در دو طرف شکل ريشه بکشند

و از آنها بپرسيد، که آيا تا به حال نظير چنين طرحی روی فرش يا جايی ديده اند يا خير؟
۹ تصميم گيری در خصوص نقطهٔ شروع را به دانش آموزان واگذار کنيد.

٤ در رنگ کردن شکل بالای صفحه دانش آموزان می توانند بجای بررسی تک تک مربع ها و پيدا کردن مربع نظير در سمتراست، يک دسته يا يک رديف مربع را در سمت چپ در نظر گرفته و مشابه آن را در سمت راست پيدا و رنگ کنند.

اهداف صفحه ۹۰ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ پيدا کردن جمع های ترکيبی دو تايی
۲ ياد گرفتن نوشتن پاسخ ها به صورت منظم و آشنايی باتفکر نظام دار.
۳ تمرين ادامه دادن يک الگوی شطرنجی.

روش تدريس صفحه ۹۰ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهيد ترکيب های مختلف ۷ چينه را۹ يا ۱۰ چينه انجام ، روی ميز انجام دهند، همين فعاليت را با ۸دهند.

يک فعاليت مناسب اين است که در يک کيسه تعداد زيادیمهره از دو رنگ ريخته شود
و دانش آموزان بدون نگاه کردن بهداخل کيسه به تعداد عدد مورد نظر (برای مثال ۷) مهره را خارج کنند

و با توجه به ترکيب رنگ های به دست آمده يک عبارت جمعبنويسند.
با برگرداندن مهره ها به داخل کيسه دوباره به همان تعدادمهره در آورند و يک جمع ديگر بنويسند تا تمام حالت های ممکن به دست آيد.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحهٔ آغازين بخش برگردند. مجموع نفرات هر دو ميز را به صورت های مختلف بيان کنند.

به عنوان نمونه جمع کل تعداد نفرات خانواده های دو ميز ۷ نفر است که در آن ۳ نفر والدين و ۴ نفر بچه ها هستند.

به اين ترتيب جمع های مختلف را تمرين کنند.
∗∗∗ دانش آموزان بايد ابتدا با انجام فعاليت های عملی نظير استفاده از چينه ها يا رنگ کردن مربع ترکيب های مختلف يکعدد را به دست آورند.

سپس برای نوشتن اين ترکيب ها در جدول از يک نظم مشخص استفاده کنند. در پايان الگو های شطرنجیپايين صفحه را انجام دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۰ تم ۱۳ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

۱ با انجام بازی و تمرين های مختلف، دانش آموز به مهارت بيان جمع های ترکيبی يک عدد دست پيدا کند به طوريکه به صورت ذهنی نيز قادر به پاسخگويی باشند.

۲ اگر دانش آموزان به ترتيب از سمت چپ عدد ها را از صفر بنويسند، سپس طرف سمت راست را نگاه کنند،

شايد فقط يک الگو را ببينند و درک درستی نسبت به ترکيب عدد پيدا نکنند،
بنابراين مناسب است که ابتدا ترکيب های مختلف را با روش های عملی
بدست آورند، سپس آنها را در يک جدول به صورت نظام دار قرار دهند.

 

اهداف صفحه ۹۱ تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ مهارت استفاده از خط کش.
۲ تشخيص رابطهٔ بين اشکال يکسان با اندازه هایمختلف.

روش تدريس صفحه ۹۱ درس رفتن به رستورانتم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی

کاغذ های باطله در اختيار دانش آموزان قرار دهيدتا کشيدن خط با خط کش را تمرين کنند تا مهارت کافی دستيابند.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد نقاطی را روی تصويرمشخص کنيد
و از دانش آموزان بخواهيد با خط کش نقاط را به هم وصل کنند.

برای مثال می توانيد از پر رنگ کردن دور روميزی های سفيد رنگ استفاده کنيد.

∗∗∗ شکل نمونهٔ سمت چپ را به دانش آموزان نشان دهيد و پس از خواندن دستورالعمل از آنها بخواهيد مانند آن شکل را با استفاده از همان رنگ ها و به کمک خط کش رسم کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۹۱درس رفتن به رستورانتم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی

۱ در وصل کردن عدد های مثل هم، ممکن است دانش آموزان به گونه ای عدد ها را به هم وصل کنند که شکل مورد نظر حاصل نشود،

برای پرهيز از چنين اشتباهی مناسب است که با توجه به رنگ های مختلف حرکت کنند.

به عنوان نمونه رنگ آبی را ببيند و بانمونه داده شده در بالا تطبيق دهند، سپس خط را به نقطه مربوطه وصل کنند.

۲ توانايی مقايسه و انطباق شکل با نمونهٔ کوچک تر از جمله مهارت هايی است که دانش آموز در انجام اين فعاليت به آن می رسد،

لذا می توانيد از اين نوع فعاليت ها به دانش آموزان بدهيد و از آنها بخواهيد در منزل آن را انجام دهند.

۳ در مورد کاربرد اين اشکال در معماری سنتی و اسلامی ايران توضيح داده، در صورت امکان چند نمونهٔ واقعی را به دانش آموزان نشان دهيد

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.