مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

0 ۱,۱۶۲

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستورانبه صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:
چپ / راست، اول الی دهم، وسط / کنار /بین، جلو / پشت، جلو / عقب.

مهارت ها:
انتخاب میز مناسب، آداب سفارش دادنغذا، آداب خوردن غذا، آداب تشکر از صاحب رستوران و پرداخت صورتحساب.

نگرش ها:
۱ اعداد و اشکال می توانند برای صحبت کردن در مورد اشیا به کار روند.
۲ یک راه برای توضیح یک پدیده این است که بگوییم یک چیز چطور شبیه چیز دیگری است.

تأثیرات شناختی:
۱ فرهنگ پرسیدن
۲ تبیین و روشن کردن حقیقت برای دیگران
۳ روابط خانوادگی خارج از خانه

تم شناختی:
غذا خوردن در رستوران: در مورد آداب غذا خوردن در رستوران نکاتی را که می دانید به دانش آموزان متذکر شوید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران با صفحات بخش:

۱ دو دستهٔ پنج نفری را در این تصویر مشخص کنید.
۲ تعداد لیوان ها، بشقاب ها و کاسه ها را با افرادی که پشت میز نشسته اند، متناظر کنید.
۳ در هر میز چند خانم نشسته اند؟ با یک تفریق بگویید تعداد آقایان در هر میز چند نفر است.
۴ در هر میز چند آقا نشسته اند؟ با یک تفریق بگویید تعداد خانم ها در هر میز چند نفر است.
۵ در کل تصویر چند آقا می بینید؟ چند خانم؟ کدام بیشترند؟
۶ در کل تصویر چند بچه می بینید؟ چند بزرگسال؟ کدام بیشترند؟
۷ اشیایی را که به تعداد مساوی در تصویر مشاهده می شوند، نام ببرید.

اهداف صفحه 86 تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ انجام عمل جمع با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر.
۲ آموزش نماد جمع.
۳ درک مفهوم جمع و حاصل آن و نوشتن یک تساویجمع.

روش تدریس صفحه 86 تم 13 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهید با استفاده از چینه ها فعالیت را به صورت زیر انجام دهند.
ابتدا سه چینه را در یک طرف و یک چینه را در طرف دیگر قرار دهند و با بیان اینکه ۳ چینه را با ۱ چینه جمع کنید، از آنها بخواهید،

۴ چینه را در کنار یکدیگر قراردهند و حاصل را بیان کنند، این فعالیت را می توانید با اشیا دیگر وعدد های دیگر با حاصل کمتر از ۱۰ انجام دهید.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید. با طرح مسائل مختلفبا توجه به تصویر از دانش آموزان بخواهید عبارت جمع مربوط بهمسئلهٔ شما را بیان کنند.

برای مثال تعداد دختر های میز سمت چپ و دختر های میز سمت راست روی هم چند تا می شود؟

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید با بستن هر انگشت از دست چپ یک انگشت از دست راست را باز کنند و به این ترتیب حاصلجمع را با انگشتان دست نمایش دهند.

سپس برای هر تصویر یک عدد نوشته و عدد مربوط به حاصل جمع را که با انگشتان به دست آورده اند، بعد از تساوی بنویسند.

در این هنگام نماد جمع و نحوهٔ نوشتن عبارت جمع را به دانش آموزان آموزش دهید.

تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران
تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

توصیه های آموزشی صفحه 86 تم 13 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

۱ همانطور که ملاحظه کرده اید، تا این صفحه مفهوم جمع به صورت های مختلف مطرح شده است،

اما از این صفحه نمادجمع و مفهوم حاصل جمع معرفی می شود. بنابراین، توجه دانش آموزان را به این نماد ها و نحوهٔ نوشتن یک عبارت جمع جلب
کنید.
۲ در عمل انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر، اگر دانش آموزان همزمان تعداد بیشتری از

انگشتان دست چپ را بستند
و معادل آن انگشتان دست راست را باز کردند، آنها را تشویق کنید.

اهداف صفحه 87  تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ پیدا کردن حاصل جمع با رسم چوب خط.
۲ نوشتن یک عبارت جمع با توجه به شکل ها و چوبخط.
. ۳ پیدا کردن ترکیب های دو تایی عدد ۱ تا ۵
۴ نوشتن نظام دار ترکیب های هر عدد.

روش تدریس صفحه 87  تم 13 ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

به دانش آموزان به عنوان نمونه ۳ چینه سبز و ۳ چینهزرد بدهید و از آنها بخواهید به روش های مختلف ۳ چینه ازبین این ۶ چینه انتخاب کنند و کنار هم بگذارند.

۲ چینه سبز و۱ چینه زرد، ۱ چینه سبز و ۲ چینه زرد، ۳ چینه سبز و یا ۳ چینهزرد تا ترکیب های مختلف عدد ۳ به دست آید.

به این ترتیب برایعدد های دیگر فعالیت فوق را انجام دهید.

∗∗ از دانش آموزان بپرسید روی هر میز چند نفر هستند.
سپس از آنها در مورد تعداد فرزندان و تعداد والدین هر میز
بپرسید.

به گونه ای که دانش آموزان بتواند تعداد افراد هر خانواده را با جمع کردن، بدست آورند. از آنها بخواهید برای سرشماری(جمع کردن افراد) از چوب خط استفاده کنند.

∗∗∗ در انجام فعالیت بالای صفحه به دانش آموزان آموزش دهید که ابتدا برای دستهٔ اول چوب خط رسم کنند.

سپس به تعداد دستهٔ دوم چوب خط را در ادامهٔ قبلی بکشند، به طوریکه با کامل شدن دستهٔ پنج تایی دسته بعدی را شروع کنند.

در انجام فعالیت پایین صفحه پس از آنکه مطابق روش های توضیح داده شده ترکیب های دوتایی مختلف یک عدد به دست آمد،

جواب جمع هادر ستون ها نظام دار وارد می شود

.به عنوان نمونه ابتدا ستون سمت چپ را با عدد صفر شروع می کنیم تا عدد مقابل آن مشخص شود

سپس می گوییم ما یکی یکی به عدد های سمت چپ اضافه می کنیم

و هر بار عدد مقابل آن را تعیین کرده و در جدول می نویسیم. در مورد نظم جدول با دانش آموزان گفتگو کنید.

 

اهداف صفحه 88 تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ درک مفهوم عدد ۱۰ و آموزش نحوهٔ نوشتن نماد عدد ۱۰
۲ معرفی عدد ۱۰ بدون استفاده از جدول ارزش مکانی.
۳ درک ترکیب های ۲ تایی عدد ۱۰

روش تدریس صفحه 88 تم 13 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهید ۴ تا چینه آبی در یک طرف و ۲ چینه سبز را در طرف دیگر قرار دهند
و سپس آنها را با یکدیگر جمع و در کنار یکدیگر قرار دهند و بشمارند.

همین کار را با ۳و ۳و ۶، انجام دهند سپس از آنها بخواهید پنج تا چینه سبز در ،۵ یک طرف و پنج تا چینه آبی دیگر در طرف دیگر قرار دهند،

سپس مجموع را بشمارند با توجه به راهنمایی شما، عدد مربوطه را بیان
کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید از دانش آموزانبپرسید که مجموعهٔ نفرات کدام دو میز عدد ۱۰ می شود؟

یا ۱۰ تااز شیشه های مربوط به پنجره های رستوران را با مداد رنگی، رنگ آمیزی کنند.

∗∗∗ فعالیت صفحه ۸۸ را انجام داده در تمرین آخر نحوهٔ نوشتن عدد ۱۰ را توضیح دهید
سپس از دانش آموزان بخواهید در پایین صفحه نوشتن نماد ۱۰ را تمرین کنند.

 

توصیه های آموزشی صفحه 88 کتاب تم 13 ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

۱ در این صفحه نماد عدد ۱۰ بدون جدول ارزش مکانی گفته شده است.

بنابراین در فرآیند آموزش از بیان عبارت های یکی و ده تایی پرهیز نمایید.

۲ مانند فعالیت کتاب با در اختیار قرار دادن ۲، ردیف مربع ۵ تایی و ۲ رنگ مختلف تمام حالت های مختلف جمع های دوتاییعدد ۱۰ را به دست آورید.

۳ در رنگ کردن مربع از دانش آموزان بخواهید از سمت چپ و بدون وقفه مربع ها را رنگ کنند.

۴ در این صفحه نماد ۱۰ مانند سایر نمادهای ٠ تا ٩ آموزش داده می شود و دانش آموزان هنوز به درک رقم و عدد نرسیده اند

و تشخیص نمی دهند که یک عدد ٢ رقمی نوشته اند.

کتاب تم 13 ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران
کتاب تم 13 ریاضی اول دبستان رفتن به رستوران

اهداف صفحه 89  تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ درک مفهوم تقارن و استفاده از آن در تکمیل یکطرح شطرنجی.
۲ تشخیص و ادامه دادن الگوی شطرنجی.

روش تدریس صفحه 89  تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

یک بار دیگر فعالیت های صفحات ۴۲ و ۴۹ رامرور کنید تا مفهوم قرینه کردن برای دانش آموزان یادآوری شود.

این بار می توانید این فعالیت ها را روی کاغذ شطرنجیانجام دهید.
∗∗ به صفحهٔ آغازین برگردید و توجه دانش آموزان را بهقرینه بودن پنجره های رستوران نسبت به خط های رنگی رویدیوار جلب کنید.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید با شمردن فاصله مربعرنگی تا خط تقارن، سمت دیگر خط تقارن را با همان رنگ سمتچپ پررنگ کنند.

در قسمت پایین شکل به الگوی موجود در شکل گل که تکرار شده است، توجه کنید. سپس از آنها بخواهید مربع هایشگفت انگیز را کامل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 89  تم 13 ریاضی اول دبستان درس رفتن به رستوران

۱ توجه داشته باشید که در هنگام رنگ کردن هر یک از مربع ها آن را با مربع مشابه سمت چپ مقایسه کنند و در صورت لزوم از شمردن مربع ها استفاده کنند.

۲ بعد از رنگ کردن مربع ها، از آنها بپرسید که چه طرحی را رسم کرده اند.
سپس از آنها بخواهید در دو طرف شکل ریشه بکشند

و از آنها بپرسید، که آیا تا به حال نظیر چنین طرحی روی فرش یا جایی دیده اند یا خیر؟
۹ تصمیم گیری در خصوص نقطهٔ شروع را به دانش آموزان واگذار کنید.

۴ در رنگ کردن شکل بالای صفحه دانش آموزان می توانند بجای بررسی تک تک مربع ها و پیدا کردن مربع نظیر در سمتراست، یک دسته یا یک ردیف مربع را در سمت چپ در نظر گرفته و مشابه آن را در سمت راست پیدا و رنگ کنند.

اهداف صفحه 90 تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ پیدا کردن جمع های ترکیبی دو تایی
۲ یاد گرفتن نوشتن پاسخ ها به صورت منظم و آشنایی باتفکر نظام دار.
۳ تمرین ادامه دادن یک الگوی شطرنجی.

روش تدریس صفحه 90 تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

از دانش آموزان بخواهید ترکیب های مختلف ۷ چینه را۹ یا ۱۰ چینه انجام ، روی میز انجام دهند، همین فعالیت را با ۸دهند.

یک فعالیت مناسب این است که در یک کیسه تعداد زیادیمهره از دو رنگ ریخته شود
و دانش آموزان بدون نگاه کردن بهداخل کیسه به تعداد عدد مورد نظر (برای مثال ۷) مهره را خارج کنند

و با توجه به ترکیب رنگ های به دست آمده یک عبارت جمعبنویسند.
با برگرداندن مهره ها به داخل کیسه دوباره به همان تعدادمهره در آورند و یک جمع دیگر بنویسند تا تمام حالت های ممکن به دست آید.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحهٔ آغازین بخش برگردند. مجموع نفرات هر دو میز را به صورت های مختلف بیان کنند.

به عنوان نمونه جمع کل تعداد نفرات خانواده های دو میز ۷ نفر است که در آن ۳ نفر والدین و ۴ نفر بچه ها هستند.

به این ترتیب جمع های مختلف را تمرین کنند.
∗∗∗ دانش آموزان باید ابتدا با انجام فعالیت های عملی نظیر استفاده از چینه ها یا رنگ کردن مربع ترکیب های مختلف یکعدد را به دست آورند.

سپس برای نوشتن این ترکیب ها در جدول از یک نظم مشخص استفاده کنند. در پایان الگو های شطرنجیپایین صفحه را انجام دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 90 تم 13 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به رستوران

۱ با انجام بازی و تمرین های مختلف، دانش آموز به مهارت بیان جمع های ترکیبی یک عدد دست پیدا کند به طوریکه به صورت ذهنی نیز قادر به پاسخگویی باشند.

۲ اگر دانش آموزان به ترتیب از سمت چپ عدد ها را از صفر بنویسند، سپس طرف سمت راست را نگاه کنند،

شاید فقط یک الگو را ببینند و درک درستی نسبت به ترکیب عدد پیدا نکنند،
بنابراین مناسب است که ابتدا ترکیب های مختلف را با روش های عملی
بدست آورند، سپس آنها را در یک جدول به صورت نظام دار قرار دهند.

 

اهداف صفحه 91 تم 13 ریاضی اول ابتدایی رفتن به رستوران

۱ مهارت استفاده از خط کش.
۲ تشخیص رابطهٔ بین اشکال یکسان با اندازه هایمختلف.

روش تدریس صفحه 91 درس رفتن به رستورانتم 13 ریاضی اول ابتدایی

کاغذ های باطله در اختیار دانش آموزان قرار دهیدتا کشیدن خط با خط کش را تمرین کنند تا مهارت کافی دستیابند.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید نقاطی را روی تصویرمشخص کنید
و از دانش آموزان بخواهید با خط کش نقاط را به هم وصل کنند.

برای مثال می توانید از پر رنگ کردن دور رومیزی های سفید رنگ استفاده کنید.

∗∗∗ شکل نمونهٔ سمت چپ را به دانش آموزان نشان دهید و پس از خواندن دستورالعمل از آنها بخواهید مانند آن شکل را با استفاده از همان رنگ ها و به کمک خط کش رسم کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 91درس رفتن به رستورانتم 13 ریاضی اول ابتدایی

۱ در وصل کردن عدد های مثل هم، ممکن است دانش آموزان به گونه ای عدد ها را به هم وصل کنند که شکل مورد نظر حاصل نشود،

برای پرهیز از چنین اشتباهی مناسب است که با توجه به رنگ های مختلف حرکت کنند.

به عنوان نمونه رنگ آبی را ببیند و بانمونه داده شده در بالا تطبیق دهند، سپس خط را به نقطه مربوطه وصل کنند.

۲ توانایی مقایسه و انطباق شکل با نمونهٔ کوچک تر از جمله مهارت هایی است که دانش آموز در انجام این فعالیت به آن می رسد،

لذا می توانید از این نوع فعالیت ها به دانش آموزان بدهید و از آنها بخواهید در منزل آن را انجام دهند.

۳ در مورد کاربرد این اشکال در معماری سنتی و اسلامی ایران توضیح داده، در صورت امکان چند نمونهٔ واقعی را به دانش آموزان نشان دهید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.