مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

0 ۷۲۰

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ /راست، اول تا پنجم، وسط /کنار/ بین،جلو / پشت، جلو / عقب
مهارت ها:

نشستن روی صندلی پارک، توپ بازی، بازی های مناسب برای بوستان
نگرش ها:
۱ بعضی از دانش ها قدیمی است اما هنوز کاربرد دارد.
۲ مشورت، پایه تصمیم گیری است.
۳ در هنگام حل مسئله، مشورت به سهولت و صحت
حل کمک می کند.
تأثیرات شناختی:
۱ حافظه شمارشی سمعی
۲ شناخت ساختار های عددی
۳ حافظه شمارشی بصری
۴ شناخت ساختار های هندسی
تم شناختی:
تنوع دربوستان: در مورد آداب تفریح در بوستان نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان تذکر دهید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان با صفحات دیگر این بخش

۱ تعداد برگ های روی هر یک از شاخه ها را بشمارید.
۲ تعداد برگ های روی دو شاخهٔ همسایه را مقایسه کنید.
۳ چند نفر در تصویر دیده می شوند؟ خانم ها بیشترند یا آقایان؟
۴ چند پروانه در تصویر دیده می شوند؟ پروانه ها بیشترند یا آدم ها؟
۵ چند سطل و بیلچه در تصویر دیده می شوند؟ سطل و بیلچه ها بیشترند یا توپ ها؟
۶ برای تصویر یک داستان بسازید.
۷ دو دوستی که روی نیمکت نشسته اند دربارهٔ چه چیزی صحبت می کنند؟
۸ فکر می کنید دو نفری که توپ بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟
٩ فکر می کنید دو نفری که بدمینتون بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟

اهداف صفحه 79 تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ درک مفهوم مقایسه
۲ درک مفهوم کمتری و بیشتری و تشخیص دستهٔ باتعداد کمتر

روش تدریس صفحه 79 تم 12 کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبیا در دو دسته بدهید

و از آنها بخواهید عدد هر دسته را بیان کنند و تعداد آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

این فعالیت را چندین مرتبه با عددهای مختلف تمرین کنید.

∗∗ به صفحه آغازین بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهید

که تعدادی اشیا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با یکدیگر مقایسه کنند.

مشابه این سؤال را با کمک تصاویر صفحهٔ آغازین مطرح کنید.

∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بیشتری وکمتری تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.

ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنویسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 79 تم 12 ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

۱ انجام فعالیت هایی مانند نمونه های زیر توصیه می شود.

از دانش آموزان بخواهید تعداد خانه هایی که یک طبقه هستند و تعدادخانه های ۲ طبقه یک کوچه یا یک خیابان را با یکدیگرمقایسه کنند.

برای دانش آموزان داستانی در مورد مقایسهٔ اشیا تعریف کرده و از آنها بخواهید این داستان را نقاشی کنند

از دانش آموزان بخواهید اشیاء داخل منزل را با یکدیگر مقایسه کنند.

۲ در صورتیکه دانش آموزان با دیدن عدد های هر دسته نمی توانند دستهٔ کمتر را تشخیص دهند،

بهتر است شکل های هر دودسته را یک به یک (تناظر یک به یک) مقایسه کرده تا دسته ای که کمتر است، معلوم شود.

پس از آن توجه دانش آموزان را به عددمربوطه جلب کنید تا کم کم زمینه برای تشخیص و مقایسه عدد ها فراهم شود.

٣ این صفحه زمینه ساز معرفی نماد کمتر بیشتر است.

۴ رابطه ی دو طرفهٔ کمتر و بیشتر را تأکید کنید. اگر دستهٔ سمت چپ کمتر باشد، پس دستهٔ سمت راست بیشتر است.

اهداف صفحه 80  تم 12کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

۱ آشنایی و به کار بردن نماد کمتر و بیشتر
۲ خواندن عبارت های نامساوی عددی به دو صورت

تم 12کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان
تم 12کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

روش تدریس صفحه 80  تم 12 ریاضی اول دبستان رفتن به بوستان

می توانید با استفاده از نماد کمتر یا بیشتر ازدانش آموزان بخواهید تعداد اشیا دلخواه مانند نخود یا لوبیا رامقایسه کنند

و بین آنها علامت مقایسه قرار دهند به گونه ای کهدهنهٔ باز به سمت تعداد بیشتر باشد،

سپس با صدای بلند عبارترا از دو طرف بخوانند به عنوان نمونه ۵ تا نخود کمتر از ۷ تالوبیا است یا ۷ تا لوبیا بیشتر از ۵ تا نخود است.

∗∗ با مراجعه به صفحهٔ آغازین بخش، اشیایی که قابلمقایسه هستند را انتخاب کنید و سپس نامساوی عددی را ازدو طرف بخوانید.

∗∗∗ در انجام فعالیت صفحه ۸۰ ؛ از دانش آموزان بخواهید ابتدا عدد هر دسته را زیر آن بنویسند، سپس از نماد بیشتر، کمتر یا مساوی استفاده کنند.

در هنگام نوشتن علامتتوجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که دهانهٔ باز نماد رو به عدد بیشتر و د هانهٔ بسته نماد رو به عدد کمتر است.

همچنین۷ بیشتر از ۵ است. ، نامساوی را از دو طرف بخوانید؛ برای مثال، در نمونهٔ داده شده بخوانید: ۵ کمتر از ۷

توصیه های آموزشی صفحه 80  تم 12 کتاب ریاضی اول دبستان رفتن به بوستان

1 هدف استفاده از نماد کمتر، بیشتر و یا مساوی است، لذا انتظار نداشته باشید که دانش آموزان سریع کار با این نماد ها را یادبگیرند.

بلکه به مرور و طی فعالیت هایی که انجام می دهید، یادگیری تثبیت می شود.

2 از دانش آموزان بخواهید از نماد >یا = برای مقایسه اشیا داخل منزل استفاده کنند.

3 در این صفحه از نماد های مختلف نمایش عدد ها مثل انگشتان دست بی چینه و چوب خط استفاده شده است

اهداف صفحه 82 تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ تشخیص و به کار بردن صحیح نماد کمتر و بیشتر.
۲ تمرین تشخیص و ادامه دادن الگوی شطرنجی

روش تدریس صفحه 82 تم 12 کتاب ریاضی اول دبستان درس رفتن به بوستان

از دانش آموزان بخواهید که تعدادی نخود در یک طرف و تعدادی عدس در طرف دیگر قرار دهند،

ابتدا بگویند که کدام یک بیشتر است سپس نماد > یا < را به کار برده به گونه ای کهدهانهٔ باز نماد به طرف عدد بیشتر باشد.

سپس عبارت عددی را ازدو طرف بخوانند. این فعالیت را چندین مرتبه با عددهای مختلفتکرار کنید.

∗∗ با مراجعه به صفحهٔ آغازین بخش، این بار ۲ مورد را شما نام ببرید و دانش آموزان پس از شمردن تعداد آنها یک عبارت نامساوی بدهند و نماد کمتر، بیشتر را به درستی نشان دهند.

∗∗∗ با توجه به اینکه هدف این صفحه تشخیص قرار دادن نماد > یا <، با توجه به عدد های هر دسته می باشد

، همزمان با انجام هر فعالیت عبارت نامساوی را از دو طرف بخوانند،

تا با این تمرین دانش آموز یاد بگیرد که عدد بزرگتر مقابل د هانه باز علامت و عددکوچکتر مقابل قسمت بسته علامت قرار می گیرد.

سپس الگو های پایین صفحه را ادامه دهند. در مورد شکلی که تکرار می شود با دانش آموزان گفتگو کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 82 رفتن به بوستان تم 12 ریاضی اول ابتدایی 

۱ دانش آموز در این صفحه باید به تشخیص بیشتر یا کمتری تعداد یک دسته و به کارگیری نماد مربوط به هر یک دست یابد

ومهارت لازم و توانایی خواندن از هر دو طرف را کسب کند.

۲ در الگوی شطرنجی باید قانون مربوط به الگو و شکل تکرار شونده را تشخیص دهد، سپس به ادامه دادن الگوی مربوط بپردازد.

۳ برای تمرین مقایسهٔ عدد ها ابتدا از نماد های مختلف عدد مثل انگشتان دست، چینه، چوب خط و… استفاده کنید.

سپس مرحله به مرحله به حذف اشیا و شکل ها بپردازید تا صرفاً با دیدن عددهای دو دسته دانش آموزان بتوانند مقایسه را انجام دهند.

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان
تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

اهداف صفحه 83  تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ تکمیل جدول شگفت انگیز ۹×۹

۲ درک تقارن افقی و کامل کردن شکل های قرینه درصفحهٔ شطرنجی.

روش تدریس صفحه 83 درس رفتن به بوستان تم 12 ریاضی اول ابتدایی 

یک جدول شگفت انگیز ۹×۹ را روی تخته رسم کنید و در مورد کنترل ردیف و ستون و ۹ مربع ۹ تایی به طوری که همهٔ آنها تمام جدول های ١ تا ٩ را داشته باشند، توضیح دهید.

از دانش آموزان بخواهید که با مداد شکل هایی را روی کاغذ طراحی کنند.

سپس از آنها بخواهید کاغذ را به صورت افقی تا بزنند تا اثر مداد را در طرف دیگر کاغذ ببینند تا به این ترتیب مفهوم تقارن را درک کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید شکل های متقارن مثل پروانه ها را تشخیص دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 83  تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ جدول های شگفت انگیز طراحی شده، متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان است،

از آنها بخواهید که در منزل از حل کردن جدول های مشابه در روزنامه ها و مجلات که در سطح بالاتری است، پرهیز کنند.

در صورتی که دانش آموزان در کامل کردن شکل قرینه مشکل دارند،

فعالیت های صفحهٔ ۴۲ و ۴۹ را یادآوری کنید. درانجام این فعالیت حوصله داشته باشید تا موضوع برای دانش آموزان به مرور جا بیفتد.

اهداف صفحه 84  تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ درک نمایش ستونی عدد و توانایی تبدیل نمایش ستونی
به عددی و برعکس.
۲ درک مقایسه عدد ها از طریق نمایش ستونی آنها.
۳ مقایسه یک طول مشخص با واحد های مختلف.

روش تدریس صفحه 84  درس رفتن به بوستان تم 12 ریاضی اول دبستان 

به دانش آموزان عددی را با انگشتان دست خود نشانبدهید

و از آنها بخواهید به اندازه عدد داده شده چینه قرار دهند، بههمین ترتیب عدد دیگری را بدهید

و از آنها بخواهید همین فعالیترا انجام دهند، سپس از آنها بخواهید که اعداد را از نظر ارتفاعبا یکدیگر مقایسه کنند.

سپس از آنها بخواهید با اشیا مختلف مثل گیره یا تراش،طول کتاب ریاضی را اندازه بگیرند و عدد مربوطه را بیان کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و فاصلهٔ دو دختری که در حال بازی والیبال، دو پسری که در حال صحبت هستند و دونفر در حال بازی تنیس را با استفاده از طول بیلچه ها حدس بزنند

و سپس با نقاشی اندازهٔ بیلچه ها فاصلهٔ هر دو نفر را برآورد کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید فعالیت صفحه ۸۴ را که در آن مقایسهٔ یک طول یا واحد های مختلف و مقایسهٔ طول عددمی باشد را حل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 84  تم 12 ریاضی اول دبستان درس رفتن به بوستان

۱ در قسمت بالای صفحه دانش آموزان به اندازهٔ عدد داده شده باید مربع ها را رنگ کنند

اما در واقع با این کار برای رسمنمودارهای ستونی و مقایسهٔ طول ها با واحد مشخص آماده می شدند.

٢ واحد مقایسهٔ طول عددها یک مربع است. در واقع طول ستون های رنگ شده با واحد مربع مقایسه می شود.

٣ در صورتیکه قصه دارید مشابه فعالیت پایین صفحه تمرین دست ورزی برای دانش آموزان تعریف کنید،

مراقب باشید کهطول هایی انتخاب شود که به تعداد دقیقی از واحد اندازه گیری باشد و پس از اندازه گیری مقداری از طول اضافه یا کم نیاید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.