مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

0

تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

چپ /راست، اول تا پنجم، وسط /کنار/ بين،جلو / پشت، جلو / عقب
مهارت ها:

نشستن روی صندلی پارک، توپ بازی، بازی های مناسب برای بوستان
نگرش ها:
۱ بعضی از دانش ها قديمی است اما هنوز کاربرد دارد.
۲ مشورت، پايه تصميم گيری است.
۳ در هنگام حل مسئله، مشورت به سهولت و صحت
حل کمک می کند.
تأثيرات شناختی:
۱ حافظه شمارشی سمعی
۲ شناخت ساختار های عددی
۳ حافظه شمارشی بصری
۴ شناخت ساختار های هندسی
تم شناختی:
تنوع دربوستان: در مورد آداب تفريح در بوستان نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان تذکر دهيد.

ارتباط تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان با صفحات ديگر اين بخش

۱ تعداد برگ های روی هر يک از شاخه ها را بشماريد.
۲ تعداد برگ های روی دو شاخهٔ همسايه را مقايسه کنيد.
۳ چند نفر در تصوير ديده می شوند؟ خانم ها بيشترند يا آقايان؟
۴ چند پروانه در تصوير ديده می شوند؟ پروانه ها بيشترند يا آدم ها؟
۵ چند سطل و بيلچه در تصوير ديده می شوند؟ سطل و بيلچه ها بيشترند يا توپ ها؟
۶ برای تصوير يک داستان بسازيد.
۷ دو دوستی که روی نيمکت نشسته اند دربارهٔ چه چيزی صحبت می کنند؟
۸ فکر می کنيد دو نفری که توپ بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟
٩ فکر می کنيد دو نفری که بدمينتون بازی می کنند، چه رابطه ای با هم داشته باشند؟

اهداف صفحه ۷۹ تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ درک مفهوم مقايسه
۲ درک مفهوم کمتری و بيشتری و تشخيص دستهٔ باتعداد کمتر

روش تدريس صفحه ۷۹ تم ۱۲ کتاب ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

به دانش آموزان تعدادی شیٔ مثل نخود و لوبيا در دو دسته بدهيد

و از آنها بخواهيد عدد هر دسته را بيان کنند و تعداد آنها را با يکديگر مقايسه کنند.

اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلف تمرين کنيد.

∗∗ به صفحه آغازين بخش مراجعه و از دانش آموزان بخواهيد

که تعدادی اشيا مثل هم مانند تعداد دختران و تعدادپسران که در بوستان مشغول بازی هستند را با يکديگر مقايسه کنند.

مشابه اين سؤال را با کمک تصاوير صفحهٔ آغازين مطرح کنيد.

∗∗∗ دانش آموزان بدون استفاده از نماد بيشتری وکمتری تنها دسته ای که تعداد آن کمتر است را رنگ کنند.

ابتدا عدد مربوط به هر دسته را بنويسند، سپس هر دسته که تعداد (عدد) کمتری دارد را رنگ کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۹ تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

۱ انجام فعاليت هايی مانند نمونه های زير توصيه می شود.

از دانش آموزان بخواهيد تعداد خانه هايی که يک طبقه هستند و تعدادخانه های ۲ طبقه يک کوچه يا يک خيابان را با يکديگرمقايسه کنند.

برای دانش آموزان داستانی در مورد مقايسهٔ اشيا تعريف کرده و از آنها بخواهيد اين داستان را نقاشی کنند

از دانش آموزان بخواهيد اشياء داخل منزل را با يکديگر مقايسه کنند.

۲ در صورتيکه دانش آموزان با ديدن عدد های هر دسته نمی توانند دستهٔ کمتر را تشخيص دهند،

بهتر است شکل های هر دودسته را يک به يک (تناظر يک به يک) مقايسه کرده تا دسته ای که کمتر است، معلوم شود.

پس از آن توجه دانش آموزان را به عددمربوطه جلب کنيد تا کم کم زمينه برای تشخيص و مقايسه عدد ها فراهم شود.

٣ اين صفحه زمينه ساز معرفی نماد کمتر بيشتر است.

٤ رابطه ی دو طرفهٔ کمتر و بيشتر را تأکيد کنيد. اگر دستهٔ سمت چپ کمتر باشد، پس دستهٔ سمت راست بيشتر است.

اهداف صفحه ۸۰  تم ۱۲کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

۱ آشنايی و به کار بردن نماد کمتر و بيشتر
۲ خواندن عبارت های نامساوی عددی به دو صورت

تم 12کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان
تم ۱۲کتاب ریاضی اول ابتدایی درس رفتن به بوستان

روش تدريس صفحه ۸۰  تم ۱۲ ریاضی اول دبستان رفتن به بوستان

می توانيد با استفاده از نماد کمتر يا بيشتر ازدانش آموزان بخواهيد تعداد اشيا دلخواه مانند نخود يا لوبيا رامقايسه کنند

و بين آنها علامت مقايسه قرار دهند به گونه ای کهدهنهٔ باز به سمت تعداد بيشتر باشد،

سپس با صدای بلند عبارترا از دو طرف بخوانند به عنوان نمونه ۵ تا نخود کمتر از ۷ تالوبيا است يا ۷ تا لوبيا بيشتر از ۵ تا نخود است.

∗∗ با مراجعه به صفحهٔ آغازين بخش، اشيايی که قابلمقايسه هستند را انتخاب کنيد و سپس نامساوی عددی را ازدو طرف بخوانيد.

∗∗∗ در انجام فعاليت صفحه ۸۰ ؛ از دانش آموزان بخواهيد ابتدا عدد هر دسته را زير آن بنويسند، سپس از نماد بيشتر، کمتر يا مساوی استفاده کنند.

در هنگام نوشتن علامتتوجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که دهانهٔ باز نماد رو به عدد بيشتر و د هانهٔ بسته نماد رو به عدد کمتر است.

همچنين۷ بيشتر از ۵ است. ، نامساوی را از دو طرف بخوانيد؛ برای مثال، در نمونهٔ داده شده بخوانيد: ۵ کمتر از ۷

توصيه های آموزشی صفحه ۸۰  تم ۱۲ کتاب ریاضی اول دبستان رفتن به بوستان

۱ هدف استفاده از نماد کمتر، بيشتر و يا مساوی است، لذا انتظار نداشته باشيد که دانش آموزان سريع کار با اين نماد ها را يادبگيرند.

بلکه به مرور و طی فعاليت هايی که انجام می دهيد، يادگيری تثبيت می شود.

۲ از دانش آموزان بخواهيد از نماد >يا = برای مقايسه اشيا داخل منزل استفاده کنند.

۳ در اين صفحه از نماد های مختلف نمايش عدد ها مثل انگشتان دست بی چينه و چوب خط استفاده شده است

اهداف صفحه ۸۲ تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ تشخيص و به کار بردن صحيح نماد کمتر و بيشتر.
۲ تمرين تشخيص و ادامه دادن الگوی شطرنجی

روش تدريس صفحه ۸۲ تم ۱۲ کتاب ریاضی اول دبستان درس رفتن به بوستان

از دانش آموزان بخواهيد که تعدادی نخود در يک طرف و تعدادی عدس در طرف ديگر قرار دهند،

ابتدا بگويند که کدام يک بيشتر است سپس نماد > يا < را به کار برده به گونه ای کهدهانهٔ باز نماد به طرف عدد بيشتر باشد.

سپس عبارت عددی را ازدو طرف بخوانند. اين فعاليت را چندين مرتبه با عددهای مختلفتکرار کنيد.

∗∗ با مراجعه به صفحهٔ آغازين بخش، اين بار ۲ مورد را شما نام ببريد و دانش آموزان پس از شمردن تعداد آنها يک عبارت نامساوی بدهند و نماد کمتر، بيشتر را به درستی نشان دهند.

∗∗∗ با توجه به اينکه هدف اين صفحه تشخيص قرار دادن نماد > يا <، با توجه به عدد های هر دسته می باشد

، همزمان با انجام هر فعاليت عبارت نامساوی را از دو طرف بخوانند،

تا با اين تمرين دانش آموز ياد بگيرد که عدد بزرگتر مقابل د هانه باز علامت و عددکوچکتر مقابل قسمت بسته علامت قرار می گيرد.

سپس الگو های پايين صفحه را ادامه دهند. در مورد شکلی که تکرار می شود با دانش آموزان گفتگو کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۸۲ رفتن به بوستان تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی 

۱ دانش آموز در اين صفحه بايد به تشخيص بيشتر يا کمتری تعداد يک دسته و به کارگيری نماد مربوط به هر يک دست يابد

ومهارت لازم و توانايی خواندن از هر دو طرف را کسب کند.

۲ در الگوی شطرنجی بايد قانون مربوط به الگو و شکل تکرار شونده را تشخيص دهد، سپس به ادامه دادن الگوی مربوط بپردازد.

۳ برای تمرين مقايسهٔ عدد ها ابتدا از نماد های مختلف عدد مثل انگشتان دست، چينه، چوب خط و… استفاده کنيد.

سپس مرحله به مرحله به حذف اشيا و شکل ها بپردازيد تا صرفاً با ديدن عددهای دو دسته دانش آموزان بتوانند مقايسه را انجام دهند.

تم 12 ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان
تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

اهداف صفحه ۸۳  تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ تکميل جدول شگفت انگيز ۹×۹

۲ درک تقارن افقی و کامل کردن شکل های قرينه درصفحهٔ شطرنجی.

روش تدريس صفحه ۸۳ درس رفتن به بوستان تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی 

يک جدول شگفت انگيز ۹×۹ را روی تخته رسم کنيد و در مورد کنترل رديف و ستون و ۹ مربع ۹ تايی به طوري که همهٔ آنها تمام جدول های ١ تا ٩ را داشته باشند، توضيح دهيد.

از دانش آموزان بخواهيد که با مداد شکل هايی را روی کاغذ طراحی کنند.

سپس از آنها بخواهيد کاغذ را به صورت افقی تا بزنند تا اثر مداد را در طرف ديگر کاغذ ببينند تا به اين ترتيب مفهوم تقارن را درک کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد شکل های متقارن مثل پروانه ها را تشخيص دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۸۳  تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ جدول های شگفت انگيز طراحی شده، متناسب با سطح يادگيری دانش آموزان است،

از آنها بخواهيد که در منزل از حل کردن جدول های مشابه در روزنامه ها و مجلات که در سطح بالاتری است، پرهيز کنند.

در صورتی که دانش آموزان در کامل کردن شکل قرينه مشکل دارند،

فعاليت های صفحهٔ ۴۲ و ۴۹ را يادآوری کنيد. درانجام اين فعاليت حوصله داشته باشيد تا موضوع برای دانش آموزان به مرور جا بيفتد.

اهداف صفحه ۸۴  تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی رفتن به بوستان

۱ درک نمايش ستونی عدد و توانايی تبديل نمايش ستونی
به عددی و برعکس.
۲ درک مقايسه عدد ها از طريق نمايش ستونی آنها.
۳ مقايسه يک طول مشخص با واحد های مختلف.

روش تدريس صفحه ۸۴  درس رفتن به بوستان تم ۱۲ ریاضی اول دبستان 

به دانش آموزان عددی را با انگشتان دست خود نشانبدهيد

و از آنها بخواهيد به اندازه عدد داده شده چينه قرار دهند، بههمين ترتيب عدد ديگری را بدهيد

و از آنها بخواهيد همين فعاليترا انجام دهند، سپس از آنها بخواهيد که اعداد را از نظر ارتفاعبا يکديگر مقايسه کنند.

سپس از آنها بخواهيد با اشيا مختلف مثل گيره يا تراش،طول کتاب رياضی را اندازه بگيرند و عدد مربوطه را بيان کنند.

∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و فاصلهٔ دو دختری که در حال بازی واليبال، دو پسری که در حال صحبت هستند و دونفر در حال بازی تنيس را با استفاده از طول بيلچه ها حدس بزنند

و سپس با نقاشی اندازهٔ بيلچه ها فاصلهٔ هر دو نفر را برآورد کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد فعاليت صفحه ۸۴ را که در آن مقايسهٔ يک طول يا واحد های مختلف و مقايسهٔ طول عددمی باشد را حل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۸۴  تم ۱۲ ریاضی اول دبستان درس رفتن به بوستان

۱ در قسمت بالای صفحه دانش آموزان به اندازهٔ عدد داده شده بايد مربع ها را رنگ کنند

اما در واقع با اين کار برای رسمنمودارهای ستونی و مقايسهٔ طول ها با واحد مشخص آماده می شدند.

٢ واحد مقايسهٔ طول عددها يک مربع است. در واقع طول ستون های رنگ شده با واحد مربع مقايسه می شود.

٣ در صورتيکه قصه داريد مشابه فعاليت پايين صفحه تمرين دست ورزی برای دانش آموزان تعريف کنيد،

مراقب باشيد کهطول هايی انتخاب شود که به تعداد دقيقی از واحد اندازه گيری باشد و پس از اندازه گيری مقداری از طول اضافه يا کم نيايد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.