مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

0 ۶۲۰

تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهیم:
چپ / راست، اول تا هفتم، وسط / کنار / بین، جلو / پشت.
مهارت ها:
جمع کردن کیف و کتاب و وسائل مدرسه،خارج شدن به نوبت از کلاس،
پایین آمدن از پله ها، خروج به نوبت از مدرسه، منتظر شدن برای رسیدن والدین،
آداب سوار شدن ماشین یا اتوبوس.
نگرش ها:
۱ مردم به تنهایی یا در گروه همواره راه های جدیدی را برای حل مسائل یا انجام کار ابداع می کنند.
ابزار و روش های انجام کار را که مردم ابداع کرده اند روی تمام جنبه های زندگی اثر می گذارند.
تأثیرات شناختی:
۱ تشخیص ارتباط علّی.
۲ تخمین زدن و تقریب زدن.
۳ تأثیر عادات بر شخصیت.
تم شناختی:
نظم: در مورد نظم و ترتیب در کلاس و در جمع آوری وسائل و خارج شدن از کلاس و خارج شدن از مدرسه نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه با صفحات دیگر این بخش:

۱ چند نفر از دانش آموزان هنوز داخل مدرسه هستند؟
چند نفر از دانش آموزان به سمت راست حرکت می کنند؟
چند نفر ازدانش آموزان به سمت چپ حرکت می کنند؟
چند خط عابر پیاده در تصویر مشاهده می شود؟
۲ چند پرنده در تصویر مشاهده می شود؟
چند تا از آنها روشن و چند تا از آنها تیره هستند؟
آیا تعداد پرنده های روشن و تیره با هم برابرند؟
۳ آیا تعداد دانش آموزانی که به سمت چپ حرکت می کنند، با تعداد دانش آموزانی که به سمت راست حرکت می کنند برابرند؟
۴ چند کیف در تصویر مشاهده می شود؟

۵ آیا تعداد دانش آموزان با تعداد پرنده ها مساوی است؟
۶ آیا تعداد پنجره های مدرسه با تعداد پرنده ها مساوی است؟

اهداف صفحه 72 تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

۱ درک مفهوم تساوی با شمردن تعداد اعضاء دو دسته.
۲ درست کردن دسته های با تعداد مساوی با تناظر یک به یک.
۳ تمرین کامل کردن نیمهٔ دیگر شکل با استفاده از درک مفهوم تقارن.

روش تدریس صفحه 72 تم 11کتاب ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

از دانش آموزان بخواهید به تعداد دلخواه کمتر از ۸ تاعدس در یک طرف قرار دهند،
سپس از آنها بخواهید یکی یکیلوبیا در طرف دیگر قرار دهند تا تعداد آنها برابر شود.
∗∗ از دانش آموز بخواهید مشابه همین فعالیت را با اشیاءدیگر و یا عددهای دیگر انجام دهند. دانش آموزانی که سمتچپ می روند و تعداد دانش آموزانی که سمت راست می روند
تعداد دانش آموزانی که در حیاط هستند را مقایسه کنند، یا تعداد
پرنده هایی که بال مشکی دارند و در سمت چپ بالای دیوار مدرسه
هستند را با تعداد پرنده های سمت راست مقایسه کنند.
از آنها بپرسید که در این شکل چه چیزهای دیگری برای مقایسه کردن پیدا
می کنند.
∗∗∗ در فعالیت صفحه ۷۲ از آنها بخواهید مانند نمونه در سمت راست آنقدر شکل بکشند که تعداد دو دسته برابر شوند.
سپس از آنها بخواهید نیمهٔ پایین شکل شطرنجی را طوری رنگ کنند که دو نیمهٔ آن مثل هم شود. در صورت لزوم فعالیت هایمربوط به تقارن را یادآوری کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 72 تم 11 کتاب ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

١ به دانش آموزان نمونه های واقعی را که تعداد عضوهای دسته ها برابر باشند را نشان دهید.
برای مثال از آنها بخواهید درهنگام غذا خوردن تعداد قاشق ها را با تعداد چنگال ها یا تعداد لیوان را با تعداد بشقاب روی سفره غذا مقایسه کنند.
٢ لازم نیست در رسم شکل های سمت راست در فعالیت بالای صفحه دقت زیادی شود.
لذا بیشتر توجه دانش آموزان را بهتعداد مساوی جلب کنید نه رسم شکل های زیبا و دقیق!
٣ در رسم شکل متقارن در هر نمونه شطرنجی توجه دانش آموزان را به اینکه تعداد مربع های رنگی در دو طرف خط بایدمساوی باشند جلب کنید.
۴ در فعالیت پایین تقارن نسبت به یک خط افقی برای اولین مرتبه مطرح شده است.
لذا دو نیمهٔ بالا و پایین باید مثل هم باشنددر صورت لزوم تا کردن روی خط را یادآوری کنید.

اهداف صفحه 73  تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

۱ آموزش نماد تساوی.
۲ درک دسته های با تعداد مساوی.
۳ نوشتن یک تساوی عددی.

روش تدریس صفحه 73  تم 11 ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه

ابتدا با نشان دادن عددها با انگشتان دست از دانش آموزان
بخواهید ۴ شیء را در طرف راست قرار دهند.
سپس دوباره بانشان دادن عدد ۴ با انگشتان دست دیگر از آنها بخواهید ۴ شیءرا در طرف چپ قرار دهند
و سپس از آنها بخواهید تعداد اشیاء دو طرف را مقایسه کنند
و شما توضیح دهید که تعداد اشیاء دو دسته با یکدیگر مساوی هستند، سپس نماد تساوی را بیان کنید.
∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و در مورد تعداددانش آموزان سمت چپ و تعداد دانش آموزان سمت راستبپرسید.
سپس در مورد چیزهایی که در تصویر می بینند و با یکدیگرمساوی هستند توضیح بخواهید.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اینکه نماد تساوی را درست بکشند، از آنها بخواهید فعالیت صفحهٔ ۷۳ کتاب را انجامدهند.
ابتدا عدد هر دسته را بنویسند در صورتی که دو عدد نوشته شده برابر بودند، نماد تساوی را بگذارند.

تم 11 ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه
تم 11 ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه

توصیه های آموزشی صفحه 73  تم 11 ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه

١ در برابر مفهوم مساوی بودن دو طرف، مساوی نبودن مطرح می شود ولی در حال حاضر نیازی به بیان نماد نامساوینیست.
٢ پس از انجام فعالیت های دست ورزی و انجام تمارین تصویری کتاب، به سمتی پیش بروید
که دانش آموزان بدون دیدن و یا لمس کردن اشیاء و فقط با دیدن نمادهای عددها مساوی بودن یا نبودن را تشخیص دهند.

اهداف صفحه 74  تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

۱ درک مفهوم عدد ۸ و برقراری ارتباط نمایش های مختلف آن عدد
۲ درک مفهوم ترکیبی عدد ۸ واینکه ۸ به صورت ۵ و ۳دیده شود.
۳ توانایی نوشتن صحیح نماد عدد ۸

روش تدریس صفحه 74  تم 11 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه

با انگشتان دست از عدد ۶ شروع کنید واز آنها بخواهیدنمایش های مختلف عدد ۶ رانشان دهند،
سپس نمایش های مختلف عدد ۷ و درنهایت نمایش های مختلف عدد ۸ را نشان دهند.
از آنها بخواهید ۸ تا نخود و لوبیا روی میز به گونه ای بچینند که ۵ تا
لوبیا و ۳ تا نخود باشد.
به آنها بگویید که این ۸ تا را به چند روشدیگر می توانند بچینند.
به این ترتیب ترکیب های مختلف عدد ۸ رابا استفاده از کم و زیاد کردن تعداد نخودها و لوبیاها به دست آورند،
دانش آموزان را تشویق کرده که همه ترکیب ها را به دست آورند.
∗∗ از دانش آموزان بخواهید ۸ تا پنجرهٔ مدرسه را درتصویر آغازین بخش با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنند،
همین عمل رامی توانند با پنجره های ساختمان های مجاور نیز انجام دهند به گونه ای که ۵ تا یک رنگ و ۳ تا رنگ دیگر باشد.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اینکه ۸ به صورت ۵ و ۳ است، فعالیت صفحه ۷۴ را انجام دهید.
درهنگام تمرین نوشتنعدد ۸ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم و نحوه نوشتن نماد عدد ۸ توجه لازم داده شود
و با حرکت بین دانش آموزان بررسی شود کههمهٔ آنها عدد را به صورت صحیح بنویسند.

توصیه های آموزشی صفحه 74  تم 11 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تعطیل شدن مدرسه

۱ از دانش آموزان بخواهید تعداد هرقسمت را همراه با شما با صدای بلند بگویند.
۲ ازدانش آموزان بخواهید که نوشتن عدد ۸ را درمنزل تمرین کنند.
۳ نمادهای عدد ۸ را به انگشتان دست، کیک ۵ قسمتی، چوب خط، مربع های رنگ شده و… مرورکنید.

اهداف صفحه 75  تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

۱ استفاده از نمادهایی برای به دست آوردن حاصل جمع و درک ارتباط نمایش های مختلف اعداد.
۲ به کارگیری ابزار شابلون برای طراحی وادامه یک الگو. روش تدریس
از دانش آموزان بخواهید با استفاده از چینه یا ابزارهاییکه دراختیار دارند. نمایش های مختلف عددهای ۷،۶ و ۸
۶ را طوری بسازند که هرطرف تساوی یک = رابسازند. تساوی ۶
ارائه یا نمایش از اعداد مورد نظر باشد.
∗∗ از دانش آموزان بخواهید پرنده بارنگ آبی را با دکمهبه رنگ آبی و پرنده مشکی را با دکمه مشکی نمایش دهند.
سپس از آنها بخواهید که ۶ تا دکمه با رنگ های آبی و مشکی را دوطرف
دیوار مدرسه به صورت های مختلف قرار دهند،
همین فعالیت ها رابرای ۷ یا ۸ تا دکمه نیز انجام دهند.
∗∗∗ فعالیت صفحه ۷۵ را انجام دهید در هر قسمت ابتداحاصل جمع را پیدا کنید و عدد مورد نظر را بنویسید.

توصیه های آموزشی صفحه 75  تم 11 ریاضی اول دبستان تعطیل شدن مدرسه

۱ دراین صفحه تمرین نامساوی (≠) مورد توجه قرار گرفته است با این تفاوت که عددهای اطراف خیلی واضح قابل تشخیص نیستند.
۲ درساخت الگو با استفاده از شابلون اگر اندازهٔ شکلی که با شابلون کشیده اند، با اندازه شکل کتاب هم خوانی نداشت ایرادی
ندارد،
حتی اگر فقط یک شکل را بعد از مثلث بکشند و نتوانستند شکل دیگری را رسم کنند ایرادی ندارد.
۳ از دانش آموزان بخواهید با استفاده از شکل های شابلون الگوی دیگری را طراحی کنند و نفر کنار دستی آن را ادامهدهد.
۴ دانش آموزان را تشویق کنید که برای انجام فعالیت این صفحه راه حل های ابتکاری استفاده کنند.
برای مثال در قسمتچوب خط ها می توانند در دستهٔ سمت چپ یک چوب خط را برداشته دستهٔ ۵تایی را کامل کنند
و به این ترتیب دستهٔ سمت چپ همیک ۵ تایی و یک یکی می شود. بنابراین دو دسته با هم برابر هستند.

تم 11 ریاضی اول دبستان تعطیل شدن مدرسه
تم 11 ریاضی اول دبستان تعطیل شدن مدرسه

اهداف صفحه 76 تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

۱ سرشماری با کمک چوب ها.
۲ برقراری ارتباط نمایش چوب خطی و نماد عددها.

روش تدریس صفحه 76 تم 11 ریاضی اول دبستان تعطیل شدن مدرسه

۴ نفر از دانش آموزان را جلوی تخته بیاورید. یک مسئول انتخاب کنید.
هر نفر باید شماره مربوطه به دانش آموزانجلوی تخته را ببیند و به او برای مسئول شدن رأی دهد.
سپس شماره ها راروی تخته بنویسید. یک دانش آموز رأی را می خواند
شما برای آن فرد یک چوب خط می گذارید.
هر بارکه چوپ خط هابه ۵ رسید دستهٔ ۵ تایی درست کنید.
∗∗ به صفحه ی آغازین این بخش مراجعه کنید تا با یکفعالیت دو نفره تعداد دانش آموزان یا اشکال یا اشیاء را سرشماریکنند.
∗∗∗ دانش آموزان تعداد اشکال مورد نظر را به صورتیک فعالیت گروهی دو نفره که یک نفر نام شکل ها را بگوید ودیگری چوب خط بکشد، سرشماری کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 76 تم 11 کتاب ریاضی اول دبستان تعطیل شدن مدرسه

۱ توجه داشته باشید که با شمارش هر شیء یک چوب خط را رسم کنند
تا اشیاء یا اشکال تمام شود، نه اینکه ابتدا اشیاء رابشمارند
و بعد به تعداد شمارش شده، چوب خط نشان دهند. در این صورت سرشماری با چوب خط اتفاق نیفتاده است.

اهداف صفحه 77  تم 11 ریاضی اول ابتدایی تعطیل شدن مدرسه

١ استفاده از صفحهٔ شطرنجی برای درک بزرگ نمایی شکل ها
۲ درک تجانس با بزرگ کردن شکل های در صفحهٔ شطرنجی
۳ تمرین کامل کردن مربع شگفت انگیز.

روش تدریس صفحه 77  تم 11 ریاضی اول دبستان درس تعطیل شدن مدرسه

دانش آموزان باید بتوانند با ابزاری نظیرخط کش وشابلون با مهارت کار کنند.
رسم این اشکال با استفاده از خط کشمی تواند به دانش آموز درتمرین کار با ابزار کمک کند.
برای کسبمهارت، می توانید مقداری کاغذ باطله یا روزنامه به دانش آموزان بدهید تا کشیدن خط را تمرین کنند.
شکل هایی مثل هم در دواندازهٔ متفاوت را به کلاس بیاورید و به دانش آموزان نشان دهید.
∗∗ درتصویر آغازین بخش، دایره های هم شکل ولی در اندازه های مختلف دیده می شوند.
∗∗∗ به صفحه ۷۷ مراجعه کنید.دستورالعمل این صفحه را به دانش آموزان توضیح دهید.
سپس با راهنمایی شما و نقطه هایگذاشته شده در صفحه شطرنجی قسمت مربوطه به کوه ها کامل شود.
سپس از دانش آموزان بخواهید به همین ترتیب بقیهٔ شکل را کامل ۶ را کامل کنند.
در پایان از آنها بخواهید مربع شگفت انگیز ۶ کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 77  تم 11 ریاضی اول دبستان درس تعطیل شدن مدرسه

۱ بهتر است دانش آموزان از رنگ های مختلف با توجه به تصویر بالای صفحه استفاده کنند تا شکل مشابه حاصل شود.
۲ درهنگام پیدا کردن نقاط یا خط های مشابه می توان از شمردن خانه ها (مربع ها) و یا ضلع استفاده کرد.
برای مثال درب خانه۳ است. یا درب یک مربع با پنجره فاصله دارد. ×۱
۳ درحل تمرین مربوط به مربع شگفت انگیز کشف ترتیب کامل کردن خانه اهمیت زیادی دارد.
درصورتی که کار به ترتیب انجام شود، تمام مربع ها یکی پس از دیگری به دست می آید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.