مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

0

تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهيم:
چپ / راست، اول تا هفتم، وسط / کنار / بين، جلو / پشت.
مهارت ها:
جمع کردن کيف و کتاب و وسائل مدرسه،خارج شدن به نوبت از کلاس،
پايين آمدن از پله ها، خروج به نوبت از مدرسه، منتظر شدن برای رسيدن والدين،
آداب سوار شدن ماشين يا اتوبوس.
نگرش ها:
۱ مردم به تنهايی يا در گروه همواره راه های جديدی را برای حل مسائل يا انجام کار ابداع می کنند.
ابزار و روش های انجام کار را که مردم ابداع کرده اند روی تمام جنبه های زندگی اثر می گذارند.
تأثيرات شناختی:
۱ تشخيص ارتباط علّی.
۲ تخمين زدن و تقريب زدن.
۳ تأثير عادات بر شخصيت.
تم شناختی:
نظم: در مورد نظم و ترتيب در کلاس و در جمع آوری وسائل و خارج شدن از کلاس و خارج شدن از مدرسه نکاتی را که به نظرتان می رسد با دانش آموزان مطرح کنيد.

ارتباط تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه با صفحات ديگر اين بخش:

۱ چند نفر از دانش آموزان هنوز داخل مدرسه هستند؟
چند نفر از دانش آموزان به سمت راست حرکت می کنند؟
چند نفر ازدانش آموزان به سمت چپ حرکت می کنند؟
چند خط عابر پياده در تصوير مشاهده می شود؟
۲ چند پرنده در تصوير مشاهده می شود؟
چند تا از آنها روشن و چند تا از آنها تيره هستند؟
آيا تعداد پرنده های روشن و تيره با هم برابرند؟
۳ آيا تعداد دانش آموزانی که به سمت چپ حرکت می کنند، با تعداد دانش آموزانی که به سمت راست حرکت می کنند برابرند؟
۴ چند کيف در تصوير مشاهده می شود؟

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

۵ آيا تعداد دانش آموزان با تعداد پرنده ها مساوی است؟
۶ آيا تعداد پنجره های مدرسه با تعداد پرنده ها مساوی است؟

اهداف صفحه ۷۲ تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

۱ درک مفهوم تساوی با شمردن تعداد اعضاء دو دسته.
۲ درست کردن دسته های با تعداد مساوی با تناظر يک به يک.
۳ تمرين کامل کردن نيمهٔ ديگر شکل با استفاده از درک مفهوم تقارن.

روش تدريس صفحه ۷۲ تم ۱۱کتاب ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

از دانش آموزان بخواهيد به تعداد دلخواه کمتر از ۸ تاعدس در يک طرف قرار دهند،
سپس از آنها بخواهيد يکی يکیلوبيا در طرف ديگر قرار دهند تا تعداد آنها برابر شود.
∗∗ از دانش آموز بخواهيد مشابه همين فعاليت را با اشياءديگر و يا عددهای ديگر انجام دهند. دانش آموزانی که سمتچپ می روند و تعداد دانش آموزانی که سمت راست می روند
تعداد دانش آموزانی که در حياط هستند را مقايسه کنند، يا تعداد
پرنده هايی که بال مشکی دارند و در سمت چپ بالای ديوار مدرسه
هستند را با تعداد پرنده های سمت راست مقايسه کنند.
از آنها بپرسيد که در اين شکل چه چيزهای ديگری برای مقايسه کردن پيدا
می کنند.
∗∗∗ در فعاليت صفحه ۷۲ از آنها بخواهيد مانند نمونه در سمت راست آنقدر شکل بکشند که تعداد دو دسته برابر شوند.
سپس از آنها بخواهيد نيمهٔ پايين شکل شطرنجی را طوری رنگ کنند که دو نيمهٔ آن مثل هم شود. در صورت لزوم فعاليت هایمربوط به تقارن را يادآوری کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۲ تم ۱۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

١ به دانش آموزان نمونه های واقعی را که تعداد عضوهای دسته ها برابر باشند را نشان دهيد.
برای مثال از آنها بخواهيد درهنگام غذا خوردن تعداد قاشق ها را با تعداد چنگال ها يا تعداد ليوان را با تعداد بشقاب روی سفره غذا مقايسه کنند.
٢ لازم نيست در رسم شکل های سمت راست در فعاليت بالای صفحه دقت زيادی شود.
لذا بيشتر توجه دانش آموزان را بهتعداد مساوی جلب کنيد نه رسم شکل های زيبا و دقيق!
٣ در رسم شکل متقارن در هر نمونه شطرنجی توجه دانش آموزان را به اينکه تعداد مربع های رنگی در دو طرف خط بايدمساوی باشند جلب کنيد.
٤ در فعاليت پايين تقارن نسبت به يک خط افقی برای اولين مرتبه مطرح شده است.
لذا دو نيمهٔ بالا و پايين بايد مثل هم باشنددر صورت لزوم تا کردن روی خط را يادآوری کنيد.

اهداف صفحه ۷۳  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

۱ آموزش نماد تساوی.
۲ درک دسته های با تعداد مساوی.
۳ نوشتن يک تساوی عددی.

روش تدريس صفحه ۷۳  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه

ابتدا با نشان دادن عددها با انگشتان دست از دانش آموزان
بخواهيد ۴ شیء را در طرف راست قرار دهند.
سپس دوباره بانشان دادن عدد ۴ با انگشتان دست ديگر از آنها بخواهيد ۴ شیءرا در طرف چپ قرار دهند
و سپس از آنها بخواهيد تعداد اشياء دو طرف را مقايسه کنند
و شما توضيح دهيد که تعداد اشياء دو دسته با يکديگر مساوی هستند، سپس نماد تساوی را بيان کنيد.
∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و در مورد تعداددانش آموزان سمت چپ و تعداد دانش آموزان سمت راستبپرسيد.
سپس در مورد چيزهايی که در تصوير می بينند و با يکديگرمساوی هستند توضيح بخواهيد.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اينکه نماد تساوی را درست بکشند، از آنها بخواهيد فعاليت صفحهٔ ۷۳ کتاب را انجامدهند.
ابتدا عدد هر دسته را بنويسند در صورتی که دو عدد نوشته شده برابر بودند، نماد تساوی را بگذارند.

تم 11 ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه
تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه

توصيه های آموزشی صفحه ۷۳  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه

١ در برابر مفهوم مساوی بودن دو طرف، مساوی نبودن مطرح می شود ولی در حال حاضر نيازی به بيان نماد نامساوینيست.
٢ پس از انجام فعاليت های دست ورزی و انجام تمارين تصويری کتاب، به سمتی پيش برويد
که دانش آموزان بدون ديدن و يا لمس کردن اشياء و فقط با ديدن نمادهای عددها مساوی بودن يا نبودن را تشخيص دهند.

اهداف صفحه ۷۴  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

۱ درک مفهوم عدد ۸ و برقراری ارتباط نمايش های مختلف آن عدد
۲ درک مفهوم ترکيبی عدد ۸ واينکه ۸ به صورت ۵ و ۳ديده شود.
۳ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۸

روش تدريس صفحه ۷۴  تم ۱۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه

با انگشتان دست از عدد ۶ شروع کنيد واز آنها بخواهيدنمايش های مختلف عدد ۶ رانشان دهند،
سپس نمايش های مختلف عدد ۷ و درنهايت نمايش های مختلف عدد ۸ را نشان دهند.
از آنها بخواهيد ۸ تا نخود و لوبيا روی ميز به گونه ای بچينند که ۵ تا
لوبيا و ۳ تا نخود باشد.
به آنها بگوييد که اين ۸ تا را به چند روشديگر می توانند بچينند.
به اين ترتيب ترکيب های مختلف عدد ۸ رابا استفاده از کم و زياد کردن تعداد نخودها و لوبياها به دست آورند،
دانش آموزان را تشويق کرده که همه ترکيب ها را به دست آورند.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد ۸ تا پنجرهٔ مدرسه را درتصوير آغازين بخش با رنگ دلخواه رنگ آميزی کنند،
همين عمل رامی توانند با پنجره های ساختمان های مجاور نيز انجام دهند به گونه ای که ۵ تا يک رنگ و ۳ تا رنگ ديگر باشد.
∗∗∗ با توجه دادن دانش آموزان به اينکه ۸ به صورت ۵ و ۳ است، فعاليت صفحه ۷۴ را انجام دهيد.
درهنگام تمرين نوشتنعدد ۸ به نقطه شروع و جهت حرکت قلم و نحوه نوشتن نماد عدد ۸ توجه لازم داده شود
و با حرکت بين دانش آموزان بررسی شود کههمهٔ آنها عدد را به صورت صحيح بنويسند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۴  تم ۱۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس تعطيل شدن مدرسه

۱ از دانش آموزان بخواهيد تعداد هرقسمت را همراه با شما با صدای بلند بگويند.
۲ ازدانش آموزان بخواهيد که نوشتن عدد ۸ را درمنزل تمرين کنند.
۳ نمادهای عدد ۸ را به انگشتان دست، کيک ۵ قسمتی، چوب خط، مربع های رنگ شده و… مرورکنيد.

اهداف صفحه ۷۵  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

۱ استفاده از نمادهايی برای به دست آوردن حاصل جمع و درک ارتباط نمايش های مختلف اعداد.
۲ به کارگيری ابزار شابلون برای طراحی وادامه يک الگو. روش تدريس
از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از چينه يا ابزارهايیکه دراختيار دارند. نمايش های مختلف عددهای ۷،۶ و ۸
۶ را طوری بسازند که هرطرف تساوی يک = رابسازند. تساوی ۶
ارائه يا نمايش از اعداد مورد نظر باشد.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد پرنده بارنگ آبی را با دکمهبه رنگ آبی و پرنده مشکی را با دکمه مشکی نمايش دهند.
سپس از آنها بخواهيد که ۶ تا دکمه با رنگ های آبی و مشکی را دوطرف
ديوار مدرسه به صورت های مختلف قرار دهند،
همين فعاليت ها رابرای ۷ يا ۸ تا دکمه نيز انجام دهند.
∗∗∗ فعاليت صفحه ۷۵ را انجام دهيد در هر قسمت ابتداحاصل جمع را پيدا کنيد و عدد مورد نظر را بنويسيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۵  تم ۱۱ ریاضی اول دبستان تعطيل شدن مدرسه

۱ دراين صفحه تمرين نامساوی (≠) مورد توجه قرار گرفته است با اين تفاوت که عددهای اطراف خيلی واضح قابل تشخيص نيستند.
۲ درساخت الگو با استفاده از شابلون اگر اندازهٔ شکلی که با شابلون کشيده اند، با اندازه شکل کتاب هم خوانی نداشت ايرادی
ندارد،
حتی اگر فقط يک شکل را بعد از مثلث بکشند و نتوانستند شکل ديگری را رسم کنند ايرادی ندارد.
۳ از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از شکل های شابلون الگوی ديگری را طراحی کنند و نفر کنار دستی آن را ادامهدهد.
۴ دانش آموزان را تشويق کنيد که برای انجام فعاليت اين صفحه راه حل های ابتکاری استفاده کنند.
برای مثال در قسمتچوب خط ها می توانند در دستهٔ سمت چپ يک چوب خط را برداشته دستهٔ ۵تايی را کامل کنند
و به اين ترتيب دستهٔ سمت چپ هميک ۵ تايی و يک يکی می شود. بنابراين دو دسته با هم برابر هستند.

تم 11 ریاضی اول دبستان تعطيل شدن مدرسه
تم ۱۱ ریاضی اول دبستان تعطيل شدن مدرسه

اهداف صفحه ۷۶ تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

۱ سرشماری با کمک چوب ها.
۲ برقراری ارتباط نمايش چوب خطی و نماد عددها.

روش تدريس صفحه ۷۶ تم ۱۱ ریاضی اول دبستان تعطيل شدن مدرسه

۴ نفر از دانش آموزان را جلوی تخته بياوريد. يک مسئول انتخاب کنيد.
هر نفر بايد شماره مربوطه به دانش آموزانجلوی تخته را ببيند و به او برای مسئول شدن رأی دهد.
سپس شماره ها راروی تخته بنويسيد. يک دانش آموز رأی را می خواند
شما برای آن فرد يک چوب خط می گذاريد.
هر بارکه چوپ خط هابه ۵ رسيد دستهٔ ۵ تايی درست کنيد.
∗∗ به صفحه ی آغازين اين بخش مراجعه کنيد تا با يکفعاليت دو نفره تعداد دانش آموزان يا اشکال يا اشياء را سرشماریکنند.
∗∗∗ دانش آموزان تعداد اشکال مورد نظر را به صورتيک فعاليت گروهی دو نفره که يک نفر نام شکل ها را بگويد وديگری چوب خط بکشد، سرشماری کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۶ تم ۱۱ کتاب ریاضی اول دبستان تعطيل شدن مدرسه

۱ توجه داشته باشيد که با شمارش هر شیء يک چوب خط را رسم کنند
تا اشياء يا اشکال تمام شود، نه اينکه ابتدا اشياء رابشمارند
و بعد به تعداد شمارش شده، چوب خط نشان دهند. در اين صورت سرشماری با چوب خط اتفاق نيفتاده است.

اهداف صفحه ۷۷  تم ۱۱ ریاضی اول ابتدایی تعطيل شدن مدرسه

١ استفاده از صفحهٔ شطرنجی برای درک بزرگ نمايی شکل ها
۲ درک تجانس با بزرگ کردن شکل های در صفحهٔ شطرنجی
۳ تمرين کامل کردن مربع شگفت انگيز.

روش تدريس صفحه ۷۷  تم ۱۱ ریاضی اول دبستان درس تعطيل شدن مدرسه

دانش آموزان بايد بتوانند با ابزاری نظيرخط کش وشابلون با مهارت کار کنند.
رسم اين اشکال با استفاده از خط کشمی تواند به دانش آموز درتمرين کار با ابزار کمک کند.
برای کسبمهارت، می توانيد مقداری کاغذ باطله يا روزنامه به دانش آموزان بدهيد تا کشيدن خط را تمرين کنند.
شکل هايی مثل هم در دواندازهٔ متفاوت را به کلاس بياوريد و به دانش آموزان نشان دهيد.
∗∗ درتصوير آغازين بخش، دايره های هم شکل ولی در اندازه های مختلف ديده می شوند.
∗∗∗ به صفحه ۷۷ مراجعه کنيد.دستورالعمل اين صفحه را به دانش آموزان توضيح دهيد.
سپس با راهنمايی شما و نقطه هایگذاشته شده در صفحه شطرنجی قسمت مربوطه به کوه ها کامل شود.
سپس از دانش آموزان بخواهيد به همين ترتيب بقيهٔ شکل را کامل ۶ را کامل کنند.
در پايان از آنها بخواهيد مربع شگفت انگيز ۶ کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۷  تم ۱۱ ریاضی اول دبستان درس تعطيل شدن مدرسه

۱ بهتر است دانش آموزان از رنگ های مختلف با توجه به تصوير بالای صفحه استفاده کنند تا شکل مشابه حاصل شود.
۲ درهنگام پيدا کردن نقاط يا خط های مشابه می توان از شمردن خانه ها (مربع ها) و يا ضلع استفاده کرد.
برای مثال درب خانه۳ است. يا درب يک مربع با پنجره فاصله دارد. ×۱
۳ درحل تمرين مربوط به مربع شگفت انگيز کشف ترتيب کامل کردن خانه اهميت زيادی دارد.
درصورتی که کار به ترتيب انجام شود، تمام مربع ها يکی پس از ديگری به دست می آيد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.