مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

0 ۷۵۹

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه  به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهیم:
جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار /
بین، چپ / راست.
مهارت های مربوط به لوحه:
مهارت های مربوطبه رفتار در حیاط مدرسه، مهارت های خارج شدن از کلاس،مهارت های وارد شدن به کلاس.
نگرش های مربوط به لوحه:
۱ اغلب در کارهای علمی کار کردن با یک تیم ومشارکت در یافته های دیگران مفید است
با وجود این تماماعضای تیم باید به نتیجهٔ فردی خود راجع به این که یافته چیست رسیده باشند.
۲ در بازی های کودکانه دانش آموز با حل مسائل زندگی روزمره با ریاضیات برخورد پیدا می کند.
تأثیرات شناختی:
۱ درک حرکت در طبیعت و نتایج آن.
۲ یاد دادن به دیگران.
۳ حق پایدار و باطل برچیده شدنی است.
تم شناختی :
کارگروهی: بازی های گروهی را که می شناسید به دانش آموزان معرفی کنید. در مورد آداب گروهی نکاتی را که می دانید به
دانش آموزان بیان کنید.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه با صفحات دیگر این بخش:

۱ چند نفر، پشت به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنویس.
۲ چند نفر، رو به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنویس.
۳ تعداد پرندگان و درختان را بشمار و بنویس.
۴ تعداد دانش آموزانی را که دست همدیگر را گرفته اند با چوب خط نمایش بده (بعدها این دانش آموزان را با ساعت مقایسهکنید).
۵ برای این تصویر یک داستان بساز.
۶ در حیاط مدرسه با چه قسمت هایی از طبیعت در ارتباط هستیم؟
۷ آیا می دانید بچه هایی که در این تصویر هستند، چه بازی می کنند؟

اهداف صفحه 65 تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ بتواند یک عدد بزرگتر از ۵ را با انگشتان در دست
نمایش دهد.
۲ جمع دو عدد با حاصل بیشتر از ۵ را با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر و ساختن ترکیب ۵ و عدد دیگر انجام دهد و حاصل را با چوب خط نمایش دهد.
۳ بتواند بین نمایش های مختلف یک عدد (انگشتان دست و چوب خط) ارتباط برقرار کند.

روش تدریس صفحه 65 تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

به دانش آموزان تعدادی دکمه یا چینه و… بدهید. سپسیک عدد دلخواه مانند ۷ را با انگشتان دو دست نمایش دهید
(به گونه ای که به صورت ۵ و ۲ نباشد).
سپس از آنها بخواهیدهمین عدد را با انگشتان دو دست به همان صورت که شما نمایشداده اید، نمایش دهند
و به همان تعداد دکمه ها را دو طرف قراردهند، سپس از آنها بخواهید یکی یکی از دکمه های یک طرفبرداشته و به طرف دیگر اضافه کنند، تا یک طرف دسته ۵ تایی شود.
سپس دکمه های دو طرف را با انگشتان دو دست نشان دهند.
همین کار را با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر تا جایی که
امکان دارد انجام دهند
از این دست فعالیت ها انجام دهید تا دانش آموزان به صورت عملی عددهای بیشتر از ۵ را به صورت ترکیبی ازعدد ۵ و یک عدد دیگر با انگشتان دست نشان دهند.
∗ ∗ حال به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بخواهید شکلی که تعداد آن بین ۵ و ۱۰ است.
مثل ۷ تا سنگرا با استفاده از دکمه ها به صورت ترکیبی از ۵ و ۲، نمایش دهند،
همین عمل را با میله های آموزشی به جای چوب های نرده انجام و یا
تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهند.
∗∗∗ به فعالیت صفحهٔ ۶۵ برگشته و فعالیت کتاب را انجام دهید. ابتدا به دانش آموز مانند تصاویر کتاب با انگشتان خود عدد رانشان دهید.
سپس با انتقال انگشتان یک دست به دست دیگر ترکیب ۵ و یک عدد دیگر را بسازید و سپس با چوب خط نشان دهید.

توصیه های آموزشی صفحه 65 تم 10 ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

١ دانش آموزان باید به این توانایی برسند که یک عدد را به صورت های مختلف نمایش دهند
و بتوانند عددهای یک دست رابه دست دیگر منتقل کنند، لذا تمرین و ورزش انگشتان دست می تواند به آنها در انجام این فعالیت ها کمک کند
٢ نمایش عدد بیشتر از ۵، به صورت ترکیبی از ۵ و یک عدد دیگر، توانایی دانش آموز را در محاسبات ذهنی بالا می برد،
لذا تأکید برایناست که، بتواند یک عدد را به صورت ترکیبی از ۵ و یک عدد دیگر با استفاده از انگشتان دست ، چوب خط و یا رسم شکل نشان دهد.
٣ وقتی دانش آموز انگشتان یک دست را به دست دیگر منتقل می کند، قدرت برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یکعدد را در دانش آموز تقویت می کند.
۴ تصمیم گیری در مورد بستن و یا باز کردن انگشتان دست ها را به عهدهٔ دانش آموزان بگذارید

تم 10 ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه
تم 10 ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

اهداف صفحه 66 تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ درک مفهوم جمع دو عدد و پیدا کردن حاصل جمع با
استفاده از رسم چوب خط.
۲ اندازه گیری طول با استفاده از واحدهای غیر استاندارد
نظیر چینه و نمایش اندازهٔ طول با استفاده از نمادهای مختلف مثل
چوب خط.
۳ ایجاد زمینه برای درک عددهای بیشتر از ۵ به صورتترکیبی از ۵ و یک عدد دیگر.

روش تدریس صفحه 66 تم 10درس حیاط مدرسه کتاب ریاضی اول ابتدایی 

از تعدادی لوبیا یا اشیاء دیگر استفاده کنید و تعداد کمترمساوی ۵ را در یک طرف و تعدادی دیگر را در طرف دیگر قراردهید،
سپس از دانش آموزان بخواهید با استفاده از شمارش مجموع،تعداد آنها را پیدا کرده حاصل جمع را با صدای بلند بگویند.
همچنین با استفاده از چینه طول های مختلف (که اندازهٔآنها به تعداد درستی از چینه باشد) را اندازه گیری کنید.
∗∗ به صفحهٔ آغازین برگردید و از آنها بپرسید، چند تا پرنده در سمت راست اضافه شود، مجموع پرنده های دو طرف ۶٨ و … می شود؟
تا دانش آموزان ، می شود؟ یا به همین صورت چند تا پرنده به پرنده های سمت چپ اضافه شود،
مجموع پرنده ها ۷بتوانند با استفاده از مجموع یابی به درک مناسبی از جمع در محیط پیرامونی دست یابند.
∗∗∗ به صفحهٔ ۶۶ کتاب برگشته و فعالیت مربوط را انجام دهید.
در قسمت بالای صفحه حاصل جمع را می توانند با شمارش پشت سر هم دو دسته و یا با انگشتان دست و یا با رسم پشت سر هم چوب خط ها به دست آورند.
تعداد چینه ها در قسمت پایین صفحه که نشان دهندهٔ طول مدادها است با شمارش پیدا می شوند.

توصیه های آموزشی صفحه 66 تم 10حیاط مدرسه کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ بعد از اینکه فعالیت بالای صفحه را با چوب خط انجام دادند، از آنها بخواهید حاصل را با انگشتان دست نیز آزمایش کنند.
٢ پیدا کردن تعداد دو دسته با چوب خط به این ترتیب است که به تعداد دستهٔ سمت چپ، چوب خط رسم می شود.
سپسچوب خط های دستهٔ دوم به دنبال اولی رسم می شود.
فقط باید توجه دانش آموزان به این نکته باشد که دستهٔ ۵ تایی با چوب خط رادرست کنند.
برای مثال اگر ۴ چوب خط را برای دستهٔ اول گذاشته اند وقتی شروع به شمردن دستهٔ دوم می کنند.
ابتدا یک دستهٔ ۵ تایی درست می شود، سپس ۲ چوب بعدی کشیده می شود.
در صورتی که این کار برای دانش آموزان دشوار است می توانند ابتدا با
شمارش پشت سرهم و یا با انگشتان دست حاصل را پیدا کنند.
سپس جواب را با چوب خط نشان دهند
٣ در فعالیت بین صفحه، توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که چون اندازهٔ چینهٔ قرمز و آبی یکی است
تعداد بیشترچینه نشان دهنده بزرگتر بدون طول مداد است

اهداف صفحه 67 تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

١ شناخت کامل تر عدد ۶ و مفهوم ترکیبی آن.
. ٢ توانایی نوشتن صحیح نماد عدد ۶
٣ درک نمایش های مختلف عدد ۶ و تبدیل آنها به صورت ترکیبی از ۵ و ۱

روش تدریس صفحه 67 تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

به دانش آموزان نمایش های مختلف عدد ۶ را با انگشتاندست نشان دهید
و از آنها بخواهید آن را با چینه یا دکمه بارنگ های متفاوت نشان دهند.
به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و بخواهیددانش آموزانی را که صورتشان در تصویر دیده شده، بشمارند
و باصدای بلند عدد آن را بیان کنند، سپس دانش آموزانی که صورتشان
در تصویر دیده نمی شود را، بشمارند و عدد آن را بیان کنند.
تعداددانش آموزانی که صورتشان دیده می شود را با انگشتان دست و
چوب خط نشان دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهید، فعالیت مربوط به صفحهٔ ۶۷ را انجام دهند.
دانش آموزان می توانند با دو مداد رنگی آبی و سبز در مجموع ۶ تا مربع را رنگ کنند.
در این جا ۴ حالت از ترکیب های عدد ۶ نشان داده شده است.
دانش آموزان را تشویق کنید کهحالت های دیگر را بیان کنند و با چوب خط نشان دهند،
سپس نحوهٔ صحیح نوشتن نماد عدد ۶ را توضیح داده و آن را معرفی کنید.

توصیه های آموزشی صفحه 67 تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

١ دانش آموزان باید تا این جا بتوانند تعداد اشیاء تا ۵ را بدون شمارش تشخیص دهند
و برای عددهای بزرگتر از ۶ آن عدد رابه صورت ۵ و یک عدد دیگر شناسایی کنند.
٢ در آموزش عدد ۶ تأکید بر این است که عدد ۶ را به صورت ۵ و ۱ ببینند.
٣ از دانش آموزان بخواهید در منزل اشیایی که به صورت ۶ تایی هستند (مثل یک دست قاشق یا چنگال) پیدا کنند و در کلاسنام ببرند.
۴ تا زمانی که دانش آموزان این نماد عدد ۶ را به خوبی یاد نگرفته اند از نوشتن عدد ۶ با نماد دیگر آن اجتناب کنید.
۵ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکیب ۵ و ۱ مربع ها جلب کنید.
همچنین این روش (رنگ کردن مربع ها) را برای پیدا کردن حاصل جمع دو عدد آموزش دهید.
یعنی اگر بخواهند تعداد ۲ دسته اشیاء را روی هم به دست بیاورند می توانند با رنگ کردن مربع ها و سپس شمردن آنها حاصل را به دست آورند

تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه
تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

اهداف صفحه 68 تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ درک مفهوم تقارن و شناخت اشیاء متقارن.
۲ توانایی رنگ کردن شکل های متقارن.
۳ توانایی کامل کردن شکل های متقارن در دو طرف خط
تقارن.
۴ توانایی در استفاده از خط کش برای رسم خط تقارن
شکل..۶ × ۵ تکمیل کردن مربع شگفت انگیز ۶

روش تدریس صفحه 68 تم 10 ریاضی اول دبستان حیاط مدرسه

از دانش آموزان بخواهید یک کاغذ را از وسط تا بزنند
به گونه ای که دو طرف کاغذ کاملاً بر روی هم قرار گیرد (یعنی
لبه های کاغذ روی همدیگر قرار گیرند)
سپس دو طرف کاغذ رابا رنگ های دلخواه رنگ آمیزی کنند طوری که پس از تا کردنقسمت های مثل هم، روی هم قرار گیرند.
همین طور می توانید ازآنها بخواهید که تقارن گوش، چشم و دست و پا را نسبت به دوطرف بدن تجسم کنند
و توجه آنها را به اشیاء متقارن دیگر اطراف خود جلب کنید.
** به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که آیا می توانند در این تصویر شکلی پیدا کنند که دو نیمهٔ آندقیقاً مثل هم باشد.
*** در انجام فعالیت صفحهٔ ۶۸ ابتدا از دانش آموزان بخواهید با استفاده از خط کش، خطی بکشند که شکل را به دو نیمهٔمثل هم تقسیم کند.
سپس دو طرف را با رنگی که دوست دارند رنگ آمیزی کنند.
طوری که در شکل پروانه دو نیمهٔ آن مثل هم باشد.سپس قرینهٔ مربع های رنگی را نسبت به خط، مانند نمونه پیدا کنند
و دو نیمهٔ شکل باید مثل هم شود طوری که اگر کاغذ را از روی۶ را توضیح داده
و از دانش آموزان بخواهید آن را × خط تا کنیم مربع های رنگی روی هم بیفتند. در پایان مربع های شگفت انگیز ۶حل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 68 تم 10 کتاب ریاضی اول دبستان حیاط مدرسه

١ توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن که در محیط اطراف وجود دارد جلب کنید
هر بار تأیید کنید که دو نیمهٔ شکلمثل هم هستند. طوری که اگر شکل را تا کنید، قسمت های مثل هم روی یکدیگر قرار می گیرند.
٢ در تقارن شطرنجی توجه دانش آموزان را به خط تقارن وسط جلب کنید،
توجه کنید که این اولین فعالیتی است کهدانش آموزان تقارن شطرنجی را آموزش می بینند.
۳ که خطوط آن پررنگ شده است، باید عددهای ۱ تا ۶ وجود داشته باشد. × ٣ در مربع شگفت انگیز در هر مستطیل ۲
۴ در صورتی که دانش آموز روش پیدا کردن هر جای خالی را توضیح می دهد،
شما و یا سایر دانش آموزان از روش های دیگر،درستی یا نادرستی پاسخ او را بررسی کنید.

اهداف صفحه 69  تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ درک کامل تر عدد ۷ و آشنایی با نمادهای مختلف
نمایش آن.
۲ توانایی نوشتن صحیح نماد عدد ۷
۳ برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف و درک ترکیبی
عدد ۷ به صورت ۵ و ۲

روش تدریس صفحه 69  تم 10 ریاضی اول دبستان درس حیاط مدرسه

∗ از دانش آموزان بخواهید شکل های مختلف عدد ۷ رابا انگشتان دو دست نشان دهند.
یا با استفاده از اشیایی مثل عدسیا دکمه یا چینه ترکیب های مختلف عدد ۷ را بسازند.
به عنواننمونه ۴ و ۳ ۵ و ۲ ۳ و ۴ ۲ و ۵ ، سپس از آنها بخواهید
دسته های ساخته شده را با استفاده از انگشتان دست نشان دهند
و با انتقال انگشتان به یک دست تا حد امکان، آنها را به صورت۲ و ۵ تبدیل کنند.
∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید از دانش آموزانبخواهید، خطی رسم کنند که دایره بازی دانش آموزان را به یک دستهٔ۵تایی و یک دستهٔ ۷ تایی تقسیم کنند.
سپس از آنها بخواهید۵ و ۲ ، با قرار دادن دو رنگ روی صورت دانش آموزانی که دستهٔ ۷ تایی را درست کرده اند، ترکیب های مختلف عدد ۷ مثل ۴و ۳
را بسازند.
∗∗∗ در فعالیت این صفحهٔ کتاب، ابتدا نمایش های مختلف عدد ۷ را با انگشتان دست نمایش دهید
و سپس از آنها بخواهیدبه همان صورت نمایش داده شده شکل ها را رنگ آمیزی کنند،
در هنگام رنگ آمیزی توجه آنها را به تعداد ۵ و ۲ مربوط به گردی،
چهارگوش و سه گوش جلب کنید.
سپس نحوهٔ صحیح نوشتن عدد ۷ را با معرفی نماد آن توضیح دهید.
توصیه های آموزشی١ توجه داشته باشید که در همهٔ فعالیت ها دانش آموزان را به این سمت سو دهید که ۷ را به صورت ۵ و ۲ ببینند.
٢ به جهت حرکت قلم در نوشتن نماد عدد ۷ توجه و بررسی کنید که همهٔ دانش آموزان به درستی عدد ۷ را بنویسند.
٣ از دانش آموزان بخواهید در منزل داستان ۷ کوتوله در جنگل را برای خود در نظر بگیرند و تصویری از آن را نقاشیکنند.
۴ با استفاده از دو رنگ مهره یا چینه و یا با رنگ کردن ۷ مربع با استفاده از دو رنگ مختلف ترکیب های مختلف عدد ۷ رابه دست آورید.

تم 10 ریاضی اول دبستان درس حیاط مدرسه
تم 10 ریاضی اول دبستان درس حیاط مدرسه

اهداف صفحه 70 تم 10 ریاضی اول ابتدایی حیاط مدرسه

۱ نوشتن عدد اصلی یک مجموعه با شمارش تعداد آن.
۲ تمرین نوشتن نماد عددهای تا ۷
۳ درک مفهوم بیشتری و کمتری بدون استفاده از نماد
مربوط به آن.
۴ تشخیص دسته با تعداد بیشتر یا کمتر و درک مفهوم
مقایسه.
۵ توانایی استفاده از خط کش در ادامه بدون یک الگوی
هندسی.

روش تدریس صفحه 70 تم 10 ریاضی اول ابتدایی درس حیاط مدرسه

از دانش آموزان بخواهید که یک دسته ۶ تایی از عدسدر یک طرف و یک دسته ۵ تایی لوبیا در طرف دیگر قرار دهند، ازآنها بپرسید که تعداد عدس ها بیشتر است یا لوبیاها ؟
توضیحات ودلایل آنها را گوش کنید به روش های مختلف فعالیت های مشابهی را مطرح کنید.
∗∗ به صفحهٔ آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که تعداد بچه هایی که صورتشان دیده می شود بیشتر است تا آنهاییکه صورتشان در تصویر دیده نمی شود؟
تعداد پرنده های سمت چپ بیشتر است یا تعداد پرنده های سمت راست؟ چرا؟
∗∗∗ با دقت در طریقه نوشتن عدد، عدد مربوطه به هر دسته را بنویسند و شکل های آن دسته را که تعدادشان بیشتر است،رنگ کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 70 تم 10 ریاضی اول دبستان حیاط مدرسه

١ این صفحه اولین جایی است که مفهوم مقایسهٔ کمتر و بیشتر مطرح می شود.
لذا سعی کنید که با اشیاء ملموس این مفهومرا برای دانش آموزان معنی دار کنید.
٢ از آنها بخواهید در محیط زندگی تعداد دو شیء مرتبط مثل قاشق و چنگال را تا جایی که می توانند بشمارند و با یکدیگرمقایسه کنند.
٣ از دانش آموزان بخواهید که تعداد لباس های خود را با اعضای خانواده مقایسه کنند.
به عنوان نمونه تعداد جوراب هایخود را با تعداد جوراب های هر یک از اعضای خانواده مقایسه کند.
۴ این مفهوم را با سایر دروس می توانید ترکیب کنید. برای مثال از دانش آموزان بخواهید اسامی پسرهایی که چهار حرفیهستند
و اسامی دخترهایی که ۴ حرفی هستند را بنویسند و آنها را از نظر تعداد با یکدیگر مقایسه کنند.
۵ توجه دانش آموزان را به ارتباط متقابل مفاهیم بیشتر ، کمتر جلب کنید
اگر ۴ تا بیشتر از ۳ تا است پس ۳ تا کمتر از ۴ تااست. شما این جملات را تکرار کنید تا این ارتباط به طور کامل درک شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.