مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

0

تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه  به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهيم:
جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار /
بين، چپ / راست.
مهارت های مربوط به لوحه:
مهارت های مربوطبه رفتار در حياط مدرسه، مهارت های خارج شدن از کلاس،مهارت های وارد شدن به کلاس.
نگرش های مربوط به لوحه:
۱ اغلب در کارهای علمی کار کردن با يک تيم ومشارکت در يافته های ديگران مفيد است
با وجود اين تماماعضای تيم بايد به نتيجهٔ فردی خود راجع به اين که يافته چيست رسيده باشند.
۲ در بازی های کودکانه دانش آموز با حل مسائل زندگی روزمره با رياضيات برخورد پيدا می کند.
تأثيرات شناختی:
۱ درک حرکت در طبيعت و نتايج آن.
۲ ياد دادن به ديگران.
۳ حق پايدار و باطل برچيده شدنی است.
تم شناختی :
کارگروهی: بازی های گروهی را که می شناسيد به دانش آموزان معرفی کنيد. در مورد آداب گروهی نکاتی را که می دانيد به
دانش آموزان بيان کنيد.

ارتباط تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه با صفحات ديگر اين بخش:

۱ چند نفر، پشت به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنويس.
۲ چند نفر، رو به شما قرار دارند؟ با چوب خط نشان بده و بنويس.
۳ تعداد پرندگان و درختان را بشمار و بنويس.
۴ تعداد دانش آموزانی را که دست همديگر را گرفته اند با چوب خط نمايش بده (بعدها اين دانش آموزان را با ساعت مقايسهکنيد).
۵ برای اين تصوير يک داستان بساز.
۶ در حياط مدرسه با چه قسمت هايی از طبيعت در ارتباط هستيم؟
۷ آيا می دانيد بچه هايی که در اين تصوير هستند، چه بازی می کنند؟

اهداف صفحه ۶۵ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ بتواند يک عدد بزرگتر از ۵ را با انگشتان در دست
نمايش دهد.
۲ جمع دو عدد با حاصل بيشتر از ۵ را با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر و ساختن ترکيب ۵ و عدد ديگر انجام دهد و حاصل را با چوب خط نمايش دهد.
۳ بتواند بين نمايش های مختلف يک عدد (انگشتان دست و چوب خط) ارتباط برقرار کند.

روش تدريس صفحه ۶۵ تم ۱۰ کتاب ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

به دانش آموزان تعدادی دکمه يا چينه و… بدهيد. سپسيک عدد دلخواه مانند ۷ را با انگشتان دو دست نمايش دهيد
(به گونه ای که به صورت ۵ و ۲ نباشد).
سپس از آنها بخواهيدهمين عدد را با انگشتان دو دست به همان صورت که شما نمايشداده ايد، نمايش دهند
و به همان تعداد دکمه ها را دو طرف قراردهند، سپس از آنها بخواهيد يکی يکی از دکمه های يک طرفبرداشته و به طرف ديگر اضافه کنند، تا يک طرف دسته ٥ تايی شود.
سپس دکمه های دو طرف را با انگشتان دو دست نشان دهند.
همين کار را با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر تا جايی که
امکان دارد انجام دهند
از اين دست فعاليت ها انجام دهيد تا دانش آموزان به صورت عملی عددهای بيشتر از ۵ را به صورت ترکيبی ازعدد ۵ و يک عدد ديگر با انگشتان دست نشان دهند.
∗ ∗ حال به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد شکلی که تعداد آن بين ۵ و ۱۰ است.
مثل ۷ تا سنگرا با استفاده از دکمه ها به صورت ترکيبی از ۵ و ۲، نمايش دهند،
همين عمل را با ميله های آموزشی به جای چوب های نرده انجام و يا
تعداد آنها را با انگشتان دو دست نشان دهند.
∗∗∗ به فعاليت صفحهٔ ۶۵ برگشته و فعاليت کتاب را انجام دهيد. ابتدا به دانش آموز مانند تصاوير کتاب با انگشتان خود عدد رانشان دهيد.
سپس با انتقال انگشتان يک دست به دست ديگر ترکيب ۵ و يک عدد ديگر را بسازيد و سپس با چوب خط نشان دهيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۵ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

١ دانش آموزان بايد به اين توانايی برسند که يک عدد را به صورت های مختلف نمايش دهند
و بتوانند عددهای يک دست رابه دست ديگر منتقل کنند، لذا تمرين و ورزش انگشتان دست می تواند به آنها در انجام اين فعاليت ها کمک کند
٢ نمايش عدد بيشتر از ۵، به صورت ترکيبی از ۵ و يک عدد ديگر، توانايی دانش آموز را در محاسبات ذهنی بالا می برد،
لذا تأکيد برايناست که، بتواند يک عدد را به صورت ترکيبی از ۵ و يک عدد ديگر با استفاده از انگشتان دست ، چوب خط و يا رسم شکل نشان دهد.
٣ وقتی دانش آموز انگشتان يک دست را به دست ديگر منتقل می کند، قدرت برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يکعدد را در دانش آموز تقويت می کند.
۴ تصميم گيری در مورد بستن و يا باز کردن انگشتان دست ها را به عهدهٔ دانش آموزان بگذاريد

تم 10 ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه
تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

اهداف صفحه ۶۶ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ درک مفهوم جمع دو عدد و پيدا کردن حاصل جمع با
استفاده از رسم چوب خط.
۲ اندازه گيری طول با استفاده از واحدهای غير استاندارد
نظير چينه و نمايش اندازهٔ طول با استفاده از نمادهای مختلف مثل
چوب خط.
۳ ايجاد زمينه برای درک عددهای بيشتر از ۵ به صورتترکيبی از ۵ و يک عدد ديگر.

روش تدريس صفحه ۶۶ تم ۱۰درس حياط مدرسه کتاب ریاضی اول ابتدایی 

از تعدادی لوبيا يا اشياء ديگر استفاده کنيد و تعداد کمترمساوی ۵ را در يک طرف و تعدادی ديگر را در طرف ديگر قراردهيد،
سپس از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از شمارش مجموع،تعداد آنها را پيدا کرده حاصل جمع را با صدای بلند بگويند.
همچنين با استفاده از چينه طول های مختلف (که اندازهٔآنها به تعداد درستی از چينه باشد) را اندازه گيری کنيد.
∗∗ به صفحهٔ آغازين برگرديد و از آنها بپرسيد، چند تا پرنده در سمت راست اضافه شود، مجموع پرنده های دو طرف ۶٨ و … می شود؟
تا دانش آموزان ، می شود؟ يا به همين صورت چند تا پرنده به پرنده های سمت چپ اضافه شود،
مجموع پرنده ها ۷بتوانند با استفاده از مجموع يابی به درک مناسبی از جمع در محيط پيرامونی دست يابند.
∗∗∗ به صفحهٔ ۶۶ کتاب برگشته و فعاليت مربوط را انجام دهيد.
در قسمت بالای صفحه حاصل جمع را می توانند با شمارش پشت سر هم دو دسته و يا با انگشتان دست و يا با رسم پشت سر هم چوب خط ها به دست آورند.
تعداد چينه ها در قسمت پايين صفحه که نشان دهندهٔ طول مدادها است با شمارش پيدا می شوند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۶ تم ۱۰حياط مدرسه کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ بعد از اينکه فعاليت بالای صفحه را با چوب خط انجام دادند، از آنها بخواهيد حاصل را با انگشتان دست نيز آزمايش کنند.
٢ پيدا کردن تعداد دو دسته با چوب خط به اين ترتيب است که به تعداد دستهٔ سمت چپ، چوب خط رسم می شود.
سپسچوب خط های دستهٔ دوم به دنبال اولی رسم می شود.
فقط بايد توجه دانش آموزان به اين نکته باشد که دستهٔ ۵ تايی با چوب خط رادرست کنند.
برای مثال اگر ۴ چوب خط را برای دستهٔ اول گذاشته اند وقتی شروع به شمردن دستهٔ دوم می کنند.
ابتدا يک دستهٔ ۵ تايی درست می شود، سپس ۲ چوب بعدی کشيده می شود.
در صورتی که اين کار برای دانش آموزان دشوار است می توانند ابتدا با
شمارش پشت سرهم و يا با انگشتان دست حاصل را پيدا کنند.
سپس جواب را با چوب خط نشان دهند
٣ در فعاليت بين صفحه، توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که چون اندازهٔ چينهٔ قرمز و آبی يکی است
تعداد بيشترچينه نشان دهنده بزرگتر بدون طول مداد است

اهداف صفحه ۶۷ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

١ شناخت کامل تر عدد ۶ و مفهوم ترکيبی آن.
. ٢ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۶
٣ درک نمايش های مختلف عدد ۶ و تبديل آنها به صورت ترکيبی از ۵ و ۱

روش تدريس صفحه ۶۷ تم ۱۰ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

به دانش آموزان نمايش های مختلف عدد ۶ را با انگشتاندست نشان دهيد
و از آنها بخواهيد آن را با چينه يا دکمه بارنگ های متفاوت نشان دهند.
به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و بخواهيددانش آموزانی را که صورتشان در تصوير ديده شده، بشمارند
و باصدای بلند عدد آن را بيان کنند، سپس دانش آموزانی که صورتشان
در تصوير ديده نمی شود را، بشمارند و عدد آن را بيان کنند.
تعداددانش آموزانی که صورتشان ديده می شود را با انگشتان دست و
چوب خط نشان دهند.
∗∗∗ حال از دانش آموزان بخواهيد، فعاليت مربوط به صفحهٔ ۶۷ را انجام دهند.
دانش آموزان می توانند با دو مداد رنگی آبی و سبز در مجموع ۶ تا مربع را رنگ کنند.
در اين جا ۴ حالت از ترکيب های عدد ۶ نشان داده شده است.
دانش آموزان را تشويق کنيد کهحالت های ديگر را بيان کنند و با چوب خط نشان دهند،
سپس نحوهٔ صحيح نوشتن نماد عدد ۶ را توضيح داده و آن را معرفی کنيد.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۷ تم ۱۰ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

١ دانش آموزان بايد تا اين جا بتوانند تعداد اشياء تا ۵ را بدون شمارش تشخيص دهند
و برای عددهای بزرگتر از ۶ آن عدد رابه صورت ۵ و يک عدد ديگر شناسايی کنند.
٢ در آموزش عدد ۶ تأکيد بر اين است که عدد ۶ را به صورت ۵ و ۱ ببينند.
٣ از دانش آموزان بخواهيد در منزل اشيايی که به صورت ۶ تايی هستند (مثل يک دست قاشق يا چنگال) پيدا کنند و در کلاسنام ببرند.
٤ تا زمانی که دانش آموزان اين نماد عدد ۶ را به خوبی ياد نگرفته اند از نوشتن عدد ۶ با نماد ديگر آن اجتناب کنيد.
٥ در هنگام رنگ کردن مربع ها توجه دانش آموزان را به ترکيب ۵ و ۱ مربع ها جلب کنيد.
همچنين اين روش (رنگ کردن مربع ها) را برای پيدا کردن حاصل جمع دو عدد آموزش دهيد.
يعنی اگر بخواهند تعداد ۲ دسته اشياء را روی هم به دست بياورند می توانند با رنگ کردن مربع ها و سپس شمردن آنها حاصل را به دست آورند

تم 10 کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه
تم ۱۰ کتاب ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

اهداف صفحه ۶۸ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ درک مفهوم تقارن و شناخت اشياء متقارن.
۲ توانايی رنگ کردن شکل های متقارن.
۳ توانايی کامل کردن شکل های متقارن در دو طرف خط
تقارن.
٤ توانايی در استفاده از خط کش برای رسم خط تقارن
شکل..۶ × ٥ تکميل کردن مربع شگفت انگيز ۶

روش تدريس صفحه ۶۸ تم ۱۰ ریاضی اول دبستان حياط مدرسه

از دانش آموزان بخواهيد يک کاغذ را از وسط تا بزنند
به گونه ای که دو طرف کاغذ کاملاً بر روی هم قرار گيرد (يعنی
لبه های کاغذ روی همديگر قرار گيرند)
سپس دو طرف کاغذ رابا رنگ های دلخواه رنگ آميزی کنند طوری که پس از تا کردنقسمت های مثل هم، روی هم قرار گيرند.
همين طور می توانيد ازآنها بخواهيد که تقارن گوش، چشم و دست و پا را نسبت به دوطرف بدن تجسم کنند
و توجه آنها را به اشياء متقارن ديگر اطراف خود جلب کنيد.
** به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که آيا می توانند در اين تصوير شکلی پيدا کنند که دو نيمهٔ آندقيقاً مثل هم باشد.
*** در انجام فعاليت صفحهٔ ۶۸ ابتدا از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از خط کش، خطی بکشند که شکل را به دو نيمهٔمثل هم تقسيم کند.
سپس دو طرف را با رنگی که دوست دارند رنگ آميزی کنند.
طوری که در شکل پروانه دو نيمهٔ آن مثل هم باشد.سپس قرينهٔ مربع های رنگی را نسبت به خط، مانند نمونه پيدا کنند
و دو نيمهٔ شکل بايد مثل هم شود طوری که اگر کاغذ را از روی۶ را توضيح داده
و از دانش آموزان بخواهيد آن را × خط تا کنيم مربع های رنگی روی هم بيفتند. در پايان مربع های شگفت انگيز ۶حل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶۸ تم ۱۰ کتاب ریاضی اول دبستان حياط مدرسه

١ توجه دانش آموزان را به شکل های متقارن که در محيط اطراف وجود دارد جلب کنيد
هر بار تأييد کنيد که دو نيمهٔ شکلمثل هم هستند. طوری که اگر شکل را تا کنيد، قسمت های مثل هم روی يکديگر قرار می گيرند.
٢ در تقارن شطرنجی توجه دانش آموزان را به خط تقارن وسط جلب کنيد،
توجه کنيد که اين اولين فعاليتی است کهدانش آموزان تقارن شطرنجی را آموزش می بينند.
۳ که خطوط آن پررنگ شده است، بايد عددهای ۱ تا ۶ وجود داشته باشد. × ٣ در مربع شگفت انگيز در هر مستطيل ۲
٤ در صورتی که دانش آموز روش پيدا کردن هر جای خالی را توضيح می دهد،
شما و يا ساير دانش آموزان از روش های ديگر،درستی يا نادرستی پاسخ او را بررسی کنيد.

اهداف صفحه ۶۹  تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ درک کامل تر عدد ۷ و آشنايی با نمادهای مختلف
نمايش آن.
۲ توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۷
۳ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف و درک ترکيبی
عدد ۷ به صورت ۵ و ۲

روش تدريس صفحه ۶۹  تم ۱۰ ریاضی اول دبستان درس حياط مدرسه

∗ از دانش آموزان بخواهيد شکل های مختلف عدد ۷ رابا انگشتان دو دست نشان دهند.
يا با استفاده از اشيايی مثل عدسيا دکمه يا چينه ترکيب های مختلف عدد ۷ را بسازند.
به عنواننمونه ۴ و ۳ ۵ و ۲ ۳ و ۴ ۲ و ۵ ، سپس از آنها بخواهيد
دسته های ساخته شده را با استفاده از انگشتان دست نشان دهند
و با انتقال انگشتان به يک دست تا حد امکان، آنها را به صورت۲ و ۵ تبديل کنند.
∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد از دانش آموزانبخواهيد، خطی رسم کنند که دايره بازی دانش آموزان را به يک دستهٔ۵تايی و يک دستهٔ ۷ تايی تقسيم کنند.
سپس از آنها بخواهيد۵ و ۲ ، با قرار دادن دو رنگ روی صورت دانش آموزانی که دستهٔ ۷ تايی را درست کرده اند، ترکيب های مختلف عدد ۷ مثل ۴و ۳
را بسازند.
∗∗∗ در فعاليت اين صفحهٔ کتاب، ابتدا نمايش های مختلف عدد ۷ را با انگشتان دست نمايش دهيد
و سپس از آنها بخواهيدبه همان صورت نمايش داده شده شکل ها را رنگ آميزی کنند،
در هنگام رنگ آميزی توجه آنها را به تعداد ۵ و ۲ مربوط به گردی،
چهارگوش و سه گوش جلب کنيد.
سپس نحوهٔ صحيح نوشتن عدد ۷ را با معرفی نماد آن توضيح دهيد.
توصيه های آموزشی١ توجه داشته باشيد که در همهٔ فعاليت ها دانش آموزان را به اين سمت سو دهيد که ۷ را به صورت ۵ و ۲ ببينند.
٢ به جهت حرکت قلم در نوشتن نماد عدد ۷ توجه و بررسی کنيد که همهٔ دانش آموزان به درستی عدد ۷ را بنويسند.
٣ از دانش آموزان بخواهيد در منزل داستان ۷ کوتوله در جنگل را برای خود در نظر بگيرند و تصويری از آن را نقاشیکنند.
٤ با استفاده از دو رنگ مهره يا چينه و يا با رنگ کردن ۷ مربع با استفاده از دو رنگ مختلف ترکيب های مختلف عدد ۷ رابه دست آوريد.

تم 10 ریاضی اول دبستان درس حياط مدرسه
تم ۱۰ ریاضی اول دبستان درس حياط مدرسه

اهداف صفحه ۷۰ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

۱ نوشتن عدد اصلی يک مجموعه با شمارش تعداد آن.
۲ تمرين نوشتن نماد عددهای تا ۷
۳ درک مفهوم بيشتری و کمتری بدون استفاده از نماد
مربوط به آن.
٤ تشخيص دسته با تعداد بيشتر يا کمتر و درک مفهوم
مقايسه.
٥ توانايی استفاده از خط کش در ادامه بدون يک الگوی
هندسی.

روش تدريس صفحه ۷۰ تم ۱۰ ریاضی اول ابتدایی درس حياط مدرسه

از دانش آموزان بخواهيد که يک دسته ۶ تايی از عدسدر يک طرف و يک دسته ۵ تايی لوبيا در طرف ديگر قرار دهند، ازآنها بپرسيد که تعداد عدس ها بيشتر است يا لوبياها ؟
توضيحات ودلايل آنها را گوش کنيد به روش های مختلف فعاليت های مشابهی را مطرح کنيد.
∗∗ به صفحهٔ آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که تعداد بچه هايی که صورتشان ديده می شود بيشتر است تا آنهايیکه صورتشان در تصوير ديده نمی شود؟
تعداد پرنده های سمت چپ بيشتر است يا تعداد پرنده های سمت راست؟ چرا؟
∗∗∗ با دقت در طريقه نوشتن عدد، عدد مربوطه به هر دسته را بنويسند و شکل های آن دسته را که تعدادشان بيشتر است،رنگ کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷۰ تم ۱۰ ریاضی اول دبستان حياط مدرسه

١ اين صفحه اولين جايی است که مفهوم مقايسهٔ کمتر و بيشتر مطرح می شود.
لذا سعی کنيد که با اشياء ملموس اين مفهومرا برای دانش آموزان معنی دار کنيد.
٢ از آنها بخواهيد در محيط زندگی تعداد دو شیء مرتبط مثل قاشق و چنگال را تا جايی که می توانند بشمارند و با يکديگرمقايسه کنند.
٣ از دانش آموزان بخواهيد که تعداد لباس های خود را با اعضای خانواده مقايسه کنند.
به عنوان نمونه تعداد جوراب هایخود را با تعداد جوراب های هر يک از اعضای خانواده مقايسه کند.
٤ اين مفهوم را با ساير دروس می توانيد ترکيب کنيد. برای مثال از دانش آموزان بخواهيد اسامی پسرهايی که چهار حرفیهستند
و اسامی دخترهايی که ۴ حرفی هستند را بنويسند و آنها را از نظر تعداد با يکديگر مقايسه کنند.
۵ توجه دانش آموزان را به ارتباط متقابل مفاهيم بيشتر ، کمتر جلب کنيد
اگر ۴ تا بيشتر از ۳ تا است پس ۳ تا کمتر از ۴ تااست. شما اين جملات را تکرار کنيد تا اين ارتباط به طور کامل درک شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.