مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

0 ۴,۶۷۷

تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

چپ، راست ؛ بالا، پایین ؛ ردیف، ستون ؛
جلو، پشت و وسط.
مهارت ها:

شمارش تا ۵ ؛ چای ریختن ؛ شیر ریختن؛ شکر ریختن ؛ هم زدن شکر؛ لقمه گرفتن ؛ میوه برداشتن برای تغذیه در مدرسه ؛ آدرس دادن به قفسه های آشپزخانه مثلاً ردیفپایین سومی از سمت راست.
نگرش ها
١ ریاضیات توانمندی فرد را در مهارت برقراری ارتباط پرورش می دهد.
٢ درست صحبت کردن و بیان افکار برای دیگران در برقراری ارتباط اهمیت دارد.
٣ ریاضیات به تمرکز افکار کمک می کند.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
۱ رشد قوه بیان و توضیح و توصیف؛
۲ رشد ادراک کلامی؛
۳ کار با ابزارها و کار با انگشتان.
تم شناختی:
رزق: غذایی که می خوریم رزق و روزی ماست و از طرف خداوند عطا شده است،

پدر و مادر و هر نعمتی رزق و روزی ماستواز طرف خداوند عطا شده است.

به خصوص ریاضیاتی که می آموزیم رزق است و خداوند آن را به بشر یاد داده است.

آموختن ریاضیرا با نام خداوند آغاز می کنیم همان طور که صبحانه را با نام او شروع می کنیم.

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

ارتباط تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه با صفحات بخش:

١ از دانش آموزان بخواهید تعداد اشیاء زیر ۵ تا را با کمک شمارش بیان کنند.
۲ از دانش آموزان بخواهید تعداد زیر ۳ تا را بدون کمک شمارش بیان کنند.
۳ از دانش آموزان بخواهید بگویند سمت چپ و راست میز چه کسانی نشسته اند.
۴ از دانش آموزان بخواهید با کمد مفاهیم ردیف و ستون برای رسیدن به کتابی در کتابخانه آدرس دهند.

مثلاً بگویند: ستون اول از چپ و ردیف اول از بالا کتابی هست که آن را برایم بیاور.
۵ همین روش را برای آدرس دادن به کمد های آشپزخانه بکار ببرند.
۶ همین روش را برای آدرس دادن به قابلمه های روی اجاق گاز بکار ببرند.
۷ به الگوهای روی حاشیه فرش توجه کنند.
۸ به الگوهای پایین در کابینت های آشپزخانه توجه کنند.

اهداف صفحه 2تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

۱ شمارش اشیاء تا ۵
۲ تشخیص تفاوت ها و شباهت ها و شمردن شکل های
مثل هم.

روش تدریس صفحه 2 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ از دانش آموزان بخواهید اشیاء محیط اطراف را بشمارند
و تعداد آنها را بگویند.

به عنوان نمونه تعداد قاب عکس های روی دیوار و یا اشیاء دیگر کلاس درس.

می توانید از ابزارهایی نظیر چینه یا میله آموزشی که بعداً بکار می روند برای شمارش تا ۵ استفاده کنید.

∗∗ از دانش آموزان بخواهید به صفحه آغازین بخش برگردند.

از آنها بخواهید تعداد بشقاب ها، قاشق و چنگال ها وسایر اشیاء روی میز، اعضای خانواده و…

که تعدادشان کمتر از ۵ تا است را بشمارند و تعداد آنها را بیان کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهید ماهی ها، لاک پشت ها،خرچنگ ها و…

که شکل آنها مثل هم و تعدادشان کمتر از ۵ است را بشمارند.

در این جا از واژه های بالا / پایین، چپ / راست، قبل/ بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر برای آدرس دادن شکل های تصویر استفاده کنید.

برای مثال: ماهی بالای صفحه.

توصیه های آموزشی صفحه 2 تم 1 ریاضی اول دبستان درس آشپزخانه

١ توجه داشته باشید، فرض بر این است که دانش آموزان شمارش طوطی وار تا ۵ را می دانند،

اگر دانش آموزان شما در شمارش طوطی وار تا ۵ با مشکل مواجه هستند،

باید با تمرین و فعالیت های تکمیلی شمارش طوطی وار اشیاء را آموزش دهید.
٢ انتظار بر این است که تعداد اشیاء تا ۳ را بتوانند بدون شمارش و سریع بگویند.

اگر دانش آموزان شما نمی توانند، نگراننباشید، چرا که کتاب به آموزش این قسمت نیز می پردازد.

٣ برای شمارش چند شیء ۳ قانون رعایت می شود:

۱. شمارش با عدد یک شروع می شود و به ترتیب ادامه می یابد؛

۲. هرشیء فقط یک بار شمرده می شود ؛

۳. عدد آخر نشان دهنده تعداد اشیاء است.

دانش آموزان بدون این که این قوانین را بیان کنند به طور طبیعی از آنها در شمردن استفاده می کنند.

هدف از تمرین شمارش تبدیل شمردن طوطی وار به شمردن معنادار است.

اهداف صفحه 3 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ زمینه سازی برای شمارش گوشه ها و ضلع های اشکال
هندسی.
٢ استفاده از نمودار ستونی جهت سرشماری، نمایش و
مقایسه ی تعداد اشیاء.
٣ شناخت اولیه اشکال هندسی و بیان شباهت ها و
تفاوت های آن ها.
۴ تشخیص اشکال هندسی در محیط اطراف.

روش تدریس صفحه 3 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ با برش های کاغذ به صورت اشکال هندسی مندرج در صفحهٔ ۳، بدون بیان نام اشکال، خصوصیات و شباهت های آنها وارد کلاس شوید.

از دانش آموزان بخواهید با توجه بهخصوصیات اشکال هندسی آنها را طبقه بندی کنند

و شکل هایمثل هم را تشخیص دهند.

از آنها بخواهید توضیح دهند شکل هارا براساس چه خصوصیت و ویژگی طبقه بندی کرده اند.

∗∗ به صفحه اول برگردید ، اشیاء هندسی مشابه شکل های هندسی در صفحه ۳ را که در صفحه اول مشاهده می کنند

با کمک شما نشان داده و حداکثر تا ۵ تا را بشمارند.

∗∗∗ حال به صفحه ۳ برگردید و از دانش آموزان بخواهید به تعداد هر یک از شکل های هندسی خانه روبه رو را با رنگ دلخواه پر کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 3 تم 1 ریاضی اول دبستان درس آشپزخانه

١ هدف اصلی در این صفحه شمارش است،

نه معرفی اشکال هندسی، بنابراین از آوردن نام اشکال هندسی پرهیز کنید.

٢ ارتباط کلامی در این صفحه اهمیت دارد.

بیان خصوصیات اشکال هندسی مثل مثلث به صورت سه گوش، دایره به صورت گردی و مستطیل به صورت چهار گوش مهم است.

٣ با توجه به اینکه هدف اصلی معرفی و شناخت اشکال هندسی نیست از ورود به بیان جزئیات پرهیز کنید.

۴ نشان دادن اشکال هندسی در محیط پیرامونی می تواند به درک بهتر خصوصیات اشکال هندسی کمک کند.

به عنوان نمونه انتهای دو نوع لیوان که یکی به شکل مربع و یکی به شکل دایره است را با لمس کردن می توان تجربه کرد.

۵ پس از آن که نمودار ستونی با رنگ کردن به تعداد شکل های هندسی تمام شد،

بدون آن که نام نمودار ستونی برده شود،توجه دانش آموزان را به تفاوت طول سطر ها که بیانگر تفاوت تعداد شکل ها است، جلب کنید

به نوعی دانش آموزان می توانند تعداد رامقایسه کنند.

۶ با توجه به بزرگ بودن مربع ها در نمودار، لازم نیست دانش آموزان تمام مربع را با دقت رنگ کنند،

بلکه مانند نمونهٔ انجام شده، رنگ کردن بخشی از مربع کفایت می کند.

اهداف صفحه 4 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ کپی کردن یک الگو با هدف ساخت الگوهای
هندسی.
٢ تشخیص رابطه بین شکل های یک الگو و بیان آن
رابطه.
٣ تشخیص الگوهایی که در محیط اطراف وجود دارند.

روش تدریس صفحه 4 تم 1 ریاضی اول دبستان آشپزخانه

∗ از تعدادی دانش آموز بخواهید در یک صف بایستند به گونه ای که یک درمیان کیف مدرسه را همراه داشته باشند.

ازدانش آموزان بپرسید: چه رابطه ای در این صف می بینید؟

اگریک نفر دیگر به آنها اضافه شود باید کیف داشته باشد یا خیر؟

بهدانش آموزان فرصت دهید تا الگوی موجود را کشف کنند.

بعداز انجام فعالیت های مشابه توجه آنها را به الگوهایی که در اطراف
خود می بینند جلب کنید.

برای مثال نرده های راه پله دارای یکالگوی مشخص است.

می توانید با استفاده از رنگ یا شکل در صف دانش آموزان الگو بسازید و از آنها بخواهید رابطه مربوط به این الگو را بیانکنند.

الگوها فقط در شکل ها و تصاویر نیستند.

صداهای مختلف نیز می توانند الگو داشته باشند و با نوک خودکار روی میز ضربه۲ را تکرار کنید. همین کار را با دست زدن ، وارد کنید.

برای مثال یک ضربه و دو ضربه پشت سر هم.

به این ترتیب می توانید الگوی ۱می توانید انجام دهید و فضای کلاس را شاد کنید.
∗∗ از دانش آموزان بخواهید در صفحهٔ آغازین بخش الگوهایی را که می بینند کشف و رابطهٔ الگوها را بیان کنند.

تم 1 ریاضی اول دبستان آشپزخانه
تم 1 ریاضی اول دبستان آشپزخانه

برای مثال شکل های دایره و مثلث دور فرش یک الگو دارند.

از دانش آموزان بخواهید بیان کنند که در منزل خود چه نوع الگوهایی را می بینند.

∗∗∗ نوارهای کاغذی به دانش آموزان بدهید که در آن الگوهای متفاوت با رنگ ها وجود داشته باشد

و از آ نها بخواهید رابطه مربوط به الگو را بیان کنند.
زرد آبی زرد آبی زرد آبی

سپس به آنها نوار کاغذی بدون رنگ بدهید و از آنها بخواهید یکی از الگوها را کپی کنند.

حال بخواهید فعالیت اول کتاب را انجام دهند.

دانش آموزان را یک در میان به صورت کسانی که کیف دارند و کیف ندارند در یک صف قرار دهید و از آنها بخواهید

در نوارکاغذی، آنهایی را که کیف دارند با یک رنگ و آنهایی را که کیف ندارند، با رنگ دیگر مشخص کنند

و وجه مشترک الگوی ترسیمشده با الگوی صف دانش آموزان را بیان کنند.

حال از دانش آموزان بخواهید دو درمیان با کیف و بدون کیف بایستند.

از بقیه بخواهیداین الگو را کپی کنند و وجه مشترک الگوی ترسیم شده با الگوی مربوط به صف دانش آموزان را توضیح دهند.

حال از دانش آموزان بخواهید فعالیت های کتاب را انجام دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 4 تم 1 ریاضی اول دبستان آشپزخانه

١ دیدن الگوها در محیط پیرامونی در درک بهتر دانش آموز نسبت به رابطه بین الگوها کمک می کند،

لذا توجه دانش آموزانرا به الگوهای اطراف جلب کنید.

٢ هدف درک رابطه در الگوهای متفاوت و بیان آن می باشد.

بنابراین ادامه دادن الگو جزء هدف این قسمت نمی باشد.

٣ با ساخت الگوهای متفاوت با شکل های مختلف به دانش آموزان در درک بهتر رابطهٔ الگوها کمک کنید.

اهداف صفحه 5 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ تشخیص دسته ای شکل که از یک الگوی خاص پیروی
می کنند.
٢ استدلال کردن در مورد وجود الگو در یک مجموعه.
٣ درک و کشف الگوی مربوط به یک دسته شکل و بیان
قانون آن الگو.

روش تدریسصفحه 5 تم 1 ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

∗ دانش آموزان را مانند قبل یک در میان به صورت کسانی که کیف دارند و کسانی که کیف ندارند،

در یک ردیف قرار داده و ازآنها بخواهید الگوی مربوط را بگویند.

حال این نظم را با قرار دادندو دانش آموز کیف دار پشت سر هم، به هم بزنید و از آنها بپرسید آیاالگو برقرار است یا خیر؟

∗∗ به صفحه آغازین بخش برگردید و از آنها بخواهید توضیح دهند که چه الگوهایی وجود دارد.

∗∗∗ در قسمت بالای صفحه ابتدا باید دسته ای از اشکال را که یک الگو را نشان می دهند، مشخص کنند.

از دانش آموزان بخواهید به صورت کلامی الگو را توضیح دهند

و همچنین برای دسته ای که الگویی مشخص ندارد توضیح دهند که چرا الگوییموجود نیست

و چه اشکالی در نحوه قرار گرفتن و ترتیب شکل ها وجود دارد.

در قسمت بعدی پس از آن که دسته ای از شکل ها را که الگوی مشخصی دارند، پیدا کردند باید با رنگ کردن مناسب آن الگو را کپی کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 5 تم 1 ریاضب اول ابتدایی درس آشپزخانه

١ هدف، درک عمیق تر رابطه بین الگوهاست نه ادامه دادن الگوها.

٢ در محیط پیرامون موارد بسیاری می توانید ببینید که دارای نظم و الگوی مشخص هستند، آنها را به دانش آموزان نشاندهید.

٣ به دانش آموزان فرصت دهید تا بتوانند الگو و رابطه بین شکل ها را درک و بیان کنند،

سپس به کپی کردن الگو با رنگ کردنبپردازند. تا وقتی دانش آموزان این کار را یاد نگرفته اند، ادامه دادن الگو را از آنها نخواهید.

اهداف صفحه 6 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ شمردن تا ۵ و برقراری تناظر یک به یک بین دو
دسته.
٢ تشخیص تساوی دو مجموعه به تعداد مساوی.
٣ آشنایی با استفاده از ابزار خط کش.

روش تدریس صفحه 6تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ برای اینکه دانش آموزان بتوانند توانایی مقایسهٔ دو مجموعه را با شمارش انجام دهند می توانیم از نخود، لوبیا، چینه و… استفاده کنیم.

به عنوان نمونه ۲ نخود، ۴ لوبیا و ۳ چینه را روی میز قرار دهیم

و از دانش آموزان بخواهیم سریع بگویند کهکدام یک از نظر تعداد یکسان هستند.

برای تشخیص دو دسته شکل مساوی می توان از تناظر یک به یک بین دو دسته استفاده کرد.

برای مثال اگر بخواهیم ۳ نخود و ۲ لوبیا را با هم مقایسه کنیم می توانیم با برداشتن یکی یکی نخودها و لوبیاها و یک نخود باقی مانده می توان نتیجه گرفت تعداد نخودها بیشتر بوده اند.

∗∗ حال به صفحه آغازین بخش برگردید و از دانش آموزان بپرسید که کدام یک از اشیاء و یا اشکال داخل آشپزخانه از نظر تعداد یکسان هستند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶ کتاب برگشته و از دانش آموزان بخواهید از ابزار خط کش استفاده کرده

و دسته هایی که تعداد و شکل اشیاء مثل هم هستند را به هم وصل کنند.

توصیه های آموزشی صفحه 6 تم 1 ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

١ از دانش آموزان بخواهید در موقعیت های مختلف مثل خیابان یا منزل، اشیاء متفاوت را بشمارند (حتی اشیاء در حالت
حرکت را نیز بشمارند).

٢ در اینجا هدف استفاده از ابزار خط کش جهت وصل کردن اشیاء با تعداد یکسان است.

اگر دانش آموزان خطوط را دقیقرسم نکردند، ایرادی نیست.

اما اگر دیدید که دانش آموزان توانایی کار با خط کش را ندارند، نیاز به فعالیت هایی دارند که در آن باخط کش نقاط مختلف را به یکدیگر وصل نمایند.

٣ شمارش در موقعیت های مختلف می تواند توانایی دانش آموزان را رشد دهد

به عنوان نمونه شمارش صداها می تواند به دقتشنوایی دانش آموزان کمک کند.

۴ همچنین برای سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان نظیر بصری، کلامی و دست ورزی فعالیت های متنوع مورد نیاز است.

تم 1 ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه
تم 1 ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

اهداف صفحه 7 تم 1 ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ ارائه نمایش های مختلف یک عدد با استفاده ازانگشتان دست.
٢ برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف یک عدد و درک اینکه همه این نمایش ها یک عدد را بیان می کنند.
٣ ادامه دادن یک الگوی هندسی.

روش تدریس صفحه 7تم 1 کتاب ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ یک نمایش از عدد ۱ با انگشتان دست را به دانش آموزاننشان دهید

و از آنها بپرسید: این چند تا است. سپس نمایش های مختلف عدد یک را به دانش آموزان نشان دهید

و هر بار از آنهابپرسید که چندتا است تا دانش آموزان با نمایش های مختلف عدد۱ با انگشتان دست آشنا شوند.

سپس یک نمایش از عدد ۲ را به دانش آموزان نمایش دهید و از آنها بپرسید که چند تا انگشت بازشده است؟

سپس از آنها بخواهید نمایش های مختلف ۲ را به شمانشان دهند.

به همین ترتیب تا اعداد کمتر از ۵ پیش روید.

∗∗ به صفحه اول بخش برگردید و از دانش آموزان به عنوان نمونه بپرسید که چندتا بشقاب روی میز قرار دارد؟

سپس از آنهابخواهید نمایش های مختلف آن تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.

∗∗∗ به این ترتیب انجام فعالیت های بالای صفحه ۷ برای دانش آموزان ساده خواهد شد.

آنها را تشویق کنید تا با انگشتان دست خود به صورت متفاوت عددها را نشان دهند.

∗با قیچی کاغذها را به صورت مربع و مثلث و دایره برش دهید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

حال یک الگو با مربعو مثلث (یک در میان) بسازید و از آنها بخواهید این الگو را با اشکال در اختیارشان، ادامه دهند.

با ساخت الگوهای دیگر ازدانش آموزان بخواهید الگوی مورد نظر را با اشکال داده شده ادامه دهند.

∗∗ به صفحه آغازین بخش اول برگردید و الگوهای موجود را به دانش آموزان نشان دهید

و از آنها بپرسید که اگر این الگو بخواهد ادامه پیدا کند، شکل بعدی به چه صورت خواهد بود.

∗∗∗ حال ابتدا از دانش آموزان بخواهید بگویند رابطه موجود در الگوها چیست و سپس الگوی مورد نظر را ادامه دهند.

توصیه های آموزشی صفحه 7 تم 1 کتاب ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ ممکن است دانش آموزان در نمایش عدد با انگشتان دست با مشکل مواجه شوند.

این کار نیاز به تمرین و دست ورزی داردو خمیر بازی می تواند توانایی مهارتی انگشتان دست دانش آموزان را افزایش دهد.

٢ در انجام الگو، ممکن است دانش آموزان در رنگ کردن دقت کافی نداشته باشند.

توجه کنید که هدف درک رابطه الگوها و ادامه دادن الگوها است، لذا تمرکز کار را بر درک درست الگو قرار دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.