مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

0

تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهيم:

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

چپ، راست ؛ بالا، پايين ؛ رديف، ستون ؛
جلو، پشت و وسط.
مهارت ها:

شمارش تا ۵ ؛ چای ريختن ؛ شير ريختن؛ شکر ريختن ؛ هم زدن شکر؛ لقمه گرفتن ؛ ميوه برداشتن برای تغذيه در مدرسه ؛ آدرس دادن به قفسه های آشپزخانه مثلاً رديفپايين سومی از سمت راست.
نگرش ها
١ رياضيات توانمندی فرد را در مهارت برقراری ارتباط پرورش می دهد.
٢ درست صحبت کردن و بيان افکار برای ديگران در برقراری ارتباط اهميت دارد.
٣ رياضيات به تمرکز افکار کمک می کند.
تأثيرات بر ساختارشناختی:
۱ رشد قوه بيان و توضيح و توصيف؛
۲ رشد ادراک کلامی؛
۳ کار با ابزارها و کار با انگشتان.
تم شناختی:
رزق: غذايی که می خوريم رزق و روزی ماست و از طرف خداوند عطا شده است،

پدر و مادر و هر نعمتی رزق و روزی ماستواز طرف خداوند عطا شده است.

به خصوص رياضياتی که می آموزيم رزق است و خداوند آن را به بشر ياد داده است.

آموختن رياضیرا با نام خداوند آغاز می کنيم همان طور که صبحانه را با نام او شروع می کنيم.

ارتباط تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه با صفحات بخش:

١ از دانش آموزان بخواهيد تعداد اشياء زير ۵ تا را با کمک شمارش بيان کنند.
۲ از دانش آموزان بخواهيد تعداد زير ۳ تا را بدون کمک شمارش بيان کنند.
۳ از دانش آموزان بخواهيد بگويند سمت چپ و راست ميز چه کسانی نشسته اند.
۴ از دانش آموزان بخواهيد با کمد مفاهيم رديف و ستون برای رسيدن به کتابی در کتابخانه آدرس دهند.

مثلاً بگويند: ستون اول از چپ و رديف اول از بالا کتابی هست که آن را برايم بياور.
۵ همين روش را برای آدرس دادن به کمد های آشپزخانه بکار ببرند.
۶ همين روش را برای آدرس دادن به قابلمه های روی اجاق گاز بکار ببرند.
۷ به الگوهای روی حاشيه فرش توجه کنند.
۸ به الگوهای پايين در کابينت های آشپزخانه توجه کنند.

اهداف صفحه ۲تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

۱ شمارش اشياء تا ۵
۲ تشخيص تفاوت ها و شباهت ها و شمردن شکل های
مثل هم.

روش تدريس صفحه ۲ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ از دانش آموزان بخواهيد اشياء محيط اطراف را بشمارند
و تعداد آنها را بگويند.

به عنوان نمونه تعداد قاب عکس های روی ديوار و يا اشياء ديگر کلاس درس.

می توانيد از ابزارهايی نظير چينه يا ميله آموزشی که بعداً بکار می روند برای شمارش تا ۵ استفاده کنيد.

∗∗ از دانش آموزان بخواهيد به صفحه آغازين بخش برگردند.

از آنها بخواهيد تعداد بشقاب ها، قاشق و چنگال ها وساير اشياء روی ميز، اعضای خانواده و…

که تعدادشان کمتر از ۵ تا است را بشمارند و تعداد آنها را بيان کنند.

∗∗∗ از دانش آموزان بخواهيد ماهی ها، لاک پشت ها،خرچنگ ها و…

که شکل آنها مثل هم و تعدادشان کمتر از ۵ است را بشمارند.

در اين جا از واژه های بالا / پايين، چپ / راست، قبل/ بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر برای آدرس دادن شکل های تصوير استفاده کنيد.

برای مثال: ماهی بالای صفحه.

توصيه های آموزشی صفحه ۲ تم ۱ ریاضی اول دبستان درس آشپزخانه

١ توجه داشته باشيد، فرض بر اين است که دانش آموزان شمارش طوطی وار تا ۵ را می دانند،

اگر دانش آموزان شما در شمارش طوطی وار تا ۵ با مشکل مواجه هستند،

بايد با تمرين و فعاليت های تکميلی شمارش طوطی وار اشياء را آموزش دهيد.
٢ انتظار بر اين است که تعداد اشياء تا ۳ را بتوانند بدون شمارش و سريع بگويند.

اگر دانش آموزان شما نمی توانند، نگراننباشيد، چرا که کتاب به آموزش اين قسمت نيز می پردازد.

٣ برای شمارش چند شیء ۳ قانون رعايت می شود:

۱. شمارش با عدد يک شروع می شود و به ترتيب ادامه می يابد؛

۲. هرشیء فقط يک بار شمرده می شود ؛

۳. عدد آخر نشان دهنده تعداد اشياء است.

دانش آموزان بدون اين که اين قوانين را بيان کنند به طور طبيعی از آنها در شمردن استفاده می کنند.

هدف از تمرين شمارش تبديل شمردن طوطی وار به شمردن معنادار است.

اهداف صفحه ۳ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ زمينه سازی برای شمارش گوشه ها و ضلع های اشکال
هندسی.
٢ استفاده از نمودار ستونی جهت سرشماری، نمايش و
مقايسه ی تعداد اشياء.
٣ شناخت اوليه اشکال هندسی و بيان شباهت ها و
تفاوت های آن ها.
٤ تشخيص اشکال هندسی در محيط اطراف.

روش تدريس صفحه ۳ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ با برش های کاغذ به صورت اشکال هندسی مندرج در صفحهٔ ۳، بدون بيان نام اشکال، خصوصيات و شباهت های آنها وارد کلاس شويد.

از دانش آموزان بخواهيد با توجه بهخصوصيات اشکال هندسی آنها را طبقه بندی کنند

و شکل هایمثل هم را تشخيص دهند.

از آنها بخواهيد توضيح دهند شکل هارا براساس چه خصوصيت و ويژگی طبقه بندی کرده اند.

∗∗ به صفحه اول برگرديد ، اشياء هندسی مشابه شکل های هندسی در صفحه ۳ را که در صفحه اول مشاهده می کنند

با کمک شما نشان داده و حداکثر تا ۵ تا را بشمارند.

∗∗∗ حال به صفحه ۳ برگرديد و از دانش آموزان بخواهيد به تعداد هر يک از شکل های هندسی خانه روبه رو را با رنگ دلخواه پر کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۳ تم ۱ ریاضی اول دبستان درس آشپزخانه

١ هدف اصلی در اين صفحه شمارش است،

نه معرفی اشکال هندسی، بنابراين از آوردن نام اشکال هندسی پرهيز کنيد.

٢ ارتباط کلامی در اين صفحه اهميت دارد.

بيان خصوصيات اشکال هندسی مثل مثلث به صورت سه گوش، دايره به صورت گردی و مستطيل به صورت چهار گوش مهم است.

٣ با توجه به اينکه هدف اصلی معرفی و شناخت اشکال هندسی نيست از ورود به بيان جزئيات پرهيز کنيد.

٤ نشان دادن اشکال هندسی در محيط پيرامونی می تواند به درک بهتر خصوصيات اشکال هندسی کمک کند.

به عنوان نمونه انتهای دو نوع ليوان که يکی به شکل مربع و يکی به شکل دايره است را با لمس کردن می توان تجربه کرد.

٥ پس از آن که نمودار ستونی با رنگ کردن به تعداد شکل های هندسی تمام شد،

بدون آن که نام نمودار ستونی برده شود،توجه دانش آموزان را به تفاوت طول سطر ها که بيانگر تفاوت تعداد شکل ها است، جلب کنيد

به نوعی دانش آموزان می توانند تعداد رامقايسه کنند.

٦ با توجه به بزرگ بودن مربع ها در نمودار، لازم نيست دانش آموزان تمام مربع را با دقت رنگ کنند،

بلکه مانند نمونهٔ انجام شده، رنگ کردن بخشی از مربع کفايت می کند.

اهداف صفحه ۴ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ کپی کردن يک الگو با هدف ساخت الگوهای
هندسی.
٢ تشخيص رابطه بين شکل های يک الگو و بيان آن
رابطه.
٣ تشخيص الگوهايی که در محيط اطراف وجود دارند.

روش تدريس صفحه ۴ تم ۱ ریاضی اول دبستان آشپزخانه

∗ از تعدادی دانش آموز بخواهيد در يک صف بايستند به گونه ای که يک درميان کيف مدرسه را همراه داشته باشند.

ازدانش آموزان بپرسيد: چه رابطه ای در اين صف می بينيد؟

اگريک نفر ديگر به آنها اضافه شود بايد کيف داشته باشد يا خير؟

بهدانش آموزان فرصت دهيد تا الگوی موجود را کشف کنند.

بعداز انجام فعاليت های مشابه توجه آنها را به الگوهايی که در اطراف
خود می بينند جلب کنيد.

برای مثال نرده های راه پله دارای يکالگوی مشخص است.

می توانيد با استفاده از رنگ يا شکل در صف دانش آموزان الگو بسازيد و از آنها بخواهيد رابطه مربوط به اين الگو را بيانکنند.

الگوها فقط در شکل ها و تصاوير نيستند.

صداهای مختلف نيز می توانند الگو داشته باشند و با نوک خودکار روی ميز ضربه۲ را تکرار کنيد. همين کار را با دست زدن ، وارد کنيد.

برای مثال يک ضربه و دو ضربه پشت سر هم.

به اين ترتيب می توانيد الگوی ۱می توانيد انجام دهيد و فضای کلاس را شاد کنيد.
∗∗ از دانش آموزان بخواهيد در صفحهٔ آغازين بخش الگوهايی را که می بينند کشف و رابطهٔ الگوها را بيان کنند.

تم 1 ریاضی اول دبستان آشپزخانه
تم ۱ ریاضی اول دبستان آشپزخانه

برای مثال شکل های دايره و مثلث دور فرش يک الگو دارند.

از دانش آموزان بخواهيد بيان کنند که در منزل خود چه نوع الگوهايی را می بينند.

∗∗∗ نوارهای کاغذی به دانش آموزان بدهيد که در آن الگوهای متفاوت با رنگ ها وجود داشته باشد

و از آ نها بخواهيد رابطه مربوط به الگو را بيان کنند.
زرد آبی زرد آبی زرد آبی

سپس به آنها نوار کاغذی بدون رنگ بدهيد و از آنها بخواهيد يکی از الگوها را کپی کنند.

حال بخواهيد فعاليت اول کتاب را انجام دهند.

دانش آموزان را يک در ميان به صورت کسانی که کيف دارند و کيف ندارند در يک صف قرار دهيد و از آنها بخواهيد

در نوارکاغذی، آنهايی را که کيف دارند با يک رنگ و آنهايی را که کيف ندارند، با رنگ ديگر مشخص کنند

و وجه مشترک الگوی ترسيمشده با الگوی صف دانش آموزان را بيان کنند.

حال از دانش آموزان بخواهيد دو درميان با کيف و بدون کيف بايستند.

از بقيه بخواهيداين الگو را کپی کنند و وجه مشترک الگوی ترسيم شده با الگوی مربوط به صف دانش آموزان را توضيح دهند.

حال از دانش آموزان بخواهيد فعاليت های کتاب را انجام دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۴ تم ۱ ریاضی اول دبستان آشپزخانه

١ ديدن الگوها در محيط پيرامونی در درک بهتر دانش آموز نسبت به رابطه بين الگوها کمک می کند،

لذا توجه دانش آموزانرا به الگوهای اطراف جلب کنيد.

٢ هدف درک رابطه در الگوهای متفاوت و بيان آن می باشد.

بنابراين ادامه دادن الگو جزء هدف اين قسمت نمی باشد.

٣ با ساخت الگوهای متفاوت با شکل های مختلف به دانش آموزان در درک بهتر رابطهٔ الگوها کمک کنيد.

اهداف صفحه ۵ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ تشخيص دسته ای شکل که از يک الگوی خاص پيروی
می کنند.
٢ استدلال کردن در مورد وجود الگو در يک مجموعه.
٣ درک و کشف الگوی مربوط به يک دسته شکل و بيان
قانون آن الگو.

روش تدريسصفحه ۵ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

∗ دانش آموزان را مانند قبل يک در ميان به صورت کسانی که کيف دارند و کسانی که کيف ندارند،

در يک رديف قرار داده و ازآنها بخواهيد الگوی مربوط را بگويند.

حال اين نظم را با قرار دادندو دانش آموز کيف دار پشت سر هم، به هم بزنيد و از آنها بپرسيد آياالگو برقرار است يا خير؟

∗∗ به صفحه آغازين بخش برگرديد و از آنها بخواهيد توضيح دهند که چه الگوهايی وجود دارد.

∗∗∗ در قسمت بالای صفحه ابتدا بايد دسته ای از اشکال را که يک الگو را نشان می دهند، مشخص کنند.

از دانش آموزان بخواهيد به صورت کلامی الگو را توضيح دهند

و همچنين برای دسته ای که الگويی مشخص ندارد توضيح دهند که چرا الگويیموجود نيست

و چه اشکالی در نحوه قرار گرفتن و ترتيب شکل ها وجود دارد.

در قسمت بعدی پس از آن که دسته ای از شکل ها را که الگوی مشخصی دارند، پيدا کردند بايد با رنگ کردن مناسب آن الگو را کپی کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۵ تم ۱ ریاضب اول ابتدایی درس آشپزخانه

١ هدف، درک عميق تر رابطه بين الگوهاست نه ادامه دادن الگوها.

٢ در محيط پيرامون موارد بسياری می توانيد ببينيد که دارای نظم و الگوی مشخص هستند، آنها را به دانش آموزان نشاندهيد.

٣ به دانش آموزان فرصت دهيد تا بتوانند الگو و رابطه بين شکل ها را درک و بيان کنند،

سپس به کپی کردن الگو با رنگ کردنبپردازند. تا وقتی دانش آموزان اين کار را ياد نگرفته اند، ادامه دادن الگو را از آنها نخواهيد.

اهداف صفحه ۶ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ شمردن تا ۵ و برقراری تناظر يک به يک بين دو
دسته.
٢ تشخيص تساوی دو مجموعه به تعداد مساوی.
٣ آشنايی با استفاده از ابزار خط کش.

روش تدريس صفحه ۶تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ برای اينکه دانش آموزان بتوانند توانايی مقايسهٔ دو مجموعه را با شمارش انجام دهند می توانيم از نخود، لوبيا، چينه و… استفاده کنيم.

به عنوان نمونه ۲ نخود، ۴ لوبيا و ۳ چينه را روی ميز قرار دهيم

و از دانش آموزان بخواهيم سريع بگويند کهکدام يک از نظر تعداد يکسان هستند.

برای تشخيص دو دسته شکل مساوی می توان از تناظر يک به يک بين دو دسته استفاده کرد.

برای مثال اگر بخواهيم ۳ نخود و ۲ لوبيا را با هم مقايسه کنيم می توانيم با برداشتن يکی يکی نخودها و لوبياها و يک نخود باقی مانده می توان نتيجه گرفت تعداد نخودها بيشتر بوده اند.

∗∗ حال به صفحه آغازين بخش برگرديد و از دانش آموزان بپرسيد که کدام يک از اشياء و يا اشکال داخل آشپزخانه از نظر تعداد يکسان هستند.

∗∗∗ حال به صفحه ۶ کتاب برگشته و از دانش آموزان بخواهيد از ابزار خط کش استفاده کرده

و دسته هايی که تعداد و شکل اشياء مثل هم هستند را به هم وصل کنند.

توصيه های آموزشی صفحه ۶ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

١ از دانش آموزان بخواهيد در موقعيت های مختلف مثل خيابان يا منزل، اشياء متفاوت را بشمارند (حتی اشياء در حالت
حرکت را نيز بشمارند).

٢ در اينجا هدف استفاده از ابزار خط کش جهت وصل کردن اشياء با تعداد يکسان است.

اگر دانش آموزان خطوط را دقيقرسم نکردند، ايرادی نيست.

اما اگر ديديد که دانش آموزان توانايی کار با خط کش را ندارند، نياز به فعاليت هايی دارند که در آن باخط کش نقاط مختلف را به يکديگر وصل نمايند.

٣ شمارش در موقعيت های مختلف می تواند توانايی دانش آموزان را رشد دهد

به عنوان نمونه شمارش صداها می تواند به دقتشنوايی دانش آموزان کمک کند.

٤ همچنين برای سبک های مختلف يادگيری دانش آموزان نظير بصری، کلامی و دست ورزی فعاليت های متنوع مورد نياز است.

تم 1 ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه
تم ۱ ریاضی اول ابتدایی درس آشپزخانه

اهداف صفحه ۷ تم ۱ ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ ارائه نمايش های مختلف يک عدد با استفاده ازانگشتان دست.
٢ برقراری ارتباط بين نمايش های مختلف يک عدد و درک اينکه همه اين نمايش ها يک عدد را بيان می کنند.
٣ ادامه دادن يک الگوی هندسی.

روش تدريس صفحه ۷تم ۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

∗ يک نمايش از عدد ۱ با انگشتان دست را به دانش آموزاننشان دهيد

و از آنها بپرسيد: اين چند تا است. سپس نمايش های مختلف عدد يک را به دانش آموزان نشان دهيد

و هر بار از آنهابپرسيد که چندتا است تا دانش آموزان با نمايش های مختلف عدد۱ با انگشتان دست آشنا شوند.

سپس يک نمايش از عدد ۲ را به دانش آموزان نمايش دهيد و از آنها بپرسيد که چند تا انگشت بازشده است؟

سپس از آنها بخواهيد نمايش های مختلف ۲ را به شمانشان دهند.

به همين ترتيب تا اعداد کمتر از ۵ پيش رويد.

∗∗ به صفحه اول بخش برگرديد و از دانش آموزان به عنوان نمونه بپرسيد که چندتا بشقاب روی ميز قرار دارد؟

سپس از آنهابخواهيد نمايش های مختلف آن تعداد را با انگشتان دست نشان دهند.

∗∗∗ به اين ترتيب انجام فعاليت های بالای صفحه ۷ برای دانش آموزان ساده خواهد شد.

آنها را تشويق کنيد تا با انگشتان دست خود به صورت متفاوت عددها را نشان دهند.

∗با قيچی کاغذها را به صورت مربع و مثلث و دايره برش دهيد و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.

حال يک الگو با مربعو مثلث (يک در ميان) بسازيد و از آنها بخواهيد اين الگو را با اشکال در اختيارشان، ادامه دهند.

با ساخت الگوهای ديگر ازدانش آموزان بخواهيد الگوی مورد نظر را با اشکال داده شده ادامه دهند.

∗∗ به صفحه آغازين بخش اول برگرديد و الگوهای موجود را به دانش آموزان نشان دهيد

و از آنها بپرسيد که اگر اين الگو بخواهد ادامه پيدا کند، شکل بعدی به چه صورت خواهد بود.

∗∗∗ حال ابتدا از دانش آموزان بخواهيد بگويند رابطه موجود در الگوها چيست و سپس الگوی مورد نظر را ادامه دهند.

توصيه های آموزشی صفحه ۷ تم ۱ کتاب ریاضی اول ابتدایی آشپزخانه

١ ممکن است دانش آموزان در نمايش عدد با انگشتان دست با مشکل مواجه شوند.

اين کار نياز به تمرين و دست ورزی داردو خمير بازی می تواند توانايی مهارتی انگشتان دست دانش آموزان را افزايش دهد.

٢ در انجام الگو، ممکن است دانش آموزان در رنگ کردن دقت کافی نداشته باشند.

توجه کنيد که هدف درک رابطه الگوها و ادامه دادن الگوها است، لذا تمرکز کار را بر درک درست الگو قرار دهيد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.