مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش ریاضی اول ابتدایی(جمع های اساسی نوع دوم)

0

آموزش ریاضی اول ابتدایی: (جمع های اساسی نوع دوم)

توصیه بچه ها را در انتخاب روش آزاد بگذارید

آموزش ریاضی اول ابتدایی:پیش دانسته ها

دانش آموزان باید نمایش عددی اعداد را با کمک ابزار های دست، چینه و چوب خط به خوبی فرا گرفته باشند
یعنی بدانند مثلاً 7 یعنی 5و2 و 6 یعنی 5و1.

کتاب کاربرگ کل کتاب های اول درس به درس

جزوه کامل اول ابتدایی همه کتاب ها و کل درس ها

مشاهده

آموزش ریاضی اول ابتدایی: وسایل

از دانش آموزان بخواهید در روز تدریس همه با دستکش به مدرسه بیایند و یا دو دست کاغذی را ببرند و با خود بیاورند.
خودتان هم یک بسته دستکش یک بار مصرف داشته باشید و دو تا از آن ها را باد کنید و دور از چشم بچه ها قرار دهید.
ریاضی اول دبستان

آموزش ریاضی اول ابتدایی: تدریس

1- با بیان یک داستان یا اجرای یک نمایش دانش آموزان را هدایت کنید که دریابند باید 7و 6 را با هم جمع کنند.
از آنها بخواهید نمایش عددی این اعداد را با دست نشان دهند و با هم جمع کنند
و به این نتیجه برسند که انگشتان شان برای جمع کم است.

2- از آنها بخواهید فکر کنند و راه حلهای خود را بگویند اگر کسی به دستکش ها اشاره کرد او را تشویق کنید.

3- دستکش های باد شده را به دانش آموزان نشان دهید
نمایش عددی 7و6 را با کمک دست و دستکش نشان دهید.
5تایی ها را با دستکش و 2و1 را با دست نشان دهید. دانش آموزان را هدایت کنید تا بگویند دو تا5 تا می شود 10 تا و 1و 2  می شود 3 .
پس ا ده تایی و 3 می شود 13 .

4-به هر گروه یک جمع بدهید و از آنها بخواهید به این شیوه حاصل هر کدام را پیدا کنند.

5- چند مثال هم با چینه انجام دهید. بهتر است از قبل چینه های 5 تایی به هم چسبیده باشند.

6- پای تابلو مثال هایی با چوب خط انجام دهید.
دانش آموزان باید با خط کشیدن دور 5 تایی ها یک ده تایی درست کنند
و چوب خط های مانده را با هم جمع کنند.

7- از دانش آموزان بخواهید تمرین های کتاب را انجام دهند.
به هر دانش آموزی که زود کارش تمام شد یک دستکش بدهید
تا آن را باد کند و رویش نقاشی بکشد و با آن بازی کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.