مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

علوم چهارم

درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2

اهداف درس 10 علوم چهارم ابتدایی بدن ما 2 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون (مشاهده مولاژ /جمع آوري…

درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1

اهداف درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما 1 از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري…

درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها

اهداف درس ششم علوم چهارم ابتدایی سنگها از دانش آموزان انتظار ميرود در فرايند آموزش اين درس بتوانند : ● پرسش هايي در مورد انواع سنگ و نحوه تشكيل آنها طرح كرده…

درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده

اهداف درس 5 علوم چهارم ابتدایی گرما و ماده از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند با انجام فعاليت هاي مختلف مانندانجام آزمايش، گفت وگو،…