مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی اول

دانلود رایگان فایل های فارسی اول ابتدایی

کتاب فارسی اول ابتدایی

نمونه سوالات فارسی اول ابتدایی

کاربرگ های فارسی اول ابتدایی

فصل های فارسی اول ابتدایی

نگاره‌ی 1: به خانه‌ی ما خوش آمدی
نگاره‌ 2: بچه ها، آماده!
نگاره‌ی 3: یک٬ دو و سه راه مدرسه
نگاره‌ی 4: به مدرسه رسیدیم
نگاره‌ی 5: از کلاس ما چه خبر؟
نگاره‌ی 6: بازی، بازی، تماشا
نگاره‌ی 7: به به چه روستایی
نگاره‌ی 8: چه دنیای قشنگی
نگاره‌ی 9: در مسجد محله
نگاره‌ی 10: نوروز در خانه‌ی ما


درس 1: آ ا ــ بـ ب
درس 2: اَ ـَ ــ د
درس 3: مـ م ــ سـ س
درس 4: او و ــ تـ ت
درس 5: ر ــ نـ ن
درس 6: ایـ یـ ی ای ــ ز
درس 7: اِ ـِ ــ ـه ه ــ شـ ش
درس 8: یـ ى ــ اُ ـُ
درس 9: کـ ک ــ و
درس 10: پـ پ ــ گـ گ
درس 11: فـ ف ــ خـ خ
درس 12: قـ ق ــ لـ ل
درس 13: جـ ج ــ ـُ استثنا
درس 14: هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
درس 15: ژ ــ خوا
درس 16: در بازار ” تشدید ـّ “
درس 17: صدایِ موج ”صـ ص“ ــ سفرِ دلپذیر ”ذ“
درس 18: علی و معصومه ”عـ ـعـ ـع ع“ ــ مثلِ خورشید ”ثـ ث“
درس 19: حَلَزون ”حـ ح“
درس 20: رضا ”ضـ ض“ ــ خاطرات انقلاب ”ط“
درس 21: لاک‌پشت و مرغابی‌ها ”غـ ـغـ ـغ غ“
درس 22: پیامبر مهربان “ظ”


همچنین شما میتوانید بقیه مطالب مربوط به درس فارسی پایه اول ابتدایی را در زیر مشاهده کنید.