مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

ریاضی اول

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پيک نيک

تم 5 ریاضی اول ابتدایی پيک نيک به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط،کنار، بين؛ جلو، پشت. مهارت ها: نحوه…

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها

تم 7 ریاضی اول ابتدایی تولد دوقلوها به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف،ستون؛ جلو، عقب؛…

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز

تم 8 ریاضی اول ابتدایی نماز به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهیم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بین؛ ردیف،ستون؛ جلو، پشت؛ جهت قبله؛…

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس

تم 9 ریاضی اول ابتدایی کلاس درس به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: چپ، راست؛ وسط، کنار، بين؛ رديف؛ جلو،عقب؛ اول الی…

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه

تم 10 ریاضی اول ابتدایی حياط مدرسه  به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: جلو / پشت، اول الی پنجم، وسط / کنار / بين، چپ /…

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسايگان

تم 14 ریاضی اول ابتدایی همسايگان به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد مفاهيم: وسط / کنار / بين، اول تا دهم، چپ / راست،جلو / پشت،…