مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

روش های آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

0 ۸۳۵

1. روش املای گروهی

برای این جلسه، املای گروهی پیشنهاد می شود .

در مرحله ی اول از اعضای گروه بخواهید یک متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید .

بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روی برگه ها پاک نویس شدند، متن ها را در گروه ها جابه جا کنید .

یک نفر به عنوان رهبر گروه متن املا را بخواند و بقیه ی اعضای گروه بنویسند .

در انتها فرصت بدهید تا املای خود را به کمک هم گروه یها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

٢.روش املا به خود

در این « املا به خود » پیشنهاد می شود .از دانش آموز بخواهید یک متن املا با تعداد سطرهای قسمت، روش مشخص تهیه کند .

چند بار از روی آن بخواند، سپس آن چه را به خاطر سپرده است، به خود املا بگوید و بنویسد.

3.روش املای تقریری

در این قسمت، یک نمونه متن املای تقریری پیشنهاد می شود. متن می تواند از جملالات متن درس باشد

یا اینکه معلّّم خود با استفاده از واژگان دارای ارزش املایی، یک متن بنویسد.

توانایی دانش آموزان در ایجاد تمرکز و دقّّت مدد نظر قرار بگیرد و از ارائه ی متون طولانی و خسته کننده اجتناب گردد.

۴ روش  املا از حفظ

در این قسمت به کار گیری روش” املا از حفظ “پیشنهاد می شود .

ابتدا فرصت بدهید دانش آموزان یک بار از متن درس صامت خوانی کنند .سپس کتاب ها را ببندند و کلماتی را که در ذهن دارند، روی کاغذ بنویسند

درمرحله ی بعدی کلمات را در گروه بخوانند.

۵. روش املا جدولی

با هدف تمرکز بر روی لغات و آموزش درست نویسی از دانش آموزان بخواهید که در گروه ، جدولی طرّاحی نمایند

و طبقه بندی واژه های متن درس را انجام بدهند .معیار تفکیک لغات را به عهده ی گروه بگذارید.
مثال :جدول گروه لاله

6. روش آموزش املاجشنواره ی کلمات

از دانش آموزان بخواهید از قبل کارتی در ابعاد 5a مقوا تهیه نمایند و حاشیه ی آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند .

همچنین  می توانید در زنگ هنر این فعالیت را انجام دهید.

در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند،

سپس یک کلمه از درس که برایشان جالب تر و مهمتر است انتخاب کرده، با خط خوش روی کارت هایشان بنویسند

( .تا حد امکان سعی کننددانش آموزان دیگر از کلمه ی انتخابی آنان باخبر نشوند).

حالا یک به یک به نوبت جلوی کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند و با صدای بلند بخوانند.

یک نفر مسئول ثبت کلمات روی تخته ی کلاس است .

در انتها به تعداد دانش آموزان، کلمه روی تخته نوشته شده است .

کلمه ای که بیشترین تکرار را داشته است برنده ی جشنواره ی کلمات اعلام می شود

و توسط معلّم روی کارت نوشته شده، روی تابلوی آثار دانش آموزان نصب می شود

7. روش  املا کلمه ای

دانش آموزان را به دو دسته تقسیم کنید .دانش آموزان در گروه اول، به نوبت یک کلمه از متن درس املامی گویند .

از آن طرف گروه دوم نیز به ترتیب پای تخته رفته و هر کدام کلمه ی مربوط به خودشان را که دوستشان از گروه اول املا می گوید، می نویسند و پس از اتمام جابجا می شوند . یعنی هر دانش آموز یک بار پای تخته رفته، یک کلمه نوشته و همچنین یک کلمه را به هم کلاسی خود املا گفته است.

نکته :در کلاس هایی که تعداد دانش آموزان کم است، این فرایند چندین بار تکرار می شود.

8. روش املا سفره ای

شگردهای زیادی برای یک زنگ املای مفرّح، وجود دارد .

برای ا” املای سفر ه ای “در حیاط مدرسه، سفر ه ی یک بار مصرف به طولی که همه ی بچه ها دو طرف آن بنشینند، پهن کنید .

بچه ها ماژیک به همراه داشته باشند .به هر دو یا 3 نفر یک فعالیت املایی واگذار کنید تا روی سفره بنویسند .

بچه ها این فعالیت راخیلی دوست دارند.

9. روش املا ایستگاهی

در این قسمت، املا به صورت ایستگاهی پیشنهاد می شود .

در حیاط مدرسه، چهار ایستگاه در نظر بگیرید .

درایستگاه اول دانش آموزان به صورت گروهی با استفاده از آب پاش هایی که از قبل تدارک دیده شده، کلماتی را که برایشان در نظر گرفته اید، روی زمین می نویسند .

پس از این کار به ایستگاه دوم می روند و دست هی دوم کلمات را باخمیربازی می سازند .

در ایستگاه سوم کاغذهای ریزی که آماده شده است را مچاله نموده، با کنار هم قراردادن آن ها کلمه را می نویسند

و در ایستگاه چهارم توپ کوچک را به سمت کلمه ی نصب شده بر دیوار، که سرگروه می خواند، پرتاب می کند .

با توجه به خلّاقیت خود و نیازهای کلاس درستان می توانید ایستگاه های مختلفی را طرّاحی کنید.

10. روش آموزش املا خوشه ای

برای املا در این بخش،” املای خوشه ای “پیشنهاد می شود .

دانش آموز یک کلمه از متن درس انتخاب کند و بنویسد .

حالا با صدای آخر کلمه، دو کلمه از درس بیاید و بنویسد و این کار را تا جایی که امکان دارد، ادامه دهد

.هر جا که دیگر کلمه ای نیافت، خوشه ی کلمات را همان جا تمام کند و دوباره کلمه ی جدیدی بنویسد( .کلمات تکراری نباشند)

11. روش املا بازی با مکعب

برای املا بازی با مکعب های حروف پیشنهاد می شود

.در هر سطح مکعب، یک حرف نوشته شده است .بچه ها باکنار هم گذاردن مکعب های مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه بسازند .

سپس کلماتی را که ساخته اند،روی کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روی آن ها رونویسی انجام دهند.

12. روش املا تلفیقی

از اعضای گروه بخواهید هر کدام به صورت جداگانه کتاب فارسی را ورق زده، متن درس ها را مرور کنند؛

هرکدام بیست کلمه را که ارزش املایی دارند به دلخواه جدا کرده، بنویسند .

سپس کلمه ها را در گروه بخوانند .دورکلمات تکراری خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات بنویسند

و در دفاتر خود یادداشت کنند و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند.

13 روش املا طلقی

از دانش آموزان بخواهید که تخته های کوچک طلقی بسازند و همراه خود به کلاس بیاورند

( .بین دو طلق شفاف و بی رنگ یک برگه کاغذی بگذارند؛ حالا لبه ها را دور تا دور به هم بچسبانند).

برای این گروه ها” رنگ های انگشتی “تهیه کنید .حالا کلمات را یکی یکی بگویید .

دانش آموزان انگشت خود را در رنگ فرو برده و روی تخته طلقی خود کلمه ی مورد نظر را می نویسند .

حتماً دستمال کاغذی همراه داشته باشند. این فعالیت برای بچه ها بسیار لذّت بخش است .

در پایان فعالیت املایی، دانش آموزان را به حیاط ببرید تا دستان خود را بشویند.

14 روش املا دوستانه

هر دانش آموز کنار دوست خودش بنشیند.  حالا دو به دو به هم املا بگویند.

وظیفه هر دانش آموز این است که اگر حین نوشتن، دوستش دچار اشکال املایی شد به او کمک کند و در پایانِِ املا هیچ کلمه ی اشتباهی به چشم نخورد.

با این روش، حس دوستی و همدلی دردانش آموزان وسعت پیدا کرده، مهارت درست نویسی جملات تقویت می شود.

15 روش آموزش املای گروهی

برای این جلسه، املای گروهی پیشنهاد می شود .در مرحل هی اول از اعضای گروه بخواهید یک

متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید .بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روی
برگه ها پا کنویس شدند، متن ها را در گرو هها جابه جا کنید .یک نفر به عنوان رهبر گروه متن
املا را بخواند و بقیه ی اعضای گروه بنویسند .

در انتها فرصت بدهید تا املای خود را به کمک همگروه یها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

16 روش آموزش املا به خود

در این « املا به خود » پیشنهاد می شود .از دانش آموز بخواهید یک متن املا با تعداد سطرهای
قسمت، روش مشخص تهیه کند .

چند بار از روی آن بخواند، سپس آن چه را به خاطر سپرده است،به خود املا بگوید و بنویسد.

روش آموزش املادرس
در این قسمت، یک نمونه متن املالای تقریری پیشنهاد می شود. متن می تواند از جملالات متن درس باشد و
یا اینکه معلّّم خود با استفاده از واژگان دارای ارزش املالایی، یک متن بنویسد. توانایی دانش آموزان
در ایجاد تمرکز و دقّّت مدد نظر قرار بگیرد و از ارائه ی متون طولالانی و خسته کننده اجتناب گردد.

17 روش آموزش املا از حفظ

 

در این قسمت به کار گیری روش” املا از حفظ “پیشنهاد م یشود .ابتدا فرصت بدهید دانش آموزان
یک بار از متن درس صامت خوانی کنند .سپس کتاب ها را ببندند و کلماتی را که در ذهن دارند،
روی کاغذ بنویسند .درمرحل هی بعدی کلمات را در گروه بخوانند.

 

18 روش آموزش املا جدولی

با هدف تمرکز بر روی لغات و آموزش درست نویسی از دانش آموزان بخواهید که در گروه ، جدولی
طرّاحی نمایندو طبقه بندی واژ ههای متن درس را انجام بدهند .معیار تفکیک لغات را به عهده ی
گروه بگذارید.

مثال :جدول گروه لاله

19 روش آموزش املا جشنوار  کلمات

ب 5در این درس برپایی “جشنوار  کلمات “پیشنهاد می گردد .از دانش آموزان بخواهید قبلاً
5 مقوا تهیه نمایند و حاشیه ی آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند .همچنین a کارتی در ابعاد
می توانید در زنگ هنر این فعالیت را انجام دهید.
در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند، سپس یک کلمه از درس که
برایشان جالبتر و مهمتر است انتخاب کرده، با خط خوش روی کارت هایشان بنویسند( .تا حد
امکان سعی کننددانش آموزان دیگر از کلمه ی انتخابی آنان باخبر نشوند).

حالا یک به یک به نوبت جلوی کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند و با صدای
بلند بخوانند.یک نفر مسئول ثبت کلمات روی تخته ی کلاس است .در انتها به تعداد دانش آموزان،
کلمه روی تخته نوشته شده است .کلمه ای که بیشترین تکرار را داشته است برنده ی جشنواره ی
کلمات اعلام می شود و توسط معلّم روی کارت نوشته شده، روی تابلوی آثار دانش آموزان نصب می
ویژه( ابعاد 4 . ) A شود

20 روش آموزش  املا کلمه ای

دانش آموزان را به دو دسته تقسیم کنید

.دانش آموزان در گروه اول، به نوبت یک کلمه از متن
درس املامی گویند .از آن طرف گروه دوم نیز به ترتیب پای تخته رفته و هر کدام کلمه ی مربوط

به خودشان را که دوستشان از گروه اول املا می گوید، می نویسند و پس از اتمام جابجا می شوند .

یعنی هر دانش آموز یک بار پای تخته رفته، یک
کلمه نوشته و همچنین یک کلمه را به هم کلاسی خود املا گفته است.

نکته :در کلا سهایی که تعداد دانش آموزان کم است، این فرایند چندین بار تکرار می شود.

21 روش آموزش املای سفر ه ای

شگردهای زیادی برای یک زنگ املای مفرّح، وجود دارد .برای این درس” املای سفر ه ای ”
پیشنهاد می گردد .در حیاط مدرسه، سفر هی یک بار مصرف به طولی که همه ی بچه ها دو طرف
آن بنشینند، پهن کنید .بچه ها ماژیک به همراه داشته باشند .به هر دو یا 3 نفر یک فعالیت املایی
واگذار کنید تا روی سفره بنویسند .بچه ها این فعالیت راخیلی دوست دارند.

22 روش آموزش املا ایستگاهی

در این قسمت، املا به صورت ایستگاهی پیشنهاد می شود .در حیاط مدرسه، چهار ایستگاه در نظر
بگیرید .درایستگاه اول دانش آموزان به صورت گروهی با استفاده از آب پاش هایی که از قبل تدارک
دیده شده، کلماتی را که برایشان در نظر گرفته اید، روی زمین می نویسند .پس از این کار به
ایستگاه دوم می روند و دست هی دوم کلمات را باخمیربازی می سازند .در ایستگاه سوم کاغذهای
ریزی که آماده شده است را مچاله نموده، با کنار هم قراردادن آن هاکلمه را می نویسند و در
ایستگاه چهارم توپ کوچک را به سمت کلم ه ی نصب شده بر دیوار، که سرگروه می خواند،
پرتاب می کند .با توجه به خلّاقیت خود و نیازهای کلاس درستان می توانید ایستگا ههای مختلفی
را طرّاحی کنید.

23 روش آموزش املا خوشه ای

برای املا در این بخش،” املای خوشه ای “پیشنهاد می شود .دانش آموز یک کلمه از متن درس
انتخاب کند وبنویسد .حالا با صدای آخر کلمه، دو کلمه از درس بیاید و بنویسد و این کار را تا
جایی که امکان دارد، ادامه دهد.هر جا که دیگر کلمه ای نیافت، خوشه ی کلمات را همان جا تمام
کند و دوباره کلم هی جدیدی بنویسد( .کلمات تکراری نباشند)

24 روش آموزش املا بازی با مکعب های حروف

برای املا بازی با مکعب های حروف پیشنهاد م یشود .در هر سطح مکعب، یک حرف نوشته شده
است .بچه ها باکنار هم گذاردن مکع بهای مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه بسازند .
سپس کلماتی را که ساخته اند،روی کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روی آن ها رونویسی انجام
دهند.

25 روش آموزش املا تلفیقی 

از اعضای گروه بخواهید هر کدام به صورت جداگانه کتاب فارسی را ورق زده، متن درس ها را مرور
کنند؛ هرکدام بیست کلمه را که ارزش املایی دارند به دل خواه جدا کرده، بنویسند .سپس کلمه ها
را در گروه بخوانند .دورکلمات تکراری خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات بنویسند و در دفاتر
خود یادداشت کنند و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند.

26 روش آموزش املا رنگ های انگشتی

از دانش آموزان بخواهید که تخته های کوچک طلقی بسازند و همراه خود به کلاس بیاورند( .بین
دو طلق شفاف و بی رنگ یک برگه کاغذی بگذارند؛ حالا لبه ها را دور تا دور به هم بچسبانند).
برای این گرو هها” رنگ های انگشتی “تهیه کنید .حالا کلمات را یکی یکی بگویید .دانش آموزان
انگشت خود را در رنگ فرو برده و روی تخته طلقی خود کلمه ی مورد نظر را م ینویسند .حتماً
دستمال کاغذی همراه داشته باشند. این فعالیت برای بچه ها بسیار لذّت بخش است .در پایان
فعالیت املایی، دانش آموزان را به حیاط ببرید تا دستان خود را بشویند.

27 روش آموزش املا لا

ازدو « برای آموزش املالا، پیشنهاد می شود. هر دانش آموز کنار دوست خودش بنشیند. حالالا » املالای رفاقتی
به دو به هم املالا بگویند. وظیفه هر دانش آموز این است که اگر حین نوشتن، دوستش دچار اشکال
املالایی شد به او کمک کند و در پایانِِ املالا هیچ کلم هی اشتباهی به چشم نخورد. با این روش، حس
دوستی و همدلی دردانش آموزان وسعت پیدا کرده، مهارت درست نویسی جملالات تقویت می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.