مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

روش های آموزش املا به دانش آموزان ابتدایی

0

۱. روش املاي گروهی

براي این جلسه، املاي گروهی پیشنهاد می شود .

در مرحله ی اول از اعضاي گروه بخواهید یک متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید .

بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روي برگه ها پاک نویس شدند، متن ها را در گروه ها جابه جا کنید .

یک نفر به عنوان رهبر گروه متن املا را بخواند و بقیه ي اعضاي گروه بنویسند .

در انتها فرصت بدهید تا املاي خود را به کمک هم گروه یها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

٢.روش املا به خود

در این « املا به خود » پیشنهاد می شود .از دانش آموز بخواهید یک متن املا با تعداد سطرهاي قسمت، روش مشخص تهیه کند .

چند بار از روي آن بخواند، سپس آن چه را به خاطر سپرده است، به خود املا بگوید و بنویسد.

۳.روش املای تقریری

در این قسمت، یک نمونه متن املاي تقریري پیشنهاد می شود. متن می تواند از جملالات متن درس باشد

یا اینکه معلّّم خود با استفاده از واژگان داراي ارزش املایی، یک متن بنویسد.

توانایی دانش آموزان در ایجاد تمرکز و دقّّت مدد نظر قرار بگیرد و از ارائه ي متون طولانی و خسته کننده اجتناب گردد.

۴ روش  املا از حفظ

در این قسمت به کار گیري روش” املا از حفظ “پیشنهاد می شود .

ابتدا فرصت بدهید دانش آموزان یک بار از متن درس صامت خوانی کنند .سپس کتاب ها را ببندند و کلماتی را که در ذهن دارند، روي کاغذ بنویسند

درمرحله ی بعدي کلمات را در گروه بخوانند.

۵. روش املا جدولی

با هدف تمرکز بر روي لغات و آموزش درست نویسی از دانش آموزان بخواهید که در گروه ، جدولی طرّاحی نمایند

و طبقه بندي واژه هاي متن درس را انجام بدهند .معیار تفکیک لغات را به عهده ي گروه بگذارید.
مثال :جدول گروه لاله

۶. روش آموزش املاجشنواره ی کلمات

از دانش آموزان بخواهید از قبل کارتی در ابعاد ۵a مقوا تهیه نمایند و حاشیه ي آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند .

همچنین  می توانید در زنگ هنر این فعالیت را انجام دهید.

در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند،

سپس یک کلمه از درس که برایشان جالب تر و مهمتر است انتخاب کرده، با خط خوش روي کارت هایشان بنویسند

( .تا حد امکان سعی کننددانش آموزان دیگر از کلمه ي انتخابی آنان باخبر نشوند).

حالا یک به یک به نوبت جلوي کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند و با صداي بلند بخوانند.

یک نفر مسئول ثبت کلمات روي تخته ي کلاس است .

در انتها به تعداد دانش آموزان، کلمه روي تخته نوشته شده است .

کلمه اي که بیشترین تکرار را داشته است برنده ي جشنواره ي کلمات اعلام می شود

و توسط معلّم روي کارت نوشته شده، روي تابلوي آثار دانش آموزان نصب می شود

۷. روش  املا کلمه اي

دانش آموزان را به دو دسته تقسیم کنید .دانش آموزان در گروه اول، به نوبت یک کلمه از متن درس املامی گویند .

از آن طرف گروه دوم نیز به ترتیب پاي تخته رفته و هر کدام کلمه ي مربوط به خودشان را که دوستشان از گروه اول املا می گوید، می نویسند و پس از اتمام جابجا می شوند . یعنی هر دانش آموز یک بار پاي تخته رفته، یک کلمه نوشته و همچنین یک کلمه را به هم کلاسی خود املا گفته است.

نکته :در کلاس هایی که تعداد دانش آموزان کم است، این فرایند چندین بار تکرار می شود.

۸. روش املا سفره ای

شگردهاي زیادي براي یک زنگ املاي مفرّح، وجود دارد .

براي ا” املاي سفر ه اي “در حیاط مدرسه، سفر ه ی یک بار مصرف به طولی که همه ي بچه ها دو طرف آن بنشینند، پهن کنید .

بچه ها ماژیک به همراه داشته باشند .به هر دو یا ۳ نفر یک فعالیت املایی واگذار کنید تا روي سفره بنویسند .

بچه ها این فعالیت راخیلی دوست دارند.

۹. روش املا ایستگاهی

در این قسمت، املا به صورت ایستگاهی پیشنهاد می شود .

در حیاط مدرسه، چهار ایستگاه در نظر بگیرید .

درایستگاه اول دانش آموزان به صورت گروهی با استفاده از آب پاش هایی که از قبل تدارك دیده شده، کلماتی را که برایشان در نظر گرفته اید، روي زمین می نویسند .

پس از این کار به ایستگاه دوم می روند و دست هی دوم کلمات را باخمیربازي می سازند .

در ایستگاه سوم کاغذهاي ریزي که آماده شده است را مچاله نموده، با کنار هم قراردادن آن ها کلمه را می نویسند

و در ایستگاه چهارم توپ کوچک را به سمت کلمه ي نصب شده بر دیوار، که سرگروه می خواند، پرتاب می کند .

با توجه به خلّاقیت خود و نیازهاي کلاس درستان می توانید ایستگاه هاي مختلفی را طرّاحی کنید.

۱۰. روش آموزش املا خوشه ای

براي املا در این بخش،” املاي خوشه اي “پیشنهاد می شود .

دانش آموز یک کلمه از متن درس انتخاب کند و بنویسد .

حالا با صداي آخر کلمه، دو کلمه از درس بیاید و بنویسد و این کار را تا جایی که امکان دارد، ادامه دهد

.هر جا که دیگر کلمه اي نیافت، خوشه ي کلمات را همان جا تمام کند و دوباره کلمه ی جدیدي بنویسد( .کلمات تکراري نباشند)

۱۱. روش املا بازی با مکعب

براي املا بازي با مکعب هاي حروف پیشنهاد می شود

.در هر سطح مکعب، یک حرف نوشته شده است .بچه ها باکنار هم گذاردن مکعب هاي مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه بسازند .

سپس کلماتی را که ساخته اند،روي کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روي آن ها رونویسی انجام دهند.

۱۲. روش املا تلفیقی

از اعضاي گروه بخواهید هر کدام به صورت جداگانه کتاب فارسی را ورق زده، متن درس ها را مرور کنند؛

هرکدام بیست کلمه را که ارزش املایی دارند به دلخواه جدا کرده، بنویسند .

سپس کلمه ها را در گروه بخوانند .دورکلمات تکراري خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات بنویسند

و در دفاتر خود یادداشت کنند و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند.

۱۳ روش املا طلقی

از دانش آموزان بخواهید که تخته هاي کوچک طلقی بسازند و همراه خود به کلاس بیاورند

( .بین دو طلق شفاف و بی رنگ یک برگه کاغذي بگذارند؛ حالا لبه ها را دور تا دور به هم بچسبانند).

براي این گروه ها” رنگ هاي انگشتی “تهیه کنید .حالا کلمات را یکی یکی بگویید .

دانش آموزان انگشت خود را در رنگ فرو برده و روي تخته طلقی خود کلمه ي مورد نظر را می نویسند .

حتماً دستمال کاغذي همراه داشته باشند. این فعالیت براي بچه ها بسیار لذّت بخش است .

در پایان فعالیت املایی، دانش آموزان را به حیاط ببرید تا دستان خود را بشویند.

۱۴ روش املا دوستانه

هر دانش آموز کنار دوست خودش بنشیند.  حالا دو به دو به هم املا بگویند.

وظیفه هر دانش آموز این است که اگر حین نوشتن، دوستش دچار اشکال املایی شد به او کمک کند و در پایانِِ املا هیچ کلمه ی اشتباهی به چشم نخورد.

با این روش، حس دوستی و همدلی دردانش آموزان وسعت پیدا کرده، مهارت درست نویسی جملات تقویت می شود.

۱۵ روش آموزش املاي گروهی

براي این جلسه، املاي گروهی پیشنهاد می شود .در مرحل هی اول از اعضاي گروه بخواهید یک

متن املا تهیه کنند .تعداد سطرها را تعیین کنید .بعد از این که متن ها به صورت خوش خط، روي
برگه ها پا کنویس شدند، متن ها را در گرو هها جابه جا کنید .یک نفر به عنوان رهبر گروه متن
املا را بخواند و بقیه ي اعضاي گروه بنویسند .

در انتها فرصت بدهید تا املاي خود را به کمک همگروه یها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

۱۶ روش آموزش املا به خود

در این « املا به خود » پیشنهاد می شود .از دانش آموز بخواهید یک متن املا با تعداد سطرهاي
قسمت، روش مشخص تهیه کند .

چند بار از روي آن بخواند، سپس آن چه را به خاطر سپرده است،به خود املا بگوید و بنویسد.

روش آموزش املادرس
در این قسمت، یک نمونه متن املالاي تقریري پیشنهاد می شود. متن می تواند از جملالات متن درس باشد و
یا اینکه معلّّم خود با استفاده از واژگان داراي ارزش املالایی، یک متن بنویسد. توانایی دانش آموزان
در ایجاد تمرکز و دقّّت مدد نظر قرار بگیرد و از ارائه ي متون طولالانی و خسته کننده اجتناب گردد.

۱۷ روش آموزش املا از حفظ

 

در این قسمت به کار گیري روش” املا از حفظ “پیشنهاد م یشود .ابتدا فرصت بدهید دانش آموزان
یک بار از متن درس صامت خوانی کنند .سپس کتاب ها را ببندند و کلماتی را که در ذهن دارند،
روي کاغذ بنویسند .درمرحل هی بعدي کلمات را در گروه بخوانند.

 

۱۸ روش آموزش املا جدولی

با هدف تمرکز بر روي لغات و آموزش درست نویسی از دانش آموزان بخواهید که در گروه ، جدولی
طرّاحی نمایندو طبقه بندي واژ ههاي متن درس را انجام بدهند .معیار تفکیک لغات را به عهده ي
گروه بگذارید.

مثال :جدول گروه لاله

۱۹ روش آموزش املا جشنوار  کلمات

ب ۵در این درس برپایی “جشنوار  کلمات “پیشنهاد می گردد .از دانش آموزان بخواهید قبلاً
۵ مقوا تهیه نمایند و حاشیه ي آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند .همچنین a کارتی در ابعاد
می توانید در زنگ هنر این فعالیت را انجام دهید.
در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند، سپس یک کلمه از درس که
برایشان جالبتر و مهمتر است انتخاب کرده، با خط خوش روي کارت هایشان بنویسند( .تا حد
امکان سعی کننددانش آموزان دیگر از کلمه ي انتخابی آنان باخبر نشوند).

حالا یک به یک به نوبت جلوي کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند و با صداي
بلند بخوانند.یک نفر مسئول ثبت کلمات روي تخته ي کلاس است .در انتها به تعداد دانش آموزان،
کلمه روي تخته نوشته شده است .کلمه اي که بیشترین تکرار را داشته است برنده ي جشنواره ي
کلمات اعلام می شود و توسط معلّم روي کارت نوشته شده، روي تابلوي آثار دانش آموزان نصب می
ویژه( ابعاد ۴ . ) A شود

۲۰ روش آموزش  املا کلمه اي

دانش آموزان را به دو دسته تقسیم کنید

.دانش آموزان در گروه اول، به نوبت یک کلمه از متن
درس املامی گویند .از آن طرف گروه دوم نیز به ترتیب پاي تخته رفته و هر کدام کلمه ي مربوط

به خودشان را که دوستشان از گروه اول املا می گوید، می نویسند و پس از اتمام جابجا می شوند .

یعنی هر دانش آموز یک بار پاي تخته رفته، یک
کلمه نوشته و همچنین یک کلمه را به هم کلاسی خود املا گفته است.

نکته :در کلا سهایی که تعداد دانش آموزان کم است، این فرایند چندین بار تکرار می شود.

۲۱ روش آموزش املاي سفر ه اي

شگردهاي زیادي براي یک زنگ املاي مفرّح، وجود دارد .براي این درس” املاي سفر ه اي ”
پیشنهاد می گردد .در حیاط مدرسه، سفر هی یک بار مصرف به طولی که همه ي بچه ها دو طرف
آن بنشینند، پهن کنید .بچه ها ماژیک به همراه داشته باشند .به هر دو یا ۳ نفر یک فعالیت املایی
واگذار کنید تا روي سفره بنویسند .بچه ها این فعالیت راخیلی دوست دارند.

۲۲ روش آموزش املا ایستگاهی

در این قسمت، املا به صورت ایستگاهی پیشنهاد می شود .در حیاط مدرسه، چهار ایستگاه در نظر
بگیرید .درایستگاه اول دانش آموزان به صورت گروهی با استفاده از آب پاش هایی که از قبل تدارك
دیده شده، کلماتی را که برایشان در نظر گرفته اید، روي زمین می نویسند .پس از این کار به
ایستگاه دوم می روند و دست هی دوم کلمات را باخمیربازي می سازند .در ایستگاه سوم کاغذهاي
ریزي که آماده شده است را مچاله نموده، با کنار هم قراردادن آن هاکلمه را می نویسند و در
ایستگاه چهارم توپ کوچک را به سمت کلم ه ي نصب شده بر دیوار، که سرگروه می خواند،
پرتاب می کند .با توجه به خلّاقیت خود و نیازهاي کلاس درستان می توانید ایستگا ههاي مختلفی
را طرّاحی کنید.

۲۳ روش آموزش املا خوشه اي

براي املا در این بخش،” املاي خوشه اي “پیشنهاد می شود .دانش آموز یک کلمه از متن درس
انتخاب کند وبنویسد .حالا با صداي آخر کلمه، دو کلمه از درس بیاید و بنویسد و این کار را تا
جایی که امکان دارد، ادامه دهد.هر جا که دیگر کلمه اي نیافت، خوشه ي کلمات را همان جا تمام
کند و دوباره کلم هی جدیدي بنویسد( .کلمات تکراري نباشند)

۲۴ روش آموزش املا بازي با مکعب هاي حروف

براي املا بازي با مکعب هاي حروف پیشنهاد م یشود .در هر سطح مکعب، یک حرف نوشته شده
است .بچه ها باکنار هم گذاردن مکع بهاي مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه بسازند .
سپس کلماتی را که ساخته اند،روي کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روي آن ها رونویسی انجام
دهند.

۲۵ روش آموزش املا تلفیقی 

از اعضاي گروه بخواهید هر کدام به صورت جداگانه کتاب فارسی را ورق زده، متن درس ها را مرور
کنند؛ هرکدام بیست کلمه را که ارزش املایی دارند به دل خواه جدا کرده، بنویسند .سپس کلمه ها
را در گروه بخوانند .دورکلمات تکراري خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات بنویسند و در دفاتر
خود یادداشت کنند و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند.

۲۶ روش آموزش املا رنگ هاي انگشتی

از دانش آموزان بخواهید که تخته هاي کوچک طلقی بسازند و همراه خود به کلاس بیاورند( .بین
دو طلق شفاف و بی رنگ یک برگه کاغذي بگذارند؛ حالا لبه ها را دور تا دور به هم بچسبانند).
براي این گرو هها” رنگ هاي انگشتی “تهیه کنید .حالا کلمات را یکی یکی بگویید .دانش آموزان
انگشت خود را در رنگ فرو برده و روي تخته طلقی خود کلمه ي مورد نظر را م ینویسند .حتماً
دستمال کاغذي همراه داشته باشند. این فعالیت براي بچه ها بسیار لذّت بخش است .در پایان
فعالیت املایی، دانش آموزان را به حیاط ببرید تا دستان خود را بشویند.

۲۷ روش آموزش املا لا

ازدو « براي آموزش املالا، پیشنهاد می شود. هر دانش آموز کنار دوست خودش بنشیند. حالالا » املالاي رفاقتی
به دو به هم املالا بگویند. وظیفه هر دانش آموز این است که اگر حین نوشتن، دوستش دچار اشکال
املالایی شد به او کمک کند و در پایانِِ املالا هیچ کلم هی اشتباهی به چشم نخورد. با این روش، حس
دوستی و همدلی دردانش آموزان وسعت پیدا کرده، مهارت درست نویسی جملالات تقویت می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.