مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های ششم ابتدایی

0

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 772.16 کیلوبایت
 بخش اول 4.56 مگابایت
 بخش دوم 2.82 مگابایت
 بخش سوم 3.71 مگابایت
 بخش چهارم 6.01 مگابایت
 بخش پنجم 5.78 مگابایت
 بخش ششم 3.1 مگابایت
 بخش هفتم 2.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضی(ششم) 23.01 مگابای

کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 956.29 کیلوبایت
 بخش دوم 1.43 مگابایت
 بخش سوم 1.59 مگابایت
 بخش چهارم 1.49 مگابایت
 بخش پنجم 1.37 مگابایت
 بخش ششم 1.37 مگابایت
 بخش هفتم 2.52 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فارسی(ششم) 7.58 مگابایت

کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 881.74 کیلوبایت
 بخش دوم 1.79 مگابایت
 بخش سوم 1.88 مگابایت
 بخش چهارم 1.62 مگابایت
 بخش پنجم 1.77 مگابایت
 بخش ششم 1.63 مگابایت
 بخش هفتم 2.1 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 نگارش فارسی(ششم) 8.6 مگابایت

کتاب علوم ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 علوم تجربی(ششم) 7.82 مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 11.08 مگابایت
 کاربرگ 1.65 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 مطالعات اجتماعی(ششم) 11.77 مگابایت

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 هدیه های آسمان( ششم) 13.73 مگابایت

کتاب قرآن ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 1.3 مگابایت
 بخش اول 966.48 کیلوبایت
 بخش دوم 818.76 کیلوبایت
 بخش سوم 1.18 مگابایت
 بخش چهارم 856.73 کیلوبایت
 بخش پنجم 1 مگابایت
 بخش ششم 988.33 کیلوبایت
 بخش هفتم 1.02 مگابایت
 بخش هشتم 964.85 کیلوبایت
 بخش نهم 836.33 کیلوبایت
 بخش دهم 610.5 کیلوبایت
 بخش یازدهم 989.31 کیلوبایت
 بخش دوازدهم 865.15 کیلوبایت
 بخش سیزدهم 892.55 کیلوبایت
 بخش چهاردهم 599.99 کیلوبایت
 بخش پانزدهم 3.12 مگابایت
 بخش شانزدهم 58.11 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 آموزش قرآن(ششم) 12.34 مگابایت

کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 911.51 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
PDF icon کار وفناوری(ششم) 4.19 مگابای

 

کتاب تفکر وپژوهش ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 1.11 مگابایت
 بخش دوم 1.34 مگابایت
 بخش سوم 1.4 مگابایت
 بخش چهارم 1.18 مگابایت
 بخش پنجم 1.28 مگابایت
 بخش ششم 688.85 کیلوبایت
 بخش هفتم 663.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 تفکر و پژوهش(ششم) 4.52 مگابایت

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.