مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های ششم ابتدایی

0

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه772.16 کیلوبایت
 بخش اول4.56 مگابایت
 بخش دوم2.82 مگابایت
 بخش سوم3.71 مگابایت
 بخش چهارم6.01 مگابایت
 بخش پنجم5.78 مگابایت
 بخش ششم3.1 مگابایت
 بخش هفتم2.17 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی(ششم)23.01 مگابای

کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول956.29 کیلوبایت
 بخش دوم1.43 مگابایت
 بخش سوم1.59 مگابایت
 بخش چهارم1.49 مگابایت
 بخش پنجم1.37 مگابایت
 بخش ششم1.37 مگابایت
 بخش هفتم2.52 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(ششم)7.58 مگابایت

کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول881.74 کیلوبایت
 بخش دوم1.79 مگابایت
 بخش سوم1.88 مگابایت
 بخش چهارم1.62 مگابایت
 بخش پنجم1.77 مگابایت
 بخش ششم1.63 مگابایت
 بخش هفتم2.1 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(ششم)8.6 مگابایت

کتاب علوم ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(ششم)7.82 مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول11.08 مگابایت
 کاربرگ1.65 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 مطالعات اجتماعی(ششم)11.77 مگابایت

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هدیه های آسمان( ششم)13.73 مگابایت

کتاب قرآن ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه1.3 مگابایت
 بخش اول966.48 کیلوبایت
 بخش دوم818.76 کیلوبایت
 بخش سوم1.18 مگابایت
 بخش چهارم856.73 کیلوبایت
 بخش پنجم1 مگابایت
 بخش ششم988.33 کیلوبایت
 بخش هفتم1.02 مگابایت
 بخش هشتم964.85 کیلوبایت
 بخش نهم836.33 کیلوبایت
 بخش دهم610.5 کیلوبایت
 بخش یازدهم989.31 کیلوبایت
 بخش دوازدهم865.15 کیلوبایت
 بخش سیزدهم892.55 کیلوبایت
 بخش چهاردهم599.99 کیلوبایت
 بخش پانزدهم3.12 مگابایت
 بخش شانزدهم58.11 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن(ششم)12.34 مگابایت

کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه911.51 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.77 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon کار وفناوری(ششم)4.19 مگابای

 

کتاب تفکر وپژوهش ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول1.11 مگابایت
 بخش دوم1.34 مگابایت
 بخش سوم1.4 مگابایت
 بخش چهارم1.18 مگابایت
 بخش پنجم1.28 مگابایت
 بخش ششم688.85 کیلوبایت
 بخش هفتم663.14 کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 تفکر و پژوهش(ششم)4.52 مگابایت

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.