مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی درس به درس

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی

 

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس اول محله ی ما

انتها : آخر ، پایان                                   بازارچه : بازار کوچک
بوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد .
ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسی         نگران : دلواپس
عطمت : بزرگی ، شکوه
فیروزه ای : به رنگ آبی                         قنادی : شیرینی فروشی
محله : قسمتی از یک شهر یا روستا

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس دوم  زنگ ورزش

نرم نرمک : آهسته                                    بحث : گفتگو
حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد .    پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم
آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن   باستانی : بسیار قدیمی
بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود .
بیشه : جنگل                                       پونه ی وحشی : نوعی گیاه ، سبزی خوشبو مانند نعناع
جلب نظرکردن : جلب توجه کردن
تنگ : پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می ریزند .
جنب و جوش : تلاش                      حکیم : انسان دانا و خردمند
حیرت : تعجب                                  سفالی : ظرف یا اشیای گلی
شبیه : مانند                           صنوبر : نام درختی زیبا ، نامی برای دختران
مآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
ماهرانه : با مهارت
مربی : کسی که چیزی را یاد می دهد .          مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس سوم آسمان آبی طبیعت پاک

آلودگی : کثیفی                         جوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد .
چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می آید .        دامنه ی کوه : بخش شیب دار پایین کوه
دلپذیر : پسندیده و دل خواه                دل نشین : خوشایند و پسندیده
روان : جاری                                   طبیعت : بخشی از هستی
طراوت : تازگی                            غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
گردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدید
گزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفته              گویا : رسا ، آشکار
لذت : حالت خوشایند و خوب
محیط : مکان اطراف شخص یا چیز                      نشاط : شادی
نظافت : تمیزی                                            نگریست : نگاه کرد
آشغال : زباله                                             قله : نوک کوه یا تپه
ایزد : خداوند
هم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس چهارم آواز گنجشک

آزرده : رنجیده           آلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .
احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدن             اطراف : دور و بر
بی صبرانه : بدون تحمل               ترقه : نوعی بمب دست ساز کوچک
تشکچه : تشک کوچک
روزنامه دیواری : نوشته ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می کنند .
سکوت : خاموشی                فرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاری
فشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نور افشانی می کند .
مشورت : نظر دیگران را خواستن            منتظر : چشم به راه
منظم : مرتب و با نظم                        نماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .
گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهنده         غصه : غم و اندوه
ناراضی : نا خشنود

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس پنجم بلدرچین و برزگر

آشیانه : النه ی حیوانات                   انتظار : صبر
برزگر : کشاورز                      خویشان : جمع خویش ، نزدیکان – بستگان
درو : برداشت ، کشت و چیدن گیاهان مثل گندم و برنج      دهقان : کشاورز
کشتزار : مزرعه ، زمین زراعت شده                صحرا : بیابان

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس ششم فداکاران

آغوش : بغل ، میان دو دست           اشغال : جایی را به زور گرفتن
افتخار : سر بلندی                          افتخار آفرین : کاری که باعث سربلندی می شود .
بی ادعا : کسی که ادعایی ندارد .       پای کوبی : شادی کردن
پیشروی : به جلو رفتن                          آزار می داد : اذیت می کرد .
تانک : خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ داردو به کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف است
غبار آلود : هوای پرگرد و خاک                 جاودانه : چیزی که تا ابد بماند .
جلوگیری : پیشگیری                            دلیرانه : شجاعانه
چوب دستی : عصا                         رزمنده : مبارز
واقعه : اتفاق                               ریزش : فرو ریختن
لبریز : پر                                         طراوت : تازگی
جنگ تحمیلی : جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید .
فانوس : نوعی چراغ نفت سوز                        سرمشق : الگو
فداکار : از خود گذشته                                  اشتیاق : شوق و عالقه
کینه : دشمنی کسی را در دل داشتن                  شریف : بزرگوار
مسدود : بسته شده                                       حتمی : قطعی
نارنجک : نوعی بمب دستی
دفاع : تالش برای حفظ خود در مقابل دشمن           دلاورانه : شجاعانه
ناودان : لوله ای که آب پشت بام از آم پایین می آید .        هم نوعان : هم جنس ، افرادیس که از یک نوع هستند .

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس هفتم کار نیک

جوز : گردو                ارزن : دانه ی ریز خوراکی که غذای پرندگان است .
به بار آمدن : نتیجه دادن ، میوه دادن                سرحال : با نشاط
فرمانروا : حاکم
قرض گرفتن : پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادن
کاموا : نوعی نخ کلفت که با آن لباس های زمستانی می بافند .
عاقبت : سرانجام                           بهانه : دلیلی که درست نیست .
غصه : غم و اندوه                         عادت : آنچه بر اثر تکرار رفتار همیشگی انسان می شود .
آسیب : صدمه                                   اندر آن : در آن

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس هشتم پیراهن بهشتی

جبرئیل : فرشته ی وحی               زمزمه : صدای حرف زدن آهسته ، پچ پچ
ضعیف : بی حال و ناتوان                        عطر : بوی خوش
فوری : سریع                                  قامت : قد
لطیف : نرم و خوشایند                        همهمه : سر و صدا ، شلوغی
سعادتمند : خوشبخت                        قیام : بلند شدن ، ایستادن
غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب              سکوت : خاموشی
کلام : سخن

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس نهم بوی نرگس

بی انتها : بی پایان
جویبار : جوی بزرگی که از جوی های کوچک تشکیل شده است .
چشم نواز : زیبا و قشنگ                      حوض : جایی برای نگه داری آب
دل نشین : خوشایند و پسندیده                زعفران : گیاهی خوش بو که ارزش غذایی و دارویی دارد .
فروغ : نور ، روشنایی                                نغمه : صدای خوش ، سرود
عطر : بوی خوش                                      بلعید : خورد
قورت : فرو بردن                                       غایب : پنهان از چشم

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس دهم یار مهربان

آزرده : رنجیده ، ناراحت                             صمیمی : همدل و مهربان
غروب : پایان روز ، هنگام قرار گرفتن خورشید در افق مغرب
لذت : حالت خوشایند و خوب                 مراقب : مواظب و نگهبان
معمولا : بیشتر وقت ها                           موضوع : آن چه درباره ی آن گفت و گو می شود .

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس یازدهم نویسنده بزرگ

حاتم طایی : کسی که به بخشندگی شهرت دارد .      بزرگ همت تر : بخشنده تر
به حاجتی : برای کاری               خارکن : کسی که کارش کندن خار است .
پشته : تپه                                        سماط : سفره
گرد آمده اند : جمع شده اند .               حاصل : نتیجه ، سود
آرامگاه : قبر                            جوان مردی : بخشندگی
احادیث : جمع حدیث ، سخنان پیامبران و امامان
حکایت : سخنی کوتاه که پند و اندرزی را بیان می کند .
امرای عرب را : برای فرمانروایان عرب           آرامش : آرام بودن ، آسودگی
حاجت : نیاز ، احتیاج                            حفظ : نگه داری ، نگهبانی
خلیفه : جانشین ، نماینده ، حاکم           خواب گزار : کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد .
شگفتی : تعجب                                    مجازات : تنبیه
مژده : خبر خوب

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس  دوازدهم ایران عزیز

زرخیز : دارای خاک حاصلخیز و معدن های با ارزش        خلیج : پیش رفتگی نسبتاٌ وسیع آب در خشکی
دل انگیز : خوب و زیبا                                  برازنده : مناسب ، شایسته
پهناور : گسترده ، وسیع                                  پرورد : پرورش داد
گسترد : پهن کرد                                             رونق : رواج
زاد : به دنیا آورد                                             زادگاه : محل تولد
طمع : زیاده خواهی ، حرص                              حریص : طمع کار
نهراسیم : نترسیم                                         فریبا : بسیار زیبا

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس چهاردهم ایران آباد

اتحاد : همبستگی                         اهمیت : با ارزش و مهم بودن
باعث : دلیل                     دفاع : تللاش برای حفظ خود در مقابل دشمن
دلاورانه : شجاعانه                  رزمنده : مبارز
صمیمی : همدل و مهربان                 مرزنشینان : کسانی که در مناطق مرزی کشور زندگی می کنند .
میهن : وطن ، کشور                      هم فکری : با هم درباره ی موضوعی فکر کردن
گنجینه : گنج                             ملی : مربوط به همه ی مردم کشور
مشورت : نظر دیگران را خواستن           حلوا : نوعی خوراکی که با آرد ، روغن و شکر تهیه می شود .
قل خوردن : غلتیدن                              شبیه : مانند ، مثل
گریست : گریه کرد                              کیهان : دنیا ، جهان ، عالم

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس پانزدهم دریا

افق : کنار آسمان                 پهناور : وسیع               تن : بدن
کبود : رنگ آبی تیره          ساحل : کنار دریا یا رود       غوطه : فرو رفتن در آب
زلال : روشن و صاف             دل گشا : خوش منظره و با صفا
می خیزد : بلند می شود              رام : آرام بودن

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس شانزدهم اگر جنگل نباشد

غرش : صدای بلند و ترسناک     زوزه : صدای بعضی از حیوانات مانند گرگ
کمین : پنهان شدن در جایی برای حمله ی ناگهانی       کرگدن : جانوری بزرگ با پوست کلفت با یک شاخ روی پوزه
حاشیه : کنار ، گوشه                     مواد سمی : موادی که به بدن آسیب می رسانند .
ویران : خراب                               اکسیژن : گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده الزم است .
روان : رونده ، جاری                                غمناک : غمگین
فراهم نهاده : آماده کرده

معنی کلمات فارسی سوم ابتدایی: درس هفدهم

آثار : جمع اثر ، نشانه ها                    آراسته اند : آرایش کرده اند
آسیب : صدمه                                 آفرینش : خلقت ، آفریدن
احسان : نیکی کردن                             اشتیاق : شوق و عالقه
باشتاب : با عجله                            بخشایش : لطف و بخشش
بدرقه کردن : کسی را همراهی کردن برای خداحافظی     برازنده : مناسب
براق : درخشنده                                    بی خیال : خونسرد
پاکزاد : از نژاد و نسل پاک                            تاقچه : بر آمدگی یا فرورفتگی در دیوار برای گداشتن چیزی
جهیدن : پریدن                                            حاضر : آماده
حیرت : تعجب                                           خاص : ویژه
خلق : آفرینش ، مردم                         خوش و بش کردن : احوال پرسی کردن
خیره شدن : با دقت به چیزی نگاه کردن                  درست پیمان : وفادار
دهانه : لبه                                            رحمت : دل سوزی و مهربانی
رونق : رواج                                  زیارت : دیدار از آرامگاه امامان و بزرگان دین
ساخت و ساز : ساختن                              سیل : جریان شدید آب که بر اثر بارش زیاد اتفاق می افتد .
عاقبت : سرانجام                                          عظیم : بزرگ
عنکبوت : نوعی حشره که تار می تند .            وارونه : به عکس
کنجکاوی : عالقمندی به دانستن چیزی
واضح : آشکار                                               لغزنده : لیز
واقعه : اتفاق                                             لیز خورد : سرخورد
مخفی : پنهان                                             مور : مورچه
نور افشانی : پراکنده کردن نور به محیط
[box type=”download” align=”” class=”” width=””]دانلود فایل pdf[/box]

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.