مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی اندازه گیری

0

صفحه عنوانی فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

هدف صفحه عنوانی فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

 • آمادگی دانش آموزان برای واحدهای استاندارد و دقیق تر در اندازه گیری
 • معرفی ابزارهای استاندارد اندازه گیری
 • پرورش مهارت تفکر بصری در اندازه گیری

روش آموزش صفحه عنوانی فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
بهتر است معلمین بزرگوار با آوردن ترازو به کلاس و وصل یک متر در کلاس قد و وزن بچه ها را اندازه بگیرند تا با واحدهای دقیق آشنا شوند
کارت رشد بچه ها را به نمایش بگذارند تا آنان سیر قد و وزن خود را مشاهده کنند،
تا پی به ابزار دقیق در اندازه گیری ببرند.

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

اندازه گیری طول فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:

هدف اندازه گیری طول فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
اندازه گیری طول اشیاء با واحدهای غیر استاندارد
پیامدهای آموزشی اندازه گیری طول فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
انتظار می رود دانش آموزان در پایان فعالیت های معلم در کلاس برای آموزش این واحد یادگیری، بتوانند
با واژه بین و یادآور ساختن اندازه گیری با واحد غیراستاندارد به طور تقریبی اشیا را اندازه گیری نمایند.
آماده شوند برای درک مفهوم واحد در اندازه گیری، به درک طول در اندازه گیری برسند.
یک جسم را با واحدهای غیر استاندارد (متفاوت) اندازه گیری نمایند.
ربع و نیم را به شکل های متفاوت روی ساعت به نمایش بگذارند.
مهارتها اندازه گیری طول فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

 • اندازه گیری طول یک جسم با واحدهای غیر استاندارد
 • تقریب زدن طول یک جسم در اندازه گیری
 • خواندن ساعت با ربع و نیم و پرورش تفکر بصری
 • شناخت واحد در اندازه گیری

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری اندازه گیری طول فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی
معلم کلاس با دادن چینه، پاک کن، گیره فلزی، و واحدهای غیراستاندارد دیگر در گروه ها در کلاس
از آنان می خواهد که مدادهای خودشان را اندازه بگیرند، و بیان کنند مدادشان چند گیره، چند چینه و … دارد.
از دانش آموزان می خواهد با برقراری ارتباط کلامی، طول یک جسم را و اندازه آن را تعریف کنند.
معلم سؤال می کند برای اندازه گیری طول های مختلف از وسایل مختلف استفاده کردیم،
این روش چه اشکالی در اندازه گیری ایجاد می نماید؟ آنان چه راه هایی را پیشنهاد می دهند؟
در صفحه ۷۵ کتاب درسی معلم ساعتی را به کلاس می آورد که دو صفحه چرخان روی همدیگر است.
از دانش آموزان می خواهد که عددها را به ترتیب روی ساعت بگذارند.

اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

هدف اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
آموزش اندازه گیری به صورت دقیق تر و آماده سازی برای آشنایی با واحد سانتی متر
پیامدهای آموزشی اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
انتظار می رود دانش آموزان با اندازه گیری اشیا مختلف و با تا زدن نوار کاغذی و مدرج ساختن نوار
کاغذی و اندازه گیری با این نوار به آمادگی برای درک واحد استاندارد برسند.
مهارت ها اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

 • مهارت اندازه گیری دقیق تر
 • تقسیم کردن نوار به قسمت های مساوی
 • مدرج کردن نوار کاغذی
 • مقایسه

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی
معلم از دانش آموزان می خواهد نواری را بردارند آن را تا بزنند، سپس دوباره تا بزنند.
مداد خود را اندازه بگیرند، وسایل متفاوت را اندازه بگیرند.
معلم می پرسد، آیا قسمت هایی که روی نوار کاغذی درست کرده اند،
هم اندازهٔ قسمت های نوار کاغذی دوستانشان است؟
آیا این قسمت های درست شده روی نوار کاغذی برای اندازه گیری مناسب است؟
چه پیشنهاداتی دارند؟
سپس می خواهد باز تا بزنند، به قسمت های کوچک تر تبدیل کنند. می پرسد آیا اندازه گیری آن ها دقیق تر شد؟
کدام نوار بهتر و دقیق تر اندازه گیری را نشان می دهد؟
با نوار و اندازه گیری دوستانشان مقایسه کنند
معلم می خواهد بچه ها کتاب ریاضی خود را که همه دارند و ثابت است اندازه بگیرند!
چرا اندازه کتاب ریاضی با نواری که درست کرده اند هم اندازه همان کتاب با نوار دوست خود نیست؟
چرا اندازه ها متفاوت است؟
معلم با طرح این سؤالات ایجاد انگیزه برای داشتن یک اندازه مشخص، یک ابزار مشخص برای اندازه گیری معرفی می کند.
سپس با حل تمرینات صفحه ۷۹ به مفهوم واحد دقیق نزدیک تر می شوند.

حلّ مسئله فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

هدف حلّ مسئله فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی
آموزش حل مسئله با راهبرد حدس زدن و آزمایش کردن
پیامدهای آموزشی حلّ مسئله فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی
دانش آموزان باید بتوانند مسائل خود را با حدس و آزمایش حل نمایند.
دانش آموز باید بتواند مسئلهٔ خود را پس از چند بار حدس و آزمایش، حل نمایند.
دانش آموز باید بتواند هر بار براساس نتیجه ای که از آزمایش حدس اول خود به دست آورده است
و دوباره حدس بزند، تا با دقیق تر و بهتر کردن حدس خود به مرور به جواب برسد.
حل مربع های شگفت انگیز (حدس و آزمایش) روی ساعت مقدار حرکت عقربه را رنگ بزند، ساعت را با دقیقه بخواند.
آمادگی برای مفهوم زاویه تند و باز روی ساعت برسد.
مهار تها حلّ مسئله فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

 • مهارت حل مسئله با روش آزمایش و خطا و حدس و آزمایش
 • حل مربع های شگفت انگیز
 • حرکت روی ساعت و نمایش و رنگ آمیزی روی ساعت و نشان دادن مقدار حرکت عقربه بزرگ روی ساعت.

واحد سانتی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

هدف واحد سانتی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی
آموزش و معرفی واحد سانتی متر
اندازه گیری طول با خط کش
پیامدهای آموزشی واحد سانتی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:
انتظار می رود دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری،
با سانتی متر به عنوان یک واحد استاندارد در اندازه گیری آشنا شده باشند.
اندازه گیری طول اشیا را یاد گرفته باشد.
به این درک و بینش برسد که اندازه گیری طول فقط درازا و پهنا نیست
بلکه دور یک شیء را هم می توان اندازه گرفت.
بتواند شکل و تصویر کوچک را بزرگ نماید و مدل سازی و کاشی کاری نماید.
با خط کش اندازهٔ طول یک خط را اندازه بگیرد.
مفهوم زاویه را روی ساعت درک کند.
دور یک شکل و یک جسم را بتواند اندازه بگیرد.
آموزش و معرفی واحد سانتی متر
اندازه گیری طول با خط کش

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری  واحد سانتی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی:

معلم از دانش آموزان می خواهد در صفحه ۸۲ کتاب درسی به داستان گوش کنند و راهکار پیشنهاد دهند.
سپس داستانی در زمینه اندازه گیری تعریف می کند
، مثلاً زینب می خواهد میزی زیبا بخرد و در اتاق بگذارد او نمی داند آیا میز جا می شود یا نه؟
زینب چگونه قبل از خریدن میز مطمئن شود که اندازهٔ آن برای اتاقش مناسب بوده است یا نه؟
بچه ها باید به این نتایج برسند
که برای این که همه مردم بتوانند برای اندازه گیری یک طول مشخص، یک واحد یکسان بیان کنند
از وسیله هایی مثل خط کش های مدرج، متر و متر خیاطی و … استفاده می کنند.
در این ابزارهای اندازه گیری از واحدی به نام سانتی متر استفاده می شود.
معلم از دانش آموزان می خواهد در صفحه ۸۲ با استفاده از خط کش و توجه روی اندازه های آن، شکل سمت چپ را در قسمت سمت راست رسم کنند.
معلم در صفحه ۸۳ از دانش آموزان می خواهد با یک خط کش ۲۰ سانتی متری به جلوی کلاس بیایند
و هر یک از خطوطی را که رسم کرده است اندازه بگیرند.
معلم می خواهد شرایط اندازه گیری، را تعریف کنند.

برای اندازه گیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟

معلم ابتدا می خواهد حدس بزند، بعد اندازه بگیرد، سپس با حدس خود مقایسه کنند.
در صفحه ۸۳ یادآوری گوشه و زاویه و ربع است و آماده سازی برای زاویه راست.
از دانش آموزان می خواهد که یک ساعت را روی طلق شفاف بکشند،
سپس یک مستطیل را روی ساعت ۱۲ و ۳ طوری قرار دهند.
عقربهٔ بزرگ چند دقیقه بچرخد تا روی ضلع دیگر مستطیل قرار بگیرد؟
در صفحه ۸۴ از دانش آموزان می خواهد که مداد خود را یکبار دیگر اندازه بگیرند.
درازا و پهنای کتاب ریاضی را اندازه بگیرند.
با متر خیاطی و یا خط کش چیزها و وسایل خود را در کلاس اندازه گیری کنند.
معلم از دانش آموزان می خواهد تنها وسایل صاف و مستقیم خود را اندازه نگیرند
بلکه می توانند دور مچ، دور گردن، دور انگشت و دور پای خود و دوستانشان را اندازه بگیرند
و متوجه شوند اندازه گیری همیشه به صورت طول یک چیز نیست،
بلکه اندازه گیری دور یک چیز را هم یاد بگیرند و این آماده سازی برای (محیط) در کلاس سوم است

واحد میلی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

هدف واحد میلی متر فصل پنجم ریاضی دوم دبستان
معرفی و آموزش واحد میلی متر
آموزش تبدیل واحدهای سانتی متر به میلی متر و بر عکس
پیامدهای آموزشی واحد میلی متر فصل پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی
دانش آموزان در انتهای تدریس معلم، با فعالیت های یاددهی یادگیری به این نتایج و پیامدها می رسند:
دانش آموزان باید بتوانند یک واحد را تقسیم به قسمت های کوچک تر کنند.
دانش آموزان باید بتوانند یک سانتی متر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنند.
دانش آموزان باید بتوانند با خط کش اندازه گیری نمایند.
آنان میلی متر را تعریف می کنند و میلی متر را به سانتی متر و سانتی متر را به میلی متر تبدیل کنند.
وسایل خود را در کلاس با واحد میلی متر اندازه گیری کنند و با سانتی متر بیان نمایند.
مهارت ها واحد میلی متر فصل پنجم ریاضی دوم ابتدایی

 • اندازه گیری
 • تبدیل واحدها به یک دیگر سانتی متر به میلی متر

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری واحد میلی متر فصل پنجم کتاب ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموزان می خواهد، که یکبار دیگر خط های روی تابلو را اندازه بگیرند و بیان نمایند چند سانتی متر هستند
مثلاً بیان کنند این خط بین ۷ تا ۸ سانتی متر است از ۷ سانتی متر بیشتر و از ۸ سانتی متر کمتر است.
معلم از دانش آموزان می خواهد، نوار کاغذی خود را که واحدبندی کرده بودند
هر واحد و هر سانتی متر را به ده قسمت مساوی تقسیم کنند.
سپس می خواهد که اندازهٔ خط های روی تابلو را دوباره اندازه بگیرند و آنان بیان می کنند
مثلاً اندازهٔ خط ۷ سانتی متر و ۴ قسمت کوچک است.
معلم به دانش آموزان بیان می کند هر سانتی متر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کردند
هر قسمت یک میلی متر است. تقسیم سانتی متر به میلی متر صورت گرفته است.
حالا دوباره خط ها را با واحد میلی متر بیان کنند.
این بار دانش آموزان می گویند به طور مثال خطی که بین ۷ و ۸ سانتی متر بود
همین خط از ۷ سانتی متر بیشتر است و از ۸ سانتی متر کمتر است.
همین خط ۷ سانتی متر و ۴ قسمت کوچک است.

در نهایت این خط ۷ سانتی متر و ۴ میلی متر است. و این خط ۷۴ میلی متر است.

در صفحه ۸۶ که هدف تبدیل واحدهای سانتی متر به میلی متر و برعکس است، از دانش آموزان می خواهد
از عدد صفر خط کش شروع به شمردن کنند، ذره بین بگذارند و قسمت های کوچک را به کمک بزرگ نمایی ذره بین بشمارند

معلم به دانش آموزان بیان می کند ۱۰ میلی متر همان یک سانتی متر است و ۱ سانتی متر همان ۱۰ میلی متر است.
حالا خط ها را بگویند چند میلی متر است؟ چند سانتی متر است؟
سپس با دادن تمرینات متنوع از آن ها بخواهد که هم با واحد سانتی متر هم با واحد میلی متر اندازه ها را بگویند.
سپس می خواهد دوباره لوازم خود را اندازه بگیرند هم با واحد سانتی متر و هم با واحد میلی متر بگویند.
با دادن تمرینات و خطوط متعدد در دفترشان و یا روی تابلو ابتدا می خواهد
در صفحه ۸۷ اول حدس بزنند، حدس خود را آزمایش کنند، هم با واحد میلی متر بگویند هم با واحد سانتی متر بگویند.
معلم می تواند تبدیل واحدها را با مجسم نمودن، با زدن متر به دیوار،
با تصویر بزرگ نمایی از خط کش ۲۰cm و یا تصویر بزرگ شدهٔ متر نمایش دهد تا ملکهٔ ذهن بچه ها شود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.