مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل شش ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

0

 

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

صفحه عنوانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

هدف صفحه عنوانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

 • آشنا ساختن دانش آموزان با جمع دو عدد سه رقمی با استفاده از چرتکه
 • آشنایی و ایجاد انگیزه برای جمع دو عدد سه رقمی
 • بالابردن سطح آگاهی و دانستنی ها
 • نمایش عدد سه رقمی روی چرتکه
 • آشنایی و ایجاد انگیزه برای تفریق دو عدد سه رقمی

روش آموزش صفحه عنوانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

برای ایجاد انگیزه چه بهتر است با آوردن چرتکه ای به سرکلاس و انداختن مهره و حلقه های رنگی درون میله های یکی، ده تایی و صدتایی و اضافه ساختن مهره شروع به فعالیت کنند
عدد حاصل از جمع دو عدد دو رقمی و یا جمع سه رقمی را بیان نمایند
تا به جمع دو عدد سه رقمی و ساخت دو عدد سه رقمی روی چرتکه و جمع آن ها با یکدیگر پی ببرند.
با این مهارت دست ورزی در جمع و یا تفریق و برداشتن مهره از درون میله ها، با ایجاد انگیزه وارد جمع و تفریق دو عدد سه رقمی می شوند.

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

مقایسه اعداد فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

هدف فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

 • آشنا ساختن دانش آموزان با نحوه مقایسهٔ دو عدد سه رقمی
 • آشنایی با استفاده از ابزار متنوع (مثل چینه، چرتکه، جدول ارزش مکانی، سکه و گسترده نویسی) در مقایسهٔ دو عدد سه رقمی

پیامدهای آموزشی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

انتظار می رود در پایان فعالیت های یاددهی یادگیری دانش آموزان دو عدد سه رقمی را با یکدیگر مقایسهکنند،
به ارزش رقم ها پی برده، با استفاده از چینه، سکه و جدول ارزش مکانی دو عدد را مقایسه کنند،
به کمک چینه ها، دسته های صدتایی و ده تایی درست کنند و به یکدیگر تبدیل نمایند. عدد را بسازند،
گسترهٔ یک عدد سه رقمی را بتوانند به نمایش بگذارند،
از روی چرتکه، داخل جدول، تصویر چینه و از روی سکه عدد سه رقمی را بیان نمایند، اعداد را مقایسه کنند،
با مهارت کلامی عدد سه رقمی را تعریف و باز نمایند،
شیوه های مقایسه دو عدد سه رقمی را با استدلال توضیح دهند.

مهارت ها فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

 1. مهارت مقایسه دو عدد سه رقمی از روی شکل، تصویر چینه، از روی جدول
 2.  استخراج عدد از جدول ارزش مکانی، از روی سکه، از چرتکه از روی گستردهٔ دو عدد سه رقمی،
 3. مهارت مقایسه و خواندن دو عدد سه رقمی،
 4. مهارت استدلال عددی و مهارت تقریب زدن دو عدد سه رقمی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری فصل شش کتاب ریاضی دوم ابتدایی

دانش آموزان فرآیند مقایسه خود را توضیح دهند.
پیامد حاصل از فعالیت های یاددهی یادگیری دانش آموزان را به این استدلال عددی و نگاه دقیق به عدد می رساند
که برای مقایسه عددها به ارزش رقم ها توجه کنند.
دانش آموزان توضیح دهند که ارزش رقم صدگان از دهگان بیشتر است
یعنی اگر رقم صدگان یک عدد از عدد دیگر بیشتر باشد رقم های دهگان و یکان آن ها را درنظر نگیرند.
عدد را با چینه های کوئیزنر بسازند سپس در جدول ارزش مکانی وارد نمایند.
از جدول ارزش مکانی خارج نمایند. دو عدد را مقایسه کنند.
در صفحه ۹۳ هدف، تبدیل صدتایی به ده تایی و ده تایی به یکی و برعکس است
تا برای انتقال تکنیکی در جمع و تفریق دو عدد سه رقمی آشنا شوند.
از آنها می خواهد ده تا ده تا نزدیک کنند صد را بسازند. صدتایی را باز کنند ده تا ده تا بسازند، ده تا را باز نمایند ۱۰ تا یکی را به نمایش بگذارند.

جمع و تفریق عددهای سه رقمی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

هدف جمع و تفریق عددهای سه رقمی فصل شش ریاضی دوم دبستان

 • آموزش جمع و تفریق عددهای سه رقمی بدون انتقال و با روش فرآیندی
 • آموزش استفاده از جدول اعداد سه رقمی برای جمع و تفریق دو عدد سه رقمی با شمارش رو به جلو و رو به عقب

پیامدهای آموزشی جمع و تفریق عددهای سه رقمی فصل شش کتاب ریاضی دوم ابتدایی :

دانش آموزان بتوانند یک عدد سه رقمی را با گسترهٔ آن نمایش دهند.
هم با شکل چینه های صدتایی و یکی و ده تایی و هم با نماد آن بنویسند.
آموزش لازم را دیده باشند و بتوانند از جدول اعداد کمک بگیرند.
برای حرکت رو به جلو و حرکت رو به عقب در روی جدول برای به دست آوردن حاصل جمع و حاصل تفریق دو عدد سه رقمی جمع و تفریق دو عدد سه رقمی را به صورت آموزش فرآیندی و مراحل عمل نشان دهند
در نهایت توانایی حل محاسبات مسائل را با استراتژی آن داشته باشند.

مهارتها جمع و تفریق عددهای سه رقمی فصل شش ریاضی دوم دبستان

 1. جمع و تفریق دو عدد سه رقمی،
 2. زیرهم نویسی و نمایش عدد به شکل های متفاوت
 3. جمع و تفریق و ارتباط کلامی و بیان استدلال عددی
 4. استفاده از جدول اعداد سه رقمی (ترتیبی، ده دهی پنج تا پنج تا)
 5. ارتباط کلامی

حل مسئله فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

هدف حل مسئله فصل شش ریاضی دوم ابتدایی:

 • آموزش حل مسئله با راهبرد تبدیل مسئله به زیر مسئله هایش
 • الگویابی عددی و هندسی

پیامدهای آموزشی حل مسئله فصل شش ریاضی دوم دبستان

دانش آموزان باید این توانایی را به دست آورند که مسئله خود را به چند مسئله مرحله ای تبدیل کنند
به طوری که اگر مرحله به مرحله مسئله را حل کنند در پایان مسئله آن ها حل خواهد شد و به جواب می رسند.
آنان باید در پایان به توانایی حل مسئله با استراتژی تبدیل مسئله خود به زیر مسئله هایش برسند.
و هر بار در مراحل عمل،واحد مناسب را بنویسند و حل کنند و جلونویسی نمایند.
دانش آموزان باید بتوانند با الگویابی عددی و هندسی جلو روند و مربع صد را بسازند
و روی ساعت الگوی عددی ده دهی را به نمایش بگذارند.

مهارتها حل مسئله فصل شش ریاضی دوم ابتدایی :

توانایی و مهارت تقسیم کردن یک مسئله به مراحل مختلف جهت انجام عملیات و تبدیل یک مسئله به زیر مسئله هایش جهت حل آن مسئله
ساخت مربع صد با الگویابی عددی و هندسی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حل مسئله فصل شش ریاضی دوم دبستان

معلم از دانش آموزان می خواهد ابتدا مسئله را بخواند و بعد تعریف کند.
در تعریف و بیان مسئله می پرسد مسئله چه می خواهد؟
آن ها را هدایت می کند داده ها و اطلاعات مسئله را تعریف کنند
آنچه را می خواهد طبقه طبقه و مرحله به مرحله برای به دست آوردنش جلو روند.
یعنی مسئله را به چند مسئله و مرحله ای تبدیل کرده و مرحله به مرحله عمل نمایند.
و عملیات حل مسئله را بنویسند و با جلونویسی به درک مسئله می رسند.
در الگویابی عددی و هندسی همچون صفحه ۵۶ کتاب عمل می نماید و به الگوی مورد نظر می رسد، الگویابی صفحه ۹۶ ،

جمع در جدول ارزش مكانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

هدف جمع در جدول ارزش مكانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی:

 • آموزش جمع در جدول ارزش مکانی
 • آشنایی دانش آموزان با جمع دو عدد سه رقمی به روش انتقال و با استفاده از تکنیک عمل

پیامدهای آموزشی جمع در جدول ارزش مكانی فصل شش ریاضی دوم دبستان

دانش آموزان در پایان فعالیت های یاددهی یادگیری معلم به این فرایندهای آموزشی باید برسند
و پیامدعملشان محاسبه جمع دو عدد سه رقمی با استفاده از جدول ارزش مکانی باشد،
همچنین نماد سکه را تبدیل به عدد و سپس دو عدد را جمع نمایند
از جدول ارزش مکانی خارج نمایند و مستقل از جدول در روش تکنیک حل نمایند.
بتوانند در گسترده نویسی عدد به یک عدد که حاصل جمع چند عدد دو رقمی و سه رقمی است برسند
ارزش سکه ها را به دست آورند، حاصل جمع دو عدد سه رقمی
را به کمک رسم تصویر چینه های صدتایی و ده تایی و یکی به دست آورند،
با تکنیک عمل مراحل انتقال را نشان دهند.
به توانایی درست کردن دسته های صدتایی و ده تایی و انتقال و نمایش انتقال برسند.

مهار تها جمع در جدول ارزش مكانی فصل شش ریاضی دوم ابتدایی

 1. انتقال صدتایی ها و ده تایی ها و تبدیل آنها به یکدیگر
 2. درست کردن دسته های صدتایی از ده تایی ها و انتقال آن
 3. درست کردن دسته های ده تایی از یکی ها و انتقال آن
 4. محاسبه دو عدد سه رقمی با کمک انتقال
 5. برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف از یک عدد

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.