مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی اشکال هندسی

0

یادآوری اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

هدف یادآوری اشکال هندسی

  • یادآوری اشکال هندسی و خصوصیات اشکال هندسی
  • آموزش ضلع

پیامدهای آموزشی یادآوری اشکال هندسی:

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

انتظار می رود در پایان فصل دانش آموزان شکل های هندسی را با نام و خصوصیات آنها بیانکنند،
تفاو تها و شباهت ها را بیان نمایند. اشکال هندسی را مقایسه کنند،

ضلع ها و گوش هها را در اشکال هندسی معرفی نمایند،
با استفاده درست از شابلون، اشکال هندسی را رسم نمایند.
در محیط پیرامونی خود اشکال هندسی منتظم و غیر منتظم را تمیز
و تشخیص دهند.

به کمک قرینه سازی، قرینه اشکال هندسی را رسم نمایند،
با سوار کردن منطقی اشکال هندسی روی ی کدیگر مدل سازی نمایند.

در طرح ها و آیینه کاری از اشکال هندسی استفاده نمایند.
به تقارن افقی و دو قسمتی در اشکال برسند،

مهارت مشاهده دقیق در کاشی کاری های اسلامی را در خود تقویت نمایند،
ساعت را دقیق با دقیقه بخوانند، شکل های هندسی متفاوت ساعت را ببینند.

مهارت ها یادآوری اشکال هندسی:

رسم اشکال هندسی با شابلون، مقایسه اشکال
و پی بردن به خصوصیات اشکال هندسی، تشخیص ضلع و زاویه،

قرینه سازی در اشکال هندسی، مد لسازی و کاشی کاری، آیینه کاری،
تشخیص تقارن های افقی و دو قسمتی، خواندن ساعت،

برقراری ارتباط بین اشکال هندسی، ارتباط کلامی و پوشاندن سطح.

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری یادآوری اشکال هندسی

ابتدا با فعالیت های دست ورزی از دانش آموزان خواسته می شود با شابلون طرح بزنند،
برش داده و آن ها را روی هم سوار کنند و اشکال دیگر بسازند.

معلم از آن ها می خواهد که با مهارت کلامی خصوصیات اشکال را بیان نمایند
و آ نها را در گروه ها مقایسه نمایند. تفاوت ها و شباه تها را بیان نمایند.

به کمک صفحه نقطه یابی، نقطه ها را به هم وصل نمایند و اشکال هندسی را بسازند.

معلم از دانش آموزان می خواهد اشکال بریده شده را مقایسه کنند و ببینند در محیط پیرامونی خود در چه وسایلی این اشکال هندسی را مشاهده می کنند.

دانش آموزان درکلاس تعداد ضلع ها را بیان نمایند، تعداد میله ها و گوشه ها را بیان نمایند.

معلم می خواهد در صفحه ۳۸ با رسم اشکال هندسی به کمک شابلون، نام آ نها را یک بار دیگر یادآوری نمایند.

معلم می خواهد با سوارکردن آن ها روی یک دیگر و با قراردادن اشکال هندسی در کنار همدیگر، شکل ها و مدل های دیگر بسازند.

با معرفی ضلع و تدریس آن از بچه ها میخواهد که در اشکال هندسی تعداد گوشه را با ضلع های آ نها مقایسه کنند.

ارتباط بین ضلع و گوشه را از بچه ها می خواهد.
در محیط پیرامونی خود اشکال هندسی را در اشیاء و وسایل خود پیدا نمایند،

در صفحه ۳۹ با شابلون اشکال را در بالا و پایین خط افقی طوری رسم می کند

که با این خط دو شکل در دو طرف خط روی همدیگر بیفتد و پی به تقارن افقی در اشکال هندسی و تفاوت آن ها در دو طرف خط می برند

و تعریف نمایند که اشکال هندسی مربع و مستطیل و دایره در دو طرف خط مثل هم می شوند

اما این مثلث است که در تقارن افقی در دو طرف خط مثلث و تیزی مثلث تغییر می کند.

 

روابط بین شکل ها فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

هدف روابط بین شکل ها

  • آشنا ساختن دان شآموزان به درک روابط بین اشکال در یک مدل و کاش یکاری و یا آیینه کاری.
  • پوشاندن سطح، آشنایی با خط بنایی، پرورش تفکر بصری و بالا رفتن قدرت خلاقیت دانش آموزان .

پیامدهای آموزشی روابط بین شکل ها
به مدل سازی برسند، به درک روابط بین اشکال برسند، بتوانند با شکلهای هندسی یک طرح بزنند،
با شابلون الگو بزنند.

یک سطح را با اشکال هندسی بپوشانند.
اشکال هندسی را با وصل خطوط به یکدیگر و وصل نقطه ها به دست آورند.

مهارت هاروابط بین شکل ها:
رسم اشکال با شابلون تصویر و مد لسازی با اشکال هندسی، پوشاندن سطح، خط بنایی، نقطه یابی،
سرشماری و ساخت نمودار ستونی.

 

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری روابط بین شکل ها

معلم با دادن قطعات یک پازل مربع از ۷ تکه شکل هندسی از بچه ها می خواهد در گروه ها با این ۷ تکه شکل ها و مدل های مختلف را بسازند.

معلم می خواهد بچه ها بیان کنند این شکل های هندسی چه ربطی به هم دارند و چگونه روی هم سوار شده اند

چگونه در کنار هم دیگر قرار گرفته اند تا شکل و مدلی را بسازند!

در صفحه ۴۲ با شابلون از هر یک از اشکال ١٠ تا شکل بسازند و بر مبنای
شکل ساخته شده مدل های مختلف بسازند و مانند مدل در کاغذ شطرنجی رنگ کنند

 

حل مسئله فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

هدف حل مسئله فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

آموزش حل مسئله با راهبرد الگویابی.
پیامدهای آموزشی حل مسئله فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی:

دانش آموز در پایان درس رابطه هایی را که بین شکل ها و یا عددها وجود دارد را باید کشف کند
و با کشف روابط بتواند الگو را ادامه دهد.

الگوهای عددی و هندسی را ترسیم نماید.
بین شکل های مختلف با یک نماد ارتباط برقرار نماید.
ساعت ها را با نمایش دیجیتالی بخواند.

مهارت ها حل مسئله فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی :

الگویابی عددی و هندسی، نوشتن یک نماد به شکل های مختلف، خواندن ساعت دیجیتال، ساخت اعداد دیجیتالی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حل مسئله فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

معلم از بچه ها می خواهد که به کمک اشکال هندسی الگویابی کنند،

شکل ها را با الگوی داده شده رنگ آمیزی نمایند،
تعریف کنند و ارتباط کلامی برقرار کنند.

سپس می خواهد الگوی هندسی را به زبان الگوی عددی بگویند و بنویسند
الگوها را تعریف نمایند.

رابطهٔ بین آ نها را کشف کنند و تعریف کنند.
خود الگوی جدیدی را مطرح نمایند.

در صفحه ۴۴ بین نمایش دیجیتال از یک عدد و نمایش فارسی همان عدد ارتباط برقرار می کند.
در صفحه ۴۴ اعداد نمادین را به حالت ها و شکل های مختلف می بینند.

در صفحه ۴۵ به این نتایج می رسد که با کشف رابطه هایی که بین شکل ها و یا عددها وجود دارد می تواند

الگوی عددی و یا هندسی را ادامه دهد و به پاسخ مسئله برسد.

گاهی اوقات نمی توان زود تشخیص داد و باید مرحله به مرحله پیش رفت تا الگوی مسئله را شناخت، و با ادامه دادن الگو مسئله حل می شود.

در صفحه ۴۵ نمایش ساعت دیجیتال و خواندن ساعت دیجیتال است که فقط باید بداند یک عدد هشت پایه نمایش دیجیتال در ساعت ها و تابلوها است

توصیه می گردد: با دادن چوب کبریت و با برداشتن چوب از بتوانند عددهای مختلف بسازند.

 

تقارن در اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

هدف تقارن در اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

  • آموزش تقارن در اشکال هندسی
  • تقارن دو قسمتی به صورت عمودی و افقی
  • شناخت محور تقارن
  • خواندن ساعت با نیم
  • مد لسازی با اشکال هندسی
  • پیدا کردن تقریبی محور تقارن در فعالیت عملی

پیامدهای آموزشی تقارن در اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی
دانش اآموزان بتوانند در عمل تقارن در اشکال هندسی را تجربه کنند،
تقارن های خطی در صفحه شطرنجی، تقارن اشکالهندسی، تقارن روی ساعت را ببیند،

نیمه دیگر شکل را رسم کنند، نیمه دیگر شکل به صورت عمودی یا افقی را رنگ بزنند
و پی به تقارن اشکال هندسی به خصوص مثلث نسبت به خط تقارن ببرند.

مهارت ها تقارن در اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

رسم شکل متقارن، رسم خط تقارن، خواندن ساعت به صورت نیم.
برش زدن، رنگ آمیزی شکل متقارن، استفاده از شابلون.
تفکر تصویری
تقریب زدن ضلع ها و کشیدن اشکال.

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری تقارن در اشکال هندسی فصل سوم ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموزان می خواهد، پروانه ای را بکشند
و از وسط شکل را تا بزنند و برش بزنند و به دو نیمهکاملاً مثل هم تقسیم کنند،

به طوری که دو نیمه همدیگر را بپوشانند.
از بچه ها می خواهیم، شکل های گیاهان، حیوانات و اشکال دیگر را ترسیم کنند،

خط تا ایجاد نمایند ودو طرف شکل را مثل هم رنگ بزنند.

به کمک شابلون اشکال هندسی بکشند، و شکل ها را به دو نیمهٔ مثل هم تبدیل نمایند.
خط تا ایجاد نمایند و اسم خط تا را با واژه تقارن بیان نمایند.

با توجه به خط تا (خط تقارن) نیمهٔ دیگر شکلها را رسم نمایند.
معلم با دادن شکل های مختلف هندسی، از بچه ها می خواهد آن ها را با خط تا در دو محور افقی و عمودی تا کنند
و شکل را به ۴ قسمت مساوی تقسیم کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.