مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل دوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

0

فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل دوم پروژه پژوهشی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

روش گرد آوری اطّلاعات

اهداف روش گرد آوری اطّلاعات

پرورش توانایی تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
ارتقای فضایل فکری و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

انتظارات عملکردی از روش گرد آوری اطّلاعات

تحلیل مسئله و شناسایی تفاوت ها و شباهت ها
تشخیص شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات برای هر پرسش
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

روش گرد آوری اطّلاعات

ما برای پاسخ دادن به پرسش هایمان باید اطّلاعات گردآوری کنیم.

برای گردآوری اطّلاعات از روش های متعدّدی استفاده می شود.

انتخاب هر روش با توجّه به پرسش و نوع اطّلاعات مورد نیاز انجام می گیرد.

به طور کلّی روش های گردآوری اطّلاعات شامل مشاهده، نظرسنجی (مصاحبه، پرسشنامه) و استفاده از اطّلاعات موجود در منابع چاپی و الکترونیکی است.

قبل از انجام فعّالیت های درس متن زیر را مطالعه کنید.

طرح پرسش پژوهشی

طرح پرسش پژوهشی

اوّلین گام پژوهش روشن کردن مسئله ای است که ذهن شما را به خود مشغول کرده و برای حلّ آن می خواهید
پژوهش انجام بدهید. گاهی اوقات مسئله ا ی که ذهن شما را مشغول کرده است

به قدری مبهم یا کلّی است که نمی دانید
برای پاسخ و حلّ آن از کجا شروع، به چه کسی و کجا مراجعه کنید.

برای اینکه با این مشکلات برخورد نداشته باشید
بهتر است از همان شروع کار گام های خود را درست بردارید؛

به عبارت دیگر پرسش خود را به گون های بنویسید که در گا م های بعدی با مشکل مواجه نشوید

اهداف طرح پرسش پژوهشی

پرورش توانایی طرح سؤال پژوهش
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی از طرح پرسش پژوهشی

شناسایی تفاوت ها، شباهت ها
طرح پرس شهای مناسب و تشخیص مسئله
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود
ارزیابی و به چالش کشیدن اید ههای خود و دیگران

مردم پسندها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

مردم پسندها

در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک سؤال مناسب پژوهشی آشنا شدند.

در این درس روشگردآوری اطّلاعات با استفاده از نظرسنجی را به صورت عملی تمرین می کنند.

اهداف مردم پسندها

پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش نظرسنجی
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی مردم پسندها

طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (نظرسنجی)
برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل ومشکلات

زیر ذرّه بین (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

در درس اوّل و دوم پروژه پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های سؤال مناسب برای پژوهش آشنا شدند

و در درس سوم روش نظرسنجی برای گردآوری اطّلاعات را تجربه کردند.

در این درس دانش آموزان با گردآوری اطّلاعات به روش مشاهده آشنا می شوند و آن را به صورت عملی اجرا می کنند.

زیر ذرّه بین

اهداف زیر ذرّه بین

پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مشاهده
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی زیر ذرّه بین

طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله
شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات( مشاهده )
برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

از کجا بدانم؟ (انتخابی) تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

در درس اوّل و دوم پروژهٔ پژوهشی دانش آموزان با روش های گردآوری اطّلاعات و ویژگی های یک پرسش مناسب پژوهشی آشنا شدند.

در درس سوم و چهارم، گردآوری اطّلاعات با استفاده از روش نظرسنجی و مشاهده را تجربه کردند.

در این درس یکی دیگر از روش های گردآوری اطّلاعات را به صورت عملی اجرا می کنند.

از کجا بدانم؟

اهداف از کجا بدانم؟

پرورش توانایی برنامه ریزی و اجرای یک پروژهٔ پژوهشی با روش مراجعه به منابع مکتوب
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی از کجا بدانم؟

طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله شناسایی و تشخیص منابع و شیوه های مناسب گردآوری اطّلاعات (مراجعه به منابع مکتوب)
برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤالات خود
کار بر روی اطّلاعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود و شناسایی راه های چگونگی یادگیری خود
به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گو و همفکری با دیگران در حلّ مسائل و مشکلات

ارائۀ یافته های پژوهش تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

دانش آموزان در دروس گذشته با چگونگی طرح سؤال پژوهشی،

ویژگی های سؤال مناسب، و روش های گردآوری اطّلاعات آشنا شد ه اند و برای یافتن پاسخ پرسش های خود از روش های مشاهده،

نظرسنجی و مراجعه به منابع مکتوب استفاده کرده اند.

پس از گردآوری اطّلاعات و دسته بندی آنها نوبت به تهیّهٔ گزارش پژوهش و خلاصهٔ آن برای ارائه در کلاس می رسد.

در این درس دانش آموزان با ساختار گزارش پژوهش و نکات مورد نیاز برای ارائهٔ خلاصهٔ گزارش آشنا می شوند و آن را به طور عملی اجرا می کنند.

ارائه ی یافته های پژوهش

اهداف ارائۀ یافته های پژوهش

پرورش توانایی ارائهٔ گزارش کتبی و شفاهی پژوهش
ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت و گو های جمعی

انتظارات عملکردی از ارائۀ یافته های پژوهش

رعایت ساختار پیشنهادی آموزگار برای تهیهٔ گزارش کتبی
رعایت نکات مورد تأکید در تهیهٔ خلاصهٔ گزارش و ارائهٔ شفاهی
تقسیم مناسب کار و همکاری بین اعضای گروه
استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح مراحل و نتایج پژوهش
رعایت زمان بندی هنگام ارائهٔ نتایج
آمادگی برای پاسخگویی به پرسش ها و پذیرش پیشنهادهای دانش آموزان

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.