مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

صفحه عنوانی فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

هدف صفحه عنوانی:

با بیان داستا نگویی، آماده جمع و تفریق دو عدد دو رقمی شوند.
بالا بردن سطح آگاهی ها
آمادگی برای جمع و تفریق دو عدد دو رقمی از راه تصویرخوانی و آماده سازی برای روش فرایندی و گسترده نویسی عدد.

روش تدریس صفحه عنوانی:

در مورد تصویر صحبت کنند، داستان گویی نمایند، نقاشی بکشند،

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

کاربرد عدد دو رقمی و جمع بدون انتقال را توضیح دهند

و به تعداد عددهایی که می خواهند جمع کنند شکل بکشند

شکل ها را توضیح دهند، مشاهده کنند و مقایسه نمایند

جمع و تفریق ده تایی فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

هدف جمع و تفریق ده تایی:

آشنایی دانش آموزان با جمع و تفریق دو عدد دو رقمی بدون انتقال و با فرایند عمل و استدلال عددی
آشنایی با دسته بند یها با مضارب ده دهی و جمع سطری و ستونی
آشنایی با تقریب زدن عدد دو رقمی
پیامدهای آموزشی جمع و تفریق ده تایی:

انتظار و توقع می رود بعد از فرایندهای آموزشی و فعالیت های آموزشی دانش آموزان بتوانند با مبنایده و با شکل جمع و تفریق کنند

جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضارب ده را انجام دهند، روی محور با مضارب ده دهی جمع کنند،

انگشتان دست را با مضارب ده دهی نمادین و ارتباط برقرار سازند، جمع و تفریق سطری و ستونی را انجام دهند

زبان کلامی را به نماد ریاضی و برعکس تبدیل نمایند به کمک شکل و محور تقریب بزنند

و روی محور و به کمک چینه و رسم شکل و شمار شهای ده دهی جمع کنند و به مدل سازی و حدسیه سازی برسند.

مهارتها جمع و تفریق ده تایی:

جمع و تفریق با مضارب ده جمع و تفریق ذهنی و نمادین،جمع و تفریق با ابزار و رسم شکل

نمایش انواع شیوه های دسته بندی، تقریب زدن، حدس زدن، کاشی کاری و معماری

روش عملی فعالیت یاددهی یادگیری جمع و تفریق ده تایی

معلم با دادن چینه و نی یا کبریت و چوب خط می خواهد بچه ها دسته های ده تایی درست کنند

و با این ها جمع و تفریق کنند. با مضارب ده دهی جمع و تفریق کنند

می توانند با رسم شکل و با مضارب ده دهی جمع و تفریق کنند.

در مرحله بعد با نمادین سازی انگشتان دست که هر انگشت نماد یک چینه د ه تایی یا یک دسته د ه تایی است

جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضارب ده را انجام می دهد.

دانش آموزان با تقسیم بندی و مدرج کردن محور، به قسمت های ده تایی و هر ده تایی را به صورت غیر مدرج می بیند،

این بار جمع و تفریق ها را بدون استفاده از ابزار روی رسم شکل تنها

با استفاده از محور با مبنای ده دهی انجام داده و به صورت کلامی بیان می کند.

صفحه ۲۱

در صفحه ۲۱ با نمادین سازی و استفاده از انگشتان دست و ارتباط کلامی جمع و تفریق های با مضارب ده را می تواند ساده و سریع انجام دهد.
دانش آموز با کمک چینه ها ابتدا شروع به دسته بندی ده تایی می کند،

در مرحله بعد هر د ه تا را یک رنگ می زند تا به تعداد شکل ها برسد،

برای این که اشتباه نکند، توصیه می گردد هر ده چینه را از یک رنگ استفاده کند،

طوری دسته بندی نماید که از گوشه شروع کند و دسته بندی نماید تا تعداد دسته ها معلوم شود.

سپس هر تعداد چینه که می ماند و دسته د ه تایی را نمی سازد،

باقی مانده از ده تاست که با تعداد دسته ها و یکی ها عدد اصلی شکل ها به دست می آید.

معلم برای اولین بار در صفحه ۲۱ کتاب درسی بعد از انجام مراحل سطری جمع و تفریق و دادن شکل به بچه ها و نوشتن جمع برای آن ها می خواهد

که بچه ها ی کبار هم به صورت عمودی بچینند و با زیر هم نویسی جمع مربوطه را انجام دهند.

تصاویر را زیر هم بگذارند، اشیاء را روی هم بگذارند.

بار دیگر جمع های ستونی دو عدد دو رقمی با مبنا و مضارب ده دهی را روی محور کم و زیاد کنند،

با کشیدن محور با مبنای ده دهی این کار را می توانند انجام دهند.

دانش آموزان باید بتوانند جمع دو عدد دو رقمی با مبنای ده دهی را توضیح دهند

آنچه توضیح می دهند عبارت جبریشان را بنویسند و برعکس با دیدن عبارت جبری، آن را کلامی بیان کنند.

در یک صفحه شطرنجی با زدن طرح و دسته بندی های ده تا ده تا و با استفاده از مدادهای رنگی،

کل صفحه را با مبنای ده، و خانه های صفحه را می شمارد.

وقتی تعداد رنگ ها را می شمارد. در واقع تعداد دسته های ده تایی درست کرده را می شمارد.

و با شمردن سریع از روی رنگ ها می تواند پی به تعداد دسته های د ه تایی و یکی برده و در نهایت بیان کند در یک صفحه شطرنجی چند خانه دارد.

صفحه ۲۲

در صفحه ۲۲ مهارت تقریب زدن و حدسیه سازی را انجام می دهد. ابتدا از او می خواهیم روی محور اعداد بنویسد،

سپس توضیح دهد عدد مربوطه و بیان شده مثلاً ۳۲ بین چه اعدادی قرار دارد؟ دانش آموز چون قبلاً مضارب ده را فرا گرفته،

روی محور و محور ده دهی م یداند که ۳۲ بین ۴۰ ۳۰ است پس در آن محدوده ذرّ ه بین خود را می گذارد

و عدد اصلی یعنی ۳۲ را به طور دقیق مشاهده می کند و پیدا می کند.

یعنی حدس خود را که گفته بود آزمایش می کند تا به جواب درست دست پیدا کند.

توصیه

  • توصیه می گردد حتماً از رن گهای متفاوت برای درست کردن یک دسته د ه تایی استفاده کند.
  • دانش آموزان حتماً حدس بزنند، سپس جمع و تفریق و یا تقریب زدن روی محور ده دهی را تک تک انجام دهند.

واحد یادگیری ۲ فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق(صفحه ۲۵ ۲۴ ۲۳ )

هدف واحد یادگیری ۲

۱.آشنایی دانش آموزان با آموزش جمع های اساسی

  • نوع اول: دو عدد یک رقمی جمع می شوند و حاصل یک رقمی است.
  • نوع دوم :دو عدد یک رقمی با هم جمع می شوند و حاصل یک عدد دو رقمی است.

۲.آموزش جمع و تفریق ستونی بدون انتقال

پیامدهای آموزشی  واحد یادگیری ۲:

انتظار می رود در پایان آموزش، دانش آموزان بتوانند جمع و تفریق ردیفی و ستونی به کمک شکل

(تصویر، محور، چوب خط و به روش نمادین سازی با انگشتان دست) انجام دهند،

آنان روش های به دست آوردن حاصل جمع و حاصل تفریق را با یکدیگر مقایسه می کنند

علاقه مندی خود را به محاسبه با یک روش رسم شکل بیان می کنند

و به سوی تجرد در محاسبات هدایت می شوند،

جمع و تفریق ستونی و ردیفی را با هر ابزاری که دوست دارند انجام داده و روی تصویر رنگ می زنند،

ابتدا بدون انتقال انجام می دهند، و با جدول ترکیبی اعداد و با چینه های د ه تایی به مفهوم انتقال می رسند،

جمع های دو قلو و چند قلو را با جداول ترکیبی انجام می دهند.

جمع و تفریق با روش حرکت رو به جلو و رو به عقب در جدول اعداد و روی محور را انجام می دهند

با روش داستان گویی و حل مسئله راه های متفاوت برای رسیدن به جواب را امتحان می کنند.

در پایان انتظار می رود خودشان روش جدیدی را در حل مسائل پیش بینی نمایند.

توصیه:

اگر دانش آموزان نتوانستند به صورت ذهنی انجام دهند از محور اعداد استفاده کنند.
در تمرین حل مسائل را به کمک رسم شکل(کشیدن تصویر، چوب خط، جدول،چینه، محور و از هر راهی که دوست دارد.) محاسبه می کند
و روش محاسبه خود را بیان و توضیح می دهد.
در محاسبه آقای بهرامی و دانش آموزانش بچه ها راه های متفاوت در حل مسائل خود را به روش داستان سازی و داستان گویی بیان کرده اند،
این بار به دانش آموزان توصیه می گردد با گذاشتن خودشان به جای شخصیت های داستان یک بار دیگر مسئله را حل نمایند و روش حل خود را بیان نمایند

حل مسئله (صفحه ۲۷ ۲۶)فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق

هدف حل مسئله فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق :

آموزش حل مسئله با روش و راهبرد و تفکر نظام دار

آموزش دقیقه در ساعت

پیامدهای آموزشی حل مسئله فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق:

دانش آموز از نتایج و پیامدهای حاصل از آموزش معلم و فعالیت های مستمر معلم در کلاس درس به جایی می رسد

که با راهبرد تفکر نظام دار همهٔ حالت های ممکن که در مسئله را اتفاق می افتد به طور منظم می نویسد

تا چیزی از ذهنش جا نماند، در تفکر همراه با نظم ترتیب نوشتن را خود انتخاب می کند

و به یک نظم می رسد، راه خود برای رسیدن به این نظم فکری را با راه های دیگران مقایسه می کند،

با الگویابی عددی و هندسی به یک نظم فکری دیگری می رسد، و در ساعت، دقیقه را دقیقه می خواند.

مهارتها حل مسئله فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق:

به مهارت حل مسئله با تفکر نظامدار و الگویابی و خواندن دقیق ساعت می رسد.

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حل مسئله فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق:

در صفحه ۲۶ کتاب دانش آموز به کمک فعالیت های معلم، هدایت می شود

همهٔ حالت های ممکن در یک مسئله را بنویسد، در ابتدا پراکنده می نویسد و یا جا می اندازد

مثلاً وقتی از او خواسته می شود رقم های ۳ و ۴ برای یکان و ۵ و ۷ برای دهگان را بنویسد

شاید با پراکنده نویسی به همهٔ جواب ها نرسد، اما وقتی معلم از او می خواهد÷

با رسم جدول ارزش مکانی و یا با کشیدن خطی و فلش و چارتی این کار را انجام دهد

هم حل برای او ساده تر می شود و هم همهٔ حالت ها را می نویسد

توجه:

تفکر همراه با نظم در حل مسئله ها کمک می کند. ممکن است ترکیبی که یک دانش آموز برای نوشتن جواب ها انتخاب می کند

با فرد دیگر تفاوت داشته باشد، آن چه اهمیت دارد وجود یک نظم فکری و یک ترتیب در چینش اشکال و اعداد مشخص است.

در فصل دوم کتاب مفهوم زمان در ساعت را یادآوری کرده است. در این صفحه با خواندن ساعت به طور دقیق آشنا می شود.

یعنی معلم با دادن مقوا و دو عقربه به او می خواهد ابتدا ساعت کشیده و اعداد را روی آن با فواصل یکسان یا بچسباند و یا بنویسد.

واحد یادگیری ۳ فصل دوم ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق (صفحه ۳۰ ۲۹ ۲۸ )

هدف واحد یادگیری ۳:

  • آموزش و آشنایی دانش آموزان با جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
  • نمایش تقریبی اعداد روی محور اعداد

پیامدهای آموزشی واحد یادگیری ۳:

انتظار می رود دانش آموزان در پایان درس بتوانند دو عدد دو رقمی را بدون داشتن مضارب ده دهی

از طریق رسم شکل (با چینه، با محور) و جدول ارزش مکانی جمع و تفریق نمایند.

هم چنین دو عدد دو رقمی را بدون انتقال و به کمک تصویر و به صورت گسترد ه نویسی عدد جمع و تفریق نمایند.

ساعت را با دقیقه و شمارش های ۵ تا ۵ تا رو به جلو بخوانند،

روی محور اعداد عدد دو رقمی را نشان دهند. تقریب در اعداد دو رقمی را انجام دهند،

جمع و تفریق دو عدد دو رقمی با مضارب ده را روی محور اعداد با مضارب ده را نمایش دهند و محاسبه نمایند.

مهار ت ها واحد یادگیری ۳:

مهارت انجام محاسبات و جمع و تفریق دو عدد دو رقمی بدون انتقال با انجام مراحل فرایندی و مهارت تقریب زدن در عدد دو رقمی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری واحد یادگیری ۳

معلم در صفحه ۲۸ کتاب با دادن چینه و شکل و شیء و نی از بچه ها می خواهد شروع به ساخت دسته های ده تایی نمایند.

سپس با گفتن دو عدد دو رقمی می خواهد آن ها را بسازند،

مثلاً عدد ۲۴ و ۲۳ را بسازند. و بعد می خواهد ابتدا ده تایی ها و دسته های د ه تایی را به هم اضافه کنند،

سپس یکی ها را روی هم بریزند و به صورت ردیفی و ستونی نمایش دهند

و در جدول ارزش مکانی حاصل را نمایش دهند و از جدول بیرون آورند و عدد را بنویسند و بخوانند

در مراحل بعد دانش آموز نتیجه بگیرد در جمع دو عدد دو رقمی ابتدا دسته های د ه تایی را جمع کنند

سپس یکی ها را به هم اضافه نمایند

و هم چنین در تفریق دو عدد دو رقمی مثل ۴۷ ۲۲ ابتدا از دسته های د ه تایی کم کنند سپس از یکی ها بردارند.

در گسترده عدد به صورت تصویری و با چینه عدد را بکشند، و باز شده آن را به نمایش بگذارند

و در تفریق از تصویر و باز شده تصویری عدد بردارد و کم نماید.

توصیه:

برای آموزش تقریب زدن عدد دو رقمی با استفاده از محور تقریب

که هم شمارش الگوی ده دهی و هم الگوی ۵ تا ۵ تا را یاد گرفته است یک محور بسازد و ترسیم نماید

و روی این محور عدد مورد نظرش را پیدا کند که به کدام عدد نزدیک تراست

مثلاً ۵۴ روی محور ده دهی به ۵۰ نزدیکتر است و در مضارب ۵ تا ۵ تا به عدد ۵۵ نزدیک تر است

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.