مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل دوم آموزش روخوانی قرآن سوم ابتدایی

0

اهداف فصل دوم آموزش روخوانی قرآن سوم ابتدایی

١ توانايی خواندن ترکيب حروف و حرکات
٢ توانايی خواندن کلمات قرآنی درس
٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

يادآورى تركيب حروف و حركات

الف) شيوه ی تلفظ کسره ی قبل از « ياء »
در روخوانی قرآن معمولاً کسره به حالت فارسی تلفظ می شود ولی وقتی کسره قبل از « ياء » می آيد، غالباً مانند لهجه ی عربی  تلفظ می شود؛ مانند: هیَ، ايّاكَ، قيامَِة، لیَ.

يادآورى تركيب حروف و حركات
يادآورى تركيب حروف و حركات

یادآوری حرکت ساکن

اهداف:
١ توانايی خواندن جدول ترکيب های دارای حرف ساکن
٢ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای حرف ساکن
٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم
در کسب مهارت روخوانی قرآن، صحيح خواندن کلمات و عبارات در اوّلويت است هر دانش آموز با توجه به استعداد و توانايی
فردی خود به تدريج مراحل بخش خوانی، شمرده خوانی، و روان خوانی را طی می کند. از اين رو، نبايد در کسب مهارت روان خوانی
عبارات قرآنی عجله کرد.
آن چه در اين درس اهميت دارد، اين است که دانش آموزان به خوبی بياموزند هميشه بايد حرف ساکن را
با حرکت قبل از خودش در يک بخش بخوانند
تفاوت سکون و ساکن
به علامت« . » سکون گفته می شود و به حرفی که اين علامت را دارد، حرف ساکن يا ساکن می گويند.

یادآوری حرکت ساکن
یادآوری حرکت ساکن

اهداف یادآوری تنوین 

١ توانايی خواندن کلمات و عبارات دارای علامت تنوين
٢ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

اهداف یادآوری تنوین 
اهداف یادآوری تنوین

 

اهداف یادآوری تشدید

١ توانايی خواندن بخش های دارای حرف مشدّد
٢ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی دارای حرف مشدّد
٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

یادآوری تشدید
یادآوری تشدید

اهداف خواندن ( ه )

١ توانايی خواندن کلمات دارای علامت « ه ی » و « ه و »
٢ توانايی خواندن کلمات و عبارات قرآنی درس
٣ علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

اهداف خواندن ( ه )
اهداف خواندن ( ه )
ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.