مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

0

اهداف جزئی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

از دانش آموزان انتظار می رود:
الف- به مفهوم خط تقارن پی ببرند.
ب- شکل های متقارن را از بین شکلهای غیرمتقارن تشخیص دهند.

رفتار ورودی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

الف- توانایی در تشخیص جهت ها (بالا، پایین- چپ، راست)
ب- توانایی انجام مهارتهای حرکتی ظریف (تا کردن کاغذ)
ج-توانایی رنگ کردن شکل ها
د- شناخت اشکال هندسی (مربع، مثلث و دایره)
ه- شناخت مفهوم نصف یا نیمه ی شکل

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

گام اول و دوم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی :جهت دهی وارائه توضیحات

پس از تعیین اهداف آموزش که نشانگر وظایف دانش آموزان نیز می باشد.

ابتدا آموزگار یک کاغذ به شکل مستطیل تهیه نموده و از وسط طول آن را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند.

و به این صورت با کشیدن یک خط، شکل مستطیل را به دو نیمه تبدیل می کند.

و آن خطرا پررنگ می کند و آن را در مقابل دانش آموزان قرار می دهد.

سپس می گوید: می خواهم این شکل را از روی خط رسم شده تا بزنم.

توجه دانش آموزان را به مساوی بودن هردو نیمه ی شکل جلب می کند.

گام سوم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین منظم

در مرحله ی بعدی آموزگار به هر دانش آموز یک کاغذ به شکل مربع می دهد و از آن ها می خواهد

که دو لبه ی مربع را طوری روی هم قرار دهند و تا کنند که شکل به دو قسمت مساوی تقسیم شود.

پس از این که دانش آموزان با تاکردن، شکل را به دو قسمت مساوی تقسیم کردند، به آن ها می گوید:

خط تای وسط مربع را پررنگ کنند.

آموزگار در تمامی این مرحله به دانش آموزان بازخورد می دهد

و اگر دانش آموزی نتوانست شکل را از وسط تا بزند، او را هدایت می کند و بازخورد اصلاحی ارائه می نماید

و پاسخ های صحیح را با تشویق تقویت می کند.

پس از این که تمامی دانش آموزان شکل هایخود را از روی خط وسط تا زدند

توجه آن ها را به خط تا جلب نموده و می گوید: “خط تای” وسط مربع را پررنگ کنید.

بعد از اطمینان از پررنگ کردن خط تا توسط دانش آموزان، توجه آن ها را به خط تا جلب نموده

و می گوید: به خطی که رسم کردید، “خط تقارن می گویند”.

این جمله را چند بارتکرار می کند و نام آن را از دانش آموزان می پرسد تا آن ها نیز به “خط تقارن” اشاره نمایند.

در اینقسمت باردیگر آموزگار با قراردادن دو نیمه ی شکل از روی خط تقارن به مساوی بودن هر دو نیمه ی شکل اشاره می کند

و با اشاره به خط تقارن می گوید:

“خط تقارن”، خطی است که شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت می کند.

گام چهارم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین رهنمود یافته

در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد که شکل مربع را از قسمتی دیگر (به جز خط تقارن) تا بزنند.

و از آن ها می پرسد: آیا این دو قسمت شکل  باهم مساوی هستند؟

آیا این خط (اشاره به خط رسم شده) خط تقارن است؟

آیا این خط شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت کرده است؟

در تمامی این مراحل آموزگار توجه دانش آموزان را به این نکته جلب می کند

که خط رسم شده چون شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت نکرده خط تقارن نیست

و فقط وقتی خط تقارناست که دقیقاً شکل را به دو نیمه ی مثل هم قسمت کند.

در این جا آموزگار با پرسش و پاسخ و ارائه بازخوردهای مناسب،

دانش آموزان را در تشخیص خط تقارن از خط غیرمتقارن در یک شکل راهنمایی کرده

و با اندازه کردن دو نیمه ی یک شکل  تفاوت شکل های متقارن از غیرمتقارن را به دانش آموزان آموزش می دهد.

گام پنجم آموزش مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی:تمرین مستقل

پس از آموزش تقارن و خط تقارن ، ابتدا آموزگار با ارائه شکل های مختلف از دانش آموزان می خواهد که خط تقارن را در این شکل ها پررنگ کنند.

و سپس با ارائه چند شکل از آن ها می خواهد که شکل هایی راکه خط تقارن دارند را علامت بزنند.

و در آخرین قسمت از این مرحله آموزگار با ارائه نیمه های درهم ریخته ی اشکال متفاوت ازدانش آموزان می خواهد

که دو نیمه ی هر شکل را به وسیله خط به هم وصل کنند.

این تمرین ها ابتدا با راهنمایی آموزگار انجام می شود

سپس تا مرحله ای که دانش آموز بدون کمک آموزگار قادر به حل آن شود، ادامه پیدا می کند

و سپس تمرین های مشابه ی روی تابلو ارائه می شود و در نهایت تمرین های کتاب ارائه می شود.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری  مفهوم خط تقارن ریاضی سوم ابتدایی

۱ با استفاده از ماژیک، خط های متفاوتی را بر روی اشکال هندسی (مربع، دایره) که از ورقه های شفاف (تلق) ساخته شده اند،

رسم نمایید و از دانش آموزان بخواهید که خط تقارن را تشخیص دهند.

۲ تعدادی اشکال متقارن تهیه نموده و آ نها را روی خط وسط (خط تقارن) جدا کرده و اشکال رابه صورت درهم در مقابل دانش آموزان بگذارید

و از آن ها بخواهید که با درکنارهم قرار دادن نیمه های شکل، شکل ها را کامل کنند.

۳ با ارائه تعدادی شکل های متقارن (قرینه) و نامتقارن، از دانش آموزان بخواهید که پس ازتشخیص شکل های متقارن، آ نها را رنگ بزنند.

۴ با ارائه تمرین های مشابه زیر، از دانش آموز بخواهید نیمه های متقارن اشکال را به هم وصل کنند.

ارزشیابی ریاضی سوم ابتدایی مفهوم خط تقارن

از دانش آموزان بخواهید:

۱ با تا کردن شکل های متقارن از وسط، خط تای تقارن را به وجود آورند.
۲ خط تقارن شکل های متقارن را بکشند و رنگ کنند.
۳ شکل های متقارن را از شکلهای غیرمتقارن تشخیص دهند.
۴ مساوی بودن دو نیمه ی یک شکل که توسط خط تقارن به دو نیمه قسمت شده اند را تشخیص دهند.
۵ دو نیمه ی یک شکل متقارن را از بین اشکال مختلف تشخیص دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.