مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

ریاضی سوم ابتدایی آموزش جمع با انتقال به دهگان

0

اهداف جزئی ریاضی سوم ابتدایی آموزش جمع با انتقال به دهگان

از دانش آموزان انتظار می رود:
الف – با انتقال دسته ی ده تایی ساخته شده از ستون یکی ها به ده تایی آشنا شوند.
ب – با جمع با انتقال در جدول ارزش مکانی آشنا شوند.
ج – با جمع با انتقال در خارج از جدول ارزش مکانی آشنا شوند.
د -توانایی حل مسائل مربوط به جمع با انتقال به دهگان را کسب کنند.

رفتار ورودی ریاضی سوم ابتدایی آموزش جمع با انتقال به دهگان

الف – آشنایی با اعداد ۰ تا ۹۹
ب – آشنایی با مرتبه و ارزش رقمهای اعداد دورقمی
ج – آشنایی با جمع سه عدد یک رقمی
د –  آشنایی با جمع دو عدد دورقمی بدون انتقال
ه – توانایی ساخت دسته های ده تایی

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

مرحله ی اول آموزش جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی: درگیر شدن

آموزگار ابتدا دا ش آموزان را به دو گروه تقسیم می کند.
به صورت نمایشی ۲۸ نی قرمز رنگ و پس از چند لحظه ۶ نی آبی می گذارد.
از دانش آموزان می خواهد با استفاده از جدول ارزش مکانی برای شکل جمع بنویسند و پاسخ آن را پیدا کنند.
گروه ها با مشورت یکدیگر ابتدا نی ها را در جدول قرار داده و شروع به فعالیت می کنند.

مرحله ی دوم آموزش جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی: کاوش

در این مرحله دا ش آموزان اعداد را در جدول ارزش مکانی قرار داده و به جستجوی پاسخ می پردازند.
اگر دانش آموزان پاسخ یکی ها را به صورت عدد دورقمی به دست آورند، آموزگار توجه آ نها را به یکی ها جلب می کند.
آموزگار: چه عددی به دست آورید؟ بخوانید
آیا می توانیم بخوانیم: یک بار دیگر نی ها را باهم جمع کنیم.
جواب چه عددی می شود؟
(در این مرحله دانش آموزان در جمع نی ها به عدد ۳۴ دست می یابند. اما ظاهراً درجدول عدد سه رقمی به دست می آورند)

مرحله ی سوم آموزش جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی: توصیف یا تبیین موضوع

آموزگار در این مرحله دانش آموزان را هدایت می کند تا راه حلی بیابند.
آموزگار با اشاره به جدول می پرسد: چند تا یکی شد؟ دانش آموزان : ۱۴ تا
آموزگار: آیا ۱۴ تا یکی در خانه ی یکی ها می تواند کنارهم بماند؟
با ۱۴ تا یکی چه کار کنیم؟
دانش آموزان را هدایت کنید تا با ۱۴ عدد نی یک دسته ی ده تایی و ۴ یکی بسازند.
آموزگار: ۱۴ می شود، یک دسته ده تایی و ۴ یکی
آموزگار: یک دسته ی د ه تایی که ساختیم باید در کدام خانه بروند؟
دانش آموزان با هدایت آموزگار پاسخ می دهند: به خانه ی ده تایی ها
آموزگار: حالا عدد درست شده را می خوانیم، ۳ ده تایی و ۴ یکی که می شود ۳۴
دانش آموزان اعداد موردنظر را طبق مراحل زیر در جدول نوشته و باهم جمع می کنند و پاسخ را می نویسند.

مرحله ی چهارم آموزش جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی: بسط و گسترش موضوع

در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد دو عدد را با استفاده از وسیله جمع کرده از جدول خارج کرده و پاسخ را بنویسند.

مرحله ی پنجم آموزش جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی: ارزشیابی

در این مرحله آموزگار مسئله ای را طراحی کرده، روی تابلو می نویسد و از هریک از گرو ه ها می خواهد پاسخ را با استفاده از وسیله بنویسند.
پاسخ به دست آمده هر گروه را به گروه مقابل می دهد تا ارزیابی کنند
مثال: مغازه داری در روز شنبه ۳۵  کیسه شیر و روز یکشنبه ۲۹ کیسه شیر فروخت.
در این دو روز چند کیسه شیر فروخته است؟

ارزشیابی جمع با انتقال به دهگان ریاضی سوم ابتدایی

از دانش آموزان بخواهید:
۱ با استفاده از یکی ها دسته ی ده تایی ساخته بخوانند و بنویسند.
۲ در جمع دو عدد با استفاده از جدول ارزش مکانی، دسته های ده تایی ساخته شده را به ستون دهگان منتقل کنند.
۳ بدون استفاده از جدول ارزش مکانی جمع دو عدد با انتقال به دهگان را انجام دهند.
۴ از دانش آموزان بخواهید مسئله های مربوط به جمع با انتقال را به طورصحیح انجام دهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.