مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

0

اهداف درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند :

با انجام فعاليت هاي گوناگون مانند مشاهده /جمع آوري اطلاعات /گفت وگو با ساختار ساده سلول ،تقسيم آن وانواعي از سلول هاي بدن انسان آشنا شوند.

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

با مشاهده مولاژ وتصوير كتاب و گفت وگو با نقش بخش هايي از بدن كه مواد غذايي را گوارش مي دهند وچگونگي حفظ سلامت آن ها آشنا شوند.

آموزش درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

آمادگي از قبل : طوري برنامه ريزي كنيد كه وسايل لازم براي آموزش هر جلسه از قبل آماده باشد

شروع : براي آغاز درس از پرسش صفحه ۷۰ استفاده كنيد و سعي كنيد هر جلسه آموزش را بايك پرسش محوري آغاز كنيد.

در صفحة ورودي درس، هدف اين است كه دانش آموزان محل بخش هاي مختلف بدن كه در درس مطرح شده اند،

مانند معده و روده را روي مولاژ ببينند و روي بدن خود نشان دهند.

اين فعاليت را دانش آموزان بايد پس از آشنا شدن با بخش هاي مختلف گوارش غذا انجام انجام دهند.

نكتة مهم در اين درس توجه به اين موضوع است كه به هيچ عنوان هدف درس اين نيست كه دانش آموزان همة بخش هاي دستگاه هايي راكه موردبررسي قرار مي گيرند و كارهر كدام را بدانند.

آنان بايد بتوانند نقش اين اندام ها و دستگاه ها را دربرطرف كردن نيازهاي اساسي سلولهاي بدن توضيح دهند.

صفحه ۷۰ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

درس با مسئله بهبودي زخم دست محمد آغاز مي شود .

دانش آموزان بايد با اين موضوع درگير شوند كه سلول هاي تشكيل دهندة بدن ما براي تقسيم و رشد به مواد غذايي نياز دارند

براي آغاز از تجربه هاي خود دانش آموزان، مدت خوب شدن زخم در بدنشان، كارهايي كه براي بهبود زخم خودشان يا ديگران انجام داده اند،سوال كنيد.

به ويژه ازدانش آموزان بخواهيد دربارة مراقبت از خود وديگران درهنگام ورزش و بازي هم گفتگو كنند.
ازدانش آموزان بخواهيد تصور خود دربارة بهبود زخم را بيان كنند

و آنها راهدايت كنند تا به اين نتيجه برسند كه واحد هاي سازندة پوست، آن را ترميم مي كنند.
فعاليت: در اين فعاليت، ذره هاي سفيدرنگي كه بر روي پارچه ظاهر مي شود

ذره هاي سلولهاي مردة لاية رويي پوست اند كه به تدريج مي ريزند.

پس از فعاليت مشاهدة بقاياي سلول پوست، دانش آموزان را هدايت كنيد تا از اندازة سلول و كوچكي آن، تجسم ذهني پيدا كنند.

صفحه ۷۱ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

فعاليت: در اين پايه دانش آموزان بايد بتوانند با كمك معلم نمونه اي را زير ميكروسكوپ مشاهده كنند.

براي انجام مشاهده به دانش آموزان كمك كنيد با يك گوش پاك كن تميز از داخل دهان (داخل گونة) خود و يا هم كلاسي شان، سلول هاي كنده شده را خارج كنند.
ودر زير ميكروسكوپ با بزرگنمايي ۴۰ مشاهده و تصوير آن را رسم كنند.

در اين فعاليت ، نكتة مهم اين است كه ميزان نور ميكروسكوپ را بايد كم كرد تا سلول ها قابل مشاهده باشند.

گفت و گو: شباهت هاي سلول ها باز نظر وجود بخش هايي مانند وجود هسته، غشا و سيتوپلاسم در همه آن هاست.

البته در اين مرحله ،دانش آموزان با زبان خود به اين ويژگي ها اشاره مي كنند.

مثلاً ممكن است به جاي بيان نام هسته ،به يك دايره يا بيضي در وسط سلول، اشاره كنند.

صفحه ۷۲ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

دانش آموزان بايد تقسيم سلولها را با كمك شكل كتاب بيان كنند و توجه داشته باشند
ازسلول اوليه، در اثر تقسيم سلول هاي جديد به وجود مي آيند .

توجه داشته باشيد در تقسيم سلول ، سه بخش آن يعني هسته و غشا و همچنين سيتوپلاسم، كه در شكل ديده نم يشوند، تقسيم مي شوند.

ازدانش آموزان بخواهيد تا اجزاي سلول رادر شكل اين صفحه مشاهده كنند و با نام علمي آنها آشنا شوند.

سپس اين بخشهاي تشكيل دهنده رادر سلول هايي كه تصويرشان در كتاب آمده است، نشان دهند

( اين سلول ها در دستگاه هايي كه در اين درس و درس بعد بررسي مي شوند، قرار دارند).
درصورت امكان فيلمي از تقسيم سلول ها را نمايش و به دانش آموزان توضيح دهيد

كه با بزرگ شدن و تقسيم سلولها ،بدن نوزاد رشد مي كند و بزرگ مي شود.

وقتي بدن ما رشد مي كند تعداد سلول هايمان افزايش مي يابد.

وقتي به پوست بدن آسيب وارد مي شود و لايه رويي پوست كنده مي شود،
سلول هاي لاية زيرين پوست تقسيم مي شوند

و سلول هاي تازهاي به وجود مي آورند تا لاية رويي پوست را بسازند بعداً اين سلول ها مي ميرند و فشرده مي شوند.

گفت وگو صفحه ۷۲ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

در اين گفت وگو، دانش آموزان بايد به عواملي كه براي زندگي انسان ها و همة جانداران لازم است
و آن ها را در سالهاي قبل آموخته اند، مانند هوا، آب، غذا و … . اشاره كنند.

بنابراين، اين عوامل بايد در اختيار ما قرار گيرد تا زنده بمانيم زيرا سلولهاي بدن ما به اين مواد نياز دارند.
در اين صفحه دوباره به مسئلة ترميم پوست محمد باز گرديد
و اين سوال را مطرح كنيد كه سلول هايي كه تقسيم مي شوند و رشد مي كنند به چه چيزهايي نيازدارند؟

براي پاسخ به اين پرسش ازدانش آموزان بخواهيد بدن خود را سلول تصوركنند.
آنان نيازهاي موجود زنده را مي دانند.

از ايشان بخواهيد با كشيدن طرح ساده اي به اين پرسش پاسخ دهند.
پاسخ هاي گروه هاي دانش آموزان را جمع بندي كنيد

و به كمك دانش آموزان پاسخ كاملي را روي تابلوي كلاس بنويسيد.

 فكر كنيد صفحه ۷۲ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱:

در اين فعاليت، دانش آموزان بايد اندازة ذرات را تجسم كنند. با توجه به كوچكي سلول ها، اين ذره ها بسياربسيار كوچكترند.

اينجا اصلاً نبايد از مولكول صحبت شود.
دانش آموزان با ديدن نقاشي بايد اين تفاوت اندازه را ببينند، يعني تكه هاي نان را بايد بسيار ريز نشان دهند.

صفحه ۷۳ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

گفت وگو: موضوع اين فعاليت مراحل گوارش غذا است.

در ابتدا دانش آموزان به كمك مولاژ و يا تصوير كتاب، بايد بخشهاي مختلف
درگير در مراحل گوارش را بيان كنند و بعد به ترتيب، انجام كارهايشان را توضيح دهند.

هدف درس در بحث گوارش، فقط اندامهاي طرح شده در درس است.
در اينجا از تجربه هاي دانش آموزان دربارة گوارش غذا استفاده كنيد.

ساير بخش ها مانند غدة بزاقي و كبد به طور گذرا در كلاس طرح شوند
و يا از دانش آموزان بخواهيد درباره آن ها اطلاعات جمع آوري كنند .

آوردن مولاژ بدن دركلاس درس (همانطوركه در تصوير عنواني مي بينيد)

از دانش آموزان بخواهيد بخش هايي ازدستگاه هاي گوارش، تنفس، انتقال مواد و دفع مواد زائد را ببينند و محل آنها را روي بدن خود نشان دهند.

از بچه ها بخواهيد مسير گوارش غذا و … را بر روي نقاشي ساده بدن انسان كه خود كشيده اند ،نشان دهند و در كنار هر بخش كاري كه انجام مي شود را به طور خلاصه بنويسند.

در گفت وگوي پايين صفحه ، دانش آموزان بايد بخش هاي دستگاه گوارش را به ترتيب نام ببرند.

صفحه ۷۴ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

در اين صفحه دانش آموزان بايد براساس اصل خودمراقبتي، نكات لازم براي مراقبت از بدن و به ويژه گوارش در بدن خودشان را بيان كنند.
اين صفحه را با گفت و گو بين دانش آموزان آموزش دهيد.

مثلاً غذاهاي آماده (فست فودها)، آبميوه هاي كارخانه اي، كيك، شكلات و …، مواردي اند كه بايد از مصرف آنها خودداري كرد
و يا حداقل مصرف آنها را كاهش داد و نيز ميوه و سبزيجات را به اندازة كافي مصرف كرد.

نمونه سوالات درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

برای دریافت نمونه سوالات درس نهم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس نهم علوم چهارم ابتدایی بدن ما ۱

برای دریافت کاربرگ های درس نهم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.