مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۷ مطالعات چهارم ابتدایی جغرافی دانان

0

انتظارات یادگیری درس ۷ مطالعات چهارم ابتدایی جغرافی دانان:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ برخی از ویژگی های جغرافیایی محیط زندگی خود را بیان کنند.
۲ دربارهٔ کاربرد و ماهیت دانش جغرافیا و کار یک جغرافی دان توضیح بدهند.
۳ وسایل و ابزار کار مطالعه در جغرافیا را نام ببرند و کاربرد هر یک را بیان کنند.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز:کتاب درسی، نقشهٔ ایران در قطع دیواری انواع نقشه های موضوعی، کرهٔ در جغرافیایی، صورت امکان کتاب های جغرافیایی، عکس های مختلف از مناظر جغرافیایی، فیلمی از یک مکان جغرافیایی.نرم افزارهای جغرافیایی.

آموزش درس ۷ مطالعات چهارم ابتدایی جغرافی دانان

آماده کنید

با توجه به نامه ای که دانش آموزان در درس پنجم نوشته اند، می توانند ویژگی های محل زندگی خود را فهرست کرده و به کلاس بیاورند.

این ویژگی ها را در دو ستون روی تابلو بنویسید. یک سمت، ویژگی های طبیعی مثل کوه، جنگل، رودخانه و دریاچه و … در طرف دیگر،

ویژگی های انسانی مثل ئجمعیت، زبان، نام مرکز استان، نام شهرستان ها، فعالیت های اقتصادی، صنای عدستی و غیره، … .

آموزش دهید

با توجه به فعالیت آماده سازی، دانش آموزان را ترغیب کنید که بفهمند

دانش جغرافیا چه کمکیبه شناخت محیط زندگی و پاسخ به پرسش های آنها می دهد.

از تصویر کتاب که یک جغرافی دان است استفاده کنید و از دانش آموزان بخواهید صحبت های وی را با صدای بلند بخوانند.

در مرحله بعد وسایلی را که برای این درس آماده کرد هاید، روی میز بچینید

به آنها بگویید اینها وسایلی هستند که جغرافی دانان از آنها استفاده می کنند. فعالیت های ۱ تا ۵ صفحه ۳۰ را اجرا کنید.

با کمک دانش آموزان، کاربرد هر یک از وسایل و نقش آنها را در شناخت محیط زندگی به طور عملی نشان دهید.

برای مثال: چند عکس نشان دهید و بپرسید از این عکس ها چه می فهمید

یا کتاب هایی دربارهٔ سرزمین های مختلف را در کلاس توزیع کنید و بگویید با خواندن این کتاب چهاطلاعاتی درباره این مکان ها به دست می آورید ؟

نمایش فیلم هایی دربارهٔ جاذبه های طبیعی یک مکان،بسیار مفید خواهد بود.

نکته مهم تر آنکه انواع نقشه های موضوعی را به کلاس ببرید و یک نقشۀ ایراننیز به دیوار کلاس نصب کنید.

بر اهمیت و کاربردهای نقشه در مطالعۀ مکان ها تأکید کنید.

به پایان ببرید

در مرحله آخر از دانش آموزان بخواهید درباره یک مکان پرسش هایی طراحی کنند.
این فعالیت را به عنوان فعالیت منزل در نظر بگیرید.

هر چه تعداد پرسشها بیشتر باشد به آنها امتیاز بیشتری بدهید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.