مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۵ مطالعات چهارم ابتدایی در شهر و روستا

0

انتظارات یادگیری درس ۵ مطالعات چهارم ابتدایی در شهر و روستا:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
١ شهر و روستا را مقایسه کنند.
٢ زندگی روستایی و عشایری را مقایسه کنند.
۳ چند مورد از مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ را بیان و پیشنهادی برای حل یک مشکل، ارائه کنند.
۴ شهر یا روستای خود را مختصراً توصیف کنند.
۵ استان محل زندگی خود را روی نقشه، علامت بزنند و رنگ کنند و استان های همسایه را مشخص کنند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ ۵ و ۶، نقشهٔتقسیمات کشوری در قطع دیواری، تصاویری از شهرها و روستاهای ایران.

آموزش درس ۵ مطالعات چهارم ابتدایی در شهر و روستا

آماده کنید

تصاویری از شهر و روستا ترجیحاً روستا ها و شهرهای استان محل زندگی با خود به کلاس ببرید.
دانش آموزان را به چند گرو ه تقسیم کرده و عکس ها را بین آنها توزیع کنید

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

از آنها بخواهید که عکس ها را با هم مقایسه کنند و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنند.

آموزش دهید

از دانش آموزان بخواهید دو تصویر الف و ب صفحهٔ ۲۰ کتاب را با یکدیگر مقایسه کنند.
درابتدا اجزای عکس ب را مانند عکس الف مشخص کنند.

سپس برای تعمیق بیشتر موضوع از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ۵ را در کلاس انجام دهند.
در تصویر بالای کاربرگه، اجزای عکس را مشخص کنند و بنویسند.

بعد از انجام فعالیت، توجه دانش آموزان را به توضیحات سه دانش آموز روستایی، شهری وعشایری جلب کنید.

از سه نفر از دانش آموزان بخواهید هر کدام به طور جداگانه ویژگی های زندگیشهری، روستایی و عشایری را با صدای بلند و رسا بخوانند

و سه تفاوت شهر و روستا را پیدا کنند.
مثلاً : جمعیت روستاها کمتر و جمعیت شهرها بیشتر است.

فعالیت اقتصادی غالب در روستاها کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و در شهرها کاردر ادارات و کارخانجات و فعالیت های خدماتی است.

روابط افراد در روستاها نزدیکتر است.
روستاییان یکجانشین و عشایر کوچ نشین هستند.

روستاییان بیشتر به کشاورزی و عشایر به دامداری وابسته اند.

سپس از دانش آموزان بخواهید که مزایا و محاسن زندگی در شهر و روستا را به بحث بگذارند.

اگر شما در شهری بزرگ زندگی می کنید، تعداد جمعیت شهرتان را به دانش آموزان بگویید و از آنها بپرسید:
آیا در این شهر مشکلاتی وجود دارد؟

اگر در شهر بزرگ زندگی نمی کنید، از دانش آموزان سؤال کنید چه تصویری از یک شهر بزرگ دارند،
با توجه به نظرات دانش آموزان، ویژگی ها، محاسن و مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ را به بحث و گفت وگو بگذارید.

در اجرای فعالیت درس، نظر دانش آموزان را به جدول بالای صفحهٔ ۲۲ جلب نمایید
و به منظورتقویت مهار ت ریاضی، از آنها بخواهید پرجمعیت ترین شهرهای ایران را به این ترتیب بنویسند.

استان های ایران

برای توضیح مفهوم استان، مثالی از یک اردوی مدرسه بزنید.
به دانش آموزان بگویید تصورکنید که یک گروه ۱۰۰ نفره برای اردو به منطقه ای سفر می کنند.

. تقسیمات کشور به استان های مختلف هم با این هدف انجام شده و
تا اداره هر منطقه از کشور آسان تر صورت بگیرد.

در صورت امکان نقشه تقسیمات کشوری در قطع دیواری را به دیوار کلاس نصب کنید
تادانش آموزان از نزدیک با این نقشه آشنا شوند.

استان و مرکز استان خود را پیدا کنند و سپس برای تعمیق یادگیری کاربرگهٔ شمارهٔ ۶ را در کلاس انجام دهند.

به پایان ببرید

با مرور تنوع شیوه های زندگی شهری، روستایی و عشایری ویژگی های آنها را جمع بندی کرده، تفاوت ها و شباهت های زندگی در شهر و روستا را بیان کنید.

برای فعالیت پایانی«به کار ببندیم»شماره ۱ در صفحهٔ ۳۰ را اجرا کنید.

از آنها بخواهید به دوستی که در جای دیگری زندگی می کند، نامه بنویسند و از او دعوت کنند به شهر یا روستای آنها سفر کند

در نامه، دربارهٔ شهر یا روستای خود برای او توضیح دهند . سپس به طور داوطلبانه در کلاس، نامه ها را بخوانند

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.