مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نقشۀ محلۀ

0

انتظارات یادگیری درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نقشۀ محلۀ:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ تصویر اشیا را با نگاه کردن از بالا ترسیم کنند.
۲ نقشهٔ کلاس یا اتاق خود را از بالا تجسّم و ترسیم کنند.
۳ با استفاده از راهنمای نقشه، نقشه خوانی کنند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تعدادی نقشه و کروکی ساده

آموزش درس ۴ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی نقشۀ محلۀ

آماده کنید

از دانش آموزان بخواهید وسایل شخصی خود مانند لیوان آب خوری، جامدادی، مدادتراش وپاک کن را روی میز بگذارند.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

سپس از جای خود بلند شوند و آنها را از بالا ببینند و سپس هرچه را که می بینند، ترسیم کنند.
بعد از آن، از نیمکت خود فاصله بگیرند و دوباره این لوازم را نگاه کنند و آن را ترسیم کنند.

بعد تصویر اشیاء را که به دو حالت کشیده اند، با یکدیگر مقایسه کنند.
سپس توجّه آنها را به تصاویر صفحهٔ ۱۳ جلب کنید و بخواهید ماشین، لیوان و کفش را از بالا و روبه رو با هم مقایسه کنند.

در مرحلهٔ بعد، دانش آموزان باید اعداد تصاویر خیابان و تصاویری را که پرنده از بالا می بیند، به نقشهٔ همان تصاویر منتقل کنند. صفحهٔ ۱۳ و ۱۴
شناسایی مکان ها روی تصاویر بُعددار و تصاویر از بالا و انتقال شماره ها، به فهم بهتر موضوع، کمک می کند.

پس از اینکه دانش آموزان این مهارت را به دست آوردند، از آنها بخواهید به نقشهٔ کلاس در صفحهٔ ۱۵ دقت کنند.

از آنها بخواهید ابتدا همهٔ اشیای کلاس خود را مانند محل تابلو در کلاس ، میز و نیمکت، سطل و …، به دقت مشاهده کنند

و آنها را روی کاغذ نقشهٔ کلاس خود بکشند

در صورتی که دانش آموزان توانایی کافی برای ترسیم نقشهٔ کلاس خود را نداشته باشند،

برای تکمیل و تقویت درس، کاربرگهٔ شماره ۳ را انجام دهید.

از دانش آموزان بخواهید شماره ها را به تصویر پایین منتقل کنند ضمناً گاو سفید که در تصویر بالا دیده نمی شود، در تصویر پایین مشاهده می شود.

برای تدریس صفحه های ۱۶ و ۱۷ ابتدا تعدادی نقشه ترجیحاً نقشهٔ شهری که در آن زندگی می کنید یا یکی از شهرهای استان مثلاً مرکز استان را به کلاس ببرید.

نقشه ها را بین گروه های دانش آموزان توزیع کنید و از آنها بخواهید مکان های معینی را پیداکنند؛
مثلاً یک خیابان خاص یا یک مکان و از آنها بپرسید:

داشتن این نقشه چه کمکی در پیداکردن مکان ها به شما می کند؟

وقتی دانش آموزان با کاربرد نقشه آشنا شدند، به آنها بگویید، این نقشه ها با «دید از بالا» تهیه شده است

و برای آنکه تهیه و تولید آن را بهتر بفهمند، از تصاویر صفحهٔ ۱۶ کتاب که هواپیما را در حال عکس برداری نشان می دهد، استفاده کنید.

تصویر صفحهٔ ۱۷ راهنمای نقشه را به دانش آموزان نشان می دهد.

با استفاده از راهنما، نماد هر کدام از پدیده ها به خوبی مشخص می شود.

نقشه را با راهنمای آن برای دانش آموزان توضیح دهید

وسعی کنید سؤالاتی از آن با توجه به راهنما طرح نمایید. مثلاً بخواهید:

 

پمپ بنزین را روی نقشه پیداکنند یا بپرسید: مستطیل وسط فضای سبز، نشانهٔ چیست؟

به پایان ببرید

مطالب مربوط به ترسیم نقشه، دید از بالا و نحوهٔ ترسیم نقشه را جمع بندی کنید.

اهمیت راهنماینقشه را در نقشه خوانی برای دانش آموزان مرور کنید.

کاربرگهٔ شماره ۴ را در کلاس انجام دهید. سعیکنید تمام نقشه هایی را که توسط دانش آموزان کشیده شده است، کنترل کنید.
رسم علائمی برای راهنما از نشانه های خلاقیت است.

اصرار نکنید که همه یک نوع نماد را بکشند؛
اما به آنها بفهمانید چیزی را که به عنوان نماد می کشند، باید ساده باشد و مفهوم آن پدیده را برساند.

برای مثال ممکن است دانش آموزی برای نماد رستوران، قاشق و چنگال بکشد یا یک بشقاب را ترسیم کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.