مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

0

هدف های پیامد محور درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

١ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود بر پایه ملاک « پخش شدن در همه فضای ظرف»مواد گازی را تشخیص دهند و کاربردهای آنها را در زندگی شناسایی کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

٢ در مواد پرکاربرد زندگی روزمره خود  بتوانند مواد را در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی کنند.

٣ اثر گرم کردن و سرد کردن را بر نمونه هایی از مواد جامد و مایع ناشناخته بررسی کنند.

[Stellar_video_player id=”16″]

دانستنی ها درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

در عمومی ترین دسته بندی مواد به سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه بندی شده اند.
در جامد ذرات تشکیل دهندهٔ ماده در جاهای نسبتاً ثابتی قرار دارند.

در حالی که در مایع این ذرات می توانند بر روی هم بلغزند و در گازها ذرات تشکیل دهندهٔ ماده می توانند آزادانه حرکت کرده به هم نزدیک یا از هم دور شوند.

با دادن گرما به مواد یا گرفتن گرما از آنها می توان فاصله بین ذره ای ماده را تغییر داد.

اگر دادنیا گرفتن گرما به اندازه مناسبی باشد ماده از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود.
وقتی به ماده جامد گرما می دهیم حرکت ذرات آن زیاد و ربایش بین مولکول های سازنده آن کم می شود

تا جایی که مولکول ها می توانند آزادانه روی هم بلغزند در این شرایط ماده از حالت جامد به حالت مایع در می آید.

تبدیل جامد به مایع ذوب نامیده می شود.

قسمت دوم دانستنی ها

اگر مایعی را به اندازه کافی سرد کنیم به جامد تبدیل می شود، تبدیل مایع به جامد را انجماد می گویند

برای یک ماده نقطه انجماد با نقطه ذوب یکسان است مثلاً در مورد آب خالص نقطه ذوب و انجماد دمای صفر درجه است.

بعضی از مواد نقطه ذوب معینی ندارند برای نمونه قیر، شیشه، کره وقتی گرم می شوند

ابتدا نرم می شوند و از حالت جامد خارج می گردند و سپس در اثر گرم شدن بیشترکم کم به طور کامل به حالت مایع در می آیند.

در یک مایع انرژی تمام ذرات یکسان نیست بعضی از ذرات آن در اثر برخورد با یکدیگر تندتر و برخی کندتر حرکت می کنند

ذراتی که در سطح مایع اند دارای انرژی بیشتر هستند و به صورت گاز در می آیند به این پدیده تبخیر می گویند

اگر به مایع گرما دهیم ذرات داخلی تر آن انرژی دریافت کرده، به سطح مایع می آیند

و با غلبه بر نیروهای جاذبه سطح مایع به گاز تبدیل می شوند. این عمل جوشیدن نام دارد.

دمایی که مایع در آن به جوش می آید نقطه جوش نامیده می شود مواد مختلف، نقطه جوش های متفاوتی دارند.

تبدیل گاز به مایع میعان نامیده می شود این عمل با از دست دادن گرما همراه است.

فعالیت های یادگیری درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱)

قبل از آموزش درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱):

١ دستورالعمل اجرای آزمایش را به تفکیک فعالیت های کتاب درسی آماده کنید.
٢ آزمایش های درس را انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.

شروع آزمایش
١ بدون بیان اهداف درس به گروه های دانش آموزان بیان کنید که می خواهید،
مسابقه حباب سازی برگزار کنید روش کتاب مبنایی برای انجام فعالیت است
اما آنها بر پایه تجربه خود می توانند آن را توسعه دهند و کامل نمایند.

٢ پس از انجام فعالیت از آنها بخواهید پس از مشورت در گروه به سؤال های فعالیت پاسخ دهند.

گاز چیست؟

١ تعدادی بادکنک در اختیار گروه ها قرار دهید از آنها بخواهید بادکنک هایی به اندازه متفاوتباد کنند سپس از آنها سؤال کنید داخل بادکنک چیست؟
٢ از آنها بخواهید ویژگی های هوا را با صابون و آب مقایسه کنند.
٣ به روش بارش فکری و با بیان ویژگی های هوا، مفهوم گاز را کشف کنند.
۴ به کمک تصاویر درباره استفاده های گوناگون گازها گفت وگو کنید.
مواد همیشه در یک حالت باقی نمی مانند.

در این قسمت به کمک مقداری آب و یخ و یک کتری که روی شعله گاز قرار دارد
با انجامآزمایش های متنوع مفهوم سازی ذوب، انجماد، تبخیر را به کمک گروه های دانش آموزی انجامدهید.

بعد از آموزش درس ۳ علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما (۱) :

١ از گروه ها بخواهید با بررسی محیط اطراف خود نمونه هایی از کاربردهای دیگر گازها را بیان کنند.
٢ با دقت در زندگی روزمره نمونه هایی از پدیده های ذوب، انجماد و تبخیر را فهرست کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.