مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

0

انتظارات یادگیری درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ بخش های مختلف و مراکز فرهنگی و تفریحی محلهٔ خود نظیر کتابخانه، مسجد وبوستان را شناسایی و معرفی کنند.

۲ دربارهٔ مسجد محلهٔ خود مثلاً سال تأسیس، کارکرد و فعالیت های آن پرس وجو کنند.
۳ تغییرات محله را در روند زمان بررسی کنند.
۴ در یکی از فعالیت های مربوط به محلهٔ خود مشارکت کنند.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ ۱ و ۲، تصاویری ازمحلّه های مختلف یک شهر در دوره های زمانی متفاوت.

آموزش درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ

آماده کنید

بهترین پیشنهاد برای شروع آموزش، بازدیداز محله است. گروه های دانش آموزان  برای بازدید به محله ای که مدرسه درآن واقع است، بروند.

قبل از رفتن به محله، دانش آموزان را توجیه کنید که باید محله را با دقت مشاهدهکنند و درصورت امکان در همان محل، نقاشی آن را بکشند

وگرنه زمانی که به کلاس برگشتند، هرچیزی را که دیده اند، ترسیم کنند

در جلسهٔ بعد تصاویر نقاشی بر روی دیوار کلاس را کنار هم بچینند

تا دانش آموزان به ویژگی ها و امکانات موجود محلهٔ مدرسهٔ خود پی ببرند.

در صورت امکان از آنها بخواهید محلهٔ زندگی خود را نقاشی کنند و به کلاس بیاورند

در مناطق روستایی ممکن است همه در یک محله که همان محلهٔ مدرسه است، زندگی کنند.
مانعی ندارد شما می توانید با مقایسهٔ نقاشی های دانش آموزان، وجوه اختلاف و اشتراک آنها را بیابید و دربارهٔ آن در کلاس بحث و گفت وگو کنید.

آموزش دهید

مانند تصویر کتاب با همکاری دانش آموزان، ماکت محله ای را که از آن بازدید کرده اید، بسازید.

از شما آموزگار عزیز خواهشمندیم این مسئولیت را به والدین محول نکنید؛

بلکه تمامی کار آماده سازی ماکت در کلاس و زیر نظر شما انجام شود.

برای درست کردن ماکت ابتدا معلم روی یک مقوای بزرگ نقشهٔ محله را بکشد،

یعنی خیابان ها و محدوده های تقریبی را مشخص کند.

باتوجه به آنچه دانش آموزان مشاهده کرده اند، بخواهید نمادهای مهمی را که در محله دیده اند، به صورت کاردستی با مقوا درست کنند، برای مثال یک بانک،آپارتمان، پارک و…

هرگروه از دانش آموزان بخشی از کار را به عهده بگیرند.

از ماشین های کوچک اسباب بازی، درخت های پلاستیکی، بعضی از اسباب بازی ها و … می توانند استفاده کنند.

سپس از دانش آموزان بخواهید به کمک پدر و مادرشان، نزدیک ترین مسجد و بوستان محلهٔ خود را به خانه شان شناسایی کنند و فعالیت های صفحهٔ ۶ را انجام دهند.

در روستا نیز مطالب مربوط به آشنایی با مسجد و حسینیه و محل های عبور و مرور و گذرگاه ها و رعایت نظافت به  ویژه دفع صحیح زباله و مراقبت از محیط زیست، مورد تأکید قرار بگیرد.

تغییرات محله:

دانش آموزان، سال قبل با مفهوم خانه های قدیم و جدید آشنا شده اند و می توانند تفاوت های آنها را از یکدیگر تشخیص دهند.

در این بخش تصویری از یک محلهٔ قدیمی و تصاویری از تغییرات آن را به دانش آموزان نشان دهید.

به دان ش آموزان بگویید به تصاویر صفحهٔ ۷ کتاب که محله ای را در اطراف میدان امام خمینی نشان می دهد،

با دقت نگاه کنند و تفاوت های آن را بگویند.

این تغییرات عبارت اند از :
۱ رنگ عکس
۲ تصویر قدیمی بادگیرها را نشان می دهد که در گذشته نقش تهویهٔ هوا را انجام می دادند

و در عکس جدید کولرهای آبی مشاهده می شود.

۳ در تصویر قدیمی، کالسکه ها و اسب ها دیده می شوند

و فقط یک ماشین قدیمی وجود دارد؛اما در تصویر جدید، تاکسی و موتور سیکلت دیده می شود.
۴ در تصویر جدید، ساختمان چند طبقه وجود دارد و در تصویر قدیمی این ساختمان دیده نمی شود.

۵ در تصویر جدید، درخ تهای بیشتری در جلوی ساختمان دیده م یشود و تابلوهای راهنمایی ورانندگی نیز مشاهده می شود.

در صورت امکان تعدادی عکس از محله های قدیمی و جدید شهر خودتان پیدا کنید

و از دانش آموزان بخواهید شباهت ها و تفاوت های عکس ها را بگویند و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند

به پایان ببرید

از دانش آموزان بخواهید کاربرگهٔ شمارهٔ ۱ را که بازدید از محله به همراه پدر و مادر است،انجام دهند.

هدف از یک سو توجه به شرایط فیزیکی و محل زندگی است؛

مانند دیدن پدیده های طبیعی، ساختمان های مهم محله و مشاغلی که در آن وجود دارد

همچنین مکان هایی که مورد علاقه دانش آموزان است و نسبت به آن ها تعلق خاطر دارند.

از سوی دیگر کامل کردن این کاربرگه با کمک پدر و مادر، این امکان را فراهم می آورد تعامل بیشتری بین آنها صورت بگیرد

و والدین از خاطرات خود در محله های قدیمی تعریف کنند و گذشته را با وضعیت موجود محله ، مقایسه کنند.

هدف از طراحی کاربرگه شمارهٔ ۲ نیز جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه است؛

زیرا سندانش آموزان اجازه نمی دهد که آنها دربارهٔ تغییرات محله خاطره یا ذهنیتی داشته باشند؛

بنابراین بهترینحالت این است که با یکی از ساکنان قدیمی محله مصاحبه کنند و نتیجه را به کلاس بیاورند و برای هم کلاس یهایشان بخوانند.

در تصویر پایین این کاربرگه، نقاشی یک محله وجود دارد که از دانش آموزان خواسته شده است در آن چند تغییر به وجود بیاورند.

این کار جنبهٔ خلاقیتی دارد.

مثلاً ممکن است دانش آموزان وسایل ورزشی در یک بوستان را نقاشی کنند، یا صندوق پست را پیشنهادکنند یا در بخش دیگر محله، بوستان جدیدی بسازند.

از دانش آموزان بخواهید این فعالیت را به دقت انجام دهند و در کلاس به نمایش بگذارند.

سوالات درس ۲ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی اینجا محلۀ
سوال ۱-ازمحل های اجتماع مردم چهارموردنام ببرید.
جواب ۱- مسجد-مدرسه-ورزشگاه-مجتمع های فرهنگی وهنری و…
سوال ۲- درمسجدمعمولا چه کارهایی انجام وچه مراسماتی برگزارمی شود؟
جواب ۲- کارهایی مثل عبادت خدا-باخبرشدن ازحال هم-مشورت برای حل مشکلات محله- ومراسماتی مثل دعا وعزاداری وجشن های مذهبی و…

سوال ۳-نمازجماعت چگونه برگزارمی شود؟

جواب ۳-مردم پشت سرامام جماعت درصف های منظم روب قبله می ایستند وامام جماعت جلوترازهمه درمحراب قرارمی گیرد.
سوال ۴-بوستان محل چه کارهایی هست؟
جواب ۴- بازی و ورزش-استراحت وگردش و…
سوال ۵-وظیفه ی مادرموردحفظ ونگه داری بوستان چیست؟
جواب ۵- همه ی ما بایدبرای تمیزنگه داشتن بوستان ومراقبت ازآن تلاش کنیم-چمن ها را لگدنکنیم-گل ها رانچینیم- به وسایل بازی آسیب نرسانیم-زباله ها را درسطل مخصوص بریزیم.
سوال ۶-معمولا چه تغییراتی درمحله به وجود می آید؟
جواب ۶- مردم برای زندگی به جای دیگرمی روند وافراددیگری جای آن ها رامی گیرند-شکل ونوع ساختمان ها وفعالیت ها تیزتغییرمی کند-بعضی وقت ها هم امکانات عمومی جدیدی مثل ایستگاه اتوبوس،باجه ی تلفن عمومی،فضای سبزوکتابخانه درمحله ایجادمی شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.