مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۳ هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ

0

توضیحات درس ۱۳ هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ

در فرهنگ اسلامی جایگاه انسان به عنوان یک شخص مسئول و امانت دار معرفی شده است.
چنین انسانی باید در زندگی خود مقتصد باشد«اقتصاد»یعنی میانه روی، اعتدال و حساب و کتاب را در زندگی، رعایت کردن.

چنین انسانی از استفاده نامطلوب و زیاده روی در امکانات و امانات الهی که در اختیار او است، گریزان است.
دستور اسلام، استفاده کردن بهینه از نعمت ها است.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

درس«کوچک های بزرگ »تلاش شده از نمونه های محسوس و ملموس در زندگی روزمره در دانش آموزان به عنوان مصادیقی درجهت معرفی اسراف استفاده شود.

مواردی که به نظر کوچک می آیند ولی در واقع بسیار بزرگ هستند.
اهداف درس
۱ آشنایی با مفهوم اسراف و روش های پرهیز از آن
۲ تقویت نگرش منفی نسبت به اسراف

۳ تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگی فردی و جمعی
۴ آشنایی با معانی و مصادیق اسراف

۵ آشنایی با فواید پرهیز از اسراف

۶ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
اسراف
صرفه جویی
مصرف درست

آموزش درس ۱۳ هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ

برای تدریس بعضی از درس ها پیشنهاد می شود که برنامه ریزی کنید
شاید لازم باشد از اوّل سال آغاز کنید تا زمینه ها را فراهم کنید تا بتوانید آن درس را به خوبی تدریس کنید.

برای این درس خیلی خوب است که روزی که کتاب های درسی در کلاس داده می شود
از آنها بخواهید که کتاب های خود را جلد کنند و رویهر جلد کتاب خود عکس یک درخت را بکشند
سپس از آنها سؤال کنید که آیا می توان راهی پیدا کرد که هر سال میلیون ها جلد کتاب چاپ نشود؟

و آیا کتاب های درسی شما جزء اموال عمومی هستند یا خصوصی؟
به آنها بگویید که آیا می دانید هر سال آموزش و پرورش باید میلیون ها جلد کتاب چاپ کند
و اگر هر سال کتابرا درست نگه دارید و به سال بعدی ها بدهید،

در چاپ میلیون ها کتاب صرفه جویی خواهد شد و لازم نیستکه درختان زیادی برای این مسئله قطع شوند.
می توانید در مورد اینکه کاغذ از چه چیزی درست می شود

یک کار تحقیقی بدهید و سپس از متن بالا استفاده و جمع بندی کنید.
حتی می توانید این درس را در اوایل سال تدریس کنید

تا دانش آموزان به اهمیت این موضوع مهم زودتر پی ببرند و در مصرف کاغذ، مداد و…
صرفه جویی کنند.

می توانید در شروع درس از آنها بخواهید که در گروه های خود بنویسند که اموال عمومی چه چیزهاییهستند؟
از گفته های آنها استفاده کنید و آنها را هدایت کنید تا آنچه در مدرسه استفاده می کنند را مورد توجه قرار دهند

و بگویند نسبت به آنها چه وظایفی دارند و در یک برگه آنها را نوشته و به کلاس خود نصب کنند.

قسمت دوم روش ها

می توانید در انجام این فعالیت آنها را برای مشاهده به قسمت های مختلف در مدرسه ببرید

و به آنها بگوییدکه آنچه را که می بینند و فکر می کنند که جزء اموال عمومی است یادداشت کنند و علت آن را نیز بیان کنند.

بازدید از تمام مدرسه به آنها کمک می کند که هدف این درس کاملاً در ذهن دانش آموزان شکل بگیرد.
سپس آنها را هدایت کنید که به عنوان تکلیف آنچه را که از مسیر مدرسه تا خانه می بینند که جزء اموا

ل عمومی است
یادداشت و نحوهٔ استفاده از آن را بیان کنند.

 

یک روز قبل از تدریس برنامه ای را به آنها بدهید که ساعت هر کدام از برنامه ها در آن مشخص شده باشد.
آن روز با تأخیر وارد کلاس شوید

آنها حتماً به شما خواهند گفت که مقداری از ساعت رفته و ما نمی توانیم به طور کامل طبق برنامه ریزی پیش برویم.
از آنها سؤال کنید که آیا زمان تلف شده هم اسرافاست؟

بگذارید تا دانش آموزان در این رابطه صحبت کنند تا خود بفهمند که باید در استفاده از زمان و وقت صرفه جویی کرد و نباید اسراف کنیم.

 

نمایشگاهی ترتیب دهید تا دانش آموزان از وسایل دور ریختنی خود استفاده کنند
وسایلی را که درست کرده اند در نمایشگاه ارائه دهند آنها می توانند با هدایت و راهنمایی شما وسایلی را درست کنند که بتوانند آنها را به فروش بگذارند.

با توجه به ساختار داستانی درس می توانید از موضوع داستان استفاده کنید
و توسط گروهی از دانش آموزان نمایشی اجرا کنید و بعد از نمایش از دانش آموزان بخواهید در مورد موضوع داستان صحبت کنند؛

با این روش می توانید وارد درس شوید.تمام فعالیت های درس هر کدام به تنهایی می تواند شروع مناسبی برای تدریس این درس باشد.

 

فعالیت های درس ۱۳ هدیه پنجم ابتدایی کوچک های بزرگ

دانش آموزان در فعالیت برایم بگو با مصادیق دیگری از اسراف آشنا می شوند.
در فعالیت گفت وگو کنید برای پاسخ به سؤال مطرح شده، دانش آموزان را به اسراف آب در آبخوری ها و دستشویی ها، استفاده بی مورد از کاغذ و گچ و وقت و… راهنمایی کنید.

در فعالیت تدبر کنیم دانش آموزان علاوه بر اسراف در مسائل مادی به اسراف در زمینه های معنوی مثل وقت و نیروی بینایی اشاره می کنند.

انتظار می رود بر مفهوم مصرف کردن بجا و به اندازه تأکید داشته باشید
تا دانش آموزان فکر نکنند در تعطیلات جمعه یا تابستان چون درس و مدرسهندارند پس مجاز هستند که برای بازی و… بدون محدودیت زمان بگذارند.

دانش آموزان را در فعالیت ببین و بگو هدایت کنید تا در این فعالیت از طریق تصویر خوانی و گفت وگو پیرامون تصاویر به تعمیق مطالب آموزش داده شده نائل شوند.

در فعالیت بررسی کنید بر مفهوم بجا و به اندازه مصرف کردن هر چیز تأکید شود
تا دانش آموزان فکر نکنند در تعطیلات جمعه یا تابستان چون درس و مدرسه ندارند پس مجاز هستند که برای بازی و…. بدون محدودیت زمان بگذارند؛

به عبارت دیگر اگر چیزی زیاد هم بود ما مجاز به استفاده نادرست نیستیم.

بنابراین اسراف فقط در کمبودها نباید مطرح شود بلکه اسراف در هر زمان و مکانی و چیزی نادرست است.
در فعالیت با خانواده موارد اسراف در خانه مورد توجه قرار گرفته است.

در این بخش دانش آموزان پس از توجه به امور مختلف در خانه، مصادیق اسراف را پیدا و پیشنهادهایی برای رفع آن ارائه می کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.