مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

0

اهداف و پيامدهای درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

از دانش آموزان انتظار مي رود، در فرايند آموزش اين درس بتوانند:

با انجام فعاليت هاي گوناگون (جمع آوري اطلاعات/فكر كنيد/ گفت و گو/..)

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

با مفهوم زيستگاه و انواع روابط غذايي موجودات زنده با يكديگر و نقش هر موجود زنده در اين روابط آشنا شوند.

از دانش آموزان انتظار مي رود پس از پايان اين درس بتوانند:

ارتباط متقابل موجودات زنده با يكديگر و محيط غيرزنده را شناسايي و بررسي كنند و براي حفظ زيستگاه هاي مختلف راه حل ارائه دهند.

آموزش درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

آمادگي از قبل: آموزش اين درس را مي توان به زماني از سال تحصيلي موكول كرد كه امكان گردش در فضاي باز وجود داشته باشد.

در اين درس دانش آموزان با انجام فعاليت هاي گام به گام در نظر گرفته شده، به يادگيري مفاهيم مورد نظر مي پردازند.

صفحه ۱۰۰ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

در اين درس ابتدا يك موقعيت براي شروع آموزش در نظر گرفته شده است.

همچنين دانش آموزان مي توانند با مشاهده تصوير عنواني و با راهنمايي معلم خود، دو جدول صفحه۱۰۰ و سپس جدول صفحه ۱۰۱ را تكميل كنند.

صفحه ۱۰۱ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

جمع آوري اطلاعات :دانش آموزان در مورد غذاي جانوراني كه در بوستان مشاهده كرده اند، اطلاعات جمع آوري مي كنند.

سپس با مفاهيم گوشت خوار، گياه خوار و همه چيزخوار آشنا مي شوند.

صفحه ۱۰۲ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

فعاليت :با مشاهده طرح و روابط موجود در آن دانش آموزان بيان مي كنند كه گنجشك مي تواند از كرم خاكي و دانه گياه تغذيه كند.

روباه و گربه نيز مي توانند از گنجشك تغذيه كنند.

فكر كنيد: دانش آموزان بايد به روابط غذايي موجود در تصاوير دقت داشته باشند.

در تصوير ۱ شير از گاو وحشي به عنوان غذا استفاده مي كند.

در تصوير ۲ ماهي ها از گياهان آبزي و ذرات ريز گياهي كه در آب موجود است تغذيه مي كنند.

در اينجا اين روابط غذايي بايد با پيكان مشخص گردد.

جهت درست پيكان ها بسيار اهميت دارد. مثلا در مورد تصوير ۱ چنين خواهد بود:

صفحه ۱۰۳ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

فكر كنيد :در تصوير پنج زنجيره غذايي قابل مشاهده است.

در پاسخ به سوال دوم اين قسمت ، با توجه به اين كه شاهين از چند زنجيره غذايي بهره مي برد،

در صورت از بين رفتن موش ها مي تواند به حيات خود ادامه دهد.

فعاليت :دانش آموزان با توجه به آنچه كه در سال هاي پيش آموخته اند،

پيش بيني خواهند كرد كه كرم ها از خاك بيرون مي آيند.

زيرا آنها مي دانند كه آب جاي منافذ موجود در خاك را مي گيرد و اين منافذ خالي از هوا خواهند شد.

پس كرم هاي خاكي براي آن كه خفه نشوند از خاك بيرون مي آيند.

صفحه ۱۰۴ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

گفت و گو :دانش آموزان پس از تبادل نظر با همكلاسي هاي خود به اين نتيجه خواهند رسيد

كه با توجه به شرايط محل زندگي و نوع تغذيه ماهي در آب رودخانه، دريا و اقيانوس، ببر در جنگل و عقاب در كوهستان زندگي مي كنند.

در پاسخ به سوال دوم اين قسمت، دانش آموزان با توجه به اطلاعاتي كه از جانوران بومي استان يا منطقه خود جمع آوري كرده اند

پاسخ هاي متفاوتي مي دهند. زيرا هر جانوري با شرايط خاصي سازش داشته و از اين نظر در همان جا به زندگي و تغذيه مي پردازد.

صفحه ۱۰۵ درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

فكر كنيد : با توجه به اين كه هر زيستگاه داراي عوامل زنده و غيرزنده است و عوامل زنده شامل گياهان و جانوران است،

از سويينقش هر جانور به عنوان توليد كننده، مصرف كننده گياه خوار و يا گوشت خوار مشخص است، پس بوستان و باغچه هر كدام يك زيستگاه هستند.

گفت و گو :با توجه نقش مفيد يا مضر انسان در زيستگاه ها به جز تصوير اول ، دانش آموزان به دخالت انسان در زيستگاه پي خواهند برد.

گرچه اين چهار تصوير نقش انسان در تخريب و تصوير اول نقش او را در حفظ زيستگاه ها نشان مي دهد.

مطالب مرتبط با رشد گياهان در سال هاي قبل

سال اول
گياه، ريشه ، ساقه و برگ دارد.
بعضي از گياهان گل و ميوه دارند.
گياهان رشد و تغيير مي كنند.
گياهان براي ما فايده هاي زيادي دارند.
در حفاظت از گياهان بكوشيم.
سال دوم
براي نگه داري از گياهان نور مناسب، آب كافي، خاك خوب لازم است.
رشد گياهان قابل اندازه گيري است.

یكي از راه هاي تكثير گياهان ، قلمه زدن است.

سال سوم
ريشه گياهان راست يا افشان است.
ساقه ها ممكن است علفي يا چوبي باشند.
برگ ها باريك، پهن يا سوزني شكل هستند.

نمونه سوال درس ۱۳ علوم چهارم ابتدایی زيستگاه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.