مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما

0

انتظارات یادگیری درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ معنا و مفهوم محله را بیان کنند.
۲ وظایف همسایه ها را نسبت به یکدیگر فهرست و بیان کنند.
۳ اهمیت و ضرورت وجود مقررات در محله را بشناسند و مقررات را رعایت کنند.
۴ برخی از تکالیف و مسئولیت های خود را در محله بیان کنند.
۵ با مشورت بزرگترها پیشنهادی برای داشتن محل های بهتر ارائه کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز: تصاویری از محله های مختلف، تصاویری از انواع همکاری در محله، کتاب درسی.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما

آماده کنید

درس را با پرسش هایی دربارهٔ همسایه شروع کنید، برای مثال:

آیا نام همسایه ها خود را می دانید؟

آیا فرزند هم سن و سال شما دارند؟

آیا تاکنون برای مراسمی به منزل آنها رفت هاید یا آنها به منزل شما آمد هاند؟

آیا در بین هم کلاسی هایتان همسایه ای حضور دارد؟
آیا مسیر خانه تا مدرسه را با همسایه هایتان رفت و آمد می کنید؟

اجازه بدهید دانش آموزان درباره روابط همسایگی فکر کنند و با بیان خود دربارهٔ همسایه هایشاننظر بدهند.

نظر آنها را در مورد وظایفشان در مقابل همسایه ها جویا شوید.

آموزش دهید

یکی از روش های مناسب در مطالعات اجتماعی عکس خوانی است.

از دانش آموزان بخواهید تصاویر صفحهٔ  ۲ کتاب را بادقت نگاه کنند و هرکدام یکی از این تصاویر را توضیح دهند. مثلاً بگویند

این همسایه برای همسایه های خود چه کاری انجام داده است؟

بین آنها چه گفت وگویی انجام می شود؟

شما می توانید از روش ایفای نقش هم کمک بگیرید و دانش آموزان در قالب دو همسایه، مضمون یکیاز تصاویر را اجرا کنند.

از دانش آموزان بخواهید روی هر کدام از این تصاویر نامی بگذارند. برای مثال:

عیادتاز همسایهٔ بیمار، آش نذری برای همسایه، استقبال از همسایگانی که از حج برگشته اند و کمک به همسایه ای که به تازگی به محله یا همسایگی ما آمده است.

از دانش آموزان بخواهید اگر مشابه این فعالیت ها را در محله خود انجام داده اند، در کلاستوضیح دهند و یا به صورت خاطره تعریف کنند.

تصاویر مشارکت همسایه ها را در یک محله نشان می دهد؛ کمک کردن در آذین بندی کوچه، نمکریختن روی برف ها برای عبور بهتر همسایه ها، گذاشتن کیسه های زباله در سطل مخصوص.

دانش آموزان در سال گذشته با مفهوم مقررات آشنا شده اند و می دانند که مقررات یعنی کارهاییکه باید انجام دهند یا نباید انجام دهند،چیست.

اکنون بپرسید در روابط همسایگی چه کارهایی را باید یا نباید انجام دهند؟

نظر دانش آموزان را به کاریکاتور صفحهٔ ۴، جلب کنید و توضیح دهید وقتی که ساعت۲ بعدازظهر و زمان استراحت همسایه ها آیا چنین رفتاری صحیح است؟ چرا؟

علاوه بر اینکه در خانه باید مراقب زمان بازی و فعالیت خود باشیم،

در کوچه و محله هم در ساعت استراحت همسایه ها نباید بازی کنیم و با سر و صدای خود، مانع آرامش آنها شویم.

مواردی که در متن کتاب نوشته شده، به ویژه حدیث پیامبر اکرم ص را دربارهٔ همسایه بخوانید.

در فعالیت ۲ از دانش آموزان بپرسید که توقف ماشین ها جلوی در ورودی منزل همسایه ها چه مشکلاتی را به وجود می آورد

و در واقع یکی از مواردی که ممکن است یک فرد حق همسایه خود را ضایع می کند، همین موضوع است.

به پایان ببرید

دانش آموزان را راهنمایی کنید تا فعالیت شمارهٔ ۱ را انجام دهند،

با کمک پدر و مادر خودپرس وجو کنند با اهالی محل خود در چه مواردی می توانند همکاری کنند تا محله ای بهتر، داشته باشند.

نتیجهٔ تحقیق را جلسهٔ آینده به کلاس بیاورند و بیان کنند.

سوالات درس ۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی همسایه ما
سوال ۱- محله چیست؟
جواب ۱-محله قسمتی ازشهریا روستاست که درآن گروهی ازمردم درهمسایگی یکدیگرزندگی می کنند.
سوال ۲-رفتارهمسایه ها بایکدیگرچگونه بایدباشد؟
جواب ۲- بایدازحال یکدیگرباخبرباشند-به هم کمک کنند-باهم مهربان باشند و…
سوال ۳- پیامبرماحضرت محمددرموردرفتارباهمسایه ها چه فرموده اند؟
جواب ۳- اگرمی خواهیدخداوپیامبرشمارادوست داشته باشندامانت داروراستگوباشیدوباهمسایگان خودبه نیکی رفتارکنید.
سوال ۴-برای مراعات حال همسایه ها چه کارهایی نبایدانجام دهیم؟ دومورد
جواب ۴-درزمان استراحت همسایه ها درکوچه توپ بازی نکنیم-درخانه صداری رادیووتلویزیون را بلندنکنیم- درساختمان محل زندگی خودمان ترقه بازی نکنیم-موقع خداحافظی بامهمان ها بلندبلند حرف نزنیم-آشغال های درجای مخصوص خود بگذاریم تا محل زندگی همسایه ها کثیف نشود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.