مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

2

هدف های پیامد محور درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ پرسش های مورد نظر خود را تنظیم و منابع و ابزار جمع آوری اطلاعات محدودی را برای پاسخگویی به آن شناسایی نمایند،

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

اما گزارش تنظیم شده نشان نمی دهدکه بین مسئله/ موضوع مورد مطالعه، منابع و ابزارها هماهنگی لازم وجود دارد.

۲ با توجه به مسئله/ موضوع مورد مطالعه چند منبع مختلف را شناسایی نموده

و ابزار متناسب با منابع مورد نظر را تهیه و گزارشی که بیانگر پاسخ های مستندی به پرسش های مورد نظر است را تنظیم نمایند.

در گزارش تنظیم شده هماهنگی بین ابزارو منابع وجود دارد.

۳ با توجه به مسئله/ موضوع مورد مطالعه، منابع متعددی را شناسایی و ابزارمتناسب با هر یک از منابع را تهیه نمایند

و اطلاعات جمع آوری شده را به صورتمنسجم و در راستای پرسش های اولیه گزارش کنند.

ساختار مورد انتظار در تنظیم گزارش ها رعایت شده است.

دانستنی ها درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

شاید در چند دههٔ اخیر، هیچ یک از موضوع های درسی در سطح جهانی به اندازهٔ آموزش علوم دچار تغییر نشده باشد.

این تغییر، تنها شامل محتوای آموزش علوم نیست.

آنچه توجه متخصصان امرآموزش و پرورش را به خود معطوف می دارد، پاسخ گفتن به این سؤال است

که امروزه چه چیزهایی را باید به دانش آموزان خود آموزش دهیم تا نیازهای حال و آیندهٔ آنان را تأمین کند.

همهٔ صاحب نظراناعتقاد دارند که کودکان در آینده، در شرایطی بسیار متفاوت با شرایط کنونی زندگی خواهند کرد و بامسائل جدید روبه رو خواهند شد.

بسیاری از آن مسائل، امروزه یا وجود ندارند یا چندان مهم به نظر نمی آیند که قابل طرح در برنامه های درسی دانش آموزان باشند.

بنابراین آموزش علوم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوهٔ کاوشگری علمی ۱ را دردانش آموزان شکوفا کند

و هم سواد علمی و فناورانۀ جامعهٔ خود را بهبود بخشد تا از این راه بتوانند زمینهٔ توسعهٔ پایدار را در کشور خود فراهم آورند.

یکی از ابعاد سواد علمی و فناورانه توانایی کسب دانش کافی در بازیابی و انتخاب مدارک مناسب و اخذ اطلاعات درست و یا به عبارت دیگر اطلاعاتناب از اهمیت شایانی برخورداراست.

امروزه اعتقاد براین است که ناتوانی درکسب اطلاعات مطلوب برابر با بی سوادی است.

اینجاست که نوع دیگری از سواد با عنوان سواد اطلاعاتی مطرح می شود

که مانند هر نوع سواد دیگری ازقبیل سواد خواندن و نوشتن و سواد رایانه ای نیاز به کسب مهارت دارد.

سواد اطلاعاتی

یک با سواد اطلاعاتی کسی است که می تواند به راحتی از عهدهٔ برطرف کردن نیاز اطلاعاتی خود برآید

آموزش این مهارت ها باید از سال های اولیه آموزش به کودکان آغاز شده و تا پایان دوره تحصیلات رسمی به عنوان عامل پیوند دهنده ادامه یابد

تا دانش آموزان توانایی لازم برای دستیابی به سواد اطلاعاتی و به تبع آن سواد علمی و فناوری را به دست آورند

سواد اطلاعاتی را، توان کارکرد مؤثر افراد در یک جامعه یا سواد اطلاعاتی تعریف می کند.

فعالیت های یادگیری درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

فعالیت های قبل از آموزش درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

نکته مهم در شروع آموزش این است که موضوع/ مسئله مورد علاقه دانش آموزان برای آموزش مهارت های جمع آوری اطلاعات را شناسایی نمایید.

با وجود آنکه کتاب بر روی تغذیه میان وعده متمرکزشده است

اما شما می توانید بر حسب علاقه دانش آموزان هر موضوعی را برای آموزش مهارت ها انتخاب نمایید

مثل جمع آوری اطلاعات در خصوص فیلم ها / برنامه هایی که دانش آموزان در تلویزیون مشاهده می کنند

یا کتاب هایی که می خوانند. موضوعات می تواند مربوط به محیط زندگی دانش آموزان،مدرسه یا سایر موضوعات درسی باشد.

توجه داشته باشید که باید امکان مطالعه، جمع آوری اطلاعاتو تهیه گزارش بر اساس اطلاعات جمع شده برای دانش آموزان وجود داشته باشد.

علاوه بر این، سطح پیچیدگی مسئله باید در حدی باشد که مانعی را برای آموزش مهارت های مورد انتظار ایجاد نکند.

هدف این درس کسب مهارت ها است نه دستیابی به اطلاعات جدید، هرچند که اطلاعاتی که در فرایند آموزش کسب می شود باید معتبر و صحیح باشد.

شروع آموزش درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

در صفحه یک آموزش با طرح یک پرسش از سوی دانش آموزان آغاز می شود

و دانش آموزان علاقه مند می شوند که خود به پرسش طرح شده پاسخ دهند.

به این منظور آنان تصمیم می گیرند که پرسش های خود را به صورت شفاف بر روی کاغذ بیاورند.

در این مرحله درحقیقت احساس نیازبه اطلاعات و چگونگی تعیین و بیان آن مد نظر است،

و شما باید دانش آموزان را هدایت نمایید تا پرسش هایی که در ذهن دارند را از طریق بارش مغزی مطرح نموده و سپس مسئله های طرح شده را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دهند.

در این بررسی مشارکت دانش آموزان جهت تعدیل پرسش ها،ترکیب پرسش ها، طرح پرسش های جدید و… ضروری است.

در انجام این کار شما باید بتوانید با کمک دانش آموزان حدود و مضمون مسئله یا سؤال ایجاد شده و اجزاء آن را در ذهن دانش آموزان روشن نمایید

و اطمینان پیدا کنید که مفهوم واژه ها و اصطلاحات مربوط به آن را تشخیص می دهند.

این گام بسیار مهم است، بنابراین زمان لازم را برای آن اختصاص دهید.

در صورتی که مسئله مورد بررسی غیر از مسئله طرح شده در کتاب درسی است این فرایند باید بر روی آن مسئله پیاده شود.

اجرای آموزش درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

سؤالات مورد توافق را بر روی تابلو یا برگه بزرگی نوشته و آن را در معرض دید دانش آموزان تا پایان آموزش این درس قرار دهید.

توجه داشته باشید که پرسش ها در فرایند کار می توانند تعدیل شوند.

پس از تعیین پرسش ها و برای پاسخگویی به مسئله مورد نظر مرحله جمع آوری اطلاعات آغاز می شود.

در این مرحله از دانش آموزان انتظار می رود که اطلاعات مرتبط با پرسش مورد نظر  را  به دست آورند.

منابع اطلاعاتی بر حسب مسئله طرح شده متفاوت است

(منابع می تواند مکتوب، شفاهی،منابع چاپی، الکترونیکی، افراد و… باشد).

نکته دوم این است که چگونه یا با چه روشی می توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد.

در اینجا به نوعی روش جمع آوری اطلاعات نیز مطرح خواهد شد.

روش طرح شده در کتاب مصاحبه و پرسشنامه است.

هر یک از منابع را با ذکر یک مثال به دانش آموزان معرفی کنید.

کتاب درسی نحوه انجام این کار را ارائه نموده، اما مهم این است که شما نیز بر روی آن تمرکز نمایید.

پس از تعیین منابع ازدانش آموزان بخواهید تا به صورت گروهی کار جمع آوری اطلاعات را انجام دهند.

توجه کنید که توزیع کار در گروه مناسب انجام شود و کلیه دانش آموزان درگیر باشند.

در این مرحله روش ثبت اطلاعات را به دانش آموزان آموزش دهید.

اگر از پرسشنامه/ مصاحبه استفاده می شود،

ارتباط پرسشنامه/ فرم مصاحبه را با پرسش های طرح شده با کمک دانش آموزان مشخص نمایید.

از آنها بخواهید تعیین کنند که هر یک از پرسش ها برای روشن شدن کدام یک از اجزاء مسئله طرح شده است.

روش انجام مصاحبه یا توزیع پرسشنامه را به دانش آموزان آموزش دهید.

یک نمونه کار را به صورت نمایشی درکلاس اجرا نمایید و اطمینان پیدا کنید که دانش آموزان توانایی انجام کار را دارند.

اگر دانش آموزان ازمنابع مکتوب برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کنند، روش تهیه فیش ها را به آنها آموزش دهید.

پس از آنکه اطلاعات از سوی دانش آموزان جمع آوری شد از آنها بخواهید تا اطلاعات را باتوجه به نوع رابطه ای که با پرسش ها دارند طبقه بندی نمایند.

میزان همخوانی اطلاعات طبقه بندی شده را مشخص نمایید.

درصورتی که اطلاعات جمع آوری شده با یکدیگر همخوانی دارد، کار تهیه گزارش را بر اساس پرسش یا پرسش های طرح شده آغاز نمایید.

روش تنظیم گزارش ها را آموزش دهید.

اگر اطلاعات ثبت شده با یکدیگر همخوانی ندارد به دانش آموزان کمک کنید تا علل آن را شناسایی نمایند.

در این مرحله همخوانی یا عدم همخوانی اطلاعات باید توسط دانش آموزان تفسیر شود.

بعد از آموزش درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

پس از تهیه گزارش ها توسط کلیه دانش آموزان فرصتی فراهم کنید

تا گزارش ها در کلاس مطرح و توسط کلیه دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

برحسب مسئله مورد مطالعه می توانید از اولیاء دانش آموزان به عنوان فرد مطلع یا متخصص دعوت به عمل آورید.

فعالیت های پیشنهادی خارج از کتاب:

با توجه به اینکه مهارت های ذکر شده در سایر دروس ردگیری شده است،

فرصت خوبی را برای به کارگیری آموخته ها در سایر موضوعات فراهم کند.

برحسب میزان توانایی دانش آموزان ازآنها بخواهید تا تکالیف پیش بینی شده در سایر درس ها را انجام دهند.

کلیه فرایند آموزش این درس به صورت گروهی انجام می شود.

توصیه می شود با توجه به توانایی دانش آموزان در پایه سوم گروه ها بیش از سه نفر نباشد.

ارزشیابی درس ۱ علوم سوم ابتدایی زنگ علوم

ارزشیابی این درس به صورت عملکردی انجام می شود و مبتنی بر ملاک های ذکر شده است.

سنجش عملکرد دانش آموزان باید در طول سال تحصیلی و بر اساس فعالیت هایی که در دروس مختلف در زمینه جمع آوری اطلاعات پیش بینی شده صورت گیرد.

البته شما می توانید خود برای سنجش عملکرد دانش آموزان یک فعالیت آزاد نیز طراحی نمایید.

توجه داشته باشید که ارزشیابی به هیچ عنوان به صورت کتبی/ شفاهی انجام نمی شود.

2 دیدگاه ها
 1. eli4988 می گوید

  salm انیمیشن ریاضی سوم فصل اول بالا نمیاد اگه درست شد حتما اطلاع بدید با تشکر

  1. admin می گوید

   سلام
   نتیجه درخواست شما ایمیل شد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.