مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

آموزش درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

روش تدریس پیشنهادی:دریافت مفهوم، بارش فکری، بحث گروهی

روش تدریس دریافت مفهوم

این روش شامل سه مرحله است:
الف) شناسایی مفهوم،
ب) آزمون دریافت مفهوم
پ) تحلیل راهبردهای تفکر، که با توجّه به سطح توانمندی های دانش آموزان پایه سوم در کلاس طرّاحی می شود.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

برای اجرای این سه مرحله، تصاویر یا جملاتی دربارهٔ مفهوم «آلودگی صوتی » تهیّه کنید.
دانش آموزان را گروه بندی نموده، تصاویر را بین گروه ها توزیع کنید،

بدون آنکه توضیحی دربارهٔ مفهوم درس بدهید

از دانش آموزان بخواهید با دقّت به تصاویر نگاه کنند و دربارهٔ تصاویر و موضوع آنها توضیح دهند.

سپس به دانش آموزان فرصت بدهید تا دریافت های خود را ابتدا در گروه بیان کرده،

سپس در جمع کلاس به نوبت برای هم کلاسی ها دربارهٔ تصویر صحبت کنند.

در این مرحله، جملاتی دربارهٔ آلودگی صوتی، منابع تولید آلودگی صوتی و…

مطرح نموده، از دانش آموزان بخواهید جملات را بر مبنای درستی مفهوم، تأیید یا رد نمایند.

در ادامه، جملات را به اتفاق بچّه ها بررسی کنید و نظرات و دریافت های درست ایشان را تأیید نمایید.

در پایان از بچّه ها بخواهید مفهوم «آلودگی صوتی » را توضیح دهند؛

دربارهٔ زیان ها و منابع تولید آن و نقش خود در کاهش آلودگی صوتی گفت وگو نمایند.

این الگو، آموزش و دریافت را در چهارچوبی علمی و اصولی طرح می کند.

نکته: تصاویر را ترجیحاً مرتبط با آلودگی صوتی کلاس درس یا مدرسه انتخاب کنید

تا فکر دانش آموزان به این سمت گرایش پیدا کند و نقش خود را در این زمینه بهتر درک نمایند.

خوانش متن درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

به دانش آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردی و صامت خوانی یک بار از متن درس بخوانند.

بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید
و توجّه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید.

استفاده از کتاب گویادر آموزش لحن خواندن توصیه می شود.
درک متن سؤالات «درست و نادرست » و «درک مطلب » در این درس، درک اطّلاعات صریح و استنباط را می سنجد.

همان گونه که در درس قبل گفته شد، سؤال های استنباطی از ساده ترین سؤال ها شروع می شود.

واژه آموزی درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

هدف این بخش طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموزان است که آموزش آن می تواند مانند واژه آموزی درس اوّل، انجام شود.

نگاه کن و بگو درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

مانند دروس قبل با کمک تصاویر، مفهوم شناسایی می شود،

مطالب درذهن دانش آموز طبقه بندی می شود و منسجم سخن می گوید.

توجّه دقیق و ایجاد فرصت برای سخن گفتن دانش آموزان زمینه را برای فعّالیت صندلی صمیمیت در درس نهم آماده می کند
و مهارت سخن گفتن را در آنها پرورش می دهد

بیاموز و بگو درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

در سال های گذشته، نشانه های نگارشی ویرگول ، و نقطه .  آموزش داده شد.
در این درس، کاربرد نشانه های نگارشی دو نقطه :  و گیومه  » « ، به دانش آموزان آموزش داده می شود.

بهترین پیشنهاد این است که یک متن ساده، بدون نشانه های نگارشی تهیه شود
و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد تا آنها از این علائم استفاده کنند.

این کار به صورت گروهی انجام گیرد.

مَثَل درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

هرچه کنی به خود کنی
هرچه کنی به خود کنی

ضرب المثل «هرچه کنی به خود کنی » با پیامی آموزنده ذهن علاقه مند دانش آموزان را می نوازد.
در تدریس این مثل می توانید از بچه ها بخواهید اگر مرتبط با مفهوم این ضرب المثل خاطر ه ای دارند، در کلاس تعریف کنند.
در نگرش شبکه ای، مضمون این مثل هم مربوط به بهداشت جسمی است
که در آن خوردن میوه نشَُسته موجب بیماری می شود، هم با بهداشت روانی افراد جامعه همخوانی دارد.
پیشنهاد می شود مثل با روش ایفای نقش توسط دانش آموزان در کلاس اجرا شود.

بخوان و بیندیش (مورچه ریزه) درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

چنان که در فصل اوّل نیز گفته شد متن های بخوان و بیندیش با هدف تقویت درک متن دانش آموزان طرّاحی شده است.

متن بخوان و بیندیش در این جلسه با توجّه به سرفصل، نگاهی به بهداشت جسمی دارد.

دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤالات آن پاسخ دهند.

سؤال اوّل و دوم اطّلاعات صریح را می سنجد و برای پاسخ به سؤال سوم دانش آموز باید به استنباط برسد.

لازم است داستان به صورت فردی و با روش صامت خوانی توسط دانش آموزان مورد مطالعه قرار گیرد.
سپس هر دانش آموز به طور فردی به سؤالات پاسخ بدهد.

در پایان پاسخ دانش آموزان در کلاس بررسی می شود.

پیشنهاد می گردد معلّم نیز سؤالاتی را از متن بخوان و بیندیش با هدف درک اطّلاعات صریح متن و رسیدن به استنباط طرح کند

و از دانش آموزان بخواهد بعد از خواندن متن به صورت فردی به سؤالات پاسخ دهند.

بخوان و بیندیش مورچه ریزه 
بخوان و بیندیش مورچه ریزه

تمرین خواندن درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

در این بخش، روش «گروه خوانی » پیشنهاد می شود.

گروه خوانی یا عبارت خوانی یعنی دانش آموز به جای اینکه متن را کلمه به کلمه بخواند،

سعی کند به گروه خوانی کلمات بپردازد و سپس به جمله خوانی مبادرت ورزد.

هدف اصلی گروه خوانی، افزایش سرعت خواندن است.

مثلا به جای کلمه به کلمه خواندن گروه اسمی «بچ ه های+ کلاس+ سوم » این عبارت را یک جا به صورت «بچه های کلاس سوم » بخواند.

بخش دوم تمرین خواندن

در این روش «جمله خوانی » پیشنهاد می شود. دانش آموزان به ترتیبی که نشسته اند، خواندن را آغاز می کنند.

هر دانش آموز یک جمله می خواند و جملهٔ بعدی توسط دانش آموز دیگر خوانده می شود.
این کار ادامه پیدا می کند تا متن به پایان برسد.

این روش خواندن، مورد علاقه دانش آموزان است و چون نکتهٔ فعّالیت «بیاموز و بگو » توجّه به علائم نگارشی است،

تشخیص پایان جمله در خواندن، تمرین خوب و مفیدی است.

مراحل خواندن که تاکنون به آن پرداخته ایم، در نمودار زیر نشان داده شده است:

بخش سوم تمرین خواندن تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب

متن این درس نیز روایی است و لازم است در خواندن، لحن روایی داستانی، مورد توجّه قرار گیرد؛
لذا استفاده از توصیه هایی که برای درس اوّل ارائه شد، کاربرد دارد.

از آنجایی که متن روایی درس فضای کلاس را به تصویر کشیده است،

انتقال حس واقعی در خواندن راحت ترصورت می گیرد. تأکید بر درنگ های میان جمله ای توصیه می شود.

املا درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

قسمت یک
در این قسمت به کار گیری روش «املا از حفظ » پیشنهاد می شود. ابتدا فرصت بدهید دانش آموزان یک بار از متن درس صامت خوانی کنند.

سپس کتاب ها را ببندند و کلماتی را که در ذهن دارند، روی کاغذ بنویسند. در مرحلهٔ بعدی کلمات را در گروه بخوانند.
قسمت دو
از دانش آموزان بخواهید تعدادی کلمه از متن درس انتخاب کرده، روی برگه بنویسند و جای یک حرف را خالی بگذارند.
حالا کتاب را ببندند و جای خالی کلمات را با مدادهای رنگی پر کنند.

استفاده از مداد رنگی در این تمرین به بچه ها نشاط می دهد.
قسمت سه
در انتهای فصل با هدف سنجش پیشرفت دانش آموزان در مهارت املانویسی یک املای تقریری با متن ترکیبی توصیه می گردد.

درس چهارم نوشتاری سوم ابتدایی

 

صفحۀ اوّل درس چهارم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین اوّل، هدف تقویت مهارت املا در دانش آموز است.

باز کردن کتاب خوانداری و مراجعهٔ دانش آموزان به آن بسیار مهم و اساسی است.

تمرین دوم: در انتهای کلماتی که به «ه » ختم می شوند «ای آخر مستقل » و بقیه کلمات «ی » می آید.

صفحۀ دوم درس چهارم نوشتاری سوم ابتدایی

تمرین دوم بر دقّت بصری دانش آموزان می افزاید. بعد از تکمیل کلمات، خواندن آنها توسط دانش آموزان توصیه می شود.

 صفحۀ سوم درس چهارم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین اوّل می توانید بر طریقه صحیح نوشتن نشانه های چ، ح، خ در کلمه های چو، چشم، خردمند و خوار تأکید نمایید.

برای دانش آموزانی که در یادگیری خط تحریری ضعف دارند
استفاده از کاغذ مومی نازک و تقلید نوشتن توصیه می گردد.

صفحۀ چهارم درس چهارم نوشتاری سوم ابتدایی

در سه درس گذشته دانش آموزان آموختند که بند، متشکّل از تعدادی جملهٔ مرتبط است.
در نگارش این درس، هدف این است که دانش آموزان بند منسجم را از بند غیرمنسجم تشخیص دهند.

به این ترتیب با خواندن دو بند بالای صفحه و برجسته شدن تفاوت آنها، نتیجه گیری مباحث قبلی در ذهن دانش آموزان تقویت می شود

و در عمل متوجّه می شوند که پراکنده گویی سبب می شود که پیام نویسنده به خواننده منتقل نشود.
در ادامه وقتی در پایین صفحه از آنها خواسته می شود که یک بند بنویسند، توجّه می کنند که نوشته آنها انسجام داشته باشد.
در بررسی نوشته های دانش آموزان استفاده از روش قضاوت عملکرد در تکمیل یادگیری بسیار اهمّیت دارد.

برای این منظور می توان دانش آموزان را گروه بندی کرد
و از آنها خواست با استفاده از معیارهای ارتباط با موضوع، انسجام بند
و پرهیز از پراکنده گویی ، در مورد نوشته های یکدیگر قضاوت کنند.
از دانش آموزان بخواهید ابتدا در گروه فرمی طرّاحی کنند که در ستون های آنشاخص های قضاوت قرار گیرند.

وقتی فرمها آماده شد، درواقع دانش آموز ابزاریعینی و واقعی برای بررسی نوشته های دیگران در دست دارد.
این کار قضاوت اورا تسهیل می کند و نقش مؤثّری در یادگیری موضوع دارد.
پس ازاتمام کار گروه ها، تعدادی از نوشته ها در کلاس خوانده شده، مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد.

ارزشیابی درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

ارزشیابی از فعّالیت های درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

ارزشیابی از فعّالیت های درس می تواند در قالب آزمون های مداد کاغذی یا به صورت شفاهی انجام پذیرد.
آزمون مداد کاغذی انسجام ذهنی دانش آموز را در ارائه مکتوب پاسخ ها و سطح یادگیری محک می زند.
نمونه ای از آزمون مداد کاغذی در دروس بعدی ارائه شده است.

برای مشاهده کلمات هم خانواده پایه ابتدایی کلیک کنید

ارزشیابی مهارت خواندن درس چهارم فارسی سوم ابتدایی آواز گنجشک

بهترین فرصت برای توجّه به لحن درست در
خواندن در جلسه نهم هر درس فراهم است.
با توجّه به اینکه در دروس گذشته، خواندن متن روایی با لحن درست آموزش وتمرین شده است،
لازم است در ارزشیابی معیار رعایت لحن موردتوجّه قرار گیرد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.