مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

0

آموزش درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

روش پیشنهادی تدریس:پرسش و پاسخ، اعضای گروه

 روش تدریس پرسش و پاسخ

مفاهیم عمدهٔ این درس مرزنشینان، نقش تاریخ میهن در پیشرفت آن، زبان و گویش های محلی، عرصه های اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی کشور، ایمان و اتحاد، حماسهٔ دفاع مقدس، شجاعت قهرمانان جنگ به ویژه خلبانان می باشد.
هریک از این مفاهیم را به زبان ساده و قابل فهم در قالب پرسش مطرح کرده، پاسخ های دانش آموزان را با حوصله بشنوید.
گفته هایشان را تصحیح و تکمیل نمایید و مطالب را جمع بندی کنید.
برای ایجاد جذّابیت در تدریس از تصاویر مرتبط بهره بگیرید.
نکته: در درس آزاد دانش آموزان متنی را تولید کردند که در هر بند آن جنبه ای از محلّ زندگی آنها برجسته شده بود.
در درس ایران آباد نیز همین سبک نوشته ارائه شده است.
به عبارت دیگر متنی تولید شده است که جنبه های مختلف موضوع ایران در هر بند آن مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

فعایت های درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

واژه آموزی درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

در بخش واژه آموزی پسوند « ی » که اشاره به مکان دارد، تدریس می شود.
میزتان را وسط کلاس بگذارید از قبل با تعدادی از بچّه ها هماهنگ کنید که عروسک های مناسب و زیبایی را همراه خود به کلاس بیاورند
نقش هرکدام را از پیش تعیین کنید تا با آمادگی کامل پشت میز نمایش عروسکی قرار بگیرند،
به طوری که هر یک دارای شغلی باشند و محل کار خود را معرّفی کرده،
کارتی را که نام محل کار آنها بر آن نوشته شده است، به بچّه ها نشان دهند.
نکته: کلماتی که با اضافه شدن این پسوند حاصل می شود هم برای معرفی شغل به کار می رود و هم برای محل کار؛
در این درس به کاربرد دوم توجه شده است.

بیاموز و بگو درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

اوّلین جزئی را که فعل برای گسترش جمله می پذیرد، فاعل است. چنان که در کتاب ملاحظه می کنید، فعل ثابت است و آنچه که تغییر می کند فاعل جمله است.
باز هم تأکید می شود که به هیچ وجه آموزش دستور به شیوهٔ سنتی مورد نظر نیست.
آموزش فقط با هدف ایجاد توانایی خرد کردن جمله به اجزای آن انجام می شود که موجب ارتقای درک متن دانش آموزان می شود.
می توانید یک دایره روی تخته ترسیم کنید و هستهٔ آن را یک فعل بگذارید.
گل برگ های گل را برش داده و روی هر کدام فاعل مشخصی را بنویسید.
حالا از بچّه ها بخواهید گلبرگ های مناسب را انتخاب و گل را کامل کنند.

بخوان و بیندیش بوی سیب و یاس
بخوان و بیندیش بوی سیب و یاس

گوش و کن و بگو درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

داستان به کمک نرم افزار صوتی در کلاس خوانده شود تا دانش آموز به دقّت به داستان گوش کند
سپس دانش آموزان در گروه خلاصهٔ آن را برای یکدیگر تعریف کنند و عنوان مناسبی برای داستان انتخاب نمایند.
در این مرحله علاوه بر مرحلهٔ ادراک، تولید صورت می گیرد و دانش آموز خلاصه ای از داستان را با بیان خود ارائه می کند.

صندلی صمیمیت درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

مانند تمرین بخش نگارش، ابتدا دانش آموزان به کوچک کردن موضوع می پردازند
و پس از تفکر در مورد آن صحبت می کنند.
آنچه این قسمت را از صندلی صمیمیت قبلی متمایز می کند؛ مرحلهٔ قضاوت دربارهٔ شیوهٔ سخن گفتن است که در گروه اتفاق می افتد.

املا درس چهاردهم فارسی سوم ابتدایی ایران آباد

برای املا بازی با مکعب های حروف پیشنهاد می شود.
در هر سطح مکعب، یک حرف نوشته شده است.
بچّه ها با کنار هم گذاردن مکعب های مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه بسازند.
سپس کلماتی را که ساخته اند، روی کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روی آنها رونویسی انجام دهند.
لازم است معلم بر درست نوشتن کلمات نظارت نماید.

درس چهاردهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل کتاب نوشتاری
طی زمان در نظر گرفته شده توسط دانش آموزان به انجام می رسد.
صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
در تمرین دوم، مرتب نمودن کلمات بر اساس حروف الفبا، با در نظر گرفتن نشانهٔ اوّل هر کلمه کافی است
و نیازی نیست مانند فرهنگ لغت، کلیهٔ حروف کلمه به ترتیب ردیف شوند.
صفحۀ سوم کتاب نوشتاری 
تمرین دوم. مثال: کلمهٔ انتخابی میهن
جملهٔ اوّل: ما باید در حفظ سرزمین و میهن خویش کوشا باشیم.
جملهٔ دوم: نام دوست من، میهن است.
صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری
در این بخش از نگارش «اهمیت جملهٔ اوّل » توضیح داده می شود.
این جمله، کلیدی ترین جملهٔ بند است و بقیهٔ جملات بند در تکمیل آن جمله می آیند.
در تمرین الف جملهٔ اوّل و بند مناسب آمده است.
در تمرین ب جای جملهٔ اوّل خالی است و بند کامل شده است.
دانش آموزان با خواندن بند، جملهٔ کلیدی بند را که موضوع اصلی نوشته در آن بیان شده است، می نویسند.
برای تمرین بیشتر می توانید چند بند مانند قسمت ب طراحی کنید تا دانش آموز جملهٔ اصلی آن را بنویسد.
این نوع تمرین ها هم به تقویت درک متن کمک می کند و هم در بندنویسی بسیار اهمّیت دارد

فعّالیت های تکمیلی درس چهاردهم نوشتاری سوم ابتدایی

تمرین اوّل این صفحه به شناخت فعل و فاعل به صورت غیرمستقیم پرداخته است.
دانش آموزان با درک روابط همنشینی کلمات در جمله فعل و فاعل را جایگزین می کنند.
این تمرین در تثبیت مطالب قسمت «بیاموز و بگو » اهمّیت دارد.
تمرین دوم، دو هدف را دنبال می کند.
اوّل تقویت فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی که در کتاب فارسی سوم در فرایند آموزش مهارت درک متن گنجانده شده است؛
دوم استفاده از طرح سؤال برای تقویت درک متن که از راهبردهای فراشناختی است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.