مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

0

اهداف درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

۱ آشنایی دانش آموزان با کاربرد فناوری در زندگی
۲ گسترش دایرهٔ واژگان با فرایند واژه سازی اشتقاق (بین + نده)
۳ آشنایی با سخن گفتن متناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش
۴ تقویت درک متن و کتابخوانی
۵ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه گیری)

واژه آموزی درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

یکی از فرایندهای واژ ه سازی در زبان فارسی«وندافزایی»است. در این درس افزودن پسوند«نده» به بن فعل باعث ایجاد اسم فاعل شده است.

چنان که قبلاً هم ذکر آن رفت نیازی به انباشتن ذهن دانش آموزان با الفاظ دستوری پسوند و اسم فاعل و مانند این نیست؛ و درک مفهوم کفایت می کند.

نمایش درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

یکی از مهم ترین مهارتهایی که دانش آموزان باید کسب کنند،سخن گفتن متناسب با مخاطب و بافت است.

آنها باید بدانند بافت رسمی، غیررسمی و دوستانه گفتار خاص خودش را دارد.

هدفی که از اجرای این نمایش دنبال می شود آموزش و تمرین سخن گفتن متناسب با بافت و مخاطب است.

املا درس هفدهم فارسی چهارم ابتدایی مدرسۀ هوشمند

برای برگزاری املا جملاتی از متن درس را انتخاب کرده و جای برخی از کلمات را خالی بگذارید

تا توسط دانش آموزان در گروه تکمیل شود. دانش آموزان با املای جاخالی آشنایی دارند و از آن استقبال می کنند.

درس هفدهم نوشتاری چهارم ابتدایی

فعّالیت های نوشتاری ۴

این صفحه شامل دو بخش فعّالیت های درک متن و کتاب خوانی می باشد. در قسمت کتاب خوانی، یک داستان واحد برای کل کلاس خوانده می شود.

سپس دانش آموزان به صورت گروهی رویدادهای آن را فهرست نموده و شماره گذاری می نمایند.

طرح سؤال توسط دانش آموزان از شیوه های فراشناختی افزایش درک متن است.

 فعّالیت های نوشتاری ۵

نگارش در این درس تولید انشایی با پنج بند خواسته شده است.

در واقع هدفی که از فارسی پایهٔ سوم ابتدایی در صفحهٔ نگارش دنبال می شد این نقطه بود.

به عبارت دیگر دو سال آموزش داده شد تا مهارت نوشتن دانش آموز در گام های مشخص مرحله به مرحله ارتقا یابد و به نقطه ای برسد که حالا قادر است

به صورت هوشمند انشایی بنویسد که بند مقدمه و نتیجه گیری دارد،

بندهای بدنهٔ آن کاملاً مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و در مجموع انشای منظم و منسجمی با پنج بند است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.