مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفت فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس هفت فارسی دوم ابتدایی 

۱ جلب توجه دانش آموزان به اهمیت کلیهٔ مشاغل و تأکید بر این نکته که خدمتگزاران جامعه در هر لباسی که هستند، باید به آنان به دیدهٔ احترام نگریست.

۲ در این درس به معرفی بعضی مشاغل پرداخته شده است که هر یک به نوبهٔ خود حائز اهمیت می باشد

و می توان جز این شغل ها، با در نظر گرفتن محل تدریس،به شغل های بومی موجود در آن منطقه هم پرداخت.

۳ معلم نقش کلیدی در ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به مشاغل مختلف و اهمیت و ارزش کار هر یک از آنان دارد.

۴ جلب توجه دانش آموزان نسبت به خالق آفریده ها و ایجاد نگرش مثبت در خصوص حفظ و بهره برداری صحیح از این آفریده ها.

آموزش درس هفت فارسی دوم ابتدایی

برای آموزش این درس بهتر است از طرح تدریس اعضای گروه(TMTD)  استفاده شود.

طرح تدریس اعضای گروه مبتنی بر دو اصل است:

  • اصل اول آنکه، هر یک از شرکت کنندگان قسمت های متفاوتی از موضوع درسی را که قرار است تدریس شود، می خواند.
  • اصل دوم آنکه، هر فراگیرنده می تواند به اعضای گروهش درس بدهد.

بنابراین، هر عضو، هم به عنوان معلم و هم به عنوان شاگرد عمل می کند.

وقتی دانش آموزان می فهمند که کارایی گروه مستلزم آن است که هر فرد یک بخش از موضوع را فراگیرد

و سپس آن را به دیگران درس بدهد، برانگیخته می شوند

که با مطالعهٔ بخش تعیین شده و آمادگی کامل، به گروه خود کمک کنند.

همچنین به آن عضو از گروه که درس می دهد، کمک می کنند که بتواند تا آنجا که ممکن است موفق باشد.

با این روش، گروه می تواند یادگیری خود را به حداکثر برساند.

طرح تدریس اعضای گروه این امکان را می دهد که مقدار زیادی از موضوع درس، طی یک دورهٔ کوتاه زمانی با مطالعهٔ گروه، تحت پوشش قرار گیرد.

در انتخاب متن مورد تدریس باید در نظر داشت که متن به بخش های مستقل از یکدیگر قابل تقسیم باشد.

بخش ها نیز از نظر طول و دشواری، تقریباً برابر باشند.

جهت آمادگی برای اجرای طرح، معلم قبل از شروع کلاس، ابزار یادگیری، از جمله تقسیم متن به تعداد افراد گروه، آزمون و کلید آزمون را آماده می کند.

تشکیل و ترکیب گروه ها در کلاس نیز از وظایف معلم است.

مراحل اجرا طرح تدریس اعضای گروه

۱ برای هر دانش آموز، یک بخش از موضوع تعیین شده است و او فقط تکلیف مربوط به خود را مطالعه می کند.

۲ دانش آموزان با همتاهای خود که مسئول بخش مشترکی هستند، دور هم جمع می شوند و برای رفع اشکال های خود و بهبود روش ارائه، تبادل نظر می کنند.

۳ وقتی اعضای گروه گرد هم می آیند، دانش آموزان به ترتیب و از اول، بخش های مربوط به خود را تدریس می کنند.

اعضای دیگر گروه، می توانند سؤال بپرسند، مخالفت کنند و یادداشت بردارند.

۴ از کل موضوع، آزمونی گرفته می شود.

۵ کلید سؤال ها در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و آنان نمره های فردی و گروهی را محاسبه می کنند

۶ کارایی تدریس دانش آموزان با توجه به جدولی که به آنها ارائه می شود، ارزیابی می شود.

۷ از دانش آموزان، جهت جمع بندی مطالب و اطمینان از یادگیری و ارزشیابی تکوینی، سؤال می شود.

اگر نکتهٔ مهمی فراموش شده باشد، معلم توضیح می دهد.

اهداف درس هفت فارسی دوم ابتدایی

۱ تقویت روحیهٔ سپاسگزاری از خدمت گزاران جامعه
۲ آشنایی با برخی از خدمتگزاران جامعه و اهمیت خدمات آنان
۳ روشن شدن افق آینده برای انتخاب شغل
۴ شناخت خداوند به عنوان خالق همهٔ هستی و سپاسگزاری از او

۵ آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمهٔ  فروش و معنای آن و ضمایر اشارهٔ (همین،همان) ( آن  و  این)

نوع روش تدریس درس هفت فارسی دوم ابتدایی

روش تدریس اعضای تیم مشارکتی

موضوع درس هفت فارسی دوم ابتدایی

در این درس دانش آموزان با بعضی از مشاغل و نوع خدمت رسانی آنان آشنا می شوند.

این مشاغل عبارت اند از: کشاورز، نانوا، رفتگر، بنّا، باغبان، مأمور راهنمایی و رانندگی و معلم و در نهایت خداوند به عنوان خالق همهٔ موجودات.

فعالیت های درس هفت فارسی دوم ابتدایی 

درست، نادرست: ارزیابی درک مطلب درسی
گوش کن و بگو: پاسخ گویی به پرسش های درس

واژه سازی: گسترش واژگان با به کارگیری واژهٔ ساز و  فروش مانند شیرینی فروش و ساعت ساز
بیاموز و بگو: آشنایی با ضمایر اشارهٔ دور و نزدیک

پیدا کن و بگو: تقویت خواندن و املا و سخن گفتن با به کارگیری کلمات مختوم به ﻪ ه و کلمه هایی که ظ و  ط دارند.

بازی: ایجاد فضای شاد از طریق نشان دادن واکنش به دستور بازی
بخوان و بیندیش: مورچه اش کریزان، چرا اشک ریزان؟

فعالیت های درس هفت کتاب نگارش دوم ابتدایی

صفحات ۱ تا ۴
تمرین ۱: رونویسی از متن درس
تمرین ٢: آموزش املا از طریق حل جدول، دسته بندی کلمه ها و انتخاب واژه

تمرین ٣: واژه سازی با به کارگیری واژهٔ ساز  و  فروش و جدول واژه هایی که نشانهٔ اوّلشان خ است هم آغازها
تمرین ٤: نگارش در سطح قضاوت و ترکیب ( مقایسه و جمله نویسی)

صفحۀ ۵: تقویت خو شنویسی و حل جدول

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.