مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

0

اهداف درس هفتم فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد

۱ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی

۲ پرورش توانایی تولید مادّهٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

۳ پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا

۴ بهر هگیری ازمشارکت همکاران در تألیف کتاب

۵ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب

۶ آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت های بومی یا منطقه ای

۷ شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محلّ زندگی

۸ توجّه عمی قتر به لهجه، گویش و نشانه های زبان محلّی

۹ پرورش توانایی تفکّر، نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی

۱۰ ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ محلّی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای

درس های آزاد، ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است.

این درس،فرصتی است تا دانش آموز و معلّم به یاری هم، به فراخور ذوق و علاقه، در مورد

دلبستگی های فرهنگ بومی، نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند،

مطالبی را بازگو نمایند و مبتنی بر ساختار درس ها بنویسند.

به بیان دیگر، درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در تألیف کتاب، مشارکت داشته باشند و هر یک خود را در شکل گیری کتاب، سهیم ببینند و کتاب را از آنِ خود بدانند؛

به گونه ای که دانش آموزان پس ازتألیف درس آزاد، بتوانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب ثبت کنند.

روش های تولید درس آزاد

برای نوشتن و تولید درس آزاد، یکی از رو شهای زیر پیشنهاد می شود:

هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد در کلاس اقدام نماید.

دانش آموزان با هدایت و راهنمایی معلّم، به صورت گروهی و با مشارکت تمامافراد گروه برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.

در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بندنویسی بهره برد.

رای نمونه، موضوع نوشته:«محلّ زندگی» موضوعی خیلی کلّی است و باید به موضوعات کوچک تر محدود شود.

مثلاً وضعیت جغرافیایی محل، آداب و رسوم، زبان منطقه و غذاهای خاصّ آن منطقه، چهار موضوع کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند نوشت.

لازم است معلّم به دانش آموزان کمک کند تا چارچوب متن خود را مشخّص نمایند، سپس اقدام به نوشتن کنند.
به عنوان نمونه، چارچوب نوشته، می تواند شامل سه بند باشد که بند اوّل وضعیت جغرافیایی محل را توضیح دهد؛

بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم منطقه را بیان کند.

در تدوین متن می توان از رو شهای قضاوت عملکرد و بارش مغزی بهره برد.

دراین قسمت، موضوعاتی متناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزهٔ فرهنگ و زبان و آداب محلّی،پیشنهاد می شود.

درس آزاد در فصل«فرهنگ بومی »آورده شده است و  این موضوع دامنهٔ گسترد های دارد؛ لذا امکان تولید متن زیبا فراهم است.

در طرّاحی فعّالیت های کتاب نوشتاری نیز تطابق فعّالیت ها با روند طرّاحی کتاب ضروری است.

از دید ساختاری توجّه به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای، نقش معلّم به عنوان ناظر و راهنما و نقش دانش آموز در مقام تولیدکننده، ضروری است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.