مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

0

آموزش درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

روش تدریس پیشنهادی:ایفای نقش، قصه گویی، نمایشی

روش تدریس ایفای نقش

این روش برای تجسّم عینی داستان متن درس مناسب است.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

از ویژگی های ممتاز این روش ارتباط عاطفی مشاهده کنندگان با ایفاگران نقش، ایجاد حس مشترک و درک سادهٔ محتوا است.

در این روش فرایندی، تعدادی از دانش آموزان برای اجرای نقش، فراخوانده می شوند.

مرحلۀ اوّل: انتخاب بازیگران برای ترغیب دان شآموزان نمایش را معرّفی کنید و متن آن را شرح دهید و گروه نمایش را تشکیل دهید.

مرحلۀ دوم: آماده ساز ی به گروه نمایش فرصت دهید با هم تمرین کنند و آمادهٔ کار شوند.

مرحلۀ سوم: بیان اهداف برای دانش آموزان تا زمانی که بچّه های گروه نمایش آماده می شوند؛

هدف از این فعّالیتِ در حال انجام و تکالیف دانش آموزان را تبیین نمایید.

مرحلۀ چهارم: اجرای نمایش هر یک از افراد، نقش خود را اجرا می کند و جملهٔ مربوط به نقش را با آهنگ و لحن مناسب ادا می نماید

مرحلۀ پنجم: پرسش و پاسخ با توجّه به رخدادهای نمایش، سؤالاتی را در خصوص شخصیّت فرمانروا، پیرمرد و حادثهٔ اتفاق افتاده مطرح نمایید

و پاسخ دانش آموزان را تأیید، تکمیل و تحلیل کنید.

مرحلۀ ششم: توضیح و تعیین تکلیف بر مبنای تجربهٔ دانش آموزان، مطلب آموزشی را جمع بندی کنید

و متناسب با سطح توانمندی های آنان تکالیفی را برایشان تعیین نمایید.
مثال
تکلیف پیشنهادی اوّل :داستان کار نیک را درچهار صحنهٔ مهم آن نقّاشی نمایند و یک توضیح یک جمله ای زیر تصویر بنویسید.

تکلیف پیشنهادی دوم :متن اصلی شعر را با کمک بزرگترها پیدا کنند و با خط خوش بنویسند.

درک متن درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

فعّالیت درک مطلب در این درس تمرینی برای تقویت استنباط دانش آموزان است.
برای سؤال خالی درک مطلب، سؤالی در جهت رسیدن به استنباط طرح شود.

دانش آموزان در جای خالی متناسب با متن سؤالی طرّاحی می کنند و وظیفهٔ معلّم آن است که برای تقویت رسیدن به استنباط به سؤالات جهت درست و منطقی بدهد.

مثلاً سؤال «چه کسی به این سفر رفت؟ »
استنباطی نبوده بلکه در راستای اطّلاعات صریح متن طرّاحی شده است.

اما اگر دانش آموز اینسؤال را مطرح کند که «این سفر چه فایده ای برای فرمانروا داشت؟ »

پاسخ به سؤال ناشی از استنباط خواهد بود.

فعالیت های درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

واژه آموزی درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

ابتدا از دانش آموزان بخواهید کتاب خوانداری را باز کنند و با روش صامت خوانی، داستانک بخش واژه آموزی را بخوانند.

در وهلهٔ اوّل توجّه بچّه ها به مضمون داستان جلبمی شود.

حالا برگه هایی را که از قبل آماده کرده اید بین گروه ها توزیع نمایید.

در این جا نمونهٔ برگهٔ کار ارائه می گردد.

جهت تثبیت یادگیری یک بار دیگر کلمات را روی تابلو بنویسید و دانش آموزان همه با هم آنها را بخوانند.

بدین ترتیب، یکی از راه های واژه سازی (ترکیب اسم «سر » + اسم یا صفت) آموزش داده می شود.

بیاموز و بگو درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

زمان آینده را با قصّه گویی به دانش آموزان تفهیم کنید.
(قصهٔ «نهال سیب » بخش بیاموز و بگو)

سپس نقشهٔ عناصر داستان را روی تابلو بکشید و جاهای خالی را توسط بچّه ها تکمیل کنید. (شفاهی و کتبی)

املا درس هفتم فارسی سوم ابتدایی کار نیک

در این درس برپایی «جشنوارهٔ کلمات » پیشنهاد می گردد.

از دانش آموزان بخواهید قبلاً کارتی در ابعاد A5 با مقوا تهیه نمایند

و حاشیهٔ آن را هر طور که مایل هستند؛ تزئین کنند.

همچنین می توانید در زنگ هنر این فعّالیت را انجام دهید.

در کلاس از دانش آموزان بخواهید متن درس را با دقّت مطالعه کنند، سپس یک کلمه از درس که برایشان جالب تر و مهم تر است انتخاب کرده، با خط خوش روی کارت هایشان بنویسند.

(تا حد امکان سعی کنند دانش آموزان دیگر از کلمهٔ انتخابی آنان باخبر نشوند.)
حالا یک به یک به نوبت جلوی کلاس آمده، کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند

و با صدای بلند بخوانند. یک نفر مسئول ثبت کلمات روی تختهٔ کلاس است.

در انتها به تعداد دانش آموزان، کلمه روی تخته نوشته شده است.

کلمه ای که بیشترین تکرار را داشته است برندهٔ جشنوارهٔ کلمات اعلام می شود و توسط معلّم روی کارت ویژه (ابعاد A4 )نوشته شده، روی تابلوی آثار دانش آموزان نصب می شود.

بخوان و بیندیش پری کوچولو
بخوان و بیندیش پری کوچولو

درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

دانش آموزان به تکمیل صفحهٔ اوّل کتاب نوشتاری می پردازند و در صورت بروز اشکال از معلّم راهنمایی می گیرند.

صفحۀ سوم درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین خط تحریری آموزش اتّصال نشانهٔ «ج » به نشانه قبلی در کلمات رنج و گنج حائز اهمّیت است و نوشتن کلمهٔ «میّسر » نیز احتیاج به تمرین دارد.
تمرین ۲: جملهٔ مرتّب شده: ما هم باید در زندگی به دیگران بیندیشیم.

تمرین ۳: جدول را کامل کن:

فداکاری، دعاگویی، رازداری

صفحۀ چهارم درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

با توجّه به اهمیّت انتخاب موضوع برای بندنویسی، به این مهم پرداخته می شود.

موضوعات پیشنهادی از طرف دانش آموزان بسیار متنوع خواهد بود

و اگر خیلی غیرمرتبط با مفهوم متن نباشد، پذیرفته است و قاعده و کلیشهٔ خاصی برای ارائهٔ موضوع، تبیین نشده است.

فعّالیت های تکمیلی درس هفتم نوشتاری سوم ابتدایی

سؤال دوم این صفحه، قبلاً پاسخ داده شده است.

بیشترین وقت این جلسه به کتاب خوانی و طرح سؤال توسط گروه ها اختصاص دارد.

طرح سؤال مانند الگوی سؤال دوم سبب می شود دانش آموزان با دقّت به متن داستان گوش کنند.

طرح سؤال یکی از تکنیک هایی است که در روش های فراشناختی به کار گرفته می شود و در تقویت مهارت درک متن بسیارمؤثّر است.

فراشناخت شناخت درباره شناخت است.

به عبارت دیگر زمانی که یک فعّالیت شناختی به صورت آگاهانه تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، از شیوه فراشناختی استفاده شده است.

برای مشاهده کلمات هم خانواده پایه ابتدایی کلیک کنید

فارسی سوم ابتدایی کار نیک

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.