مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس آزاد فارسی چهارم ابتدایی درس هشتم و نهم

0

مقدمه درس آزاد فارسی چهارم ابتدایی

درس های آزاد ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است.

این فصل، فرصتی است تا دانش آموز و معلمّ به یاری هم به فراخور ذوق و علاقه، دلبستگی های فرهنگ بومی و نیازها و بایسته هایی که در دیگر در س ها به چشم نیامده اند، مطالبی را بازگو نمایند.

به بیان دیگر درس آزاد، فرصتی است تا دان شآموز و معلمّ در تألیف کتاب مشارکت داشته باشند و هر یک خود را در شکل گیری کتاب سهیم ببینند و کتاب را از آنِ خود بدانند؛

به گونه ای که دانش آموزان پس از تألیف درس آزاد می توانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب ثبت کنند.

 اهداف درس آزاد فارسی چهارم ابتدایی

١ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب
۲ پرورش توانایی تولید ماده درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران
۳ پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا
۴ بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب
۵ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب
۶ آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت هایبومی یا منطقه ای
۷ شناخت بیشتر شخصی تهای علمی و فرهنگی محل زندگی
۸ توجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشان ههای زبان محلی
۹ پرورش توانایی بندنویسی و بهر هگیری از تفکر و نقد و تحلیل
۱۰ ایجاد علاقه نسبت به فرهنگ محلی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای

روش های تولید درس آزاد فارسی چهارم ابتدایی

برای نوشتن و تولید درس آزاد یکی از رو شهای زیر پیشنهاد می شود:

هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام نماید.

دانش آموزان به صورت گروهی و با مشارکت تمام افراد گروه برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.
تولید درس در کلاس  در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بندنویسی بهره برد.

موضوع خیلی کلی است و باید به موضوعات کوچک تر موضوع نوشته محدود شود.

مثلاً وضعیت جغرافیایی محل، آداب و رسوم، زبان منطقه و غذاهای خاص آن منطقه ،

چهار موضوع کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند نوشت.

لازم است معلّم به دانش آموزان کمک کند تا چهارچوب متن خود را مشخص نمایند، سپس اقدام به نوشتن کنند.

به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می تواند شاملسه بند باشد که بند اوّل وضعیت جغرافیایی محل را توضیح دهد؛

بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم منطقه را بیان کند.

در تدوین متن می توان از روش های پیش سازمان دهنده، بدیعه پردازی و بارش مغزی بهره برد.

در این قسمت ، موضوعاتی مناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزه فرهنگ و آورده شده است

در طراحی فعّالیت های کتاب نوشتاری نیز تطابق فعّالیت ها با روند طراحی کتاب ضروری است.

از دید ساختاری توجه به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای، نقش معلّم به عنوان ناظر و راهنما و نقش دانش آموز در مقام تولیدکننده ضروری است.

نکتۀ مهم: پیشنهاد می شود در هر استان متون تولید شده در این فصل، گردآوری و جمع بندی شود.

نوشته به گونه ای باشد که ویژگی های آن استان را به خواننده معرفی کند.

این مطالب برای گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف ارسال شود تا از کنار هم قرار دادن آنها کتابی با عنوان دایرة المعارف استان شناسی تولید شود

که مخاطبش دانش آموز دوره ابتدایی است.

بدیهی است استان هایی که مطلبی ارسال نکنند، در آن کتاب غایب خواهند بود.

 

 

آموزش فارسی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.