مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نه فارسی دوم ابتدایی

0

متن درس نه فارسی دوم ابتدایی:

۱ جلب توجه دانش آموزان به درخشان بودن محیط که نشانهٔ پاکی این اماکن است.

۲ جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه و عاطفی مادر و فرزند و نقش الگویی مادر در انجام اعمال دینی.

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

۳ حرم یعنی جای امن و وجود کبوترها در این مکان با این فلسفه است که تا زمانی که در آن جا هستند، در امنیت به سرمی برند. همچنین در فرهنگ اغلب ملت ها، کبوترها نشانهٔ صلح و دوستی هستند.

۴ در گذشتهٔ دور به دلیل شلوغ بودن مکان های زیارتی، کبوترها برای این که از باقی ماندهٔ سفرهٔ زائران توشه برگیرند، به این مکان ها می آمدند و مردم فکر می کردند این کبوتران جلب حرم آن امامزاده شده اند، از این رو با نیت محبت به همهٔ موجودات خداوند به این کبوتران دانه می دادند و این سنت از گذشته به جای مانده است.

۵ گل دسته: مناری پیوسته به بقعه و مسجد (فرهنگ فارسی دکتر محمد معین).

هنگام اذان برای آن که عدهٔ بیشتری از مردمصدای اذان را بشنوند، از بلندترین جای ممکن اذان داده می شود و این مناره ها هم ارتفاع زیادی دارند.

آموزش درس نه فارسی دوم ابتدایی

برای تدریس این درس  روش طرح قضاوت عملکرد توصیه می شود

طرح قضاوت عملکرد:(PJD)

این طرح برای کلا س هایی مفید است که در آنها، فراگیران باید مهارت های عملی کسب کنند.

کاربرد این روش، شامل آموزش کار کردن با یک دستگاه، نگارش یک نامه یا گزارش و… است.

در این طرح، کسب درک روشنی از معیارها، آنان را قادر می سازد تا کیفیت کار خویش را مورد قضاوت قرار دهند.

در این صورت، می توانند تا حدودی از ارزیابی کارشان توسط دیگران بی نیاز شوند.

سپس، هر شخص کار خویش را ارائه می دهد. اعضای گروه، کار هر فرد را با دیگری و با معیارهایی که فرا گرفته اند، مقایسه می کنند.

هر فرد، انتقادهایی را که به کارش شده است، دریافتمی کند.

طبق این پیشنهادها، فراگیران می توانند به شکل مؤثرتری به سطح تعیین شده در معیارها برسند.

 عوامل یادگیری ضروری در طرح قضاوت عملکرد

١ قبل از بررسی معیارها، هر فراگیر نمون های از مهارت خویش را تولید می کند.
٢ هر فراگیر در بحث های گروهی دربارهٔ معیارهای مناسب، شرکت می کند.
٣ گروه ها معیارهای خود را با استانداردهای تدوین شده مقایسه می کنند و یک مجموعه معیار پالایش یافته ارائه می دهند.

٤ هرگروه نمونه های عملکرد همکاران خود درگروه های دیگر را ارزیابی می کند و دربارهٔ آن نقد می نویسد.

٥ هر عضو، از نمونهٔ کار خویش یک نقد دریافت می کند. سپس نمونه و نقد را با اعضای گروه به بحث می گذارد.

۶ هر شخص این فرصت را دارد که از آموخته های خود در تکلیف دوم،استفاده کند.

فعالیت ها درس نه فارسی دوم ابتدایی:

۱ درست، نادرست: ارزیابی از درک مطلب درس
۲ گوش کن و بگو: تقویت مهارت گوش کردن و سخن گفتن و ارزیابی از درک مطلب درس

۳ واژه سازی: گسترش واژگان با استفاده از کلمهٔ خانه و ساخت کلمات مرکب مانند: داروخانه، یعنی جایی که در آن دارو نگه می دارند.

۴ بیاموز و بگو: در این درس فعل گذشته ساده تبدیل به فعل گذشته استمراری م یشود که با تکرار و تمرین دانش آموزان باید به این تغییر پی ببرند:
مانند:       من غذا خوردم                      من غذا می خوردم.

۵ پیدا کن و بگو: تقویت مهارت خواندن، سخن گفتن و املانویسی با پیدا کردن کلماتی که می دارند مانند: می خواست،

۶ کتاب خوانی: هدف از تمرین ۱ این قسمت، معرفی کتاب های مورد علاقهٔ دانش آموزان می باشد

و هدف از تمرین ۲، نقش کتاب در آموزش برای زندگی مورد توجه قرار گرفته است.

۷ بخوان و بیندیش:کی بود؟کی بود؟

درس نه نوشتاری دوم ابتدایی

صفحۀ اول:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت املانویسی و جمله نویسی با مرتب کردن جمل ههای درهم ریخته است.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، گسترش واژگان از طریق ساخت کلمات غیرساده، مانند: داروخانه، کتابخانه و … است.

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت تصویرخوانی و تصویرنویسی نگارش  می باشد.

صفحۀ دوم:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت طبقه بندی از طریق مشاهده می باشد.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، کامل کردن جملات با عبارت های داده شده می باشد، مانند: سیب تازه، انار ترش و …

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت نوشتن در قالب راز و نیاز با خداوند می باشد.

صفحۀ سوم:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.
تمرین ۲: هدف از این تمرین، تقویت مهارت خواندن و املانویسی از طریق طبقه بندی کلمات می باشد.

تمرین ۳: هدف از این تمرین، تطابق ضمایر با افعال زمان حال می باشد.
مانند: من کتاب می خوانم. ← تو کتاب می خوانی.

تمرین ۴: هدف از این تمرین، تقویت مهارت نوشتن و نگارش ساده است.  ( تقویت مهارت بیان عواطف )

صفحۀ چهارم:
تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین تقویت مهارت خواندن و املا نویسی است با تشخیص کلمات چهار حرفی از متن درس. مانند:
اذان، مغرب و….

تمرین ۳: هدف از این تمرین تکمیل جملات ناتمام با تشخیص فعل و فاعل مناسب می باشد.
مانند: تو امروز حسین را در خیابان دیدی.

تمرین ۴: هدف از این تمرین تقویت مهارت نوشتن در قالب جمله سازی است.

صفحۀ پنجم:

تمرین ۱: رجوع کنید به تمرین ۱ صفحهٔ پنجم درس اول.

تمرین ۲: هدف از این تمرین نگارش ساده و بسط و گسترش متن داده شده است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.