مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

0

آموزش درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

روش تدریس پیشنهادی: روشن سازی طرز تلقی، بحث گروهی، اعضای گروه

روش تدریس روشن سازی طرز تلقی

طرز تلقی ها جنبهٔ مهمی از یادگیری بر پایهٔ عواطف و احساسات و آزادی بیان اجتماعی هستند.
این روش دانش آموزان را قادر می سازد که بفهمند

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

آیا طرز تلقی ها و نگرش هایشان بر یک پایهٔ محکم از حقایق و منطق استوار هست یا نه؟

۱ روی برگهٔ A5 یک جملهٔ زیبا در خصوص مفهوم انتظار، یا شخصیّت حضرت مهدی عج و یا فرج ایشان بنویسید.

۲ برگه ها را میان دانش آموزان تقسیم کنید و از آنها بخواهید به صورت انفرادی نظر خود را بسیار کوتاه دربارهٔ آن جمله بنویسند،

یا اینکه جمله را با جملاتی دیگر کامل کنند. (این مراحل را به صورت شفاهی نیز م یتوان انجام داد.)

۳ دانش آموزان در گروه دور هم جمع می شوند و طرز تلقی و برداشت خود را برای دوستانشان بازگو می کنند
و روی بهترین طرز تلقی یا نگرش با هم به توافق می رسند

۴ گرو ه ها نتیجهٔ بحث خود را در کلاس اعلام می کنند.

۵ حالا به جمع بندی مطالب بپردازید و مفاهیم موردنظر خود را دربارهٔ مفهوم انتظار در حدّ درک دانش آموزان پایهٔ سوم با بیانی شیوا تدریس نمایید.

در ادامه نمونه مثال هایی از جملاتی که در اختیار دانش آموزان می گذارید، آورده شده است.

الف جمله را کامل کن: آن روزی که حضرت مهدی عج ظهور کند خیلی قشنگ استچون …
ب نظر خود را دربارهٔ این جمله بنویس. «همهٔ ما در دوران انتظار فرج امام زمان عج باید انسان های خوبی باشیم.

نکته: شاید بعضی از دانش آموزان اطّلاعات کافی دربارهٔ این موضوع نداشته باشند و یا برخی دیدگاه های متفاوت و یا حتّی ناصحیحی را اعلام دارند.

نقطهٔ مثبت این روش رسیدن اعضای گروه به یک توافق جمعی و مجاب نمودن افراد با رأی های مخالف به صورت منطقی است.

تلاش نمایید تا اعضای گروه به این وفاق و سازگاری در بیان عقیده برسند.

 

فعالیت های درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

واژه آموزی درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

در بخش واژه آموزی، جمله های همین بخش کتاب را روی تابلو بنویسید و جای کلماتی را که از ترکیب «دل + بُن فعل » ساخته شده اند، را خالی بگذارید.

حالا از دانش آموزان بخواهید کتاب را باز کنند و جمله هایی را که روی تخته نوشته اید، در بخش واژه آموزی کتاب پیدا کنند.

وقتی کلمهٔ موردنظر را پیدا کردند، با صدای بلند بخوانند و شما آن کلمه را با رنگ دیگر در جای خالی بنویسید.

یا می توانید کارت های کلمات «دل نشین، دل خواه، دل نواز، د لگیر، دل خور » را از قبل آماده کنید و آنها را بین گروه ها توزیع کنید.

بعد از خواندن هر جمله، هر گروه که کارت مناسب جای خالی را در اختیار دارد آن را به بقیّه نشان می دهد و روی تخته در جای مخصوص نصب می کند

بیاموز و بگو درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

موضوعی که در این درس آموزش داده شده است،

برجسته کردن فعل به عنوان محور معنایی جمله است

به طوری که نوشته هر قدر هم طولانی باشد، ولی فعل نداشته باشد، معنی آن کامل نمی شود.

به این ترتیب به طور غیرمستقیم، فعل جمله در رأس قرار می گیرد،

به عبارت دیگر ابتدا باید فعلی باشد تا جمله ای شکل گیرد.

توجّه: هدف از طرح این قبیل مباحث، آشنایی دانش آموز با اجزای جمله است.

او باید منطق قرار گرفتن اجزای جمله را در کنار هم درک کند.
یادگیری این مطلب در تقویت درک متن دانش آموزان تأثیر عمده ای دارد.

 از ارائهٔ این مطالب، با نگاه تدریس دستور زبان، به صورت مجموعه ای از قواعد حفظی جداً پرهیز کنند.

 

صندلی صمیمیت درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

«سخن گفتن » یکی از مهارت های اصلی زبانی است که در ایجاد ارتباط مؤثّر با افراد جامعه نقش بسزایی دارد.

در کتاب فارسی سوم مهارت سخن گفتن در قالبی هدفمند و فعّالیتی پویا گسترش می یابد.
در هشت درس گذشته فعّالیتی با عنوان «نگاه کن و بگو »، با هدف تقویت مهارت سخن گفتن طرّاحی شد.

در آن فعّالیت به کمک تصویر، ذهن دانش آموز طبقه بندی می شد و به صورت منسجم سخن می گفت.

بعد از تمرین در این فعّالیت طی هشت درس، انتظار می رود دانش آموز به سطحی از توانایی رسیده باشد که بدون تصویر هم سخن بگوید.

لذا از درس نهم فعّالیت «صندلی صمیمیت » جایگزین «نگاه کن و بگو » می شود.

مراد از «صندلی صمیمیت ،» صندلی معلّم است که هر دانش آموز روی آن می نشیند و برای هم کلاسی هایش سخن می گوید.

نشستن دانش آموزان در جای معلّم، حسّ خوبی در آنها ایجاد می کند و سبب می شود دانش آموز به لحاظ عاطفی، خود شکوفایی و ارتقای شخصیت، احساس مناسبی داشته باشد.

به همین دلیل عنوان فعّالیت نیز بار عاطفی مثبت را القا می کند.

با توجّه به اینکه اکثر دانش آموزان پایهٔ سوم تمایل بسیار به صحبت کردن دارند، این بهترین فرصت است که مهارت ایشان را هدفمند کنیم.

صندلی صمیمیت با تأکید بر فرایند تفکّر، در فضایی دوستانه، دانش آموزان را به صحبت کردن مفید در برابر جمع وا می دارد

و زمینهٔ بسیار مناسبی برای پرورش سخنوری و توانایی فن بیان است.

بخوان و بیندیش (حوض فیروزه ای) درس نهم فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

متن حوض فیروزه ای به صورت خیلی ساده دانش آموزان را با سبک نمایشنامه نویسی آشنا می کند.

به عنوان تکلیف شب می توانید موضوعی به دانش آموزان داده، از آنها بخواهید که در همین قالب، متنی تهیّه نمایند.

توجّه به سؤالات «درک و دریافت » نشان می دهد در فرایند آموزش درک متن، درک اطّلاعات صریح متن، رسیدن به استنباط و توجّه به ضمایر شخصی، به عنوان ابزارهای انسجام بین گزاره های متن برجسته شده است.

 

بخوان و بیندیش حوض فیروزه ای
بخوان و بیندیش حوض فیروزه ای

درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحه اوّل کتاب نوشتاری در زمان تعیین شده، توسط دانش آموزان تکمیل می شود و معلّم آنها را بررسی می نماید.

صفحۀ دوم درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

این صفحه ابتدا به صورت فردی توسط دانش آموزان تکمیل می شود و سپس در گروه بررسی می گردد.
در انتها به کمک معلّم رفع اشکال نهایی صورت می گیرد.

صفحۀ سوم درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین خط تحریری بر زیبا نویسی نشانهٔ ی  توسط دانش آموزان تأکید نمایید

این فرصت با تمرین روی کلمات «دنیا، وقتی، می شود، و بیایی » در متن شعر مهیا می گردد.

نکته: نوشتن برنامهٔ یک روز جمعه توسط دانش آموز علاوه بر تمرین برنامه نویسی و فهرست کار روزانه،
دارای این هدف است که به بحث ظهور آقا حضرت ولیعصر عج در روز جمعه نیز اشاره گردد.

صفحۀ چهارم درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

در درس های گذشته ، دانش آموز این توانایی را کسب کرد که ابتدا موضوعی را برای نوشتهٔ خود انتخاب کند،

سپس در ارتباط با آن موضوع، بندی منسجم بنویسد.

در فرایند آموزش بندنویسی در این درس، خُرد کردن موضوع کلّی به موضوعات کوچک تر مورد نظر است.

با توجّه به ظرفیت محدود بند، یک موضوع کلّی در یک بند نمی گنجد؛

لذا موضوعات کلّی باید به موضوعات کوچک تر محدود شوند. در نگارش این درس موضوع کلّی « نان » است.

در تصویرها  موضوع نان به چهار موضوع کوچک دربارهٔ نان محدود شده است. این موضوعات عبارتند از:
انواع نان
اسراف نان
طرز پخت نان
صف نانوایی
برای توجّه به این مطلب، با ذکر مثال هایی به دانش آموزان بیاموزید که موضوع کلّی را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنند،
سپس یکی را که اطّلاعات بیشتری دربارهٔ آن دارند؛ انتخاب کرده، دربارهٔ آن یک بند بنویسند.
مثال ۱: موضوع کلّی: معلّم
موضوعات کوچک تر:
روش تدریس معلّم
اخلاق و رفتار معلّم
مثال ۲: موضوع کلّی: بهار
موضوعات کوچک تر:
زیبایی های بهار
نوروز و بهار

فعّالیت های تکمیلی درس نهم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحهٔ فعّالیت تکمیلی توسط دانش آموز انجام می شود.

در تمرین اوّل، هدف این است که دانش آموزبتواند فعل ها را از اسم ها تفکیک نماید.

تمرین دوم و سوم مجدداً بر ابزار زبانی ضمیر برای انسجام بین گزاره های متن تأکید دارد.

تلفیق هنر و ادبیات در فعّالیت آخر این صفحه برای دانش آموزان جذاب و دوست داشتنی است.

برای مشاهده کلمات هم خانواده پایه ابتدایی کلیک کنید

فارسی سوم ابتدایی بوی نرگس

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.