مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

0

درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن در یک نگاه

بیشتر اطلاعات و آگاهی های ما از محیط از طریق صدا و نور به ما می رسد.

ما عمدتاً، از طریق آنچه می بینیم و می شنویم از اطراف خود آگاهی کسب می کنیم یا با دیگران ارتباط برقرار می کنیم.

امروزه، برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات به وسیلهٔ نور و صدا اساس
بسیاری از فناوری های نوین است.

تلفن ثابت، تلفن همراه، رادیو، تلویزیون، فاکس، رایانه و … از جمله وسایلی هستند که ما به طور روزمره در زندگی مان از آنها استفاده می کنیم.

این وسائل براساس و یژگی های نور و صدا، طراحی شده اند.

در این درس دانش آموزان در قالب انجام بازی با برخی ویژگی های نور، برای انتقال و دریافت پیام، آشنا می شوند.

دانش آموزان می آموزند ویژگی های نور در انتقال پیام در زندگی روزمره استفاده های گوناگونی دارد.

مثلاً رنگ های نور چراغ راهنما، پیام هایی برای رانندگان دارد.

به علاوه دانش آموزان یاد می گیرند با تشکیل سایه های مختلف می توان اجسام را به دو دستهٔ اجسام یکه نور را از خود عبور می دهند

و اجسامی که نور را از خود عبور نمی دهند و پشت آنها سایه تشکیل می شود طبقه بندی کرد.

همچنین با انجام فعالیت هایی به رابطهٔ تغییر سایه با فاصلهٔ چشمهٔ نور از جسم پی می برند.

اهداف/ پیامدها درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ براساس ویژگی های نور(یکسان نبودن عبور نور از اجسام مختلف و …)یک بازی برای انتقال و دریافت پیام انجام دهند.

۲ براساس ویژگ یهای نور و با استفاده از وسایل متنوع تولید نور یک بازی برای پیام رسانی طراحی کنند.

۳ براساس ویژگی های متنوع نور و وسایل متنوع تولید کننده صدا و نور، با مشارکت سایر دانش آموزان یک بازی خلاقانه برای پیام رسانی طراحی کنند.

دانستنی ها درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

سایه چگونه تشکیل می شود؟

اگر جسم کدری (جسمی که نور را از خود عبور نمی دهد) را مقابل منبع نوری قرار دهیم پشت جسم محوطهٔ تاریکی به وجودمی آید که به آن سایه می گویند.

سایه اینواقعیت را نشان می دهد که نور به صورت خط راست منتشر می شود.

خورشیدگرفتگی :

هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، مرکز آن سه (ماه، زمین، خورشید) روی یک خط راست واقع شود

به طوری که ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایهٔ آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایهٔ ماه قراردارند خورشید را تاریک می بینند.

در این صورت می گوییم، خورشیدگرفتگی رخ داده است.

ماه گرفتگی:

اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور
خورشید را م یگیرد و سایه آن روی ماه می افتد و آن را تاریک م یکند. در این
صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

را ه های تشکیل سایه:

١ تشکیل سایه به وسیله چشمهٔ کوچک یا نقطه ای نور:

در این حالت فقط سایه کامل ایجاد م یشود و مرز مشخصی بین تاریکی و روشنایی وجود دارد.

٢ تشکیل سایه به وسیله چشمهٔ گسترده نور:

در این حالت علاوه بر سایه کامل، نیم سایه نیز دیده می شود

تغییر سایه:

قطر سایه به فاصلهٔ چشمهٔ نور تا جسم کدر و پرده بستگی دارد.

هرگاه چشمهٔ نور به جسم کدر نزدیک شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه چشمهٔ نور را از جسم کدر دور کنیم قطر سایه کوچکتر می شود امتحان کنید.

ساعت آفتابی:

معمول ترین نوع ساعت آفتابی از میله ای ساخته شده است که روی صفحه ای قرار دارد و ساعت های شبانه روز روی صفحه نشانه گذاری شده اند.

وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می شود، مکان سایه میله هم روی صفحه جابه جا می شود و ساعت را نشان می دهد.

بزرگترین ساعت آفتابی ایران در دانشگاه زنجان قرار دارد

نکات آموزشی و فعالیت های پیشنهادی درس شش علوم دوم ابتدایی پیام رمز را پیدا کن

در این درس عمدتاً بر ویژگی های نور در پیام رسانی تأکید می شود.

پیامدهای مورد انتظار در این بخش مشابه بخش اول درس:

تأکید بر صدا بود، تأکید بر نور دارد. معنای نورهای رنگی چراغ راهنمایی برای فهم انتقال پیام به رانندگان و عابران با استفاده از نور مناسب است

و از دانش آموز خواسته شد کاربرد نور در سایر موارد زندگی را به کلاس گزارش کنند.

در این درس عبور نور از اجسام شفاف و عدم عبور نور از اجسام کدر در قالب بازی ، آموزش داده می شود.

یک گروه از دانش آموزان کلمهٔ رمز را تعیین می کنند

و گروه دیگر از دانش آموزان باید با استفاده از راهنمایی های گروه اول رمز را پیدا کنند.

مطلب مهم در ارسال و دریافت علام تها آن است که باید معانی آن برای دو دسته دانش آموزان یکسان باشد.

دانش آموزان گروه اول برای راهنمایی گروه مقابل در پیدا کردن رمز، فلشی را روی یک مقوای ضخیم رسم می کنند

و آن را ازمقوا جدا می کنند (در جدا کردن فلش به دانش آموزان کمک کنید)

و سپس با تاباندن نور به وسیلهٔ چراغ قوه به فلش و چرخاندن آن،جهت حرکت در جدول رمز را مشخص می کنند.

به این ترتیب دانش آموز در قالب بازی عبور نور تشکیل سایه را مشاهده می کند.

دانش آموز باید متوجه تفاوت عبور نور از اجسام کدر و اجسام نیمه شفاف و شفاف شود

در این درس، دانش آموزان در حیاط مدرسه سایه اجسامی که در اختیار دارند

را بر اساس عبور نور از آنها به دو دسته طبقه بندی می کنند.

دانش آموزان را ترغیب کنید موضوع شگفتی های آفرینش ارائه شده در صفحه ۵۲ کتاب درسی که در کادر زیر آمده است را در گروه به گفتگو بگذارند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.