مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

0

اهداف درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

١ آشنایی با ابوریحان بیرونی
٢ تقویت روحیه پرسشگری
٣ تشخیص عناصر سازندهٔ جمله
٤ آشنایی با لحن مناسب در خوانش متن
۵ تقویت درک متن با تثبیت آموزه های قبلی
۶ انشانویسی شامل کلیهٔ بندها (بند مقدمه، بندهای بدنه، بند نتیجه گیری)

دانش زبانی درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

درس گذشته جملاتی را آموزش داد که مانند پازلی با سه خانه بودند.

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

قطعهٔ اصلی پازل فعل بود که تعیین می کرد با اضافه شدن چند قطعهٔ دیگر به این پازل معنی کامل می شود.

به عنوان مثال فعل (خورد)قطعهٔ اصلی پازل جمله است که با گرفتن دو قطعهٔ (مریم) و (سیب) کامل می شود.

در این درس جملاتی ارائه می شود که مانند پازلی با چهار خانه هستند. در این جملات ظرفیت فعل به گونه ای است که با گرفتن سه قطعه کامل می شود.

به عنوان نمونه فعل (گذاشت)به سه قطعهٔ(رضا)( کیف)(میز)احتیاج دارد تا بتواند جمله ای تولیدکند که معنای کاملی داشته باشد.

چنان که ملاحظه می کنید در حقیقت در این درس متمم معرفی می شود؛ حروف اضافه نیز به عنوان نشانهٔ متمم ارائه می شود؛

ولی به هیچ وجه آموزش به سبک دستور سنتی انجام نمی شود.

باز هم تأکید می شود هدف از مباحث دانش زبانی آشنایی با اجزای جمله به نوعی است که دانش آموز بتواند جمله را به اجزای آن خرد کند.

روان خوانی درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

در دروس گذشته لحن خواندن کلمه و جمله آموزش داده شد.

در این درس لحن خواندن متن مورد نظر است. متن شنیداری این فعّالیت روایی است؛

قبلا در مورد لحن متون روایی مطالب لازم ارائه شد. در این متن توجه کنید

که دانش آموز هم لحن کلمه را رعایت کند، هم لحن انواع جمله را و هم لحن متن روایی را در نظر بگیرد.

املا درس شانزدهم فارسی چهارم ابتدایی پرسشگری

برای این درس املای خوشه ای پیشنهاد می شود. دانش آموزان نمونهٔ این املارا سال گذشته دیده اند.

دانش آموز کلمه ای را به دلخواه از متن درس انتخاب می کند.

سپس با نشانهٔ آخر این کلمه دو کلمه از متن درس پیدا می کند که با این نشانه شروع شده باشند و این کار را تا زمانی ادامه می دهد که دیگر کلمه ای نباشد و خوشهٔ بعدی را می کشد.

درس شانزدهم نوشتاری چهارم ابتدایی

فعّالیت های نوشتاری  ٤: درک متن

در این درس متنی ارائه شده است که دانش آموز باید صامت خوانی کند و به پرسش های آن به صورت مکتوب پاسخ دهد.

در این متن ابزارهای انسجام گزاره های متن مانند حروف ربط و ضمایر مجدداً مرور شده است که به تثبیت یادگیری می انجامد.

فعّالیت های نوشتاری ۵ : نگارش

در درس گذشته برای نوشتن انشا به دانش آموز کمک شد و موضوع کوچک تر بندها ارائه شد.

در این درس دانش آموزان ابتدا باید موضوع را خرد کنند و انشایی با چهار بند بنویسند که شامل مقدمه، دو بند بدنه و بند نتیجه گیری است.

انتخاب موضوع کوچکتر بندهای بدنه بسیار اهمّیت دارد و دانش آموزان باید موضوعات را به گونه ای انتخاب کنند که یکی مکمل دیگری باشد تا انشا منظم و منسجم باشد.

نمونه سوال فارسی چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.