مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

0

آموزش درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

روش تدریس پیشنهادی:روش تدریس اعضای گروه، بارش فکری

روش تدریس اعضای گروه

در این الگو هر فراگیر می تواند به اعضای گروه خود آموزش بدهد.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

بنابراین هر عضو هم به عنوان معلّم و هم به عنوان شاگرد عمل می کند.

در اجرای این الگو، همیاری بین اعضای گروه راز موفّقیت است.

هیچ کسی نمی تواند در کلاس درس،خاموش باشد.

شیوۀ اجرا:

۱ کلاس را به گروه های سه نفره تقسیم کنید.
۲ به اعضای گروه ها شماره بدهید.
۳ از دانش آموزان بخواهید کتاب خوانداری را باز کنند و به متن درس سوم (آسمان آبی، طبیعت پاک) نگاه کنند.
۴ متن درس این قابلیّت را دارد که به سه بخش تقسیم شود و لطمه ای به پیوستگی مطالب وارد نشود
به همین دلیل این روش برای این درس مناسب است.
۵ مطالعهٔ هر قسمت از درس را به صورت فردی به افراد گروه بر حسب شماره، واگذار کنید.
۶ از دانش آموزان بخواهید، شماره های مانند هم از هر گروه، یک جا جمع شوند و گروه جدید تشکیل دهند.
۷ اعضا در گروه های جدید یک به یک به نوبت هر چه را که از مطالعهٔ قسمت مربوط به خود آموخت هاند برای هم گروهی، توضیح دهند.
بدین ترتیب آموخته های هر نفر با تکرار مطلب، تثبیت و کامل می شود
۸ از دانش آموزان بخواهید به گروه اصلی خود برگردند.
۹ دانش آموزان بعد از استقرار در گروه، به ترتیب شماره، مطالبی را که فرا گرفته اند برای هم توضیح می دهند.
بدین ترتیب متن درس سوم توسّط دانش آموزان اعضا گروه تدریس می شود.
۱۰ اینک به جمع بندی مطالب بپردازید. تعدادی از بچّه ها جلوی کلاس آمده و برای کل کلاس توضیحاتی ارائه می دهند.
بعد از تفهیم مطلب، بخش روخوانی درس را انجام داده و به تمرین های درک مطلب و درست و نادرست بپردازید.

 

درک متن درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

توجّه داشته باشید که در فرایند درک متن در این فصل، پس از آموزش تمرکز و درک اطّلاعات صریح متن، گامی فراتر رفته و به استنباط پرداخته می شود.

به عنوان مثال وقتی سؤال شده است، «آسمان آبی نشانهٔ چیست؟ »
دانش آموز به کمک استنباط می تواند پاسخ دهد که نشانهٔ هوای تمیز است،

برای دانلود کلمات هم خانواده پایه ابتدایی کلیک کنید

واژه آموزی درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

به کلماتی که از یک ریشه و خانواده هستند و در سه حرف اصلی اشتراک دارند، کلمات هم خانواده می گویند،

شناخت ویژگی هم خانواده بودن، به تشخیص شکل کلمات و درست نویسی در املا به دانش آموزان کمک می کند.

موضوع هم خانواده بودن کلمات را فقط در کلمه های عربی آموزش می دهیم.

معلّمان گرامی لازم است توجّه کنند که آموزش، فقط با توجّه به حوزهٔ معنایی کلمات هم خانواده انجام شود

و حتی از ارائهٔ عنوان کلمات هم خانواده به دانش آموزان پرهیز شود.

تعدادی از کلمات هم خانواده در دو یا سه دسته را به صورت درهم از طنابی که بالای تخته سیاه نصب کرده اید، با گیره آویزان کنید.

سپس نمایندگان گروه، جلوی کلاس آمده، دسته های کلمات را مرتب کنند.

شما نیز به ایشان کمک کنید. اگر تختهٔ هوشمند داشته باشید،

می توانید با استفاده از این رسانه، تدریس را به صورت جذّاب ارائه دهید.

شایان ذکر است که تولید محتوای الکترونیکی قبل از تدریس، در پیش برد اهداف آموزشی مؤثّر و مفید است.

تمرین خواندن درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

با تقویت مهارت خواندن، مهار ت های زبانی دیگر به ویژه نوشتن، گسترش می یابد.

لذا به این قسمت از کار اهمّیت بدهید. خواندن،اصلی ترین ابزار آموزش است.

پرورش و تقویت مهارت خواندن موجب پرورش و به کار انداختن همهٔ قوای فکری و ذهنی «یعنی » قوّهٔ تمیز، استدلال، تعمیم، تجربه و قضاوت می گردد

که هر کدام در نگارش و املای دانش آموز، نقش تعیین کننده ای دارد.

برای بهبود سواد خواندن می توانید از دانش آموزان بخواهید مطلبی را که دانش آموزان دیگر با صدای بلند می خوانند، آنها خود آهسته بخوانند.

نگاه کن و بگو درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

فعّالیت نگاه کن و بگو را با قوّت و ارائهٔ شگردهای خلّقانه مانند دروس قبل عملیاتی نمایید.

بیاموز و بگو درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

در این بخش، هدف این است که دانش آموزان با دو گونهٔ زبان(گونهٔ گفتاری، گونهٔ نوشتاری) آشنا شوند.
برای آموزش آن می توان دو کتاب داستان به کلاس آورد که یکی با زبان نوشتاری تدوین شده است و دیگری با زبان گفتاری.

درواقع خواندن و مقایسهٔ دو متن سبب می شود دان شآموز بین آن دو تمایز قائل شود.
گاهی دانش آموز هنگام املا کلمات را به زبان گفتاری می نویسد.

برای جلوگیری از این مشکل می توانیم یک املا با گونهٔ گفتاری اجرا کنیم
و توضیح دهیم که اگر این کار با آگاهی انجام شود، اشکالی ندارد

اما وقتی متن با گونهٔ نوشتاری خوانده می شود، املای آن نیز باید به صورت نوشتاری باشد.

در نوشتن متن، رعایت اصول درست نویسی و پرهیز از شکسته نوشتن و محاوره، توصیه می شود.
توجّه کنید می توانید به عنوان تکلیف شب به این آموزش بیشتر بپردازید.

بخوان و حفظ کن درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

موضوع شعر، بهداشت روانی است و دارای یک مضمون عاطفی است که پرداختن به آن در کلاس، جای تأمّل و دقّت دارد.

ابتدا به روش بارش مغزی، نگرش ها و نظرات دانش آموزان را جویا شده، سپس مطلب خود را جمع بندی نمایید.
شعر هم بازی سرودهٔ اسداللّه شعبانی است.

بخوان و حفظ کن هم بازی
بخوان و حفظ کن هم بازی

درس سوم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس سوم نوشتاری سوم ابتدایی

تمرین سوم از صفحه اوّل کتاب نوشتاری درس سوم:
پاسخ ⇐ درس، مدرسه، تدریس
ربط، رابط، مرتبط
شکر، شاکر، مشکور

صفحۀ دوم درس سوم نوشتاری سوم ابتدایی

هرگاه در یک عبارت، کلمهٔ اوّل به نشانه های ه ختم شود برای ربط به کلمهٔ دوم «یای میانجی » می آید؛

در غیر این صورت  ِ ربط دو کلمه را به هم ربط می دهد.

علّت این است که ساخت هجایی زبان فارسی امکان حضور دو مصوّت پشت سرهم را ندارد؛

بنابراین برای آسان کردن تلفّظ، یک صامت میانجی بین آنها می آید.

صفحۀ سوم درس سوم نوشتاری سوم ابتدایی

معلمّ برای انجام درست تمرین اوّل، خود باید توانایی و قابلیت لازم برای خوانانویسی و زیبانویسی را داشته باشد.

معلمّی که خط زیبا ندارد، نخواهد توانست صرفا با گفتن و توضیح دادن، خطّ دانش آموز را زیبا سازد.

در این نوع یادگیری بین مهارت های ویژه معلمّ و یادگیری مؤثرّ رابط های مستقیم وجود دارد.
لذا لازم است معلمّان محترم به این نکته توجّه داشته باشند.

صفحۀ چهارم درس سوم نوشتاری سوم ابتدایی

مطالب بخش نگارش با رعایت سلسله مراتب آموزشی، دانش آموز را در نوشتن یک بند خوب، یاری می رساند.

در این صفحه پس از دو جلسه تمرین بندنویسی، تعریف بند ارائه می شود.

درواقع نوع آموزش به گونه ای طرّاحی شده است که دانش آموزان در عمل به این معنی می رسند.

آنها در درس اوّل ملاک ساختاری را آموختند  و در درس دوم به ملاک معنایی رهنمون شدند

حالا در درس سوم جمع بندی می کنند که متن به لحاظ ساختاری از چند جمله تشکیل شده است و به لحاظ معنایی این جملات مرتبط هستند.

لازم به ذکر است مطالب داخل کادر به هیچ وجه برای حفظ کردن نیست و فقط به هدایت و جمع بندی ذهنی دانش آموز کمک می کند.

پس از اتمام بندنویسی از دانش آموزان بخواهید، نوشته های خود را در گروه برای دوستان شان بخوانند.

متن پیشنهادی املا درس سوم فارسی سوم ابتدایی آسمان آبی، طبیعت

در یک صبح دلپذیر بهاری به همراه پدرم به دامنهٔ کوهی رفتیم.

پدرم گفت: «هر چه را که می بینی و می شنوی یادداشت کن. هر چه نوشتهٔ تو کوتاه و گویا باشد بهتر است. »

گردش در محیط سالم انسا نها را غرق شادی و نشاط می کند و همهٔ آدم هایی که به کوه آمده بودند

خوب به اطراف نگاه می کردند تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینند و به آنها خوش بگذرد.
پدرم عادت دارد علاوه بر خانه، محلّه و طبیعت را پاکیزه نگه دارد.

برای همین اگر در بین راه آشغال و زباله می دید آنها را در سطل زباله می انداخت.

یکی از رفتگران که رفتار پدرم را دید. بسیار تشکّر کرد و گفت: «خوش حالم که شما به پاکیزگی اهمیّت می دهید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.