مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

آموزش درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

روش تدریس پیشنهادی:گردش علمی، قصه گویی

روش گردش علمی

گاهی برای مطالعهٔ موضوع درس به کار گرفته می شود.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

گردش علمی از نظر برنامه ریزی سه مرحله دارد:

  • مرحلهٔ اوّل: فعّالیت های قبل از رفتن به گردش علمی.
  • مرحلهٔ دوم: فعّالیت های ضمن گردش علمی.
  • مرحلهٔ سوم: فعّالیت های بعد از گردش علمی.

رعایت نکات ایمنی، نظم و ترتیب و حضور و غیاب دانش آموزان و ارزشیابی گردش علمی بسیار مهم است.

خوانش متن درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

خواندن فرایندی تعاملی است و دربرگیرندهٔ پردازش های همزمان در سطوح چندگانهٔ زبان و شناخت است؛

لذا باید به این امر به عنوان یک فرایند با معنا برخورد کرد و در یک برنامهٔ کارآمد که توسط معلّمان طرّاحی می شود،

اهمیّت آن را برای بچّه ها تفهیم نمود.

متن درس را با صدای رسا برای دانش آموزان بخوانید و بر نکات مهم تأکید نمایید

درک متن درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

معلمّی که در آموزش خواندن، مهارت دارد، برای تدریس خواندن به کودکان بر چند لایه از دانش آنان تکیه می کند.

چهار حوزه وسیع و مهم خواندن از دیدگاه «گاف و هنری ۱۹۸۶ به شرح ذیل می باشد:

۱ رمزگشایی: تبدیل واژ ههای مکتوب به تلفظ معادل آنها.

۲ واژگان: درک معنای واژه ها و فعّا لسازی شبکه ای از تداعی ها.

۳ درک جمله و عبارت: درک جمله ها و واحدهای متن متناسب با نق شهای کارکردی آنها.

۴ درک متن: ایجاد انسجام بین گزاره های متن و درک کلّ متن به عنوان یک پیکرهٔ واحد.

بهتر است برای رسیدن به هدف درک متن، این فعّالیت حتماً در جلسهٔ اوّل تدریس و بعد از خوانش متن درس انجام گیرد تا مطالب در ذهن بچّ هها بماند.

در انجام فعّالیت «درست و نادرست » و درک متن به همان شیوهٔ درس اوّل اقدام کنید

واژ ه آموزی درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

برخی واژ ه ها به لحاظ معنایی مخالف یکدیگرند

آموزش این دسته از کلمات به دانش آموزان با تکرار و تمرین میسّر می شود.

با طرّاحی یک بازی می توانید دانش آموزان را دو به دو روبروی هم قرار دهید.

یکی از آنها کلمه ای را بگوید و دانش آموز مقابل، به کلمهٔ مخالف آن اشاره کند.

در این درس با استفاده از شبکهٔ معنایی به آموزش این مبحث پرداخته شده است.

در واقع در این نوع آموزش، واژه های مخالف فصل تابستان و زمستان در ذهن، طبقه بندی می شوند.

پیشنهاد می شود دانش آموزان در هر گروه، جدولی مانند جدول کتاب، طرّاحی کنند

و عنوان را به جای تابستان و زمستان، دو واژه متضاد دیگر قرار دهند.

پس از تکمیل، جدول را به تابلو بچسبانند تا اعضای گرو ههای دیگر آن را ببینند و درباره آن اظهارنظر نمایند.

لازم است معلمّ در انتخاب عناوین بالای ستون، دقتّ کند که مسیر آموزش هموار باشد.

تمرین خواندن درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

در این قسمت، خواندنِ با صدا از نوع “خواندن خطابی” پیشنهاد می شود.

در این روشبچّه ها به انتخاب معلّم به نوبت متن درس را می خوانند و بقیّه ضمن گوش دادن، به متن کتاب هم نگاه می کنند.

شما باید هنگامی که دانش آموز به صورت خطابی متن را می خواند، به طرز خواندن وی دقّت کنید؛

اشکالات و اشتباهاتش را یادداشت کرده، پس از پایان خواندن به وی تذکّر دهید.

تمرین خواندن (خواندن مستقل و بی صدا)

پیشنهاد می شود. از دانش آموزان بخواهید که به صورت انفرادی بدون صدا و با حرکت چشم، متن درس را بخوانند.

اگر احساس می کنید دانش آموزان در خواندن متن ضعف دارند، می توانید از روش «هم خوانی » استفاده کنید.

در این نوع خواندن یکی از بچّه ها متن را می خواند و دانش آموزان دیگر با صدای بلند آن را تکرار می کنند.

توجّه کنید که در استفاده از این روش جانب اعتدال را نگه دارید.

تمرین خواندن(تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب)

متن درس دوم نیز یک متن روایی است و توضیحات ارائه شده در درس اوّل برای این درس نیز مناسب است.

نگاه کن و بگو درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

در این فعّالیت، افزایش قدرت استنتاج بصری و تقویت مهارت سخن گفتن مدّنظر است.

سخن گفتن یکی از ارکان زبان آموزی است که پرداختن به آن ضرورت دارد.

تصاویر فعّالیت «نگاه کن و بگو »، مسیر سخن گفتن را برای دانش آموز هموار می کند.

هدف این است که دانش آموز با دیدن تصویرها موضوع را تشخیص دهد،

مطالب را در ذهن خود منظم کند و منسجم سخن بگوید.

شایان ذکر است در پایهٔ اوّل و دوم، دانش آموزان فرصت کافی داشتند تا خلاّقانه در مورد تصاویر صحبت کنند.

در پایهٔ سوم به صحبت آنها جهت داده می شود؛ لذا معلّم باید از پراکنده گویی دانش آموزان جلوگیری کند و به سخن آنها نظم بخشد.

بیاموز و بگو درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

در این فعّالیت هماهنگی بین فعل و فاعل مورد نظر است.

دانش آموزان باید به این توانایی برسند که بین فاعل و فعل به لحاظ شخص و شمار تطابق ایجاد کنند

لازم به ذکر است که نباید مفهوم شخص و شمار برای دانش آموز توضیح داده شود.

این آموزش کاملاً غیرمستقیم انجام می شود.

در مورد دانش آموزان فارسی زبان این امر بدیهی است. آنها در سخن گفتن خود به طور خودکار بین فاعل و فعل مطابقت ایجاد می کنند.

این آموزش به آنها کمک می کند، مطابقه را آگاهانه انجام دهند و نسبت به این موضوع توجّه پیدا کنند.

در مورد دانش آموزان دو زبانه این آموزش مؤثّرتر است.

جملاتی را که جای فاعل و در بعضی دیگر جای فعل خالی است، روی تختهبنویسید،

سپس از بچّ هها بخواهید که جاهای خالی را تکمیل کنند.

مَثَل درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه ای عبرت آمیز یا گفتاری نکته آموز اشاره دارد

و جای توضیح بیشتر را می گیرد. بعضی از مثل ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه های زندگی مردم است.

این گونه مَثَل ها را «حکمت » می گویند. درست به کار بردن مثل در گفتار و نوشتار، یک هنر است

و اگر در جای نامناسب به کار رود، هدف گوینده را نمی رساند.

پیشنهاد می شود مثل با روش ایفای نقش توسط دانش آموزان در کلاس اجرا شود.

بخوان و بیندیش (تنگ بلور) درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

نتایج آزمون جهانی سنجش سواد خواندن پرلز نشان می دهد که توانایی درک متن دانش آموزان ایرانی کم است.

در واقع دانش آموزان، عادت به مطالعهٔ متن طولانی ندارند و تمرکز به هنگام صامت خوانی متن را تمرین نکرده اند.

متن های بخوان و بیندیش با هدف تقویت درک متن در کتاب گنجانده شده است.

هدف اصلی در اوّلین متن بخوان و بیندیش، ایجاد عادت به مطالعهٔ متن طولانی و تقویت تمرکز می باشد.

دستیابی به این هدف، بسیار اهمّیت دارد؛ بنابراین کلّ ۴۵ دقیقه وقت کلاس به صامت خوانی و پاسخ به سؤالات درک و دریافت اختصاص داده شده است.

دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤالات آن که هر سه مربوط به درک صریح اطّلاعات متن است، پاسخ دهند.

لازم است دانش آموزان داستان را به صورت فردی و با روش صامت خوانی مطالعه کنند.

سپس هر یک به طور فردی به سؤالات پاسخ بدهند. در پایان، پاسخ دانش آموزان در کلاس بررسی می شود.

پیشنهاد می گردد معلّم نیز سؤالاتی را از متن بخوان و بیندیش با هدف درک اطّلاعات صریح متن طرح کند

و از دانش آموزان بخواهد بعد از خواندن متن به صورت فردی به سؤالات پاسخ دهند.

بخوان و بیندیش (تنگ بلور) درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش
بخوان و بیندیش (تنگ بلور) درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

املا درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

جلسه اول املا

برای این جلسه، املای گروهی پیشنهاد می شود.

در مرحلهٔ اوّل ازاعضای گروه بخواهید یک متن املا تهیّه کنند. تعداد سطرها را تعیین کنید.

بعد از اینکه متن ها به صورت خوش خط، روی برگه ها پاک نویس شدند، متن ها را در گروه ها جابه جا کنید.

یک نفر به عنوان رهبر گروه متن املا را بخواند و بقیّهٔ اعضای گروه بنویسند.

در انتها فرصت بدهید تا املای خود را به کمک هم گروهی ها تصحیح کنند و برگه ها را به شما تحویل دهند.

جلسه دوم املا

املا با همان کیفیتی که دردرس اوّل مطرح شد، برگزار می گردد.

اگر برگه ها در همان جلسه تصحیح شود و راهکارهای بهبود وضعیت املا نویسی دانش آموزان به صورت فردی ارائه شود، نتیجهٔ آموزش، توسعه یافته تر است.

املای پایان فصل

در انتهای فصل با هدف سنجش پیشرفت دانش آموزان در مهارت املانویسی یک املای تقریری با متن ترکیبی توصیه می گردد.

درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

در تمرین دوم صفحه اوّل کتاب نوشتاری حتماً دانش آموزان کتاب خوانداری را باز کرده، کلمات یاد شده را پیدا کنند و رونویسی انجام دهند.

صفحۀ دوم درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

تمرین یک و دو در این صفحه بر تقویت املا تأکید دارند

و تمرین سه، فضای تطابق فاعل و فعل را توسط دانش آموز فراهم می نماید.

صفحۀ سوم درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

این صفحه با خوش نویسی آغاز می شود. خط خوش هنر است؛

چرا که جلوه گاه زیبایی است و تصویری از پنهان وجود و زیر و بم روح هنرمند می نمایاند.

با خط زیبا، واژه ها جان می گیرند؛ به قلمرو احساس و ذوق و اندیشهٔ خواننده زودتر گام می گذارند و با جان مخاطب صمیمی تر می شوند.

صفحۀ چهارم درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

در فعّالیت نگارشی این صفحه، دانش آموز دربارهٔ موضوع تصاویر جملاتی می نویسد که با هم ارتباط دارند و دربارهٔ تصویر توضیح می دهند.

آموزش نگارش در این صفحه یک گام جلوتر رفته است و ارتباط معنایی
جملات را در بند، به دانش آموزان گوشزد می کند.

به عبارت دیگر در درس گذشته، معیار شناخت بند فقط ساختاری بود

اما در این درس، ملاک معنایی نیز اضافه می شود.

هدف این است که به کمک تصاویر در نوشتهٔ دانش آموزان انسجام ایجاد شود و پراکنده گویی اتفّاق نیفتد.

بهتر است دانش آموزان مطالب خود را در کلاس بخوانند

و معلّم با تأکید بر نقاط قوّت نوشته های دانش آموزان، علاقه مندی به نوشتن را در ایشان نهادینه نماید.

صفحۀ آخر درس دوم نوشتاری سوم ابتدایی

سؤالات درست و نادرست، درک مطلب و درک و دریافت در این فصل با هدف درک اطّلاعات صریح متن طرّاحی شده بود.

در صفحهٔ فعّالیت های تکمیلی، درک اطّلاعات صریح متن به دانش آموزان آموزش داده می شود

برای این کار، دانش آموزان به گروه های ناهمگن شامل فراگیرانِ تندآموز، کند آموز و متوسط تقسیم شوند.

به این ترتیب در کلاسی با ۳۰ دانش آموز، پنج گروه تشکیل خواهد شد که در مقایسه با هم تقریباً عملکرد یکسانی دارند.

سپس از گروه ها بخواهیم به کمک یکدیگر تمامی اطّلاعات صریح متن ضرب المثل کتاب خوانداری را روی یک ورق کاغذ بنویسند.

برای این منظور ابتدا معلّم اطّلاعات اوّلین جمله را استخراج می کند و از دانش آموزان می خواهد مانند نمونه عمل کنند.

در پایان به ترتیب از هر گروه یک دانش آموز کنار تخته می آید و یک جمله از اطّلاعات متن را روی تخته می نویسد.

در نهایت تمامی اطّلاعات صریح متن توسط دانش آموزان روی تخته نوشته می شود.

هنگام فعّالیت گروهی دانش آموزان، معلّم تنها نقش هدایت گری دارد.

در پایان، معلّم در زمینهٔ یافتن اطّلاعات صریح متن، آگاهی لازم را به دانش آموزان می دهد.

پس از آموزش، تمرین دوم صفحهٔ فعّالیت های تکمیلی که مربوط به درک اطّلاعات صریح متن است، توسط هر دانش آموز به صورت فردی انجام شود.

ارزشیابی درس دو فارسی سوم ابتدایی زنگ ورزش

ارزشیابی از فعّالیت های درس در بخش ارزشیابی شفاهی، پیشنهاد می شود

که با استفاده از کارت های جعبهٔ سؤالات شفاهی، از افراد پرسش کنید و بر جواب های صحیح تأکید نمایید

برای این منظور کارت هایی با ابعاد یکسان تهیّه کرده، بر روی هر کدام یک سؤال بنویسید.

هنگام پرسش و پاسخ، دانش آموز یکی از کارت ها را برحسب تصادف، بیرون کشیده، با صدای بلند می خواند و پاسخ می دهد.

بدین ترتیب کار معلّم در تعیین سطح دشواری سؤالات و رعایت انصاف در پرسش، آسان می شود.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.