مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

0

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

متن درس کوچ پرستوها فارسی پنجم

 

جزوه کامل فارسی چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

در اوایل بهار هوا لطیف و دلنشین می شود دشت ها جامه سبز می پوشند و درختان شکوفه می دهند پرستوها این پرندگان

دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود باز میگردند نخستین کار این مسافران از راه رسیده این است که لانه هاي سال

گذشته خود را بیابند اگر آسیب دیده باشند آنها را درست کنند و اگر آنها خراب شده باشند از نو بسازند پرستوهاي جوان

هم که سال گذشته در لانه پدر و مادر خود به سر بردند اکنون باید بکوشند تا لانه اي براي خود بسازند پرستوهاي جوان

ساختن لانه را خودشان به عهده میگیرند و بی آن که از پدر و مادرشان بیاموزند مانند آنها براي خود لانه می سازند

وقتی کار ساختن لانه به پایان رسید پرستوها تخمگذارند هر پرستو چهار تا شش تخم سفید میگذارد و دوازده روزه ي آنها

می خوابد وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند پدر و مادر با حشراتی که شکار می کنند به آنها غذا میدهند پس از

 

 

 

 

 

 

 

سه هفته جوجه ها به دنبال پدر و مادر پرواز میکنند و راه و رسم زندگی را از آنها میآموزند

پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی به سر میبرند اما در آغاز پاییز دشواري هایی براي آنها پیش می آید در آن

هنگام حشرات کمیاب میشوند و هوا کم کم سرد میشوند پرستوها ناچار می شوند به جاهاي معتدل تري کوچ کنند

زمان کوچ آنها که فرا می رسد دسته دسته روي بامها یا سیم هاي برق جمع میشوند و به نظر میآید که به گفت و گوي

مهمی مشغول هستند خیلی زود عدهاي دیگر از راه دور میرسند و جنب و جوش آنها رفته رفته زیادتر میشود تا اینکه

یک روز صبح که از خواب برمی خیزد از پرستو ها نشانی نمی بینیم

 

 

 

 

 

 

آن وقت معلوم میشود که آنها کوچ کرده اند

در این سفر طولانی خطر هاي بسیاري وجود دارد یکی از این خطرها تغییرات هواست خطر دیگر حمله پرندگان شکاري مانند

عقاب شاهین و قرقی است این پرندگان هنگام پرواز ناگهان خود را به جمع پرستوهاي در حال پرواز می زنند و با چنگال

هاي نیرومند خود آن ها را می ربایند

با همه این خطرها بیشتر پرستوها سفر خود را به سلامت به پایان میرسانند دیده شده است که بعضی از آنها سال هاي

پی در پی کوچ کردند و پس از هر کوچ به لانه خود بازگشتهاند

دنیایی که ما درآن زندگی می کنیم شگفتی هاي فراوانی دارد یکی از این شگفتی ها بازگشت پرستوها این پرنده هاي

کوچک پس از سپري شدن زمانی دراز و

 

 

 

 

 

پیمودن راهی طولانی بدون اشتباه کنند دوباره به لانه پیشین خود باز می گردند چه کسی قدرت راهیابی و پیمودن این

راه طولانی را به پرستوها داده است آنها با تقویت این راه طولانی را بدون اشتباه می پیمایند این همه شگفتی زیبایی و

دانایی را چه کسی در پرستو هاي کوچک نهاده است

 

 به عنوان تکلیف می توانید کار نشانه گذاري متن رو به دانش آموزان محول کنید.

 درست و نادرست

 • پرستوها هر سال لانه اي جدید براي خود می سازند ( نادرست )
 • بیشتر پرستوها به دلیل حمله پرندگان شکاري سفر خود را به سلامت به پایان نمی رسانند ( نادرست )

 درك مطلب

 1. جنب و جوش پرستوها در آغاز پاییز نشانه چیست ؟
  • نشانه ي آماده شدن براي کوچک کردن
 2. چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی هاي آفرینش است ؟
  • زیرا این پرندگان کوچک پس از سپري شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی و با وجود خطرات بسیاربدون اینکه اشتباه کنند به لانه پیشین خود باز می گردند
 1. چند نمونه از شگفتی هاي دنیایی را که در آن زندگی می کنیم نام ببرید ؟
  • زندگی مورچه ها زندگی زنبور عسل به وجود آمدن فصل ها و
 2. پرستوهاي جوان چگونه لانه سازي را می آموزند ؟
  • این توانایی را خداوند بزرگ در این پرستوها نهاده است و بدون داشتن معلم به آن آگاه هستند

 

 

 دانش زبانی

 جمله هاي زیر را بخوانید و درباره تفاوت آنها با هم گفت و گو کنید

مادر نرگس ، امروز چند جلد کتاب داستان خرید.

مادر ، نرگس امروز چند کتاب داستان خرید .

نشانه علامت درنگ یا مکث کوتاه در خواندن است شیوه خواندن را تغییر میدهد و گاهی معناي آن را هم عوض میکند  گوش کن وبگو

باد دقت به داستان گوش کنید وبه پرسش ها پاسخ دهید:

 

 

راز خوشبختی پند سوم گنجشک

حکایت کردند چه مردي گنجشکی شکار کرد در راه خانه گنجشک به سخن آمد و مرد را گفت در من فایده اي براي تو نیست اگر مرا آزاد کنی تو را سه

پند می گویم که هر یک همچون گوهري است و اگر هر سه را به کار بگیري خوشبخت شوي که هرسه این پندها راز خوشبختی انسان است ۰دو پند را

وقتی در دست تو اسیرم میگویم و پند سوم را وقتی آزادم کردي و بر شاخ آن درخت نشستم میگویم مرد با خود اندیشید که سه پند از پرنده اي

که همه جا را دیده و همه را از بالا نگریسته است به خوردن گوشت او می ارزد پذیرفت و به گنجشک گفت که پند هایت را بگو گنجشک گفت پند اول

آن است که آنچه از دستت رفت بر آن افسوس نخور زیرا اگر آن نعمت حقیقتاً از آن تو بود هیچگاه تباه نمی شد پند دوم آنکه سخن غیر ممکن را

باور نکن و از آن درگذر مرد چون این دو پند و نصیحت را از گنجشک شنید طبق وعده گنجشک را آزاد کرد پرنده کوچک پر کشید و بر درختی نشست

چون خود را آزاد و رها دید خنده اي کرد مرد گفت پند و نصیحت سوم را بگو گنجشک گفت اي نادان زیان کردي در شکم من دو گوهر گرانبها است

که هر یک چهل مثقال وزن دارد تو را فریفتم تا از دستت رها شوم اگر میدانستی که چه گوهرهایی نزد من است هرگز مرا رها نمی کردي مرد با

شنیدن این سخن پشیمان شد اما از افسوس و حسرت نمی دانست چه کند دست بر دست می مالید و خود را ناسزا می گفت به گنجشک گفت اگر

پیش من برگردي تو را گرامی می دارم و دانه و آب فراوان به تو میدهم گنجشک گفت من رفتم منتظر بند سوم نباش مرد رو به گنجشک کرد و

گفت تو به من وعده دادي حالا آخرین پندت را بگو گنجشک گفت تو دو پند قبلی مرا فراموش کردي اي نادان با تو گفتم که اگر نعمتی را از کف

دادي غم مخور اما این ك تو غمگینی که چرا مرا از دست داده اي نیز گفتم که سخن ناممکن را نپذیر اما تو اینک پذیرفتی که در شکم من گوهر هایی

است که چهل مثقال وزن دارد آخر من خودم چند مثقالم که چهل مثقال گوهر با خود حمل کنم پس تو سزاوار آن دو پند نبودي پند سوم را نیز با

تو نمیگویم که قدر آن نخواهی دانست این را گفت و پر کشید و رفت تا از نظرها ناپدید شد

۱. پند هاي اول و دوم پرنده را به ترتیب بگویید.

 • پند اول آن است که آنچه از دستت رفت بر آن افسوس نخور زیرا اگر آن نعمت حقیقتاً از آن تو بود هیچگاه تباه نمی

شد ، پند دوم آنکه سخن غیر ممکن را باور نکن و از آن درگذر .

  1. آیا باغبان به پند اول ودوم پرنده عمل کرد ؟ از متن دلیل بیاورید .
 • خیر. گنجشک گفت تو دو پند قبلی مرا فراموش کردي اي نادان با تو گفتم که اگر نعمتی را از کف دادي غم مخور اما

این ك تو غمگینی که چرا مرا از دست داده اي نیز گفتم که سخن ناممکن را نپذیر اما تو اینک پذیرفتی که در شکم من

گوهر هایی است که چهل مثقال وزن دارد آخر من خودم چند مثقالم که چهل مثقال گوهر با خود حمل کنم پس تو

سزاوار آن دو پند نبودي

  1. مفهوم جمله ي (( پند براي تو مثل پاشیدن بذر دانه در زمینی است که گیاهی در آن رشد نمی کند ))چیست ؟
 • یعنی هرچقدر پند و نصحیت برات بگویم تاثیر وفایده اي برایت نخواهد داشت.
  1. بهترین پندي که پرنده به باغبان داد ، چه بود ؟
 • سخن غیر ممکن را باور نکن و از آن درگذر مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخوان وبیندیش

 

بالاي درخت کاج موشکا غمگین و تنها نشسته بود او مانند هر روز می شنید که بی بی خدا را صدا میزند اما مثل همیشه کسی جوابش

را نمی داد موشکا آهی کشید و با خود گفت طفلکی بی بی موشکا سنجاب کوچک و تنهایی بود که در دنیاي به این بزرگی به جز بی

بی و درخت کاجش هیچکس را نمی شناخت موشکا نمیدانست این خدا کیست چه بی بی اینقدر صدایش میزنند فقط این را می

دانست که تا آن موقع کسی نیامده بود در خانه اي بی بی را بکوبد و بگوید من آمدم منم خدا و با خود فکر کرد طفلکی بی بی لابد به

خاطر پیري است که به دنبال خدا نمی رود و فقط صدایش میزنند موشک آبی بی را خیلی دوست داشت و از غصه خوردن و غمگین

بود او فکر میکرد چون بی بی کسی را صدا می کند و هر چه جوابی نمیشنود غصه میخورد موشکا تصمیمش را گرفت و با خود گفت

خودم میروم و هر طور شده خدا را پیدا میکنم و به خانه اي بی بی می آورم شاخه به شاخه پرید و پرید تا از درخت اش پایین آمد

اما چطور خدایی را پیدا کند که هرگز ندیده است ناگهان فکري به نظرش رسید که آنقدر بلند است که آن طرف دنیا را هم میتواند ببیند

حتما او میداند کجا باید خدا را پیدا کنم موشکا پرید پرید تا به پاي کوه رسید سرش را بالا گرفت و با تمام قدرت صدا کرد آهاي کوه

بزرگ دنبال خدا میکردم او را میشناسی کوه با صداي بلند و محکم جواب داد البته که میشناسم که مرا اینجا گذاشته

 

 

میتوانی او را از بزرگی اش به شناسی خدا از من خیلی بزرگتر است بزرگترین موجود عالم است موشک سري تکان داد و شگفت زده

به راهش ادامه داد و خیز کنان جلو میرفت و تکرار میکرد بزرگترین موجود عالم واي پروانه زیبایی صداي موشکا را شنید و پرسید

بزرگ ترین موجود دنیا تو دنبال خدا میگردي مگر نه موشکا با تعجب گفت تو هم مثل کوه خدا را میشناسی پروانه پاسخ داد البته که

میشناسم از چنین بال هاي قشنگ را به من داده اما او از من خیلی زیباتر است بزرگتر از کوه زیباتر از پروانه موشکا از طرف سرش را

تکان داد حالا میفهمید چرا بیبی این در خدا را صدا میزند آهی کشید و گفت بیچاره بی بی حد من کسی به مهمی خدا فرصت ندارد به

پیرزنی مثل او توجه کند پروانه اعتراض چند اصلا

 

 

 

 

 

 

 

اینطور نیست خدا به همه توجه میکند این گل کوچک را ببین خدا آن را هم فراموش نمی کند خدا مهربان ترین موجود عالم است

بخند و تکرار کرد مهربان ترین موجود عالم صداي پایی را شنید خرس قهوه اي داشت به سویش می آمد مشکات رسید و به بالاي

درختی رفت خرس هاي سنجاب و پروانه را شنیده بود از موشکا پرسید تو دنبال مهربان ترین موجود عالم میگردي وگرنه پسرش را

فراموش کرد و با تعجب پرسید مگر تو هم او را میشناسی پاسخ داد البته که میشناسم به لطف او که اینقدر قوي هستم او هم از من

خیلی قویتر است قویترین موجود عالم است سپس خرس قهوه اي دستی تکان داد و از آنجا دور شد آنگاه صدایی از آسمان آمد و

دنبال خدا هستی سنجاب کوچولو صداي گرم و شاد خورشید بود سرش را بالا کرد و گفت تو که آن بالا بالاها هستی به من بگو کجا او

را پیدا کنم ببین چقدر کوچکم وقت زیادي را از دست داده ام و هنوز راه خیلی کمی رفته ام

 

 

 

 

 

 

خورشید گفت خدا همه جا هست لازم نیست این درد دنبالش بگردي هر جا بروي او را پیدا می کنی با هیجان فریاد زد پس حتما خدا

تویی تو بزرگ و زیبایی مهربان و قوي هستی و با نور درخشان او همه جا را روشن می کنی خورشید آرام خندید و گفت اینهایی که

می گویی هستم ولی خدا نیستم خدا مرا آفریده و به من نور داده او بسیار نورانی تر از من است موشکا التماس کنان گفت پس او

را به من نشان بده خورشید جواب داد خدا با چشم دیده نمی شود موشک آهی بلند کشید و از درخت پایین آمد خدا دیدنی نبود

پس کاري از دست سنجاب کوچولو اي مثل او ساخته نبود روي زمین نشست و شروع کرد به اشک ریختن خورشید با مهربانی گفت

گریه نکن سنجاب کوچولو خدا دیدنی نیست اما او ما را می بینند وقتی هم صدایش میزنیم صداي ما را میشنود هایش را پاك کرد و

پرسید صداي ضعیف بی بی جان را خورشید پاسخ داد البته که میشنود جواب میدهد ولی با گوش شنیده نمی شود خدا با نعمتهایش

جواب می دهد حالا بلند شو و به خانه برگرد بیبی جان نگرانت می شود بی بی جان پشت پنجره منتظر موشک ها بود یکی از پرنده

هاي جنگل همه چیز را به او گفته بود پیرزن سنجاب خسته را نوازش کرد و گفت میدانی موشکا بعضی از چیزها را نمی توان با چشم

دید مثل عشق مثل محبت ولی نشانه هایشان را می توانیم ببینیم کاري که امروز براي من کرده نشانه محبت توست خدا با چشم

دیده نمی شود ولی جهان پر از نشانه هاي خداست

 

 

 

 

موشکا پرسید مثل بزرگی کوه ها مثل زیبایی پروانه ها مثل درخشش نور خورشید تکان داد و گفت بله و خیلی چیزهاي دیگر همیشه

یادت باشد اگر خدا را خیلی دوست داشته باشی حتما می توانید او را در نشانه هایش ببینی تکرار کرد اگر دوست داشته باشی اما

حرفش را ادامه نداد چون دیگر خوابش برده بود.

درك و دریافت

با توجه به متن جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاري کنید.

پروانه گفت خدا آنقدر مهربان است که حتی این گل کوچک را هم می بیند

۲

 

موشکا رفت تا خدا را پیدا کند

خرس قهوه اي دستی تکان داد و دور شد

۱

 

۳

 

۶

 

۴

 

بی بی گفت بعضی چیزها را نمی توان با چشم دید

خورشید گفت البته که خدا را میشناسم اوست که مرا اینجا گذاشته است

۵

 

سنجاب به خورشید گفت پس حتما خدا تویی

 1. .موشکا رفت تا خدا را پیدا کند کار موشکا نشانه چیست؟ نشانه محبت
 2. .با توجه به متن چند ویژگی براي خدا نام ببرید .بزرگ ، مهربان، قوي ، زیبا

۴.چه چیزهایی را با چشم نمی توان دید ؟ چهار مورد نام ببرید . عشق ، محبت

۵. چه نشانه هایی از وجود خداوند در داستان آمده است؟ بزرگی کوه ها مثل زیبایی پروانه ها مثل درخشش نور خورشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

۱ معرفی یکی از شگفتی های عالم خلقت، کوچ پرستوها
۲ ایجاد فرصتی برای تفکّر دربارهٔ آفریده های خدا
۳ ایجاد نگرش مثبت به مطالعهٔ نوشته ها و قصّه های ساده
۴ آشنایی با تأثیر علائم نگارشی در معنی متن
۵ تقویت مهارت گوش دادن و سخن گفتن
۶ تقویت حافظهٔ شنیداری در دانش آموزان
۷ تقویت درک متن و مهارت نوشتن با انجامفعّالیت های نوشتاری
٨ توجه به حکایات و مثل ها برای تقویت درک متن

دانش زبانی درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

نکتهٔ آموزشی درس، برجسته کردن نقش علائم نگارشی در انتقال معناست؛

به عبارت دیگر هدف این است که توجه دانش آموزان را به علائم نگارشی و تأثیر و کارکردهای آنها به عنوان ابزارهایی برای درک متن معطوف کنیم.

در این درس، نقش درنگ نما (ویرگول) مورد تأکید است اما شما می توانید متنی مبتنی بر محتوای درس تهیّه کنید و در اختیار گروه ها بگذارید

تا جایگاه علامت ویرگول و سایر علائم نگارشی را که سال های گذشته آموخته اند، تشخیص داده و در جای مناسب قرار دهند.

گوش کن و بگو درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

در جهت تقویت تمرکز و درک شنیداری است.

برای انجام  گوش کن و بگو لازم است فایل صوتی متن در کلاس پخش شود، دانش آموزان به داستان گوش کنند و سپس به سؤالات پاسخ دهند.

برای اجرای این فعّالیت طبق مراحل زیرعمل کنید:

۱ ابتدا از دانش آموزان بخواهید سکوت کنند، پس از حدود سی ثانیه از آنها بپرسید چه صداهایی شنیدند.

۲ مجدداً از آنها بخواهید سکوت کنند اما این دفعه تأکید کنید به صداهایی کهمی شنوند، توجه کنند. بدیهی است این بار نوع گوش دادن دانش آموز تغییر خواهد کرد.

۳ در اینجا دانش آموزان برای گوش دادن متن شنیداری آماده شده اند. به آنها بگویید به متن شنیداری با دقت گوش کنند.این متن شنیداری است و دانش آموزان نباید متن را پیشِ رو داشته باشند.

۴ برای افزایش دقت دانش آموزان از آنها بخواهید پاسخ سؤال ها را روی یکبرگه بنویسند. حدود ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی به آنها بدهید.

۵ بار دیگر متن شنیداری را پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید سؤال هایی را که ناقص جواب داده اند کامل کنند.

۶ تعدادی از دانش آموزان پاسخ های خود را در کلاس بخوانند و به بررسی و تکمیل آنها بپردازید.

داستان گوش کن و بگو را براي بچه ها پخش یا روخوانی میکنیم هدف تقویت شنوایی هست

بهتره خودِ متن رو در اختیار دانش آموزان قرار ندیم

من براي اینکه حواسشون کاملا جمع باشه چند دیقه میگم سکوت کنن و به صداهایی که از اطراف میشنون دقت کنند …

اینجوري بهتر گوش کن و بگو رو میشنوند و به سوالاتش جواب میدن و نتیجه
میگیرند

بعد از اینکه فایل صوتی رو براي دانش اموزان پخش کردیم نتیجه گیري از داستان رو به بچه ها واگذار کنیم ك برداشت اونا رو از داستان بشنویم

جواب سوالات رو به هیچ عنوان در کتاب یادداش نکنیم

حکایت درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها:قوی ترین حیوان جنگل 

حکایت قوی ترین حیوان جنگل با یک درون مایهٔ طنز در راستای اهداف بهبود سواد خواندن و افزایش درک متن دانش آموزان طراحی شده است و در ضمن به کاربرد ضرب المثل نیز می پردازد.

تشخیص ارتباط داستان با ضرب المثل های مطرح شده، برعهدهٔ دانش آموزان می باشد و می توانند در گروه دربارهٔ آن صحبت کنند.

بخوان و بیندیش درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

نتایج آزمون جهانی سنجش سواد خواندن (پرلز) نشان می دهد که توانایی درک متن دانش آموزان ایرانی کم است.

در واقع دانش آموزان، عادت به مطالعهٔ متن طولانی ندارند و تمرکز به هنگام صامت خوانی متن را با هدف تقویت درک متن در کتاب گنجانده شده است.

هدف اصلی متن های«بخوان و بیندیش» ایجاد عادت به مطالعهٔ متن طولانی، تقویت تمرکز و افزایش درک خوانداری می باشد.

دستیابی به این هدف، بسیار اهمّیت دارد؛ بنابراین کل ۴۵ دقیقه وقت کلاس به صامت خوانی و پاسخ به سؤالات درک و دریافت اختصاص داده شده است.

داستان درجست و جو با بیانی کودکانه به توصیف پروردگار عالم می پردازد.

دانش آموزان پس از خواندن داستان باید بتوانند به سؤالات آن پاسخ دهند.

لازم است دانش آموزان داستان را به صورت فردی و با روش صامت خوانی مطالعه کنند
برای این منظور، معلّم باید فضای کلاس را تبدیل به کتابخانه کند

و از دانش آموزان بخواهد در سکوت مطلق، متن را صامت خوانی کنند.

پیشنهاد می شود در صورتی که مدرسه مجهزبه کتابخانه با فضای کافی است،این جلسه در کتابخانه برگزار گردد.

از دانش آموزان بخواهید پس از خواندن متن، هر یک به طور فردی به سؤالات پاسخ بدهند.

برای افزایش دقّت دانش آموزان از آنها بخواهید پاسخ سؤال ها را روی یک برگه بنویسند.

در پایان، تعدادی از دانش آموزان پاسخ های خود را در کلاس بخوانند و به بررسی و تکمیل آنها بپردازید.

کل ۴۵ دقیقه زمان رو برا این داستان اختصاص میدیم

به صورت فردي میخوانند و در فضاي کتابخانه اي صامت خوانی میکنند

میتونیم برا افزایش دقت از بچه ها بخواهیم پاسخ سوالها رو روي برگه بنویسن و در پایان از چند نفر بخواهیم که پاسخهاي خودشون رو بخونند اما ترجیحاً پاسخها شفاهی ارائه بشه….

املا درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

هدف از املا، آموزش آن و تثبیت شکل درست واژگان در ذهن دانش آموزان است.

لذا پیشنهاد می شود جدولی از نشانه های هم آوا (س، ث، ص، ض، ز، ذ، ظ، غ، ق، …) تهیه نموده، در اختیار دانش آموزان بگذارید.

سپس کلماتی از متن درس را بخوانید تا دانش آموز پس از شنیدن کلمه و تشخیص نشانهٔ صحیح، آن را در جدول جایگزین نماید.

در انتها از او بخواهید کتاب را باز کند و جدول املایی خود را تصحیح نماید و کلماتی را که در املای آنها اشتباه داشته است، زیر برگه بنویسد.

پس از جمع آوری برگه ها به صورت فردی نسبت به رفع اشکالات دانش آموزان اقدام نمایید.

دراین درس نیز املای دو قسمتی شامل متن املای تقریری و فعّالیت های املایی با هدف شناسایی نقاط قوّت و ضعف دانش آموزان به اجرا گذاشته می شود.

فعّالیت های صفحهٔ اول و دوم کتاب نوشتاری نمونه ای از فعّالیت های املایی بوده که قابل استفاده در آزمون املا می باشند.

دریافت کاربرگ املا

درس دوم  نوشتاری چهارم ابتدایی

 

نگارش درس دوم چهارم ابتدایی کوچ پرستوها : درک متن

این صفحه شامل دو بخش فعّالیت های درک متن و کتابخوانی است.

در قسمت کتابخوانی، یک داستان واحد برای کل کلاس خوانده می شود.

سپس بچه ها به صورت گروهی رویدادهای آن را فهرست نموده، شماره گذاری می نمایند.

طرح سؤال توسط دانش آموزان از شیوه های فراشناختی افزایش درک متن است.

 

نگارش درس دوم چهارم ابتدایی: کوچ پرستوها

سال گذشته دانش آموزان با «جملهٔ موضوع»آشنا شدند، اما اجزای این جمله به طور مستقیم آموزش داده نشد.

در این درس دانش آموزان با اجزای جمله موضوع آشنا می شوند.

این امر به آنها کمک می کند در نوشتن جملهٔ موضوع به درستی عمل کنند.

جملهٔ موضوع دو قسمت اصلی دارد:
۱ موضوع کلی
۲ موضوع خُرد شده

تشخیص موضوع کلی برای دانش آموزان مشکل نیست؛ امّا برای موضوع کوچکتر، با خواندن بند می توانند آن را بفهمند.

در صورتی که در این بخش مشکل داشتند از آنها بخواهید چندین بار دو بند این صفحه را با دقت بخوانند تا متوجه شوند

بند اول خطرات را بیان کرده است و بند دوم شگفتی کوچ را، درواقع از مقایسهٔ دو بند به این موضوع پی می برند.

[jwp-video n="1"]

آموزش درس دوم  فارسی پایه چهارم ابتدایی (کوچ پرستوها)

براي شروع کار می تونیم با نقاشی چند پرستو بر روي تخت وایت برد و یا ساخت
کاردستی پرستو انجام بدیم ذهن اونا رو براي موضوع درس آماده کنیم

و کم کم همرا با نقاشی درباره پرستو ها با بچه ها گفت و گو کنیم و از زندگی پرستو ها به
اونا اطلاعات بدیم این نقاشی کمک میکنه هم بچه ها فعال باشن

و صبحت کردن درباره موضوعی که دارن رنگ آمیزي میکنن براي اونا شیرین و جذاب خواهد
بود

حتی میشه کلیپی در خصوص زندگی پرستوها و کوچ اونها تهیه کنیم و به نمایش
بگذاریم

میشه ۵خط به معناي ۵ حرف کلمه پرستو روي تخته کشید و مثل بازي ۲۰ سوالی
بچه ها حروف رو کامل کنند تا به کلمه پرستو برسند

روش تدریس درس دوم  فارسی پایه چهارم ابتدایی (کوچ پرستوها)

روشهاي پیشنهادي من براي این درس قصه گویی و نمایش خلاقه

بچه ها از نمایش خیلی استقبال میکنن نمایش خلاق فعالیت سازمان یافته اي است که کودك از طریق بازي به ایفاي نقش به صورت خودجوش و خلاق پرداخته و در ان خود را میبیند, درك می کند و می سازد

در این روش پس از شنیدن و یا خواندن داستان دانش اموزان امکاناتی مثل صحنه ,
شخصیت ها و گفت و گو ها را همان لحظه خلق میکنند.

میتونیم دانش آموزان را در گروه ۳ یا ۵ نفره قرار بدیم … بهتره
گروه سه نفره باشد در گروه به بحث و گفتگو میپردازیند

شخصیتهاي داستان رو براشون توضیح بدیم اجازه بدیم قبل از اجراي نمایش یه دور با چشم کتاب رو بخونند و هر کدوم یه نقشی رو وردارند

براي اجرا در جلسه بعدي همان داستان را دوباره بازیگران دیگر ایفاي نقش کنند با این کار عملکرد گروهها با هم مقایسه میشه و براي بهتر شدن نقششون وادار به خوندن متن و تسلط بر آن میشوند.

ما هم با جایزه و تشویق اونا رو همراهی میکنیم

تدریس متن درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

من قبل از اینکه متن درس رو بخونیم از بچه هاچند تا سوال کوتاه از متن درس میپرسم تا ببینم حدس و اطلاعاتشون در چه حدي هست
مثل
به نظرتون پرنده ها هر سال لانه سازي می کنند 
به نظرتون پرستو ها چند تا تخم در سال میزارن 
پرستو ها چند روز روي تخم ها میخوابن 
چرا پرنده ها کوچ می کنند 
و … 

معمولا بچه هایی که زیاد کتاب در مورد پرندگان و حیوانات مطالعه میکنن باعلاقه جواب میدن و باعث میشن دیگران هم سعی در پیدا کردن جواب درست داشته باشن

از کتاب گویا حتما در صورت وجود امکانات استفاده کنید چون اونا رو علاقمند میکنه که به متن توجه کنند

اگه کتاب گویا نبود خودتون با لحن و آهنگ مناسب بخونید و بچه ها رو تشویق کنید که با لحن و آهنگ بخونند و به مطلبی که میخونند دقت کنند و درك کنند

کاربرگ درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

تصاویري که میشه پرینت گرفت و بچه ها داخلش در مورد پرندگان بندنویسی کنند و انشا بنویسند و یا براي نوشتن املا از اونها استفاده کرد و سپس رنگ آمیزي کنند

دانلود رایگان کاربرگ درس فارسی چهارم

بعد از اینکه داخل این برگه ها انشا و یا املا نوشته شد که بستگی به سلیقه ي هرکسی داره

بعد از رنگ آمیزي بچه ها بندي پلاستیکی از یک طرف دیوار به سمت دیگه وصل میکنم و این پرنده ها رو که هرکدوم متفاوت رنگ شده بهش با گیره ي کاغذ آویزان میکنم و منظره ي قشنگی درست میشه

آموزش ویرگول فارسی چهارم ابتدایی

من از دو جمله زیر برا اهمیت ویرگول استفاده میکنم

بخشش,لازم نیست اعدامش کنید.
بخشش لازم نیست ,اعدامش کنید.

یا میتونیم متنی تهیه کرده و علائم نگارشی را روي تخته بنویسیم و
از بچه ها بخواییم که علائم را سر جاي خودشون قرار بدن…

تکلیف درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها

به عنوان تکلیف می تونیم به بچه ها بگیم از متن درس ده تا جمله که داراي نشانه نگارش ویرگول هست انتخاب کنند و در دفتر تکلیف یادداشت کنند.

نمونه سوالات درس دوم فارسی چهارم ابتدایی کوچ پرستوها 

برای دریافت نمونه سوالات درس دوم فارسی و سایر دروس ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس دوم فارسی چهارم ابتدایی  کوچ پرستوها

برای دریافت کاربرگ های درس دوم فارسی و سایر دروس فارسی چهارم ابتدایی شامل کاربرگ املا،انشا،نگارش و… می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.