مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

1

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

آموزش درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

رو شهای تدریس پیشنهادی: بحث گروهی، گردش علمی، ایفای نقش

 روش بحث گروهی

برای انجام این روش بعد از ایجاد انگیزه دربارهٔ موضوع، از طریق پخش فیلم و یا نمایش تصاویر زیبا از محلّه، دانش آموزان را گروه بندی کنید.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

سپس موضوع «محلّه » را به عنوان یک نهاد اجتماعی مطرح نمایید.

به دانش آموزان فرصت دهید تا در گروه به بحث و اظهار نظر بپردازند

و دانش خود را به هم گروهی، منتقل نمایند.

در این فاصله به گروه ها سرزده و در بحث مشارکت کنید.

بعد از آنها بخواهید نتیجهٔ بحث خود را در گروه جمع بندی نمایند.

سپس نتایج بحث گروه ها را در کلاس به تبادل نظر بگذارید وکنترل عمومی بحث را به عهده بگیرید تا از مسیر خارج نشود.

مطالب موردنظر را از بحث دانش آموزان استخراج و تدریس خود را کامل کنید.

منظور از گفتگوی منظّم و منسجم در بحث گروهی دانش آموزان پایهٔ سوم دبستان، سازماندهی بخش های مختلف محلّه و گفتگو دربارهٔ آنهاست.

 

خوانش متن

به دانش آموزان فرصت بدهید تا ابتدا به صورت فردی و صامت خوانی یک بار از متن درس بخوانند.

بعد از آن با رعایت صوت، لحن، آوا و تکیه گاه ها متن را برای دانش آموزان بخوانید وتوجّه آنها را به نکات مهم خواندنی جلب کنید.

 

درک متن درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

در فصل اوّل کتاب، فقط بر درک اطّلاعات صریح متن تأکید می شود و به این وسیله، تمرکز خوانداری و حافظهٔ دانش آموز تقویت خواهد شد.

سؤالات درک متن درس در دو قسمت طرّاحی شده که

بخش اوّل(درست و نادرست) درک اطّلاعات صریح متن را می سنجد.

نکتهٔ بسیار مهم این است که هر دانش آموز خود به سؤال پاسخ دهد.

برای این کار، پیشنهاد می شود هر دانش آموز علائمی در اختیار داشته باشد و در موقع طرح سؤال(درست و نادرست) از آنها استفاده کند.

مثال: در زنگ هنر آدمک هایی به رنگ سبز و قرمز با مقوّا بسازند و به نی وصل کنند.

اگر جمله ای که می خوانید درست بود، دانش آموز آدمک سبز را بلند کند و اگر جمله، نادرست بود، از آدمک قرمز استفاده کند.

 

بخش دوم سؤالات درک متن، تحت عنوان درک مطلب ارائه شده است.

در بخش درک مطلب، سه سؤال طرح شده است که در

سؤال اوّل اطّلاعات صریح متن پرسش می شود.
سؤال دوم که در کلیهٔ دروس وجود دارد، بحث دربارهٔ پیام و مفهومی است که متن درس آموزش داده است.

یکی از اهداف طرح این سؤال، مراجعهٔ دانش آموز به دانش پیشین خود دربارهٔ موضوع است.
یکی از عواملی که در افزایش درک متن بسیار مهم است،

پر کردن خلاءهای متن با دانسته های قبلی خواننده است.
دانش آموزان برای پاسخ به سؤال دوم مجبورند از فضای متن فراتر رفته و از دانش گذشتهٔ خود استفاده کنند.

به این ترتیبدانش آموز یاد می گیرد هنگام پاسخ گویی به سؤالاتی که نیاز به استنباط و تفسیر اطّلاعات متن دارد، به دانش پیشین خود مراجعه کند.

سؤال سوم درک مطلب خالی گذاشته شده است.

با توجّه به فرایندی که در آموزش درک متن مورد نظر است،

لازم است سؤال به گونه ای طرّاحی شود که مربوط به درک اطّلاعات صریح متن باشد.

پیشنهاد می شود سؤال درس اوّل را معلّم طرح کند و برای درس دوم، دانش آموزان سؤال طرح کنند.

یکی از روش های فراشناختی در تقویت درک متن، طرح سؤال از متن است؛

بنابراین پرداختن به سؤال سوم در افزایش درک متن دانش آموزان بسیار مؤثّر است.

اهمّیت درک متن و مسئلهٔ ضعف دانش آموزان ایران در درک متن، ایجاب می کند یک سوم از وقت کلاس به آموزش آن اختصاص داده شود.

لازم است توجّه شود که تمامی دانش آموزان به سؤال ها پاسخ دهند.

برای این منظور باید ابتدا به آنها زمان دهیم تا فکر کنند و به سؤال ها پاسخ دهند.

واژه آموزی درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

واژه آموزی درس اوّل، به نوعی رابطهٔ معنایی جزء واژگی را نشان می دهد.

این رابطه، نوعی رابطهٔ سلسله مراتبی است که میان اجزا و کلّ تشکیل دهندهٔ آن اجزا برقرار می شود.

درواقع شهر به عنوان کل در نظر گرفته شده است؛ هر شهر، شهرداری دارد؛ بیمارستان دارد؛ دانشگاه دارد، شهربازی دارد و محلّه هم دارد. اینها اجزای شهر هستند.

محلّه به نوبهٔ خود از خیابان، کوچه، نانوایی، پارک و غیره تشکیل شده است.

هر جزء به نوبهٔ خود از اجزایی تشکیل می شود و شبکه می تواند گسترده تر شود.

هدف از واژه آموزی این درس طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموزان است که احتیاج به تمرین زیاد در کلاس دارد.

برای فعّالیت واژه آموزی پیشنهاد می شود، دانش آموزان گروه بندی شوند.

بعد از این که گروه بندی انجام شد، حوزه های مختلف واژگانی را برای گروه، تعیین کنید.

مثلاً گروه تلاش، همهٔ کلماتی را که با شنیدن کلمهٔ زمستان به یاد می آورند، روی کارت ها بنویسند و آنها را دسته بندی نمایند.

ممکن است شما دسته های کلمات را به صورت کارت از قبل آماده کرده باشید و بین گروه ها توزیع نمایید و یا فقط به کشیدن نمودار شبکهٔ معنایی از سوی گرو ه ها روی یک برگه کار بسنده کنید.

مهم این است که واژه آموزی به بهترین شکل اتفاق بیفتد.

سپس نمایندگان گروه ها، شبکه و کارت های دسته بندی خود را روی تابلو به بقیهٔ گروه ها نشان می دهند.

در انتها با ارجاع دادن بچّه ها به کتاب درسی، این فعّالیت را می توان در کلاس تکمیل کرد

تمرین خواندن درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

عوامل مؤثّر در خواندن عبارتند از:

شرایط جسمانی
آمادگی ذهنی
موفّقیت در گو شدادن و سخن گفتن
رشد عاطفی و اجتماعی
همکاری و هماهنگی والدین و معلّمان
شایسته است  با در نظر گرفتن این عوامل، وضعیت خواندن دانش آموزان را بهبود ببخشید.

در تمرین روان خوانی، با تقسیم بندی سطرهای متن درس، فرصت خواندن را برای همهٔ بچّه ها فراهم نمایید.

درست خواندن کلمات با رعایت سرعت منطقی پرهیز از تندخوانی و کند خوانی و تنظیم آهنگ صدا نه بلند،

تمرین خواندن تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب

روخوانی سطوحی دارد که یکی از گا م های اوّل آن، خواندن درست و روان یک متن است.
گام بعدی روخوانی، رعایت لحن و آهنگ متن با توجّه به شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم بر متن است.

در کلاس های درس معمولاً به روخوانی صحیح متن توجّه می شود اما لحن و آهنگ آن مغفول می ماند؛ لذا آموزش خواندن ناقص می شود.
برای رفع این مشکل در هر درس، یک جلسه به آموزش خواندن با لحن و آهنگ مناسب اختصاص می یابد.

فرض بر این است که دانش آموزان  روخوانی درس را آموخته باشند و در  می توان به آموزش لحن در خواندن پرداخت.

برای آموزش لحن، ابتدا از چهار دانش آموز که لحن خواندن متفاوتی دارند، بخواهید بند اوّل درس را به ترتیب بخوانند و دیگران کتاب را ببندند و فقط بادقّت گوش کنند.

به این ترتیب توجّه دانش آموزان به لحن های مختلف به هنگام خواندن و تفاوت آن در اثرگذاری بر شنونده جلب می شود.

در ادامه به دانش آموزان بگویید که هر متن، لحن و آهنگ خاصّی دارد.

متن درس اوّل، متن روایی داستانی است. شما می توانید به دانش آموزان بگویید

متن، داستانی است. لحن متن روایی، آهنگی نرم و ملایم دارد که شنونده را مشتاق و منتظر شنیدن بقیهٔ ماجرا م یکند.

 

نکاتی که در خواندن متن روایی، مهم هستند، عبارتند از:

۱ در لحن روایی از تک لحنی خواندن متن پرهیز کنید و به تناسب شخصی تها به تغییرات مناسب آهنگ توجّه کنید؛

برای مثال لحن شخصیت «امید » با لحن شخصیت «مادر امید » متفاوت است.

۲ رعایت سرعت مناسب خواندن در تأثیرگذاری، مهم است.

۳ با رعایت دقیق فراز و فرودهای آوایی متناسب با جریان داستان، حالت کشش و انتظار در شنونده برانگیخته می شود

و با ایجاد گسست های آوایی و وصل و درنگ های مناسب، او را به گوش دادن ترغیب می کنیم.
۴ کلماتی را که می خواهید تأثیرگذار باشند، برجسته کنید. این کار با رعایت«تکیه » محقّق می شود.

به عنوان نمونه، وقتی می خواهید «بوی نان تازه » را در متن برجسته کنید

تا حسّ خوبی در شنونده ایجاد کند، کلمات آن را با فشار آوایی بر زبان آورید.

۵ بهتر است در میانهٔ متن ها، حرف  وَ  به صورت ُ خوانده شود تا امتداد آوایی کلام حفظ شود،
به عنوان نمونه در خط دوم درس «او در کلاس سوم، ثبت نام کرده بود و هنوز به محلّهٔ جدید، عادت نکرده بود.

این مطلب از اهمیّت زیادی برخوردار است که متأسّفانه در کلاس کمتر به آن توجّه می شود. رعایت این نکته در خواندن شعر نیز ضروری است.

۶ مکث کردن از ابزارهای زیبایی لحن درخواندن است که باید به آن توجّه شود؛ «مکث » بر زیبایی خواندن تأثیر می گذارد.

لازم به یادآوری است که در تولید لوح فشردهٔ کتاب گویا، لحن خواندن متناسب با فضای متن، مورد توجّه قرار گرفته است؛

بنابراین استفاده از آن در کلاس درس کمک مؤثّری به آموزش لحن خواندن است.

درس اول نوشتاری سوم ابتدایی

صفحۀ اوّل درس اول نوشتاری سوم ابتدایی

در اوّلین صفحهٔ فعّالیت درس، فرایندی در آموزش املا مورد نظر بوده است.

در این فرایند ابتدا دانش آموز کلمه هایی را که ارزش املایی دارند، می خواند.

در واقع گام اوّل در املای یک کلمه، خواندن صحیح آن است.

در گام بعد در متن به جستجوی کلمه ها می پردازد.

این امر سبب می شود صورت کلمه در حافظهٔ دیداری دانش آموزان ثبت شود.

در آخر وقتی از روی کلمه ها می نویسد، املای آنها در ذهن دانش آموزان نهادینه می شود.

سؤال اوّل و دوم صفحهٔ اوّل کتاب نوشتاری در هر درس مربوط به املا است.

تمرین های این صفحه، ابتدا به صورت فردی توسط هر دانش آموز، در کلاس انجام شود.

سپس دانش آموزان پاسخ های خود را در گروه به یکدیگر نشان داده، درصدد رفع اشکالات احتمالی برآیند

نظارت بر انجام درست فعّالیت ها در کلاس، و ارائهٔ پاسخ های درست و منطقی به دانش آموزان ضروری است.

در تمرین سوم نوشتن کلمات خاصی مورد نظر نیست؛ هر کلمه ای که به ذهن دانش آموز برسد و مرتبط با شبکهٔ معنایی باشد، درست است.
چنان که قبلاً ذکر شد، هدف طبقه بندی واژگان ذهنی دانش آموز است.

صفحۀ دوم درس اول نوشتاری سوم ابتدایی

دانش آموزان تمرین ها را یک به یک در کلاس می خوانند و به صورت فردی انجام می دهند.
سپس زمانی کوتاه در اختیارشان بگذارید که پاسخ های خود را بررسی کنند

تا بخشی از آموزش توسط گروه همسال اتّفاق بیفتد. حتماً پاسخ ها را بازخوانی کنید و دانش آموزان را در یافتن پاسخ صحیح یاری نمایید.

صفحۀ سوم درس اول نوشتاری سوم ابتدایی

در این صفحه، نکات مربوط به زیبا نوشتن در خطّ تحریری با توجّه به لوح فشردهٔ آموزش خو شنویسی، به دانش آموزان یادآوری می شود.

در تمرین دوم این صفحه بر مهارت جمله سازی دانش آموزان تأکید شده است.

در پایهٔ سوم باید دانش آموزان را به تولید جملاتی که حاوی مطالب بهتر باشد، راهنمایی نمایید.

علاوه بر ساختار درست جمله و قرار گرفتن واژگان در جایگاه مناسب خود به لحاظ نقش دستوری، بر نوشتن جملاتی زیبا و پرمحتوا تأکید شود.

تمرین های جمله سازی تا پایان کتاب، طوری طرّاحی شده است که به رشد و تقویت مهارت نگارش کمک می کند.

حلّ جدول علاوه بر جنبهٔ سرگرمی به تثبیت شکل درست برخی از کلمات در ذهن دانش آموز کمک می کند.

همچنین به تقویت حافظهٔ دانش آموز می انجامد و فضای کلاس را نشاط انگیز و یادگیری را جذّاب می کند.

صفحۀ چهارم درس اول نوشتاری سوم ابتدایی

نوشتن یکی از مهار تهای زبانی است که از طریق آن نویسنده می تواند

عقاید، باورها، احساسات و تجربه های خود را به شکل نوشتاری به مخاطب انتقال دهد.

هرقدر نویسنده، منسجم تر بنویسد، خواننده بهتر مطلب را درک می کند. آموزش

نگارشِ منسجم، موضوعی است که در فارسی سوم به آن توجّه شده است.
نوشتن مراحلی دارد. در سال اوّل و دوم ابتدایی دانش آموزان با نمادهای خطّیآشنا شدند

و املای کلمات را آموختند و کلمه ها رادر کنار هم قرار داده، جمله نوشتند.
به عبارت دیگر وقتی دانش آموزان به پایهٔ سوم ابتدایی می آیند، نگارش آنها در حدّ جمله سازی است.

اگر در فرایند آموزش بخواهیم یک گام فراتر برویم، لازم است در پایهٔ سوم به دانش آموزان آموزش دهیم که جملات را کنار هم قرار دهند و یک متن کوتاه تولید کنند.

منظور از متن کوتاه یک بند است که در فارسی سوم در آموزش نگارش، بندنویسی هدف اصلی است و انشانویسی به سال های بعد موکول خواهد شد.

 

در کتاب نوشتاری، صفحهٔ چهارم هر درس به آموزش بندنویسی اختصاص دارد.

درواقع بجز درس آزاد، شانزده صفحهٔ نگارش در هر درس، به گونه ای طرّاحی شده است
که کاملاً هدفمند و گام به گام، اصول نگارش بند به شیوهٔ علمی آموزش داده می شود.

پیشنهاد می گردد در ابتدای سال تحصیلی، معلّمان شانزده صفحهٔ نگارش را به دنبال هم مطالعه کنند تا با این فرایند آشنا شوند.

در صفحهٔ نگارش درس اوّل، دانش آموز با شکل ظاهری بند که شامل چند جمله است، آشنا می شود.

در این صفحه او به کمک تصاویر، جملاتی را می نویسد که با هم مرتبط هستند

و در ادامه فقط یاد می گیرد که چند جمله را کنار هم بنویسد و یک متن کوتاه را تولید کند

این متن کوتاه، شبیه یک بند است. در گام اوّل، هدف تنها آشنایی با بند از نظر شکل ظاهری است
و انتظاربیشتری از دانش آموز نداریم.

اگر بندی که نوشته اند به لحاظ معنایی منسجم نیست و اشکالاتی دارد، مهم نیست.

باز تأکید می شود همین که چند جمله کنار هم نوشته شوند، کافی است.
در دروس بعد وقتی دانش آموز نوشتن بند را با روش صحیح آموخت،

می توان مجدّداً به این صفحه برگشت و از دانش آموزان خواست با شیوهٔ «قضاوت عملکرد » نوشتهٔ خود را بررسی کنند.

نگاه کن و بگو درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

هدف از این فعّالیت، درک فرایند تصاویر و سخن گفتن منسجم دربارهٔ آن است.
لذا لازم است معلّمان گرامی، دانش آموزان را از پراکنده گویی دور کرده، درک ارتباط منطقی تصاویر را در ذهن دانش آموز تقویت کنند.

اگر امکان بزرگ نمودن تصاویر را در قالب نگاره های تصویری دارید،
این کار را انجام داده و تصاویر را با رعایت توالی موضوعی روی تابلو بچسبانید.

در غیر این صورت بچّه ها کتاب را باز کرده، در گروه دربارهٔ آنچه می بینند، با هم گفت وگو کنند.
سپس از نمایندگان گروه ها بخواهید که یک به یک جلوی کلاس بیایند و به تصاویر نگاه کنند و دربارهٔ آنها سخن بگویند.

همواره به رعایت نوبت و ایجاد فرصت برای همهٔ دانش آموزان توجّه شود.
مهارت سخن گفتن در هشت درس اوّل کتاب، در قالب فعّالیت «نگاه کن و بگو » ارائه شده است.
در این فرصت دانش آموزان به کمک تصویر، مطالب را در ذهن خود طبقه بندی می کنند و منسجم سخن گفتن را یاد می گیرند

از درس نهم به بعد، فعّالیت «صندلی صمیمیت » این هدف را تقویت می کند.

بیاموز و بگو درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

در فعّالیت «بیاموز و بگو » یادآوری چگونگی جمع بستن کلمات و معرّفی نشانه های جمع «ها، ان، ات » انجام می پذیرد.
روش پیشنهادی این است که از قبل، برگه های آزمون عملکردی، آماده شود.
کلماتی روی برگه ها نوشته شود تا دانش آموزان در گروه هر کلمه را با خط به نشانهٔ جمع بالای صفحه، وصل کنند
و سپس کلمات جمع را زیر صفحه بنویسند.
برگه های کار را روی تابلو نصب کنید تا اعضای گروه های دیگر ببینند و نظر خود را اعلام نمایند.
سپس این بخش را از روی کتاب خوانده، آموزش را کامل کنند.
چند نکته در مورد نشانۀ جمع نشانهٔ جمع به دنبال اسم ظاهر می شود.
دو نشانهٔ «ها » و «ان » بیش از همه کاربرد دارد.
در شکل جمع همهٔ اسم ها، نشانهٔ «ها » به کار می رود.
در گفتار و نوشتار رسمی، با اسم انسان و برخی اسم های جانداران و گیاهان، «ان » به کار می رود. مثال: زنان
با اسم دارای مشخّصهٔ غیرجاندار، نشانهٔ جمع «ها » ظاهر می شود. مثال: درخت ها

نمایش درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

مقصود از نمایش، بروز افکار، احساسات، عواطف و تظاهر آنها است،
به نحوی که بر چهره و دیگر اعضا و اندام های بدن در ایفای نقش پدیدار گردد.

نمایش، یکی از فعّالیت های مورد تأکید در برنامه درسی زبان آموزی است که اجرای مطلوب آن به تحقّق بسیاری از اهداف زبان آموزی می انجامد.

دانش آموزان را قبل از اجرای نمایش گروه بندی کنید. از آنها بخواهید تا برای اجرای بهتر آن با یکدیگر گفت وگو کنند.

هیچ وقت به خاطر نبودن امکانات، اجرای نمایشرا متوقّف نکنید.

زیرا دانش آموزان خود امکانات مورد انتظار را فراهم می سازند.

دانش آموزان دوست دارند بازیگر باشند تا تماشاگر؛ بنابراین طوری برنامه ریزی کنید تا نوبت بازی به همهٔ دانش آموزان برسد.

پس از اتمام بازی پانتومیم از دیگر بچّه ها بخواهید تا موضوع را حدس بزنند و دربارهٔ آن گفت وگو کنند
اجرای پانتومیم افزایش دقّت بصری دانش آموزان است.

آنها باید خوب ببینند، دیده های خود را با تجربه های پیشین خود تلفیق کنند و نتیجه گیری نمایند.
این یک فرایند ذهنی است که انجام آن سبب افزایش قدرت تفکّر در دانش آموزان می شود و درک آنها را تقویت می کند.

بخوان و حفظ کن درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

شعر، ذوقی و عاطفی است و حاصل جوشش های درونی افراد است.
هر شعر به تناسب حال و هوای محتوایی، لحن و آهنگ مناسبی دارد که باید در خواندن به آن توجّه شود.

شعر در کوتا ه ترین، موجزترین، خوش آهنگ ترین و مناسب ترین هم نشینی واژ ه ها، ما را با معانی و دنیای سرشار از خیال و احساس آشنا می کند.

شعر «پدربزرگ » از آقای ناصر کشاورز، از نظر موضوعی با عنوان فصل و درس، پیوستگی دارد.
از جمله آثار شاعر می توانید کلاغ زرد، من و مرغابی ها، دانه ها، گنجشک ها، پروانه ها، پاییز خانم، باغ قشنگ و آواز رنگارنگ را به دانش آموزان معرّفی کنید.

بهتر است شعر به صورت گروهی خوانده شود. اگر در ابتدای هر فصل کتاب، هرروز کلاس درس فارسی را با همخوانی “شعر بخوان و حفظ کن” آغاز کنید،

تا پایان فصل، کل دانش آموزان، شعر را حفظ خواهند کرد.

شایان ذکر است نیازی به نوشتن معنای ابیات نیست و معرّفی قالب شعرها نیز ضرورت ندارد.
آنچه اهمّیت دارد این است که با درست خواندن شعر و رعایت تکیه های آوایی، فضای التذاذ از شعرخوانی را برای دانش آموزان فراهم کنیم.

توجّه: لوح فشردهٔ «کتاب گویا » با هدف پرورش سواد شنیداری و تقویت خوانشِ معیار تولید شده است. به کارگیری این ابزار برای آشنایی دانش آموزان با خواندن معیار زبان فارسی ضروری است.

بخوان و حفظ کن درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما
بخوان و حفظ کن درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

ارزشیابی درس اوّل فارسی سوم ابتدایی محلّۀ ما

ارزشیابی مهارت خواندن

در ارزشیابی از مهارت خواندن به نکات ذیل توجّه کنید:
ارزشیابی را زمانی انجام دهید که اکثر بچّه های کلاس به اندازهٔ کافی در این زمینه، تمرین کرده باشند.

دانش آموز هنگام خواندن باید شکل کلّی کلمه را بخواند و چشمش روی اجزای کلمه، مکث نکند.
دانش آموز هنگام خواندن باید بتواند به معنی و مفهوم آنچه می خواند، توجّه کند و به درک درستی از مطلب برسد.

اگر دانش آموز دایرهٔ دید خود را روی کلمهٔ بعدی در جمله گسترش دهد، ارتباط کلمه های یک عبارت با مکث های نابجا قطع نمی شود.

بهتر است بچّه ها حین خواندن با توجّه به معنی جمله و نشانه های نقطه گذاری، آهنگی مناسب به کلام خود بدهند.

آنان باید بدانند که تکیهٔ صدا باید روی کدام کلمه یا کدام صدا در کلمه باشد. در کجا باید مکث کنند،
باید بتوانند حالت های تعجّب و شادی، طلب، خشم، خبر، سؤال و… را با رعایت آهنگ مناسب، مجسّم و بیان کنند

 

 ارزشیابی املا

در یک طرف برگهٔ املا، متن املا را با رعایت اصول صحیح بخوانید تا دانش آموزان بنویسند.
پس از اتمام این مرحله، در پشت برگه، دانش آموز به سؤالات املایی که نمونهٔ آن در کتاب نوشتاری آمده است، پاسخ می دهد.

تقدّم مراحل یادشده، خیلی مهم نیست.
مهم این است که همزمان با سنجش پیشرفت دانش آموز در املانویسی، آموزش هم در این زمینه انجام شود.

 

1 دیدگاه
  1. باران می گوید

    بد نبود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.