مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

جزوه هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

2

جزوه هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی که به صورت کامل خلاصه درس های هدیه های آسمان پنجم را توضیح داده است.

درس ۱ هدیه های آسمان پنجم: دسته گلی از آسمان هدیه های از سوی خدای مهربان

خدای خوب و دانا، برای زیباتر شدن دنیای ما، قرآن را از آسمان فرستاده است.

از عبادت، مهر و محبت، گفتار زیبا، اندیشهی پاک، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایهداری میتوان به عنوان نمونههایی از گلهای قرآنی نام برد.

مهر و محبت« و بالوالدین احساناً » به پدر و مادر خود نیکی کنید سورهی اسراء – آیهی ۲۳
اندیشه ی نیک« اجِتََنبوا کثیراً مِنَ الَّظََّن »

از گمانهای بد پرهیز کنید. سورهی حجرات – آیهی ۱۲

عبادت و پرهیزگاری« و اَقِِمِ الصََّّلاة لذکری » و نماز را به پا دارید. سورهی طه – آیهی ۱۴
گفتار زیبا« و قُُولوا لِلَّنَّاس حُسناً »

با مردم به نیکی سخن بگویید. سورهی بقره – آیهی ۸۳

رفتار زیبا« فَاستََبقوا الخََیرات » بشتابید به سوی کارهای خیر و عبادات. سورهی بقره – آیهی ۱۴۸
مهر و محبت« فَاَصلِِحوا بَیَنَ اخویکُُم »

پس بین برادران دینی خود صلح دهید. سورهی حجرات – آیهی ۱۰

 

اولین سوره: حمد یا فاتحةالکتاب آخرین سوره: ناس بلندترین سوره: بقره سورههایی با نام پیامبران: محمد – نوح – ابراهیم – هود – یوسف – یونس – لقمان سورههایی با نام حیوانات:

نحل: زنبور عنکبوت: عنکبوت فیل: فیل نمل: مورچه بقره: گاو انعام: چهارپایان

 

سوره هایی با نام پدیده هایی در طبیعت: زلزال: زلزله – رعد: رعد و برق – فجر: صبح – فلق: سپیده دم – شمس: خورشید – نجم: ستاره – نور: نور– قمر: ماه – انشقاق: دو تکه شدن – ضحی: روشنایی روز سورهای به نام یکی از قسمتهای نماز: سجده

 • در آیهی ۱ سورهی تین: نام میوههای تین انجیر و زیتون آمده است.
 • در آیهی ۶۸ سورهی الرَّحَّمن: نام میوهی رطب خرما و رمان  آمده است.

احادیث و آیات مهم درس

امام علی ع میفرماید: « قرآن، دریایی است که هیچگاه خشک نمیشود.» قرآن هم مثل دریا پر از نعمتهای الهی است که این هدیهی خداوند مثل دریا، هیچگاه پایان نمییابد.

« وَ لا تَستَِوِی الحَسَنَةٌ و لا السَّیِئةٌ، اِدفََع بِالَّتی هِیَ اَحسَنُ »

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی برطرف کن.

سورهی فصلت – آیهی ۳۴

 

« وَ الکاظِمینَ الغَیَظَ و العافینَ عَنِ النَّاسِ، و اللهُ یُحَِّبَُّ المُحسِنینَ »

نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو میبرند و خطاهای دیگران را میبخشند و خدا آنها را دوست دارد.

سورهی آل عمران – آیهی ۱۳۴

 

« رَبَََّّنا آتِِنا فِِی الدُُّّنیا حَسََنة و ِفِی الاخِرََة و قِِنا عذابَ النَّارِ »

پروردگارا، به ما دنیا و آخرت را ارزانی کن و ما را از عذاب آتش حفظ نما.

سورهی بقره – آیهی ۲۰۱

 

درس ۱ هدیه ها پنجم ابتدایی دسته گلی از آسمان

 

درس دوم هدیه های آسمان پنجم: تنها او

تنها یک خدا جهان را اداره میکند

با دقت به پدیدههای اطراف نظم و هماهنگی شگفت انگیزی میبینیم که نشان دهندهی این است که تنها یک خدا جهان را اداره میکند. فاصلهی خورشید و زمین بسیار دقیق و حساب شده است. اگر فاصله کمتر بود، گیاهان و موجودات از گرما میسوختند و اگر فاصله زیاد بود به خاطر سرما از بین میرفتند.

اختلاف بین خدایان نظم جهان را بر هم میزند

مثال: اگر دو خدا وجود داشت یکی میخواست خورشید را از مشرق بیاورد و دیگری میخواست طلوع خورشید از مغرب باشد.

مثال: یک خدا سال را ۱۲ ماه قرار میداد، دیگری چند ماه اضافه میکرد و به این ترتیب نظم از بین میرفت. همان طور که میگویند: «آشپز که دو تا شد، آش یا شور میشود یا بی نمک.»

 

قویترین حیوانات خشکی

مورچهها قویترین حیوانات خشکی هستند، زیرا میتوانند چند برابر وزن خود را بار حمل کنند.

ذکرهایی که در نماز به یکتایی خدا اشاره میکند را به خاطر بسپار:

در اذان « اشهدُ اََن لا اِلهَ ِاِلا الله » به معنی شهادت و گواهی میدهم خدایی جز الله نیست و « لا اِلهَ اِِلا الله » به معنی نیست خدایی جز الله

« قُُل ُهُو الله اََحد » در سوره توحید به معنی بگو خدا یکی است.

« اشهدُ اََن لا اِلَهَ اِِلا الله » در تشهد، هر روز یکتایی خداوند را بر زبان میآوریم.

 

خداوند در قرآن می فرمایند:

« لو کان فیهِِما آلِهَةٌ اِلََّّا اللهُ، لَفَسََدتا »

اگر در آسمان و زمین، غیر از الله خداهای دیگری بود، آسمان و زمین به هم میریخت.

سورهی انبیا – آیهی۲۲ نکته: این آیه به یکتایی خداوند اشاره دارد که باعث نظم و هماهنگی در آفرینش است.

خداوند در قرآن میفرمایند:

« و فِِی الارِضِ آیاتٌ … و فی اَنفُسِکُُم اَفََلا تُبصِرونَ »

نشانههای خدا در زمین و در خودتان وجود دارد؛ آیا در آنها دقت نمیکنید؟ سورهی ذاریات – آیهی ۲۰ و ۲۱

 

با دقت در نظم و هماهنگی بین پدیدههای جهان و اندامهای بدنمان، به وجود خدای یکتا پی میبریم که مهمترین اصل از اصول دین ما یعنی «اصل توحید» است.

درس ۲ هدیه ها پنجم ابتدایی تنها او

درس سوم هدیه های آسمان پنجم: بانویی که یک سورهی قرآن به نام اوست حضرت مریم ع و مسلمانان

 

در درسهای گذشته با نام بعضی از سورههای قرآنی آشنا شدیم. حضرت مریم )ع( تنها بانویی است که یکی از سورههای قرآن به نام اوست.

آن چه در مورد حضرت مریم س باید بدانیم:

مادر مریم زن بسیار باایمانی بود و نذر کرده بود اگر صاحب فرزندی شود، او را خدمتگزار بیتالمقدس کند. مریم به دنیا آمد و بزرگ شد و مادرش به نزرش عمل کرد.

چون پدر مریم قبل از تولد او از دنیا از دنیا رفته بود، حضرت زکریا )ع( که پیامبر خدا و شوهرخالهی مریم بود، سرپرست و مربی مریم شد و این سعادت بزرگی برای مریم بود.

 

هرگاه حضرت زکریا )ع( به دیدن مریم میرفت، او را مشغول عبادت و خدمت میدید و غذاهای مخصوصی در کنار او می یافت و وقتی میپرسید: «این غذاها را چه کسی برایت آورده؟» میشنید: «خدای مهربان فرستاده.» حضرت زکریا )ع( فهمید مریم با این سن کم چه مقام بزرگی نزد خدا دارد.

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار

فرشتگان به مریم مژده دادند: «خدا تو را انتخاب کرده است و در بین تمام زنانی که در دنیا زندگی میکنند، تو از همه برتری.»

«به تو مژده میدهیم که صاحب فرزندی میشوی به نام )عیسی مسیح( که پیامبر است و انسانی بسیار بزرگ».

 1. سورهی آل عمران – آیه پیامبر اسلام ص فرمود:

«بهترین زنان بهشت، مریم، خدیجه، فاطمه و آسیهاند».

 

تمامی این بانوان خدا را زیاد یاد میکردند و بسیار راستگو و با ایمان بودند.

در سورهی مائده، آیه ی ۷۵ به ویژگی برجستهی حضرت مریم )ع( که مادر عیسی )ع( بسیار راستگو و باایمان است اشاره شده است.

خداوند در قرآن می فرمایند:

« یا مَریُمُ اقتُُنی لِرَبَِّکَ و اسُجُدی و اِرکََعی مَعَ الرَّاکِعینَ »

ای مریم، فرمان بردار خدا باش و نماز را با اهل اطاعت به جای آر.

 1. سورهی آل عمران – آیهی

 

نجاشی و اسلام

با زیاد شدن آزار و اذیت مشرکان عدهای از مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابی طالب برادر حضرت علی ع و به دستور پیامبر ص به حبشه رفتند تا در امنیت و سلامت زندگی کنند.

مشرکان میخواستند با بدگویی از مسلمانان نزد نجاشی پادشاه حبشه، مسلمانان را باز گردانند، اما نجاشی که حاکم عالی بود گفت ،«آنها به کشور ما پناه آوردهاند، اول باید سخنانشان را گوش کنیم و سپس تصمیم بگیریم.»

جعفر بن ابی طالب گفت: ما بت پرست بودیم و کارهای زشت انجام میدادیم. خدای یکتا از بین ما پیامبری انتخاب کرد که به ما یاد داد خداپرست باشیم.» و سپس آیاتی از سورهی مریم خواند.

نجاشی با شنیدن آیات در حالی که اشک میریخت گفت: «سخنان پیامبر شما شبیه سخنان پیامبر ما حضرت عیسی ع است. آسوده باشید که شما را به آنها تسلیم نخواهم کرد.»

 

درس چهارم هدیه های آسمان پنجم: از نوزاد بپرسید!

در درس گذشته آموختید که فرشتگان به حضرت مریم ع مژده ی تولد فرزندش عیسی مسیح را دادند.

نوزاد سخنگو

مردم با تعجب و خشم دور گهوارهی نوزاد حلقه زده بودند و حضرت مریم ع با نگاه به آنها فهماند که از نوزاد بپرسید! و در میان تعجب مردم، عیسی مسیح ع خود را اینگونه معرفی کرد: « من بندهی خدا هستم».

خدای بزرگ به من کتاب آسمانی عطا میکند. او مرا برای پیامبری برگزیده و مرا مایهی خیر و برکت قرار داده است. من هر جا باشم سودمند خواهم بود. عدهای ادعا کردند این دروغ است، این زن و کودکش ما را جادو کردهاند و حضرت مریم )ع( نگران، اما امیدوار به لطف پرودگار به کودک مینگریست.

نوزاد ادامه داد: «خداوند به من سفارش کرده است که تا زندهام نماز بخوانم و به نیازمندان کمک کنم و نسبت به مادرم مهربان باشم و ستمکار، زورگو و بداخلاق نباشم. خدای بزرگ، پروردگار من و شماست؛ او را عبادت کنید که راه راست همین است.»

آن چه باید در مورد حضرت عیسی ع بدانید

نام مادر: حضرت مریم )ع(، لقبش مسیح و کتاب آسمانی او انجیل است. تاریخ سال میلادی براساس تولد اوست. چهارمین پیامبر اولوالعزم و برای هدایت قوم بنی اسرائیل انتخاب شد.

بیشتر عمر پربارش را در سفر سپری کرد و به کمک یارانش، مردم را راهنمایی و پیامهای الهی را برایشان بازگو میکرد.

معجزات حضرت عیسی مسیح ع

۱- سخن گفتن در گهواره ۲- درمان بیماران درمان ناپذیر به فرمان و یاری خدا

۳- نابینایان مادرزاد را بیناکردن ۴- مردگان را زنده کردن مسیح و مژدهی آمدن آخرین پیامبر به نام احمد

حدود پانصد و هفتاد سال پیش از تولد پیامبر ص، حضرت عیسی ع به قوم خود چنین بشارت داد:

«ای بنی اسرائیل! من فرستادهی خدا به سوی شما هستم و به شما بشارت میدهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به نام احمد.»

حضرت مسیح و حاکم ستمگر

دشمنان حضرت عیسی ع از این که مردم به او ایمان میآورند سخت عصبانی بودند و از حاکم ستمگر دستور داد حضرت عیسی ع را به دار بیاویزند؛ اما خدا ایشان را به آسمان بالا برد تا سالها بعد همراه حضرت مهدی عج دوباره ظاهر شود و در کنار ایشان جهان را پر از عدل و آرامش کند.

با چه کسانی همنشین شویم؟

در حال استراحت یکی از یاران میپرسد: «ای پیامبر خدا! با چه کسانی همنشین شویم؟»

و حضرت عیسی )ع( به یاران فداکارش فرمود: «کسی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد، گفتارش بر دانش شما بیفزاید و رفتارش شما را به بهشت علاقهمند کند.»

 

 پیامبران اولوالعزم

پیامبران اولوالعزم بزرگترین پیامبران خدا هستند که خداوند به آنها کتاب عطا کرده و دعوت آنها همگانی بوده است و شامل پنج نفر میشود که به ترتیب عبارتاند از: حضرت نوح )ع(، حضرت ابراهیم )ع(، حضرت موسی )ع(، حضرت عیسی )ع( و حضرت محمد )ص(

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار سورهی صف آیهی ۶ به بشارت حضرت عیسی )ع( در مورد آمدن حضرت محمد )ص( اشاره دارد:

« اِِذ قاَلَ عیسََی ابنُ مَریََمَ … و مُبَشَِّراً بِرََسولٍ یََأتی مِِن بَعدِِی اِسمُهُ اَحمَدُ »

عیسی فرزند مریم گفت: من به شما بشارت میدهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد به نام احمد.

سورهی صف – آیه ی ۶

 

درس پنجم هدیه های آسمان پنجم: گل صدبرگ

حضرت محمد ص ،نامی که شنیدنش قلبمان را شاد میکند!

خدای مهربان، فرشتگان و همهی مسلمانان در سراسر زمین بر او سلام میفرستند .

دوست داشتنیترین دوست خدا و بهترین بندهی او که نام زیبایش، مشهورترین نام عالم است.

در تمام نمازهایمان نام او را میبریم و با شنیدن نامش بر او و خانوادهی پاکش درود میفرستیم و قلبمان شاد میشود.

 

خدا را بسیار دوست داشت

 1. شروع کار با نام خدا و در پایان کار خدا را شکر میکرد.
 2. تسلیم امر خدا بود و میفرمود: «همیشه و همه جا فرمان خدا بر هر چیزی مقدم است.»
 3. مشتاق وقت نماز بود و میفرمود: «نماز نور چشم من است.»
 4. وقت نماز به بلال میگفت: «ای بلال، اذان بگو و ما را با اذان گفتن خوشحال کن.»
 5. به قرآن علاقهی زیادی داشت و شبها قبل از خواب بعضی از سورهها را با صدای زیبایی میخواند.

تمیز و آراسته بود

 1. لباسهایش پاکیزه بود و میفرمود: «تا میتوانید پاکیزه باشید. پاکیزگی از پایههای دین اسلام است.»
 2. بعد از غذا و پیش از خواب مسواک میزد و در مسافرت مسواکش را با خود میبرد و میفرمود: «مسواک زدن قبل از نماز، ثواب آن را هفتاد برابر میکند.»

 

بسیار باادب بود

 1. در سلام کردن از همه پیشی میگرفت .
 2. خوشرو بود و میفرمود: «خوشرویی کینه را از دل میبرد.»
 3. به عهد و پیمان خود وفا میکرد و سر موقع به محل ملاقات میرفت.
 4. با کسی قهر نمیکرد و در آشتی دادن مردم تلاش میکرد . میفرمود: «دو مسلمان نباید بیشتر از سه روز با هم قهر باشند.»
 5. عذرخواهی را میپذیرفت و در برابر خوبیها تشکر میکرد، گاه با هدیه و گاه با لبخند و گاه با دعاکردن برای او.

 

اهمیت به علم و دانش

۱- میفرمود: «از گهواره تا گور دانش بجویید» مردم را به پرسش تشویق میکرد و میگفت: دانش مانند گنج است و کلید آن پرسش است.» و برای حفظ و نگهداری دانش میفرمود: «یادداشت برداری کنید و دانش را با نوشتن نگه دارید.» ۲- به مسلمانان سفارش میکرد دیگر زبانهای مورد نیاز را بیاموزند.

توجه به درختان و حیوانات

 1. «هر کس درختی را بکارد تا این درخت باقی است، خداوند به او پاداش میدهد.»
 2. به مردم سفارش میکرد: «برای چیدن میوه به شاخهها سنگ نزنید.»
 3. میفرمود: «اگر سوار بر مَرکََب از کنار آب میگذرید، مرکب را کنار آب ببرید تا اگر تشنه است آب بنوشد.» گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار خداوند در قرآن میفرمایند:

« اِنَّ الله و مَلائِکَتَهُ یُصَلَّونَ عََلَی النَّبِیَِّ، یا اَیَُّهَا الذََّّین آمََنوا، صَلََّّوا عَلَیِهِ و سَلِِّّموا تَسلیمًاً »

خدا و فرشتگان بر پیامبر درود میفرستند: ای مؤمنان، بر او درود فرستید و سلام گویید و تسلیم فرمان او باشید.

سورهی احزاب – آیه ی ۵۶

 

« و ما اَرسَلناکَ اِلاَّ رحمَةً لِلعالَمینَ »

ای پیامبر! ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

سورهی انبیا – آیه ی ۱۰۷

خداوند به ما دستور داده با شنیدن نام پیامبر بر او سلام و درود بفرستیم و در برابر فرمان او تسلیم باشیم. هم چنین پیامبر را رحمتی برای تمام جهانیان میداند.

درس ۵ هدیه پنجم ابتدایی گل صد برگ

درس ششم هدیه های آسمان پنجم: مال مردم

 

اموال و وسایل اطراف، یا متعلق به ماست یا دیگران، برای استفاده هر دستهی از این اموال رفتار متفاوتی باید داشته باشیم.

اموال شخصی

اموال و وسایلی که مربوط به شخص خاصی است، اموال شخصی نامیده میشود؛ برای استفاده از این وسایل باید از صاحب آن اجازه بگیریم و استفادهی بدون اجازه از این وسایل حرام است.

اموال عمومی

بعضی از وسایل مال شخص خاصی نیست، بلکه متعلق به همه است و ما میتوانیم از این وسایل استفاده کنیم. اما باید در حفظ و نگهداری آنها تلاش کنیم و نسبت به نگهداری از آنها مسئولیم. به این وسایل، وسایل عمومی میگویند.

 

در بعضی از ادارات و مکانها وسایلی که به صورت امانت به ما سپرده میشود. در این صورت نمیتوان از این وسایل استفادهی شخصی کرد و استفادهی شخصی از آنها حرام است.

مثال: ما میتوانیم از نیمکت پارک، وسایل بازی و اتوبوس همگانی استفاده کنیم. اما از دوربین یا اتوموبیل اداره نمیتوان استفادهی شخصی کرد و گناه دارد.

کم فروشی ممنوع

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار خداوند در قرآن میفرمایند:

« ویَلٌ لِیمُطَفِِّّفین »

وای بر کم فروشان!

سورهی مطفََّّفین – آیهی ۱ با توجه به معنی آیه، خداوند به کم فروشان هشدار داده است.

اگر فروشنده جنس کمتر تحویل دهد، کم فروشی کرده است و اگر خریدار جنس بیشتری بردارد، مقدار اضافه حرام است. درس هفتم – رنگین کمان جمعه جمعهی پرفضیلت

در میان ایام هفته، روز جمعه فضیلت و برتری ویژهای دارد.

«امام علی ع میفرماید: رمضان بهترین ماه سال، شب قدر بهترین شب سال و جمعه بهترین روز هفته است.»

 

۱- روز شادی با خانواده

طی هفته، اعضای خانواده مشغول کارهای خود هستند و فرصت زیادی برای کنار هم بودن ندارند، امَّاَّ جمعهها میتوانند ساعتها کنار هم جمع شوند. پیامبر )ص( میفرماید: «خانوادهی خود را روز جمعه شادمان کنید.» ۲- روز نظافت و پاکیزگی

پیامبر )ص( میفرماید: «روز جمعه حمام بروید و غسل کنید، ناخنهایتان را کوتاه کنید، عطر بزنید و لباسهای تمیز و نو بپوشید.»

برای انجام غسل جمعه زیر دوش میروم، اول نیت میکنم سپس سر و گردن، بعد تمام سمت راست بدن و بعد تمام سمت چپ بدنم را میشویم، به طوری که آب به همه جای بدنم برسد.

 

 1. روز عبادت و نماز جمعه

خداوند در سورهی جمعه مؤمنان را به «نماز جمعه» دعوت میکند. امام جمعه در دو خطبهی نماز دربارهی دین و اخلاق سخن میگوید و نمازگزاران را از اوضاع کشور و جهان اسلام باخبر میکند. سپس همگی دو رکعت نماز جمعه میخوانند و در پایان دسته جمعی برای کشور عزیزمان و مسلمانان جهان دعا میکنند.

 1. روز نیکی

پیامبر )ص( میفرماید: «ثواب کار نیک در روز جمعه چند برابر میشود.» ۵- روز زیارت و صلوات

فرصت مناسب برای زیارت و صلوات است که از محبوبترین عبادتهای این روز است.

اگر امکان پذیر باشد، زیارت از نزدیک و اگر امکان زیارت از نزدیک نباشد، از راه دور به پیامبر خدا )ص( و امامان )ع( سلام میدهیم که این کار ساده نوعی زیارت است.

۶- روز جمعه امام زمان )عج( ظهور خواهد کرد و هر جمعه برای دیدن رویش و آمدنش دعا میکنیم.

نماز جمعه

نماز ظهر جمعه دو رکعت است و به کسی که نماز جمعه را برای مردم میخواند، امام جمعه میگویند. امام جمعه قبل از نماز، دو خطبه میخواند و مردم برای نماز آماده میشودند و بعد در رکعت اول بعد از امام جمعه تکبیرةالاحرام میگوییم یعنی میگوییم الله اکبر.

 

تفاوتهای نماز جمعه و نماز دورکعتی
در یک نماز دورکعتیدر نماز جمعه
۱- خطبه و سخنرانی ندارد.۱- قبل از نماز دو خطبه و سخنرانی دارد.
۲- رکعت اول: بعد از حمد و سوره به رکوع میرویم.۲- رکعت اول: بعد از حمد و سوره، قنوت میخوانیم و بعد به رکوع میرویم.
۳- رکعت دوم: بعد از حمد و سوره، قنوت گرفته سپس به رکوع و بعد به سجده میرویم.۳- رکعت دوم: بعد از حمد و سوره به رکوع میرویم و سپس قنوت میخوانیم و بعد به سجده میرویم.

 

شباهتهای نماز جمعه و نماز دورکعتی

هر دو دو رکعت دارد؛ در رکعت اول و دوم امام جمعه یا امام جماعت حمد و سوره میخواند و ما ساکت هستیم؛ ذکر قنوت ،رکوع، سجده ،تشهد و سلام را همراه با امام میخوانیم.

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار خداوند در قرآن میفرمایند:

« یا أیََّّها الََّّذیَنَ آمََنوا اِِذا نودِیَ للِصََّّلاة مِِن یوِمِ الجُمُعَِةِ فاسعََوا اِِلی ذِکرِ اِللهِ »

ای کسانی که ایمان آوردهاید، هنگامی که نماز جمعه برگزار میشود، به سوی آن بشتابید.

سورهی جمعه – آیهی ۹

 

درس هشتم هدیه های آسمان پنجم: دو نامه

 

انسان موجودی اجتماعی است و برای این که بتواند در کنار دیگران به خوبی زندگی کند، باید رفتار مناسبی داشته باشد و مراقب زبانش باشد؛ زیرا بسیاری از گناهان از زبان سرچشمه میگیرند.

خدا کسانی را که با دیگران به شایستگی رفتار میکنند، دوست دارد.

دروغ، تهمت، غیبت، خبرچینی، عیب جویی از دیگران و دادن لقبهای بد به دیگران، بعضی از گناهانی هستند که مستقیم از زبان سر میزند و گاهی بر اثر خشم، گمان بد و کمک کردن در کارهای بد به یکدیگر سخنانی به زبان میآوریم که خود باعث گناهان دیگر میشود.

 

خداوند در مورد بعضی از رفتارها به ما تذکر میدهد:

« لا یُسخَرَ قومٌ مِِن قَوٍمٍ … و لا تَنابََزوا بِالاَلقابِ »

یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید. سورهی حجرات – آیهی ۱۱

 

« وَ الکاظِمینَ الغَیَظَ و العافینَ عَنِ النََّّاس »

)نیکوکاران کسانی هستند( که خشم خود را فرو میبرند و خطاهای دیگران را میبخشند. سورهی آل عمران – آیهی ۱۳۴

 

« وَ لا تَعاوََنوا عَلََی الاِثِمِ وَ العُدوانِ »

در کارهای بد، به یکدیگر کمک نکنید. سورهی مائده – آیه ی ۲

 

« یا اَیُّهََا الَّذینَ آمَنُُوا اِجتَنِِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِ اِنََّ بعضَ الظَِّنِ اِثمٌ »

ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمانها گناه است.

سورهی حجرات – آیهی ۱۲

 امام صادق )ع:( «بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند.» از این کارها دوری کن تا خدا دوستت داشته باشد.

درس نهم هدیه های آسمان پنجم:یک جهان جشن!

کامل شدن دین اسلام در تاریخ اسلام دو حادثهی مهم اتفاق افتاده است:

۱- رسالت پیامبر )ص( ۲- جانشینی حضرت علی )ع( پس از پیامبر )ص(

در مسیر بازگشتِ پیامبر گرامی از مراسم آخرین حج «حجةالوداع» در روز هجدهم ذیالحجه سال دهم هجری جبرئیل امین به فرمان خداوند به سوی پیامبر )ص( آمد و چنین گفت:

« یا اَیُّهََا الرَّسوُلُ، بَلِِّّغ ما اُنزَِلَ اِلَیکَ من رَبِِّّک و … »

«ای رسول خدا، آن چه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، برای مردم بیان کن که اگه بیان نکنی رسالت را انجام ندادهای.»

پیامبر )ص( برای رساندن فرمان خدا در منطقه ی غدیر خم به همه، فرمان توقف داد و فرمود: آن ها که جلوتر رفته اند بازگردند صبر می کنیم تا آن ها که نرسیده اند، برسند و پس از برگزاری نماز جماعت ظهر، پیامبر )ص( بر روی منبری از جهاز شتران شروع به سخنرانی و رساندن فرمان خدا به مردم شد.

ویژگیهای حضرت علی )ع(

 1. خانهی کعبه در برابر مادرش شکافته شد و او در کعبه به دنیا آمد.
 2. عبادت خدا همراه پیامبر )ص( در بالای کوه نور در غار حرا.
 3. تنها مردی که در کنار کعبه در سن نوجوانی پشت سر پیامبر )ص( نماز خواند.
 4. روز فتح مکه، روی دوش پیامبر )ص( رفت و بتها را از بالای کعبه به پایین انداخت.
 5. پیامبر )ص( پس از بیان فرمان خدا دست حضرت علی )ع( را در دست میگیرد و بالا میآورد و با صدایی بلند میگوید:

« من کُنتُ مولاهُ فََهذا عَلِیٌ مولاهُ » هر کس من رهبر و سرپرست او هستم، این علی ،رهبر و سرپرست اوست.

پیامبر )ص( سپس دست به دعا برمیدارد:

«پروردگارا! با دوستان علی دوست باش و با دشمنان او دشمنی کن؛ پرودگارا! یاران علی را یاری کن و بدخواهان او را خوار گردان.»

و بعد از این مردم دستهدسته جلو میآیند و با جانشین پیامبر )ص(، بیعت میکنند.

سپس جبرئیل امین از طرف خدا خدمت پیامبر )ص( آمد و این آیه را هدیه آورد:

«امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین جاویدان شما پسندیدم».

 • دعوت خویشاوندان

خداوند در قرآن میفرمایند: « و اَنذِِر عَشیرَتَکَ الاَقربینَ » سورهی شعراء – آیهی ۲۱۴ پیامبر )ص( فرمان یافت خویشاوندان نزدیک خود را به دین اسلام دعوت کند. بعد از نهار و پذیرایی به آنها گفت:

«من برای شما بهترین دین را آوردهام و خوبی شما را میخواهم. پروردگار به من دستور داده تا شما را به سوی او هدایت کنم. چه کسی مرا در این راه کمک میکند تا جانشین من در بین شما باشد؟» جز حضرت علی )ع( که نوجوان بود، کسی چیزی نگفت…

 • خداوند در قرآن میفرمایند:

« اَلیَوَمَ اَکمَلتُ لَکُُم دینَکُُم و اَتمَمتُ عَلَیکُُم نِعمََتی »

امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم. )اشاره به روز عید غدیر( سورهی مائده – آیهی ۳

 

« و یُطعِمونَ الطَّعامَ عََلی حُبِِّّهی مسکینًاً و یَتیمًًا و اَسیرًًا »

غذای خود را با این که به آن نیاز داشتند، به فقیر و یتیم و فرد گرفتاری بخشیدند. سورهی انسان – آیهی ۸

 

« انََّّما وَلِیَُّکُمُ الله و رَسولُهُ و الَّذِینَ آمََنوا الَّذِیَنَ آمََنوا الَّذینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ و یُؤتوَنَ الزَّکاةَ وَ هُُم راکِعونَ »

سرپرست شما، تنها خداست و پیامبر او و مؤمنانی که نماز را برپا میدارند و در حال رکوع به نیازمندان میبخشند.

سوره ی مائده – آیهی ۵۵

درس دهم هدیه های آسمان پنجم: در ساحل دجله حاکمان عباسی در سامرا

حاکمان عباسی قصرهای به هم پیوسته، تودرتو و بسیار باشکوهی در دو سوی ساحل دجله ساخته بودند. قصرهایی پر از نقش و نگار با وسایل گران قیمت، سفره های رنگارنگ و خزانههایی لبریز از سکههای طلا، یکی از این حاکمان که هم عصر امام هادی )ع( بود ،متوکل نام داشت.

امام هادی )ع( دهمین اختر تابناک شیعیان
امام جواد )ع( )محمدتقی(نام پدر
۱۵ ذیالحجه سال ۲۱۲ هجری قمریتاریخ تولد
۳ رجب ۲۵۴ هجری قمریتاریخ شهادت
مدینه و در پایان عمر سامرامحل زندگی
پس از شهادت امام جواد )ع( – در هشت سالگیشروع امامت
۳۴ سالمدت امامت
مأمون، معتصم، متوکل و…حاکمان هم عصر
علی النقی، هادی، ابوالحسنالقاب
سامرامحل شهادت
سامرا، نزدیکی ساحل دجله در کنار امام حسن عسکری )ع(محل دفن

 

متوکل و امام هادی )ع(

متوکل حاکم ستمگر عباسی از علاقهی مردم به امام هادی )ع( و اتحاد و همدلی میان ایشان و مردم میترسید و به همین دلیل دستور داد امام را به زور از مدینه به سامرا بیاورند. امام هادی )ع(سالهای سال در سامرا در نهایت سختی زندگی کرد .

متوکل همیشه امام را زیر نظر داشت و بارها دستور داد شبانه به خانهی امام بریزند و خانهاش را بازرسی کنند و حتی مدتی امام را زندانی کرد.

امام هادی )ع( در کلاس درس

چون پدر گرامیاش امام جواد )ع( در اوج جوانی به شهادت رسید، امام هادی )ع( با این که سنش هنوز به نوجوانی هم نرسیده بود، امام و پیشوای مردم شد.

در مسجد پیامبر )ص( به شاگردان پدرش درس میداد و مردم مخصوصاً آنها که امام را نمیشناختند با تعجب به هوش و استعداد امام نگاه میکرند. ایشان شاگردان زیادی تربیت کردند که همه از عالمان بزرگ شدند. یکی از مشهورترین شاگردان ایشان حضرت عبدالعظیم حسنی از نوادگان امام حسن مجتبی )ع( است که حرمش در شهر ری قرار دارد.

اقدامات متوکل در دوران سخت و خفقان آور

 1. دستور داد مرقد امام حسن )ع( جد بزرگ امام هادی )ع( را تخریب کنند.
 2. عده زیادی از نسل پیامبر )ص( و دوستان ایشان را به زندان انداخت.
 3. به شاعران پول زیادی میداد تا در شعرهای خود به امامان بی احترامی کنند.
 4. بیت المال مسلمانان را صرف خوش گذرانی خود میکرد.
 5. دائماً امام هادی )ع( را مورد آزار و اذیت قرار میداد و از مدینه به سامرا تبعید کرد.

امام هادی )ع( میفرماید: به جای این که برای این که برای عدم موفقیتهای گذشته حسرت و اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و ارادهی قوی آنها را جبران کن.

 

درس یازدهم هدیه های آسمان پنجم: سرو سربلند سامرا

در درس گذشته آموختیم متوکل حاکم ستمگر عباسی دستور داد امام هادی )ع( را از مدینه به سامرا بیاورند و همراه امام هادی )ع( فرزندشان امام حسن عسکری )ع( هم آمدند.

نکات مهم دربارهی امام حسن عسکری )ع( یازدهمین رهبر و پیشوای شیعیان
حسننام
امام هادی )ع(نام پدر
عسکری، زکیالقاب
۱۸ ربیعالثانی سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینهسال و محل تولد
۸ ربیعالاول سال ۲۶۰ هجری قمری در زندانهای سامراسال و محل شهادت
حاکمان عباسیدشمنان
مدینه، سامرا )محله ی عسکر(شهرهایی که در آن زندگی کردهاند
به همهی زبانها مسلط بودند.چه زبانهایی را بلد بودند
سامرا در کنار پدر گرامی شان امام هادی )ع(محل دفن
حضرت مهدی )عج(نام فرزند

 

امام حسن عسکری) ع( همراه پدر به سامرا آمد و ستمهای حاکمان عباسی مثل: هجوم شبانه به منزل و بازرسی و به هم ریختن خانه را با چشمان خود میدید. اما امام هادی )ع( ایشان را خوب تربیت کرد تا راهش را ادامه بدهد و پرچم هدایت مردم را به دوش بگیرد.

امام هادی و امام حسن عسکری )ع( در سامرا در جای امن و آرام نبودند، بلکه در محلهی عسکر یعنی منطقهی نظامیان سکونت داشتند و همیشه تحت نظر بودند.

امام هادی )ع( در زندان بود و سپس به شهادت رسید، امام حسن عسکری )ع( با وجود سن کم جای خالی پدر را پر کرد؛ )هم مراقب مادر و خانواده و هم مربی و راهنمایی مردم و جانشین پدر شد(.

از اولین روزهای امامت مورد آزار و اذیت حکومت قرار گرفت و جاسوسان و مأموران خانهی وی را تحت نظر گرفتند تا دوستانش را شناسایی کنند. امام حسن عسکری )ع( مخفیانه به دوستان نامه نوشت و گفت: «وقتی مرا درمیان شهر می-بینید. سلام ندهید و با دست به من اشاره نکنید که جانتان در خطر است.»

حاکمان عباسی حتی حاضر نشدند امام در منطقهی ناآرام عسکر بماند و ایشان را به زندان انداختند.

اخلاق خوب و بینظیر امام باعث علاقه ی مأموران زندان به امام می شد و با این که حاکمان عباسی بدترین افراد را به کار می گرفتند، اما پس از مدت کوتاهی باز هم مأموران شیفته ی اخلاق امام می شدند.

 

 

معجزه ی امام حسن عسکری )ع(

اگر مهمانی برای امام حسن عسکری )ع( میآمد که به زبانهای دیگری غیر از عربی مثل فارسی، ترکی و رومی صحبت میکرد، با این که حضرت فقط در مدینه بودند، با هر کس به زبان خودش سخن میگفت که نشان از علم الهی است و در اختیار امامان است.

امام حسن عسکری )ع( میفرمایند:

«بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد.» با توجه به این سخن ما نیز باید خوبی دیگران را به خاطر بسپاریم و بدی ها را به دست فراموشی بسپاریم و همیشه «نیمهی پر لیوان را ببینیم.» حاکمان عباسی و تبعید امامان به شهرهای دیگر

حکمان عباسی به زور بعضی از امامان را از شهر خود مدینه به جاهای دیگر تبعید کردند؛ مثل: امام کاظم )ع( به بغداد، امام رضا )ع( به خراسان، امام هادی و امام حسن عسکری )ع( به سامرا )محلهی عسکر.(

درس ۱۱ هدیه پنجم ابتدایی سرو سربلند سامرا

درس دوازدهم هدیه های آسمان پنجم: خورشید پشت ابر

در درسهای گذشته آموختیم که حاکمان عباسی به امامان و رهبران شیعه آزار و اذیت بسیاری رسانده و آنها را به شهادت میرساندند. اکنون میخواهیم با دوازدهمین پیشوای شیعیان بیشتر آشنا شویم.

وحشت از تولد نوزادی که آرامش عباسیان را گرفت!

 

در حالی که خلیفهی عباسی در کاخ خفته، وحشت از تولد نوزادی بساط او را بر هم میزند و آرامشش را آشفته و خوابش را غرق کابوس میکند؛ پس به مأموران و جاسوسان دستور میدهد که: «یک لحظه از خانهی حسن بن علی – امام حسن عسکری )ع( – چشم بر ندارند.»

وحشت و نگرانی بر سر همهی خلفای عباسی سایه انداخته بود؛ زیرا میدانستند روزی فرزندی از نسل پیامبر )ص( به دنیا خواهد آمد که امید مظلومان است و دشمن ظالمان، پس همیشه خانهی امام را زیر نظر داشتند.

خلیفهی عباسی نمیدانست خدایی که موسی را از دست فرعون نجات داد، فرزند امام حسن عسکری )ع( را نیز از آسیب خلیفهی عباسی در امان نگه میدارد.

آن چه در مورد امام دوازدهم باید بدانیم:

چهاردهمین معصوم
همنام پیامبرنام
«مهدی» – «قائم» – «منصور» – «ولی عصر»لقب
امام حسن عسکری )ع(نام پدر
شهر سامرامحل تولد
۱۵ شعبان سال ۲۵۵ هجریروز تولد

 

 

احادیث پیامبر )ص( در مورد حضرت مهدی )عج(

«مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است. نام او مثل نام من است. او شبیهترین مردم به من است از جهت گفتار و رفتار و ُرُخسار.»

همچنین پیامبر )ص( مژده داد: «او روزی ظهور میکند و دنیا را پر از عدالت خواهد کرد، در حالی که ظلم و ستم آن را فرا گرفته است.»

پیامبر )ص( در مورد بهره بردن مردم از وجود حضرت مهدی )ص( میفرماید:

«مردم هنگام غیبت او از هدایتش بهره میبرند؛ همان گونه که از خورشید پشت ابر بهره میبرند.» شباهت مهدی )عج( به پیامبران

از نظر چهره، رفتار و رخسار شبیهترین به پیامبر )ص( تولد مخفیانه: مانند حضرت موسی )ع( عمر طولانی: مانند حضرت عیسی )ع( القاب امام دوازدهم و معنی آنها مهدی: هدایت شده

قائم: مشهورترین لقب به معنی قیام کننده ولی عصر: صاحب عصر و زمان منصور: یاری شده به خاطر بسپار

به کسی که هیچگاه گناه و اشتباه نمیکند معصوم میگویند و چهاده معصوم عبارتاند از : پیامبر )ص( به همراه دخترشان حضرت زهرا )ع( و دوازده امام شیعیان.

برای آن که امام مهدی )عج( هر چه زودتر ظهور کند، پس از آوردن نامشان میگوییم عَجَلَ اللهُ فَرَجََه که جملهای دعایی و به معنی «خدایا در فرجش تعجیل فرما» است.

 

شیعیان روزهای سه شنبه و جمعه به مسجد جمکران واقع در شهر قم برای دعا و زیارت امام زمان )عج( میروند.

 

درس سیزدهم هدیه های آسمان پنجم:کوچکهای بزرگ!

فرهنگ اسلامی و پرهیز از اسراف

با توجه به دستورات دین اسلام، انسان، فردی مسئول و امانتدار معرفی شده است که باید در زندگی خود میانه روی کند و حساب و کتاب را در زندگی خود رعایت کند. او باید از اسراف پرهیز کند و همیشه از منابع موجود به گونهای استفاده کند که هدر نرود.

اسراف: مصرف بیشتر از نیاز را اسراف میگویند و اسراف نکردن یعنی درست مصرف کردن.

درست مصرف کردن یا )صرفه جویی(، یعنی به جا و به اندازه مصرف کردن.

وظیفهی ما در مقابل اسراف

یک انسان مسئول، در مصرف همه چیز میانهروی میکند؛ استفاده از آب، نان، غذا و وسایل نقلیهی عمومی، منابع و از همه مهمتر وقت که باعث کم شدن هزینهها و حفظ و باقی ماندن منابع برای نسلهای آینده میشود.

دانش آموزان و برنامهریزی برای استفاده از وقت

یک دانش آموز خوب و نمونه با برنامهریزی مناسب از وقت خود به درستی استفاده میکند تا به هدف و موفقیت برسد و حتی در تابستان وقت خود را تنظیم میکند و به اندازه از برنامههای تلویزیون و بازیهای رایانهای و بازی و ورزش بهره میبرد.

خداوند در قرآن میفرمایند:

« و لا تُُسرفوا، اِنََّّه لا یُحُِّبُّ المُسرِفیَنَ »

و اسراف نکنید، زیرا خدا اسرافکاران را دوست ندارد. سورهی اعراف – آیهی ۳۱ پیامبر )ص( میفرماید: هرگز آب را اسراف نکنید، هر چند کنار نهر جاری آب.

نمونههایی از صرفه جویی در خانه

خاموش کردن لامپهای اضافی، بستن شیر آب و جلوگیری از چکه کردن شیر آب.

کم کردن درجهی حرارت بخاری و پوشیدن لباس گرم در زمستان و بازنکردن پنجرهها، کمتر باز و بسته کردن درب یخچال.

استفاده از لامپهای کم مصرف ،کم مصرف کردن آب هنگام حمام.

درس چهاردهم – بزرگ مرد تاریخ

امام خمینی )ره( با سرنگون کردن حکومت شاه، بهار ایمان، عزت، آزادی و آزادگی را به ایران و ایرانیان هدیه داد و ما در روز انقلاب یک صدا فریاد میزنیم: روح منی خمینی / بت شکنی خمینی

امام خمینی )ره( روز چهادهم خرداد سال هزار و سیصد و شصت و هشت به دیدار خدا شتافت.

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار خداوند در قرآن میفرمایند:

« و لا تَرکََنوا اِلََی الََّّذین ظََلموا »

هیچگاه بر ستمگران تکیه نکنید. سورهی هور – آیهی ۱۱۳ امام خمینی )ره( دشمن ستمگران و زورگویان بود و با آنها به مبارزه برخاست و فرمود:

«اسرائیل باید از بین برود.»

 

ویژگیها و سفارشات امام خمینی )ره(

امام میفرمودند: «در ساعت تفریح درس نخوانید و در ساعت درس خواندن تفریح نکنید، هر کدام در جای خود. از زمان کودکی یاد ندارم که هیچ وقت ساعت این دو را با هم عوض کرده باشم.»

 

خداوند در قرآن میفرمایند:

« فَاقرََئوا ما تیَسََّرَ مِنَ القُُرآن »

به هر اندازه که میتوانید قرآن بخوانید. سورهی مزَّمَّلَّ – آیه ی ۲۰

امام خمینی )ره( هنگام مصاحبه با سیصد تا چهارصد خبرنگار با شنیدن صدای اذان ظهر محل را ترک کردند و فرمودند:

«وقت نماز ظهر است.» وقتی یک نفر خواهش کرد که به چند سؤال دیگر پاسخ دهند با قاطعیت فرمودند: «به هیچ وجه نمیشود.»

 

ورزش دوست بود، ولی رشتهی خاصی را ترجیح نمیداد و از کودکی ورزش میکرد. روزی یک ساعت و نیم پیادهروی می-کرد و حرکات ورزشی که پزشکان تجویز کرده بودند انجام میداد.

 مقام معظم رهبری در مورد دلیل پذیرش رهبری امام )ره( توسط مردم فرمود: «عشق به امام خمینی )ره( عشق به همهی خوبی هاست.» ایران قبل از انقلاب

سالهای قبل از انقلاب اسلامی، سالهای سخت و غم انگیزی بود. با وجود منابع نفتی و گازی و ثروتهای بیشمار خدادادی در سرزمین عزیزمان ،کشوری فقیر و محروم بودیم و قدرتهای بزرگ و زورگو ثروت ما را میبردند و به دانشمندان ما اجازهی پیشرفت علمی نمیدادند. شاه و مزدورانش میگفتند ایرانیها توانایی انجام دادن کارهای بزرگ را ندارند و نمیتوانند مستقل باشند. ما همیشه باید به قدرتها وابسته باشیم! شاهِ خیانتکار همواره از آمریکا و قدرتهای جهانی دستور میگرفت و استقلال ما را به ضرر آنها بود.

شاه و تلویزیون قبل از انقلاب

در رادیو و تلویزیون از دین اسلام و آموزههای قرآنی خبری نبود و به عالمان بزرگ دینی اجازهی حضور در این مراکز را نمیدادند. عزاداری هایی که آگاهی مردم را افزایش میداد، ممنوع بود. به ارزشهای دینی توجهی نمیشد و به جای معرفی حجاب و ارزشهای اخلاقی، فساد و بیحجابی تبلیغ میشد.

آرزوی مردم قبل از انقلاب

آنها که دلشان برای دین و کشور میسوخت، از ته دل آرزو میکردند ای کاش، فردی پیدا میشد که با الگو گرفتن از پیامبران و امامان عزیز، رهبری آنان را بر عهده گیرد و حکومت ظالم را سرنگون کند.

درس پانزدهم هدیه های آسمان پنجم: بهمن همیشه بهار

در درس گذشته آموختیم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی )ره( شکل گرفت.

انقلاب پیروز شد

قهرمانان شهید انقلاب، بهترین یاران امام خمینی )ره( در پیروزی انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند و ۲۲ بهمن فرصت خوبی برای معرفی قهرمانان انقلاب است.

چرا مردم به راهپیمایی میروند؟

 1. ۲۲ بهمن روز اعلام دشمنی با دولتهای زورگو و ستمگر و مبارزه با آمریکا و اسرائیل است.
 2. با دیدن این همه شور، هیجان، حضور در صحنه و همدلی، یاد همبستگی و اتحاد مردم در بهمن ۱۳۵۷ میافتیم.
 3. به همهی جهان اعلام میکنیم همیشه گوش به فرمان رهبر در صحنه حاضریم.

گلهای قرآنی و احادیث را به خاطر بسپار خداوند در قرآن میفرمایند:

« وَ اعتَصِِموا بِحَبلِ الله جَمیعاً وَ لا تَفَرَََّّقوا »

به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرَّقَّ نشوید. سوره آل عمران – آیهی ۱۰۳ این آیه به اتحاد و همدلی بین مردم اشاره میکند.

از تاریخ ۱۲ بهمن سال ۵۷ که روز ورود امام خمینی )ره( به میهن است تا ۲۲ بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است را دههی فجر مینامند و ما هر سال این روزها را جشن میگیریم.

درس شانزدهم هدیه های آسمان پنجم: روزنامه های دیواری یوم الحساب

همان گونه که وضعیت تحصیلی ما در مدرسه در کارنامه ای ثبت می شود، برای زندگی ما در این دنیا نیز کارنامه ای وجود دارد که تمام اعمال ما در آن ثبت می شود و در روز قیامت )یوم الحساب( به این کارنامه رسیدگی میشود و به اعمال و کارهای ما حسابرسی میشود.

  • امام علی )ع( میفرماید: « اَلیَومَ عَمَلٌ و لاحِساَبَ؛ و غَدًًا حِسابُ و لا عَمَلَ »

این دنیا، جای انجام دادن کارها است و حسابرسی در آن وجود ندارد؛ اما روز قیامت، روز حسابرسی اعمال است و کارکردن در آن وجود ندارد.

رسول خدا )ص( میفرماید: « حاسبوا اَنفُسَکُُم قَبلَ اََن تُحاسََبوا » پیش از این که به حساب شما رسیدگی شود، به حساب خود برسید.

دعای قرآنی:

« رَبَََّّنا اِغفِِر لی و لِوالِدَیَّ وَ لِلمُؤمِنینَ یَوَمَ یَقُومُ الحِِساب »

پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و همهی مؤمنان را در روز حساب ببخش و بیامرز. سورهی قمر – آیهی ۴۹ کارهایی که امتیازم را در کارنامهی اعمالم در روز حساب افزایش میدهد

  1. خواندن نماز سر وقت
  2. خواندن قرآن و عمل به دستورهای آن
  3. یادگیری غسل جمعه و انجام آن
  4. استفاده نکردن از مال دیگری بدون اجازه، زیرا این کار حرام است.
  5. پرهیز از بدگویی و گذاشتن لقبهای بد روی دیگران
  6. پرهیز از اسراف و صرفه جویی کردن در استفاده از وسایل
  7. کمک به دیگران برای انجام کارهای نیک
  8. تلاش در حفظ و نگهداری از اموال عمومی و بیت المال
  9. دوست داشتن پیشوایان مهربانی و آشنایی با زندگی آنها

۱۰.رفتار، کردار و گفتار زیبا در برخورد با دیگران

درس هفدهم هدیه های آسمان پنجم: اینها و آنها

در درس گذشته آموختیم این دنیا محل کار و مزرعهی آخرت است و قیامت روز حسابرسی کارنامهی اعمال است؛ روزی که دیگر نمیتوانیم کاری انجام دهیم. با توجه به اعمال و رفتار هر کس، جایگاه متفاوتی برای او در نظر گرفته میشود.

  • بهشتیان

خوشحال هستند و چهرهی آنها از نشاط و سرور میدرخشد.

خدمتکاران هر آن چه اراده کنند غذا و میوه و … برایشان فراهم میکنند.

قصرها و باغهای چشم نواز و خیره کننده که در آنها نهرهایی از آب زلال، شیر و بهترین عسل جاری است.

صدای دلنشین پرندگان و جویبار و عطر گلهای رنگارنگ همه جا را پر کرده است. فرشتگان به آنها احترام می-گذارند.

  • دوزخیان

آنها پژمرده و افسردهاند و چهرههایشان غمگین و غبارآلود است.

حسرت زده و پشیمان و با خشم و عصبانیََّّت به هم نگاه میکنند و به هم بد میگویند. صدا و فریادهای وحشتناک به گوش میرسد و عذاب سوزان و دردناک برای آنها فراهم شده است.

نه آبی و نه غذایی که از تشنگی و گرسنگی نجاتشان دهد و روزی هزاران بار آرزوی مرگ میکنند.

فاصله گرفتن از چه چیزهایی باعث شد به دوزخ بروند؟ – فاصله گرفتن از دستورهای خدا و نماز و عبادت

  • سفارشهای پیامبران و راهنمایی کتاب آسمانی
  • ستم به دیگران و پایمال کردن حق مردم و فکرنکردن به نیازمندان باعث این نتیجه شد. این کارها باعث شد روز قیامت «روز فصل» یعنی روز جدایی آنها از بهشتیان شود.

خداوند در قرآن میفرمایند:

« فَهَُوَ فی عیشَةٍ راضیَةٍ فی جَنَّةٍ عالِیَةٍ »

اینها در بهشتی عالی مرتبه، زندگی کاملاً رضایت بخشی دارند. سورهی حاقه – آیه ی ۲۱ و ۲۲

نعمتها و لذتهایشان هیچگاه پایان نمیپذیرد سورهی واقعه – آیهی ۳۳

هر آن چه دلشان میخواهد برایشان فراهم میشود. سورهی زُخرُُف – آیهی ۷۱

دوزخیان خداوند در قرآن میفرمایند:

« و مَأواهُُم جهنَّمُ جَزاءً بِِما کانوا یَکسِبوَنَ »

جهنم جایگاه بدکاران است؛ به خاطر کارهای زشتی که در دنیا انجام دادهاند. سوره توبه – آیه ی ۹۵ هیچ راه فراری از آن ندارند. سورهی نسا – آیهی ۱۲۱

از آبی بدبو مینوشند )و سیراب نمیشوند.( سورهی ابراهیم – آیهی ۱۶

  • در روز فصل بین بهشتیان و دوزخیان فاصله میافتد که نتیجهی انجام کارهایشان در دنیا است و این جاست که خداوند مهربان میفرماید:

خداوند در قرآن میفرمایند:

« اِنَّ یومَ الفَصلِ کانَ میقاتاً »

روز جدایی نیکوکاران و بدکاران، میعاد همگان است.

سورهی نبأ – آیه ی ۱۷

با یک ضرب المثل شیرین و مرتبط به این آیه به زیبایی میتوان گفت: «هر چه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی.»

 

2 دیدگاه ها
 1. پریا می گوید

  شما اگر قابلیت کپی کردن در ور می‌دارید برای چی سایت می‌زند خسیس ها فقط می‌خوان برای دل خودشون یک چیزی بزارند

  1. admin می گوید

   سلام
   مشکل فنی در کدهای سایت هنگام توسعه،برای چند ساعت بوجود امده بود که رفع شد.
   باتشکر از دیدگاه شما

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.