مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش کلمات هم خانواده فارسی سوم ابتدایی

0 43,099

کلمات هم خانواده

کلماتی می گویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش پشت سر هم بیای .و از نظر معنایی نیز کلمات بهم نزدیک باشند.

سه حرف اصلی “ح ب ب” : حبّ ٬ حبیب ٬ محبوب ٬ حبیبه
سه حرف اصلی “ا م ر” : امیر٬ مامور٬ امور ٬ اَمر ٬ اوامر ٬ اُمرا
سه حرف اصلی “ج ل ل” : جلیل ٬ مجلل ٬ تجلیل ٬ جلال ٬ جَلاله
سه حرف اصلی “و ح د” : وحید ٬ واحد ٬ موحد ٬ توحید ٬ وحدانیت
سه حرف اصلی “ح ق ق” : تحقیق ٬ محقق ٬ حقیقت ٬ حقّ ٬ حقوق
سه حرف اصلی “ش ر ع” : شرع ٬ مشروع ٬ شریعت ٬ شارع ٬ تَشَرُع
سه حرف اصلی “د ر س” : درس ٬ مدرسه ٬ تدریس ٬ مدرّس ٬ دروس
سه حرف اصلی “س ج د” : سجده ٬ مسجد ٬ سجود ٬ ساجد ٬ مساجد
سه حرف اصلی “ش ر ک” : شرکت ٬ شراکت ٬ شریک ٬ مشرک ٬ شِرک
سه حرف اصلی “س ک ن” : مسکن ٬ تسکین ٬ سکنی ٬ سکونت ٬ ساکن

عاشق، معشوق، عشق، عشاق و… (ريشه ي فعلي: ع ش ق)

كتاب، مكتوب، كتيبه، كاتب، مكتب و… (ريشه ي فعلي: ك ت ب)

تابيدن، تابناك، تابش، تابان، مهتاب، تابيده،
رفتن، رفتار، رفتني، آم د و رفت، روش، رفت، رونده، برو، روان
گويا، گوينده، گفتن، گفت
د ل انگيز، دلگير، دل نواز، د ل درد
كتا ب فروش، كتا بدار، كتا بخانه
رابط – مربوط – ارتباط – ربط
عجله – عجول – عاجل و تعجیل
تدریس – دروس – مدرس – درس
عامل – معمول – عمال – عمل
تعلیم – عالم – معلم – معلوم
نظر – ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت
غفلت ، غافلان ، مغفول ، اغفال
ضایت ،‌مرتضی ، رضا ، مرضیه ، راضیه
مطمئن : اطمینان ،‌ مطمئنه ،طمئنینه
قصه : قصص ،‌ قصه ها
تعلیم ،‌عالم ‌،معلم ،تعلم، علم، علوم
تحقیر : حقارت ، محقّر ، حقیر
تحیّر : حیرت ، متحیّر ،‌حیرت انگیز
دوستان ، دوست ، دوستی، دوست دار
هوش : هوشیار،باهوش،هوشمند،بی هوش
تابش : تابنده – تابان –تابندگي
تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت

هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت – جامع

حاصل : تحصيل –محصول – محصل حصول
حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
حس : حساس – محسوس – احساس
حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك – متحرك
خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
سفر : مسافر – مسافرت
شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم
فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر
قصد : قاصد – مقصود – مقصد
كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب
كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف
اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق
ميلاد : مولود – ولد – ولادت
ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
نظم : ناظم – منظم – تنظيم
جز : اجزا – مجزا
حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق
محل و محله
احترام و محترم
فعال و فعالیت
طفل و اطفال
ولی و اولیا
فکر و افکار
مدرسه و مدارس
حال و احوال
معروف و معرف
صلح و مصالحه
محیط و احاطه
اختراع و مخترع
حفظ ، حافظ
محافظ و محافظت
نظم ، ناظم
منظم و تنظیم
عجیب و عجایب
خارج ، خروج و مخرج
عدل ، عادل و عدالت
مسئله و مسائل
لحظه و لحظات
ضعیف ، ضعف و ضعفا
شجاع و شجاعت
مرمت و ترمیم
صدمه و صدمات
معالجه و علاج
هاجر ، مهاجر و هجرت
منتظر و انتظار
غروب ، غرب و مغرب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.