مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل

0 ۳۵۰

محتوای کتاب آموزش قرآن پایه ی سوم ابتدایی

برای دست یابی به اهداف آموزش قرآن در پایه ی سوم، کتاب آموزش قرآن این پایه در سه فصل تنظیم شده است.

محتوای اینکتاب دانش آموزان را در رسیدن به اهداف موردنظر یاری می کند.

این محتوا شامل مطالب زیر است:

فصل اوّل آموزش قرائت نماز

این فصل به آموزش قرائت نماز می پردازد تا دانش آموزان توانایی لازم را در خواندن صحیح اذکار نماز به دست آورند.

این آموزش طی چهار هفته ی مهرماه و در هر هفته به میزان دو ساعت انجام می شود.

در این فصل علاوه بر اذکار نماز، ترجمه ی آن ها نیزارائه شده است.

به این ترتیب، دانش آموزان به طور ضمنی با معنای اذکار نماز نیز آشنا می شوند.

از این رو بدون سخت گیری و اجبار،دانش آموزان را تشویق کنید

تا به تدریج معنای اذکار نماز را نیز بیاموزند.

گفتنی است فعالیت یاددهی یادگیری اذکار نماز در این فصل، ناظر به کسب توانایی صحیح خواندن این اذکار از روی کتاب است

دانش آموزان با تشویق آموزگار و انجام فعالیت های پیش بینی شده

در فصل سوم کتاب، به تدریج تا پایان سال تحصیلی اذکار نماز، به ویژه اذکار واجب آن را حفظ خواهند کرد.

این فصل از کتاب در مهرماه، طی ٨ جلسه (هر هفته دو جلسه) آموزش داده می شود.

هدف اصلی این فصل، آموزش صحیح خوانیعبارات اذان و اقامه و اذکار نماز است.

فصل دوم آموزش روخوانی قرآن کریم

به دنبال آموزش قرآن در پایه ی اوّل و دوم ابتدایی،

در این فصل، کسب توانایی روخوانی قرآن کریم، مبتنی بر استمرار آموزش و تمرین و تکرار روزانه است؛

زیرا کسب این مهارت نیز مانند دوچرخه سواری و شنا با توجه به ویژگی های روانی حرکتی به تمرین های متوالی (روزانه)، کوتاه و متمرکز نیازمند است.

از این رو مطالب فصل دوم با تمرکز و انحصار در آموزش روخوانی قرآن، در ۳۳ روز پیاپی تدریس و تمرین می شود.

نوزده روز اوّل ضمن یادآوری و آموزش قواعد روخوانی،

دانش آموزان به مهارت کافی در روخوانی صحیح کلمات و عبارات قرآنی دست می یابند؛

و در چهارده روز بعد با تمرین کافی توانایی روخوانی آیاتی از قرآن کریم را به دست می آورند.

با توجه به اهمیت این آموزش، مطالب این ۳۳ روز، در زنگ اوّل یا دوم هر روز تدریس و تمرین می شود.

در این فصل آموزش و تمرین روخوانی قرآن کریم طی ۳۳ روز پیاپی انجام می شود.

در ١٩ روز اوّل برای کسب مهارت روخوانی قرآن کریم،

به یادآوری و آموزش قواعد روخوانی پرداخته می شود

و در چهارده روز بعد جهت تثبیت مهارت روخوانی، فرازهایی از قرآن تمرین می شود.

روش کلی تدریس هرکدام به شرح زیر است:

١ فرایند کلی تدریس نوزده روز اوّل:

در این نوزده روز پیاپی آموزشی که ترجیحاً در زنگ های اوّل یا دوم ارائه می شود،
عموماً در یک روز یادآوری یا آموزش قواعد روخوانی است

و در روز بعد برای تثبیت قاعده ی روخوانی، کلمات و عباراتی که دارایآن قاعده اند، تمرین می شود.

٢ فرایند کلی تدریس از درس بیستم تا سی وسوم:

در این چهارده روز، فرازهایی از سوره های گوناگون قرآن انتخاب شده است.

در تمرین اوّل دانش آموزان در گروه های دو یا سه نفری افراد هر میز آیات درس را برای یکدیگر آرام می خوانند.

پس از اتمام این تمرین، دانش آموزان تا پایان وقت کلاس،

هرکدام یک یا دو سطر از آیات درس را برای کلاس با صدای بلند می خوانند

سایر دانش آموزان نیز از روی کتاب خود خط می برند.

فصل سوم انس با قرآن کریم

فعالیت های آموزشی این فصل از کتاب برای تثبیت و تقویت مهارت روخوانی قرآن هم چنین انجام برخی فعالیت های دیگر در جهت تقویت انس دانش آموزان با قرآن کریم تدوین شده است.

در هر درس، فرازی از آیات « انس با قرآن کریم » هریک از دروس این فصل که برای یک هفته درنظر گرفته شده قرآن کریم و نیز یک پیام یا داستان قرآنی آمده است.

معمولاً این فراز قرآنی با داستان یا پیام قرآنی آن درس مربوط است.

هم چنینبه عنوان تکلیف دانش آموزان برای هر درس درنظر گرفته شده است.

هریک از صفحات انس با قرآن « انس با قرآن در خانه » بخش در خانه با یکی از احادیث معصومان علیهم السلام درباره ی قرآن زینت یافته است

و نیز دارای یک تمرین مربوط به نماز و یک تمرین مربوط به خواندن تعدادی از آیات درس به صورت روزانه در خانه است.

این فصل دارای شانزده درس (انس با قرآن کریم)است که هرکدام در یک ساعت در هفته تمرین می شود.

دروس انس با قرآن کریم شامل محتواهای زیر است:

آیاتی از قرآن کریم، پیام قرآنی یا داستان قرآنی و تمرین های انس با قرآن در خانه روش تدریس هریک از موضوعات بالا در فصل سوم به تفصیل خواهد آمد.

قرآن در تابستان

از آن جا که خواندن روزانه ی قرآن کریم، مهم ترین عامل تثبیت و تقویت مهارت کسب شده در خواندن قرآن، و نیز مهم ترین نشانه ی انس با قرآن کریم است،

در پایان کتاب درسی آموزش قرآن دانش آموزان، برای هر هفته از ماه های تابستان یک صفحه ی کامل از قرآن کریم درنظر گرفته شده است؛

تا دانش آموزان با تشویق آموزگار و والدین متعهد و دلسوز خود، هر روز مقداری از آیات مشخص شده را بخوانند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.