مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش قرآن سوم ابتدایی با جزییات کامل

0

محتوای کتاب آموزش قرآن پايه ی سوم ابتدايی

برای دست يابی به اهداف آموزش قرآن در پايه ی سوم، کتاب آموزش قرآن اين پايه در سه فصل تنظيم شده است.

محتوای اينکتاب دانش آموزان را در رسيدن به اهداف موردنظر ياری می کند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

اين محتوا شامل مطالب زير است:

فصل اوّل آموزش قرائت نماز

اين فصل به آموزش قرائت نماز می پردازد تا دانش آموزان توانايی لازم را در خواندن صحيح اذکار نماز به دست آورند.

اين آموزش طی چهار هفته ی مهرماه و در هر هفته به ميزان دو ساعت انجام می شود.

در اين فصل علاوه بر اذکار نماز، ترجمه ی آن ها نيزارائه شده است.

به اين ترتيب، دانش آموزان به طور ضمنی با معنای اذکار نماز نيز آشنا می شوند.

از اين رو بدون سخت گيری و اجبار،دانش آموزان را تشويق کنيد

تا به تدريج معنای اذکار نماز را نيز بياموزند.

گفتنی است فعاليت ياددهی يادگيری اذکار نماز در اين فصل، ناظر به کسب توانايی صحيح خواندن اين اذکار از روی کتاب است

دانش آموزان با تشويق آموزگار و انجام فعاليت های پيش بينی شده

در فصل سوم کتاب، به تدريج تا پايان سال تحصيلی اذکار نماز، به ويژه اذکار واجب آن را حفظ خواهند کرد.

اين فصل از کتاب در مهرماه، طی ٨ جلسه (هر هفته دو جلسه) آموزش داده می شود.

هدف اصلی اين فصل، آموزش صحيح خوانیعبارات اذان و اقامه و اذکار نماز است.

فصل دوم آموزش روخوانی قرآن كريم

به دنبال آموزش قرآن در پايه ی اوّل و دوم ابتدايی،

در اين فصل، کسب توانايی روخوانی قرآن کريم، مبتنی بر استمرار آموزش و تمرين و تکرار روزانه است؛

زيرا کسب اين مهارت نيز مانند دوچرخه سواری و شنا با توجه به ويژگی های روانی حرکتی به تمرين های متوالی (روزانه)، کوتاه و متمرکز نيازمند است.

از اين رو مطالب فصل دوم با تمرکز و انحصار در آموزش روخوانی قرآن، در ۳۳ روز پياپی تدريس و تمرين می شود.

نوزده روز اوّل ضمن يادآوری و آموزش قواعد روخوانی،

دانش آموزان به مهارت کافی در روخوانی صحيح کلمات و عبارات قرآنی دست می يابند؛

و در چهارده روز بعد با تمرين کافی توانايی روخوانی آياتی از قرآن کريم را به دست می آورند.

با توجه به اهميت اين آموزش، مطالب اين ۳۳ روز، در زنگ اوّل يا دوم هر روز تدريس و تمرين می شود.

در اين فصل آموزش و تمرين روخوانی قرآن کريم طی ۳۳ روز پياپی انجام می شود.

در ١٩ روز اوّل برای کسب مهارت روخوانی قرآن کريم،

به يادآوری و آموزش قواعد روخوانی پرداخته می شود

و در چهارده روز بعد جهت تثبيت مهارت روخوانی، فرازهايی از قرآن تمرين می شود.

روش کلی تدريس هرکدام به شرح زير است:

١ فرايند کلی تدريس نوزده روز اوّل:

در اين نوزده روز پياپی آموزشی که ترجيحاً در زنگ های اوّل يا دوم ارائه می شود،
عموماً در يک روز يادآوری يا آموزش قواعد روخوانی است

و در روز بعد برای تثبيت قاعده ی روخوانی، کلمات و عباراتی که دارایآن قاعده اند، تمرين می شود.

٢ فرايند کلی تدريس از درس بيستم تا سی وسوم:

در اين چهارده روز، فرازهايی از سوره های گوناگون قرآن انتخاب شده است.

در تمرين اوّل دانش آموزان در گروه های دو يا سه نفری افراد هر ميز آيات درس را برای يکديگر آرام می خوانند.

پس از اتمام اين تمرين، دانش آموزان تا پايان وقت کلاس،

هرکدام يک يا دو سطر از آيات درس را برای کلاس با صدای بلند می خوانند

ساير دانش آموزان نيز از روی کتاب خود خط می برند.

فصل سوم انس با قرآن كريم

فعاليت های آموزشی اين فصل از کتاب برای تثبيت و تقويت مهارت روخوانی قرآن هم چنين انجام برخی فعاليت های ديگر در جهت تقويت انس دانش آموزان با قرآن کريم تدوين شده است.

در هر درس، فرازی از آيات « انس با قرآن کريم » هريک از دروس اين فصل که برای يک هفته درنظر گرفته شده قرآن کريم و نيز يک پيام يا داستان قرآنی آمده است.

معمولاً اين فراز قرآنی با داستان يا پيام قرآنی آن درس مربوط است.

هم چنينبه عنوان تکليف دانش آموزان برای هر درس درنظر گرفته شده است.

هريک از صفحات انس با قرآن « انس با قرآن در خانه » بخش در خانه با يکی از احاديث معصومان عليهم السلام درباره ی قرآن زينت يافته است

و نيز دارای يک تمرين مربوط به نماز و يک تمرين مربوط به خواندن تعدادی از آيات درس به صورت روزانه در خانه است.

اين فصل دارای شانزده درس (انس با قرآن کریم)است که هرکدام در يک ساعت در هفته تمرين می شود.

دروس انس با قرآن کريم شامل محتواهای زير است:

آياتی از قرآن کريم، پيام قرآنی يا داستان قرآنی و تمرين های انس با قرآن در خانه روش تدريس هريک از موضوعات بالا در فصل سوم به تفصيل خواهد آمد.

قرآن در تابستان

از آن جا که خواندن روزانه ی قرآن کريم، مهم ترين عامل تثبيت و تقويت مهارت کسب شده در خواندن قرآن، و نيز مهم ترين نشانه ی انس با قرآن کريم است،

در پايان کتاب درسی آموزش قرآن دانش آموزان، برای هر هفته از ماه های تابستان يک صفحه ی کامل از قرآن کريم درنظر گرفته شده است؛

تا دانش آموزان با تشويق آموزگار و والدين متعهد و دلسوز خود، هر روز مقداری از آيات مشخص شده را بخوانند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.